Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater chöl BUPUSÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater chöl BUPUSÖ."— Presentationens avskrift:

1 Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater chöl BUPUSÖ

2 Vad är en depression? Kliniska symtom Symtom i olika åldrar Stress sårbarhet Bedömning Behandling Förebyggande insatser Summering

3

4  Specialistresurs  Tvärvetenskaplig  LEON, Evidensbaserad metodik  Salutogenes: behovet av mening, hanterbarhet och sammanhang  Värde baserad: mötet

5

6

7

8  Folksjukdom  En fjärdedel av männen och var annan kvinna löper risk att utveckla depression i ett livsperspektiv  Det finns en förhöjd mottaglighet för depression i vissa familjer och livsomständigheter  Hos tonåringar minst en elev i varje klass  Flickor känsligare, skuldbenägna, lägre självkänsla

9  Press och för lite sömn kan ge förhöjd depressions risk hos unga  Unga människor kan var känsligare för stress som kan upplevas starkare! Mindre erfarenheter att utgå ifrån kan förstärka känslan av ensamhet och hopplöshet  Det finns samband mellan nedstämdhet och försämrat immunförsvar  Hormonella förändringar i tonåren  Risk att vuxna normaliserar depression hos unga, ser det som tillhörande utvecklings nivån, ex vis håglöshet och irritabilitet

10  Förändringar i sinnestillstånd  Ledsenhet och oro  Ökad ilska  Håglöshet  Ändrade matvanor  Alkohol, droger  Skolk  Koncentrationssvårigheter  Hopplöshetskänslor, pessimism  Hjälplöshet  Uttryck för dödslängtan  Värdelöshetskänslor, skuldkänslor

11  Det är fortfarande lätt att missa tonårsdepressioner  Risk för självmord  Obehandlad kan en depression påverka hela tonårstiden med försämringar i fungerande  Depressiva mekanismer och tankemönster tenderar att förstärkas över tid  Ökar den egna acceptansen för negativa omdömen  Känslomässig pessimism kan färga av sig på omgivningen och ökar känslan av ensamhet och rädsla

12  Barndomen krymper?  Tonårstiden breder ut sig från11-55?  Är det svårare att bli vuxen i dag?  Nöjen kontra ansvar?  Livsstilsförändringar?  Psykisk ohälsa bland unga ökar!(källa Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009)

13  Tänkbara orsaker till ökad ohälsa bland unga  Ökad arbetslöshet  Individualisering: för många valmöjligheter!  Mer alkohol!  Mindre sömn!  IT stress  Orealistiska kroppsideal!

14  75% tjejer kontra 45% killar stressar för prov  61% tjejer kontra 37% killar stressar på grund av krav på sig själva  Varför är tjejer mer stressade?  Realister?  Gör som lärare säger  Prestationsprinsessor  Psykologiskt mogna  Krav på många plan

15  Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas  Sören Kirkegaard (1813-1855)

16  Nya situationer  Oförutsägbarhet  Sådant vi ej kan påverka

17  Humör: ångest, oro, skuld, skam, ledsen, irritabel, avstängd känslomässigt,  Tänkande: virrig, svårt att prioritera, koncentrationssvårigheter, glömska, tunnelseende, ser inte möjligheter  Beteende: äter snabbt, för mkt eller för litet  Dövar sig med alkohol,  Slutar lyssna, grälar

18  Förändring det som är möjligt, oftast lättare förändra det som är utanför oss  1. Arbetsbörda  2. Översikt, vad är viktigast?  3. Relationer  Acceptans: förändra förhållningssättet till stress  Återhämtning  Motion, Medveten närvaro

19  Hos barn och ungdomar är depression nära förbunden med livsomständigheter och omgivningsfaktorer  Viktigt att tänka förebyggande och känna igen tidiga tecken!

20  Vanlig sök orsak! 2-5% före puberteten, 10- 15% efter puberteten  Samsjuklighet mer regel än undantag! Ångest, missbruk, ADHD, somatisk sjukdom  Förloppet kan vara långdraget  Lidande, funktionsnedsättning, studie och arbetsoförmåga  Vanlig orsak till självmord!.

21  Sexuell mognad  Frigörelse  Gruppengagemang  Integration  Flexibilitet

22  Psykologisk mognad  Föräldraskap, omsorg om barn  Plattform yrkesmässigt  Livsriktning, värderingar

23 ÅlderSpädisSkolbarnTonåring Känsla?Maskerade affekter Verbaliserar känslor BeteendeSkrik, apatiTillbakadragen eller irriterad, bråkig Irritabel, bråkig, okoncentrerad Kroppsliga symtom Viknedgång, infektioner Huvudvärk, magont Sömnstörning, viktnedgång eller viktuppgång

24  Nedstämdhet irritabilitet (oro, missnöjd, pessimism)  Glädjelöshet, nyfikenheten försvinner, avsaknad av initiativ och lust, hopplöshet, tråkigt  Låg självkänsla skuld, accepterar andras kritik lättare, skuld även för sådant som ligger utanför egen påverkan  Koncentrationssvårigheter, svårt rikta sin koncentration, klarar ej läxläsning  Trötthet minskad psykisk energi, undviker kamrat kontakt, isolering

25  Sömnproblem  Aptit påverkan sötsaker  Dödstankar, själmordstankar, självskade beteende  Minst 5 symtom i minst 2 veckor för diagnos

26  Regel  40-90% av tonåringarna med depression har ytterligare ett psykiatriskt problem  Vanligast är ångestsyndrom, ADHD  Depression ökar risken för missbruk

27  Sköldkörtel sjukdomar  Cancer  Mononucleos  Anemi  Centralstimulatia behandling  P-piller

28  Median förloppet 8 månader  Återfallsrisken är 20-60% inom 2 år och upp till 70% efter 5 år  20% utvecklar bipolaritet över tid

29  Självmord och självmordsförsök  Missbruksrisk  Försämrade skolprestationer  Dålig psykosocial funktion

30  Ärftlighet för affektiv sjukdom  Fysisk sjukdom  Stress, förluster, konflikter  Trauma  Fattigdom negativa sociala faktorer  Depression hos förälder  Fientlighet, kritik, mobbning

31  Kärlek, tillit, stöd i relationer inom och utanför familjen  Fungerande skola med bra relation till lärare och kamrater  Regelbundenhet i sömn och matvanor  Fysisk aktivitet  Aktiv fritid

32  Mötet  Screening för depression  Intervju av föräldrar och barn helst separat också  Identifiera risker och styrkor  Diff. diagnos och samsjuklighet  Livslinje, stämningsdagbok

33  Utlösande faktorer  Tidigare behandling och resultat  Funktion cGAs skattning  Suicid risk bedömning ingår i all depressions bedömning!

34  Individualisera  Börja med samtal  Information om depression, livsstil  Familjebehandling  Kbt/kpt  Farmakologisk behandling

35  Svåra depressioner  Medelsvåra depressioner som ej förbättras efter 6-8veckors samtalsbehandling  Behandling enligt socialstyrelsens riktlinjer  SSRI preparat i första hand

36  Illamående, huvudvärk  Beteende aktivering  I sällsynta fall kan läkemedel utlösa mani  Apati vid höga doser  Ungdomar känsligare för läkemedelsbehandling än vuxna, viss förhöjd suicid risk  Viktigt med täta återbesök särskilt i starten av en behandling

37 ÅlderSpädisSkolbarnTonåring BehandlingAnknytningsarbe te Stressreduktion Utesluta somatisk sjukdom Stress reduktion Samverkan skolan Stöd i relationer Kpt Kbt Gruppbeh. ACT Familjestöd SSRI

38  Observans depressions tecken hos nyblivna mammor  Reduktion av riskfaktorer, exponentiellt förhållande!  Livsstilsförändringar  Regelbundenhet i vanor  Positiva relationer och rimliga krav  Ökad kunskap om depression

39 Ger riktning för insatser Första linjen Specialistsjukvården

40  Måttlig nedstämdhet som ej förbättras efter 6-8 veckor med kognitiva samtal  Svår depression med psykotiska symtom, själmordstankar, planer  Funktions nedsättning  Ärftlighet för bipolär sjukdom och depression  Misstanke om bipolär sjd

41  Mattias 18 år  David 15 år  Nadja 15 år

42  Depression är vanlig i ungdomsgruppen  Depression är ett spektrumtillstånd  Återfallsrisken är stor utan behandling  Multimodal behandling  Livsstilsanalys, identifiera styrkor, lustområden, riskfaktorer  Läkemedelsbehandling vid svåra och utdragna tillstånd  Värdera alltid självmordrisken

43  Vi är alla förebilder, vad är livet värt?, hur roligt är det att vara vuxen?  Att vara en viktig vuxen, som ser, lyssnar, bekräftar barn och ungdomar för det de är, inte värdera endast prestation  Börja med att vara en sund modell i livsstil, motion, mat, sömn, alkohol  Våga fråga och engagera Dig!

44


Ladda ner ppt "Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater chöl BUPUSÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser