Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Depression Öppen föreläsning BUP USÖ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Depression Öppen föreläsning BUP USÖ"— Presentationens avskrift:

1 Depression Öppen föreläsning BUP USÖ
Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater chöl BUPUSÖ

2 Disposition Vad är en depression? Kliniska symtom Symtom i olika åldrar Stress sårbarhet Bedömning Behandling Förebyggande insatser Summering

3 Egen presentation

4 BUP: Kunskapsområdet Specialistresurs Tvärvetenskaplig
LEON, Evidensbaserad metodik Salutogenes: behovet av mening, hanterbarhet och sammanhang Värde baserad: mötet

5 Olika kompetenser sida vid sida

6 Kursändringar i arbetsätt

7 Ödmjukhet och respekt

8 Vad är en depression? Folksjukdom
En fjärdedel av männen och var annan kvinna löper risk att utveckla depression i ett livsperspektiv Det finns en förhöjd mottaglighet för depression i vissa familjer och livsomständigheter Hos tonåringar minst en elev i varje klass Flickor känsligare, skuldbenägna, lägre självkänsla

9 Vad är en depression forts.
Press och för lite sömn kan ge förhöjd depressions risk hos unga Unga människor kan var känsligare för stress som kan upplevas starkare! Mindre erfarenheter att utgå ifrån kan förstärka känslan av ensamhet och hopplöshet Det finns samband mellan nedstämdhet och försämrat immunförsvar Hormonella förändringar i tonåren Risk att vuxna normaliserar depression hos unga, ser det som tillhörande utvecklings nivån, ex vis håglöshet och irritabilitet

10 När ska man misstänka depression hos en tonåring
Förändringar i sinnestillstånd Ledsenhet och oro Ökad ilska Håglöshet Ändrade matvanor Alkohol, droger Skolk Koncentrationssvårigheter Hopplöshetskänslor, pessimism Hjälplöshet Uttryck för dödslängtan Värdelöshetskänslor, skuldkänslor

11 Konsekvenser av depression
Det är fortfarande lätt att missa tonårsdepressioner Risk för självmord Obehandlad kan en depression påverka hela tonårstiden med försämringar i fungerande Depressiva mekanismer och tankemönster tenderar att förstärkas över tid Ökar den egna acceptansen för negativa omdömen Känslomässig pessimism kan färga av sig på omgivningen och ökar känslan av ensamhet och rädsla

12 Tendenser.. Barndomen krymper? Tonårstiden breder ut sig från11-55?
Är det svårare att bli vuxen i dag? Nöjen kontra ansvar? Livsstilsförändringar? Psykisk ohälsa bland unga ökar!(källa Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009)

13 Folkhälsorapporter Tänkbara orsaker till ökad ohälsa bland unga
Ökad arbetslöshet Individualisering: för många valmöjligheter! Mer alkohol! Mindre sömn! IT stress Orealistiska kroppsideal!

14 Stress killar och tjejer
75% tjejer kontra 45% killar stressar för prov 61% tjejer kontra 37% killar stressar på grund av krav på sig själva Varför är tjejer mer stressade? Realister? Gör som lärare säger Prestationsprinsessor Psykologiskt mogna Krav på många plan

15 Tanke.. Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas Sören Kirkegaard ( )

16 Vad stressar oss? Nya situationer Oförutsägbarhet
Sådant vi ej kan påverka

17 Stress tecken Humör: ångest, oro, skuld, skam, ledsen, irritabel, avstängd känslomässigt, Tänkande: virrig, svårt att prioritera, koncentrationssvårigheter, glömska, tunnelseende, ser inte möjligheter Beteende: äter snabbt, för mkt eller för litet Dövar sig med alkohol, Slutar lyssna, grälar

18 Hur kan stress angripas?
Förändring det som är möjligt, oftast lättare förändra det som är utanför oss 1. Arbetsbörda 2. Översikt, vad är viktigast? 3. Relationer Acceptans: förändra förhållningssättet till stress Återhämtning Motion, Medveten närvaro

19 Stress kan leda till depression
Hos barn och ungdomar är depression nära förbunden med livsomständigheter och omgivningsfaktorer Viktigt att tänka förebyggande och känna igen tidiga tecken!

20 Varför är det viktigt att tidigt identifiera depression?
Vanlig sök orsak! 2-5% före puberteten, % efter puberteten Samsjuklighet mer regel än undantag! Ångest, missbruk, ADHD, somatisk sjukdom Förloppet kan vara långdraget Lidande, funktionsnedsättning, studie och arbetsoförmåga Vanlig orsak till självmord! .

21 Utvecklingspsykologi Pubertet
Sexuell mognad Frigörelse Gruppengagemang Integration Flexibilitet

22 Utvecklingspsykologi Ung vuxen
Psykologisk mognad Föräldraskap, omsorg om barn Plattform yrkesmässigt Livsriktning, värderingar

23 Depressionssymtom i olika åldrar
Ålder Spädis Skolbarn Tonåring Känsla ? Maskerade affekter Verbaliserar känslor Beteende Skrik, apati Tillbakadragen eller irriterad, bråkig Irritabel, bråkig, okoncentrerad Kroppsliga symtom Viknedgång, infektioner Huvudvärk, magont Sömnstörning, viktnedgång eller viktuppgång

24 Egentlig depression DSM IV
Nedstämdhet irritabilitet (oro, missnöjd, pessimism) Glädjelöshet, nyfikenheten försvinner, avsaknad av initiativ och lust, hopplöshet, tråkigt Låg självkänsla skuld, accepterar andras kritik lättare, skuld även för sådant som ligger utanför egen påverkan Koncentrationssvårigheter, svårt rikta sin koncentration, klarar ej läxläsning Trötthet minskad psykisk energi, undviker kamrat kontakt, isolering

25 Egentlig depression forts.
Sömnproblem Aptit påverkan sötsaker Dödstankar, själmordstankar, självskade beteende Minst 5 symtom i minst 2 veckor för diagnos

26 Samsjuklighet Regel 40-90% av tonåringarna med depression har ytterligare ett psykiatriskt problem Vanligast är ångestsyndrom, ADHD Depression ökar risken för missbruk

27 Differential diagnostik
Sköldkörtel sjukdomar Cancer Mononucleos Anemi Centralstimulatia behandling P-piller

28 Kliniskt förlopp Median förloppet 8 månader
Återfallsrisken är 20-60% inom 2 år och upp till 70% efter 5 år 20% utvecklar bipolaritet över tid

29 Komplikationer Självmord och självmordsförsök Missbruksrisk
Försämrade skolprestationer Dålig psykosocial funktion

30 Riskfaktorer Ärftlighet för affektiv sjukdom Fysisk sjukdom
Stress, förluster, konflikter Trauma Fattigdom negativa sociala faktorer Depression hos förälder Fientlighet, kritik, mobbning

31 Skyddsfaktorer Kärlek, tillit, stöd i relationer inom och utanför familjen Fungerande skola med bra relation till lärare och kamrater Regelbundenhet i sömn och matvanor Fysisk aktivitet Aktiv fritid

32 Bedömning Mötet Screening för depression
Intervju av föräldrar och barn helst separat också Identifiera risker och styrkor Diff. diagnos och samsjuklighet Livslinje, stämningsdagbok

33 Bedömning fortsättning
Utlösande faktorer Tidigare behandling och resultat Funktion cGAs skattning Suicid risk bedömning ingår i all depressions bedömning!

34 Behandling Individualisera Börja med samtal
Information om depression, livsstil Familjebehandling Kbt/kpt Farmakologisk behandling

35 Läkemedelsbehandling
Svåra depressioner Medelsvåra depressioner som ej förbättras efter 6-8veckors samtalsbehandling Behandling enligt socialstyrelsens riktlinjer SSRI preparat i första hand

36 Biverkningar Illamående, huvudvärk Beteende aktivering
I sällsynta fall kan läkemedel utlösa mani Apati vid höga doser Ungdomar känsligare för läkemedelsbehandling än vuxna, viss förhöjd suicid risk Viktigt med täta återbesök särskilt i starten av en behandling

37 Behandling depression
Ålder Spädis Skolbarn Tonåring Behandling Anknytningsarbete Stressreduktion Utesluta somatisk sjukdom Stress reduktion Samverkan skolan Stöd i relationer Kpt Kbt Gruppbeh. ACT Familjestöd SSRI

38 Prevention Observans depressions tecken hos nyblivna mammor
Reduktion av riskfaktorer, exponentiellt förhållande! Livsstilsförändringar Regelbundenhet i vanor Positiva relationer och rimliga krav Ökad kunskap om depression

39 Socialstyrelsens riktlinjer
Ger riktning för insatser Första linjen Specialistsjukvården

40 När ska BUP kontaktas? Måttlig nedstämdhet som ej förbättras efter 6-8 veckor med kognitiva samtal Svår depression med psykotiska symtom, själmordstankar, planer Funktions nedsättning Ärftlighet för bipolär sjukdom och depression Misstanke om bipolär sjd

41 Exempel Mattias 18 år David 15 år Nadja 15 år

42 Sammanfattning depression
Depression är vanlig i ungdomsgruppen Depression är ett spektrumtillstånd Återfallsrisken är stor utan behandling Multimodal behandling Livsstilsanalys, identifiera styrkor, lustområden, riskfaktorer Läkemedelsbehandling vid svåra och utdragna tillstånd Värdera alltid självmordrisken

43 Förebyggande arbete på ett annat sätt..
Vi är alla förebilder, vad är livet värt?, hur roligt är det att vara vuxen? Att vara en viktig vuxen, som ser, lyssnar, bekräftar barn och ungdomar för det de är, inte värdera endast prestation Börja med att vara en sund modell i livsstil, motion, mat, sömn, alkohol Våga fråga och engagera Dig!

44 Framtidsvisionen


Ladda ner ppt "Depression Öppen föreläsning BUP USÖ"

Liknande presentationer


Google-annonser