Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aldijana Puskar Brinellgymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aldijana Puskar Brinellgymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Aldijana Puskar Brinellgymnasiet
Mätinstrument KAP 6 s Aldijana Puskar Brinellgymnasiet

2 Energimätare/ effektmätare
Mäter: Spänning Ström Effekt Energi

3 Elmätare Med denna instrument kan hemmets elanvändning avläsas.

4 Värmekamera Värmekameran omvandlar den infraröda strålningen till synligt ljus. De olika färgerna avspeglar temperaturen Blått är kallast dvs liten värmeläckage Gult eller vitt är varmast dvs stor värmeläckage

5 IR- termometer IR termometer mäter värmestrålningen från föremål.
Laserstålningen har ingenting med själva mätningen att göra utan pekar bara på var man mäter. Kvaliten avgörs av DS tal, D= distans och S= sträcka. D:S 8:1 innebär att på 80 cm avstånd är mätytans diameter 10 cm.

6 STAFS = Statens Allmänna råd och Föreskrifter
_ Anger årtalet för märkningen CE märkt dvs uppfyller kraven som ställs på produkten M anger att det är fråga om mätinstrument

7 Vinghjulsmätare _ Vinghjulsmätare eller turbinhjulsmätare är en mekanisk flödesmätare där flödet sätter turbinen i rotation. Utifrån antalet varv per tidsenhet kan vi få ett mått på hur stort flödet är.

8 Svävkroppsmätare _ Svävkroppsmätare är också en mekanisk flödesmätare.
Den utgörs av ett koniskt rör med en svävkropp. Ju högre svävkroppen lyfts desto större är flödet. På det graderade koniska röret kan flödet avläsas.

9 Digital flödesmätare _
I detta fallet kan vi direkt avläsa förbrukningen av kall- och varmvatten. Förekommer bl.a. i hyreslägenheter där hyresgästen betalar för varmvattnet, dvs där den inte ingår i hyran.

10 Induktiva flödesmätare
_ När en strömmande vätska som är polär, dvs innehåller laddade partiklar passerar genom ett magnetfält ger det upphov till elektrisk spänning som är proportionell mot strömningshastigheten. Vatten och många alkoholer som används som kölsmedel innehåller laddade partiklar.

11 Ultraljudsmätare Genom att mäta tiden som det tar för en ultraljudspuls att ta sig genom en strömmande vätska kan man få ett mått på vätskans flöde. Tänk så här en ganska trögflytande vätska med tjock konsisten har oftast lägre flöde och även ljudvågen kommer att ha svårt att tränga igenom vätskeflödet. _

12 Ventilationsmätningar
_ Mätning av luftflödet sker med ett digitalt instrument som är försedd med en givare och fästs över ventilationsöppningen. Luftflödet kan avläsas på balometerns display.

13 Multimeter Ibland behöver vi komplettera våra mätningar med bl.a. :
Temperatur Koldioxidhalt Luftfuktighet Då kan en multimeter med utbytbara prober vara bra att använda.

14 Vindhastighetsmätare
Vindhastighetsmätare kallas även för anemometer. Propellerbladen börjar snurra när det blåser. Utifrån varvtalen räknas det om till vindhastighet uttryckt i m/s.

15 Brandspjäll _ Brand sprids lätt i ventilationsanläggningar och för att förhindra det sätts brandspjäll in. Klassificeras efter: E = tillräcklig täthet I = isolering S = röktäthet

16 OVK obligatorisk ventilationskontroll
Vid OVK- besiktning gör man bl.a. : Luftmätningar Byter filter Inspekterar ventilationskanaler för att se att ventilationen fungerar och att det inte finns några föroreningar.

17 OVK Obligatorisk ventilationskontroll
Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen. • OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd. • Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer. • Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

18 OVK Vilka byggnader och när
Besiktningsintervall* (återkommande besiktning) Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation   3 år  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation 

19 Köldmedier Klicka på länken och hitta vad de olika köldmedier heter.


Ladda ner ppt "Aldijana Puskar Brinellgymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser