Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samband med sjukahus-symtom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samband med sjukahus-symtom"— Presentationens avskrift:

1 Samband med sjukahus-symtom
Inomhusklimat Samband med sjukahus-symtom

2 Faktorer som påverkar Ventilation Temperatur Byggnadsutformning Fukt
Psykosociala faktorer Allergibenägenhet

3 Symtom Trötthet Huvudvärk Ögonirritationer Irritation i näsa
Hudbesvär på händer Hudbesvär i ansikte

4 Fuktskador Uttorkning av matta (plastmatta på nylagd betong) Läckage
Källarplan och vindsplan känsliga

5 Byggnadsålder

6 Ytskikt, materialval Välj släta väggytor, Kunna rengöras lätt
Linoleum, som golv Tåligt material nära entré Undvik heltäckningsmatta Städning regelbundet

7 God ventilation Luftkapacitet 10-15 l/s o p Rengöring av kanaler
Placering av intagsdel Låg ljudnivå Balans mellan till- och frånluft Rätt luftrörelse

8 Multifaktoriella faktorer
Byggnadskaraktäristiska Mätresultat från fysiska miljön Personfaktorer Psykosociala faktorer Organisationsfaktorer

9 Specifikt för sjukhus Ofta hög rumstemperatur Höga besvär av torr luft
Besvär av statisk elektricitet Låg koldioxidhalt God hygien, städning Hög fysisk och psykisk arbetsbelastning

10 Specifikt för kontor Bildskärmsarbete (ögonbesvär) Låg koldioxidhalt
Besvär av torr luft

11 Objektiva Medicinska metoder
Ögonundersökning (BUT) Rhinometri (nästäppemätning) Nasallavage (nässköljning) Inflammationsmarkörer, Lysocym, MPO

12 Målsättning paper I och II
Samband mellan upplevd luftkvalitet och fysiskt inomhusklimat Samband mellan SBS-symtom och fysiskt inomhusklimat Inflytande av medicinska faktorer och psykosociala faktorer Samband mellan olika fysiska inomhusklimatfaktorer

13 Metod 8 sjukhemsavdelningar 287 personer Enkät (MM 040 B)
Teknisk undersökning

14 Enkätformulär Miljöfaktorer Psykosociala arbetsvillkor Symtom Rökvanor
Ålder Kön Fysisk arbetsbelast-ning Psykosociala arbetsvillkor Rökvanor Astma och allergiska besvär Arbetstid

15 Teknisk undersökning Rums-temperatur Byggnadsålder
Tillufts-temperatur Relativ luftfuktighet Fuktskador Rökrestriktion Byggnadsålder Typ av golvbeläggning Typ av ventilation Ljudnivå från ventilation Frånlufts-kapacitet

16 Enkät upplevd luftkvalitet

17 Enkät symtom

18 Frånluft (m3/h p) – vårdrum
Avdelning Medelv. Variation SBN 80 I 3 1 - 7 40 II 12 0 – 46 III 17 7 – 40 IV 5 0 – 15 V 2 0 – 21 VI 62 34 – 78 VII 27 22 – 35 VIII 25 21 – 32

19 Samband mellan personfaktorer och symtom
Ögon Näsa Hals Torr i ansik. All-mänt Rökning 2.4 2.1 1.1 – 3.7 Astma Hösnuva 6.7 4.3 1.9 – 9.8 Otillfreds arbete 4.8 1.1 – 22 Stress i arbetet 15.7 Brist på Inflytand 3.5

20 Samband mellan upplevd miljö och exponering
Miljöfaktor Rumstemp. Frånluftsfl. Bygg.ålder Drag 1.2 1.1 – 1.4 Hög temp. 2.2 Torr luft 3.4 1.04 – 8.3 Instängd luft 0.3 0.2 – 0,4 Obehaglig lukt 0.4 0.3 – 0.9 1.1 – 1.3 Statisk elektricitet 0.9 0.8 – 0.98

21 Samband mellan upplevd miljö och personfaktorer
Miljöfakt. Ålder Rökare Anst. tid Brist på inflytand. Drag 1.7 Instängd luft 0.7 Statisk elektricit. 0.4 Tobakrök 1.6 0.2 Buller 14.6 Belysnin. 1.9

22 Samband mellan exponering och symtom
Faktor Ögon Näsa Hals Torrhet Allmän Frånluft 2.6 1.9 Byggn. ålder 2.0 1.8 Ventilat. ljud 4.2 2.3 Statisk Elektric. 2.5

23 Målsättning paper III Effekter av luftbefuktning på SBS-symtom och upplevd luftkvalitet Studie av effekter av luftbefuktning på utvalda fysiska, kemiska och mikroorganismfaktorer.

24 Metod 2 + 2 sjukhemsavdelningar , nya, högst ventilation 90 personer
4 mån. longitudinell studie Ångbefuktning Enkät och teknisk undersökning

25 Enkätformulär MM 040 NA Miljöfaktorer Symtom Ålder Kön
Fysisk arbetsbelast-ning Psykosociala arbetsvillkor Rökvanor Astma och allergiska besvär Arbetstid

26 Teknisk undersökning Relativ luftfuktighet Rums-temperatur
Frånluftsflöden Statisk elektricitet Mikroorganism-halt i ventilations-kanal VOC-halt Partikelhalt Legionella kontroll

27 Resultat enkät Faktor Luftbef. Avd. Kontroll Före Efter Torr luft 75 %
21 % 66 % 69 % Statisk elektric. 59 % 44 % 54 %

28 Resultat enkät Symtom Luftbef. Avd. Kontroll Före Efter Tung i huvudet
30 % 11 % 15 % 13 % Ögon irritation 31 % 18 % 24 % 26 % Heshet Halstorr 3 % 22 % 23 %

29 Resultat mätningar Variabel Befuktning Kontroll Rumstemperatur 22.4
Medelv. (min-max) Kontroll Rumstemperatur 22.4 (21.5 – 23.5) 21.7 (20.5 – 23.0) Relativ luftfuktighet (%) 40 (35 – 45) 31 (28 – 38) Frånluftsflöde (l/s och person) 14 (7 – 22) (6 – 22) Statisk elektricitet (V) 183 (25 – 400) 305 (50 – 500) TVOC (mg/m3) 97 (46 – 138) 116 (31 – 183)

30 Validitet Svarsgrad Val av sjukhem Medvetna om exponering

31 Torr luft 85% av personalen besväras ofta av torr luft jfr Stenberg et al, Skow et al Personalen besvärades mer av torr luft i byggnader med hög ventilation och med fuktskador jfr Sundell et al Luftbefuktning minskade besvären av torr luft jfr Reinikeinen et al, Wyon et al

32 Relativ luftfuktighet
Besvären av torr luft och statisk elektricitet minskade med luftbefuktning. SBS-symtom minskade också Jfr Reinikeinen et al, Wyon, Sterling Mikroorganismproblem kan finnas jfr Burge et al, Zweers et al

33 Statisk elektricitet Samband mellan symtom och upplevd statisk elektricitet (p II) Norbäck et al, Skov et al Luftbefuktning minskade mätt statisk elektricitet och SBS-symtom (p III) Upplevd statisk elektricitet var högre i nya byggnader (p I), dock ej ny byggnad med alternativ design (p IV), (ej plastmaterial)

34 Alternativ byggnad design
Inga fuktproblem Undvikande av plastmaterial Klinker eller linoleumgolv Höga takhöjder Stort ljusinsläpp Glödljusarmatur Målning av innervägg med bivaxlasyr Minimera spackel och tätningsmedel Lågemitterande material Möjligen inget tilluftssystem

35 Nytt golv på sjukhem efter fuktskada, (epoxispärr)
Minskning av fukthalt och ammoniakhalt i golv, etylhexanolhalt och formaldehyd i luft. Lägre SBS-symtom Ingen signifikant effekt på torr luft, instängd luft eller objektiva medicinska faktorer

36 Personfaktorer Kön, Allergibenägenhet och Rökning påverkade SBS-symtom
Jfr Skow et al (1987) Stenberg et al (1993) Norbäck et al (1991)

37 Psykosociala faktorer
Försämrad psykosocial miljö ökar SBS-symtom Jfr Skow et al (1987) Zweers et al (1992) (7000 pers) Burge et al (1987) (4373 pers) Eriksson et al (1996)

38 Psykosocial arbetsmiljö

39 Temperatur Samband mellan upplevd och mätt temperatur (paper I) (Fanger) Samband mellan tilluftstemp. och rumstemperatur (paper I) Samband mellan SBS-symtom och rumstemperatur (paper II) Jaakola et al, Skow et al, Wyon

40 Temperaturstudier

41 Ventilation Samband mellan besvär av instängd luft, obehaglig lukt och låga luftflöden (paper I) Högre förekomst av torr luft i byggnader med högre luftflöden (paper I, IV) Högre förekomst av SBS i byggnader med högre luftflöden (paper II, V, VI) jfr Zweer et al

42 Ventilationsstudier

43 Byggnadsålder Mindre besvär av drag, instängd luft och obehaglig lukt i nya byggnader, med högre luftflöden (paper I) Högre SBS och lysocym i nya byggnader (paper II, VI) jfr Skow et al, Engvall Samvariation med ventilation begränsar möjliga slutsatser

44 Åtgärder God ventilation Rätt temperatur Inga fuktproblem
Bra byggnadskonstruktion Låga kemiska och mikrobiologiska emissioner God städning

45 Utredning av inomhusklimat
1. Inspektion av byggnad, genomgång av handlingar 2. Enkäter, Tekniska mätningar (ventilation, temperatur, fukt) 3. Utökade Tekniska undersökningar (VOC, mikroorganismer) 4. Forskningsfronten


Ladda ner ppt "Samband med sjukahus-symtom"

Liknande presentationer


Google-annonser