Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AVFALLSHANTERING VID RIVNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AVFALLSHANTERING VID RIVNING"— Presentationens avskrift:

1 AVFALLSHANTERING VID RIVNING
1 Vad finns (Miljöinventering egenkontroll) 2 Var finns det (Mark, byggnader) 3 Hur hanterar vi det (Rivningsplan, avfallsplan) 4 Var tar det vägen (transportör, mottagare) 5 Vilka lagar styr oss

2 1. Vad finns 1.1 Farligt avfall (olika slag separeras)
Material för återanvändning Material för återvinning 1.2 El-avfall (olika slag separeras) 1.3 Trä 1.4 Plast för återvinning 1.5 Brännbart 1.6 Skrot och metall Material för deponi 1.7 Fyllnadsmassor 1.8 Deponi (utsorterat) eller 1.9 Blandat avfall – till eftersortering

3 Arbetsutförande Rivningsmomenten utföres i följande ordning: Byggnaden saneras och rensas från farligt och miljöstörande material Utvändig stagning av fasaderna monteras före rivning Taket demonteras, detaljer sparas Återanvändbara byggnadsdelar och varor demonteras för återanvändning. Byggnadsstomme rensas från stomkomponenter och källsorteras för största återvinning sorteringsrester deponeras Material provas och kontrolleras kontinuerligt efter ej tidigare kända föroreningar. Stommar rivs.

4 Farligt avfall Farligt avfall har vid miljöinventeringen påträffats och tas om hand enligt gällande lagar och föreskrifter Arsenik Tryckimpregnerat virke, sorteras i egen fraktion Asbest Ventilationskanaler, väggbeklädnader, isolering m.m. Asbest tas om hand av personal med behörighet att utföra sanering av asbesthaltigt material Material plastas in och deponeras. Transport sker i slutna kärl till godkänd mottagare. Bly Elkabel blymantlad, bilbatterier. Omhändertas av godkänd mottagare. Till metallåtervinning. Bromerade flamskyddsmedel Bromerade flamskyddsmedel finns i cellgummiisolering, lister, plastdelar m.m. Till godkänd förbränning. CFC, HCFC, HFC Finns i kyl och frysenheter, sorteras / hanteras separat . Större kylsystem töms av ackrediterat kylserviceföretag. Sedan metallåtervinning Hussvamp Angripet virke, lokala föreskrifter Kadmium Finns i Batterier, elkablar, avloppsrör, kakel, m.m. Hanteras separat, till godkänd mottagare. Kvicksilver Lysrör, termometrar samt mätare. Demonteras / hanteras separat, till godkänd förbehandlare. Olja Olja i kondensatorer, lysrörsarmaturer. Kondensatorer i äldre lysrörsarmaturer (före 1982) kan innehålla PCB olja. Olja i radiatorer. Omhändertages av godkänd mottagare. Hydraulolja Hydrauloljor i hissmaskineri tas om hand av godkänd mottagare.

5 Radioaktivt material Finns i brand- och rökdetektorer, tas emot på kommunal avfallsanläggning.
PCB I fogmassor, golvbeläggning, Isolerrutor PCB tas om hand av personal med behörighet att utföra sanering av PCB material PVC Plastmattor på golv, rörledningar. Förbränning på godkänd anläggning. Radioaktiva ämnen, joniserad strålning Brandvarnare, rökdetektorer m.m. Tjära Takpapp innehållande stenkolstjära, vissa tätskikt.

6 El material Kabel med isolering av PVC. Till återvinningsanläggning med tillstånd. Övrig kabel till metallåtervinning Larmenheter Sorteras och transporteras till metallåtervinning. Vitvaror, hanteras separat Elektronikskrot, Fasta installationer Sorteras och transporteras till metallåtervinning. Armaturer sorteras i separata behållare och transporteras till återbruk eller metallåtervinning Lysrör behandlas som farligt avfall - sorteras i särskilda behållare för elektriskt och elektroniskt avfall (EEA). Armaturer sorteras i särskilda behållare. Trä Träkonstruktioner, inredningar, dörrar. Impregnerat trä hanteras under FA Rent trä, virke och spill, återanvändning, återvinning. Behandlat trä, inredning, byggdetaljer till energiåtervinning genom förbränning. Plast för återvinning Rör, PVC, PE, PP, golv, vägg, profiler, membraner, förpackningar i plast, cellplaster, emballage Plaster transporteras till deponi /förbränning. Brännbart Allt övrigt brännbart material, Återvinning Metaller Alla metaller till metallåtervinning. Takpapp Transporteras till deponi. Ev. återvinning (numera kan takpapp återvinnas) Glas Allt glas till återvinning. (ev. isolerglas innehållande PCB särbehandlas)

7 VVS-material Rörledningar Till metallåtervinning
Rörisolering Till deponi Radiatorer Till metallåtervinning Porslin Demonteras för återanvändning eller deponi Ventilationsmaterial Ventilationstrummor Ventilationskanaler av metall till metallåtervinning Asbesthaltiga kanaler hanteras som farligt avfall. Fyllnadsmassor Betong, tegel m.m. Betongbjälklag krossas för återvinning av armeringsjärn, till fyllnadsmassor Deponi Porslin, övrigt ej brännbara material Blandat avfall Rester efter sortering, till deponi

8 2. Var finns det Stomme, väggar och yttertak
Betong Riven betong pulvriseras och transporteras, materialet används för markutfyllnad (se bifogat tillstånd) Tegel, lättbetong Rivet material pulvriseras och transporteras, används för markutfyllnad (se bifogat tillstånd) Trämaterial, spånskivor Sorteras i containers och transporteras till energiåtervinning Gips Transporteras till återvinning eller deponi. Mineralull Transporteras till deponi. Plaster Transporteras till energiförbränning alt. deponi. Stål, och andra metaller Transporteras till Skrothandlare för skrotning och återvinning Plåt Transporteras till Skrothandlare för fragmentering och återvinning Takpapp Transporteras till deponi. (eller återvinning)

9 Vägg-, golv- och innertakbeklädnader
Kakel Innehåller ej asbest, rives tillsammans med betong. Vinylmattor, vägg Transporteras till deponi alt energiförbränning. Klinker Om klinker ej innehåller asbest, rives ihop med betong Plastmattor Transporteras till deponi alt energiförbränning. Golvplattor Om golvplattor ej innehåller asbest, rives dessa ihop med plastmattor Akustikplattor Transporteras till energiförbränning alt deponi

10 Övriga byggnadsmaterial
Inredningar Demonteras för ev. återanvändning eller försäljning, i mån av skick och efterfrågan. Träfönster, trädörrar Demonteras för ev. återanvändning eller försäljning. Metallfönster, ståldörrar Demonteras för ev. återanvändning eller försäljning. Om de skrotas – se metaller.

11 Elmaterial El-kablage Sorteras i separata behållare och transporteras till Skrothandlare för granulering och återvinning. Elradiatorer Sorteras och transporteras till Skrothandlare för fragmentering och återvinning Elcentraler Sorteras i separata behållare och transporteras till Skrothandlare för fragmentering och återvinning – Elektronikskrot. Armaturer Lysrörsarmaturer skrotas hos Skrothandlare efter demontage av lysrör och kondensatorer.

12 VVS-material Rörledningar Transporteras till Skrothandlare för fragmentering och återvinning. Badkar, radiatorer Badkar, Radiatorer transporteras till Skrothandlare för fragmentering och återvinning Porslin Demonteras för återanvändning / försäljning eller krossas till fyllning. Värmeanläggning Enbart rörledningar. Se ovan.

13 Ventilationsmaterial
Ventilationstrummor (ej innehållande asbest) Transporteras till Skrothandlare för fragmentering och återvinning. Ventilationsaggregat Transporteras till Skrothandlare för fragmentering och återvinning. Ventaggregat innehållande asbest saneras av godkänd saneringsfirma. Övrigt material Transporteras blandat till kommunens anläggning för sortering eller direkt till godkänd deponi.

14 Arbetsmiljölagen Av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 framgår det bl.a. att det innan rivning påbörjas ska utredas om hälsofarliga material eller ämnen ingår i byggnaden eller anläggningen. Om så är fallet ska detta beaktas vid planeringen av rivningen och vid upprättande av arbetsmiljöplan (78§). Vidare ska det, vid större byggen, till arbetsmiljöverket göras en förhandsanmälan om att bygg- rivningsverksamhet ska påbörjas. Start- och stoppdatum för verksamheten ska anges.

15 Plan- och bygglagen Miljöbalken Arbetsmiljölagen Rivningsanmälan
Vid inlämnande av rivningsanmälan ska rivningsplan bifogas Materialinventering Ligger som grund för rivningsplan Rivningsplan Baserad på materialinventering Miljöbalken Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Hushållningsprincipen Egenkontroll m.m. Tillsyn Genom andra lagstiftningars krav på redovisningar kan miljöförvaltningen begära in uppgifter för tillsyn enligt Miljöbalken Anteckningsskyldighet Dokumentation om farligt avfall ska sparas i fem år Arbetsmiljölagen Förhandsanmälan Om byggnads- och anläggningsarbete Utredning om förekomst av Hälsofarliga Ämnen Arbetsmiljöplan Inkl utredning av hälsofarliga ämnen

16 Egenkontroll utföres enligt kontrollprogram och särskild egenkontrollplan
Egenkontrollen omfattar: Information till personal löpande miljö/arbetsmiljöbesiktningar skydds- och miljörond sorteringsanvisningar för avfallsfraktioner renhet på avfallsfraktioner kontroll av tipptillstånd/mottagningstillstånd slutmottagare Dokumentation Rivning: Efter utförd entreprenad skall "Resultatdokumentation" innehållande mängder, vikter, mottagare tippar, sorteringsanläggningar etc. överlämnas till beställaren. Verifikat bifogas. Arkiveras i 5 år

17 Apropå riskvärderingar...
En cigg förkortar livet med 2 minuter En öl förkortar livet med 4 minuter EN ARBETSDAG FÖRKORTAR LIVET MED 8 TIMMAR


Ladda ner ppt "AVFALLSHANTERING VID RIVNING"

Liknande presentationer


Google-annonser