Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En strategi för samverkan med universitet och högskolor 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En strategi för samverkan med universitet och högskolor 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 1."— Presentationens avskrift:

1 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 1

2 Presentationsupplägg Kort presentation av föreläsaren Förutsättningar och bakgrund till uppdraget Presentation av uppdraget, underlag och organisation för detsamma Strategins delar och upplägg Erfarenheter av arbetet med strategin Synpunkter frågor och kommentarer… 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 2

3 Presentation av Lise-Lotte W Järvinen Akademiker, pol. mag med inriktning på samhällsplanering Utvecklingsstrateg vid KS Förvaltning, Link. kommun sedan 2004 Primära uppdrag i dagsläget: − Utveckla strategiska universitetskontakter (universitetssamverkan), − Utveckla UniverCity i Mecinenätverket − Processledare i projektet Hälsans Nya Verktyg − Utveckla kommunens övergripande mål- och utvärderingsfrågor. http://www.linkoping.se/ 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 3

4 Linköpings kommun och Linköpings Universitet behöver varandra Universitetet har funnits och utvecklats i kommunen under 40 år Av drygt 27000 studenter finns ca 20000 i Linköping Andelen studenter och anställda utgör 17 % av befolkningen (jmf ålderspensionärer= 16% av befolkningen) Universitetet är beroende av kommunens ”service” samt förmåga att vara en attraktiv plats att bo och verka på Kommunen behöver försörjning av invånare (studenter, anställda) och kompetens för kommunorganisationens och hela kommunens utveckling 2014-08-22 4 En strategi för samverkan med universitet och högskolor

5 Prioriterade kunskaps- och utvecklingsområden för Linköpings kommun för tillväxt Hur ser framtidens mest teknikdrivande och kunskapsutvecklande företag ut? Varför ser Linköpings - Norrköpings (Fjärde Storstadsområdet) lokala arbetsmarknadsområden ut som de gör och hur kan man påverka dem i positiv riktning mot en lägre specialiseringsgrad? Hur ser rörligheten ut på Östergötlands arbetsmarknad och vad påverkar den? Vad begränsar småföretag att växa och hur får man dem att anställa akademiker? Hur ser Östergötlands styrkor ut i förhållande till framtidsbranscher? 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 5

6 Vilka är framgångsfaktorerna i samverkan mellan kommun och universitet? ”Samverkansdag Link-Liu 2009” En ”vinna – vinna” situation krävs. Hur ser den interna infrastrukturen ut i respektive organisation? Vilka kulturer råder? Medvetandegör - respektera! Definiera Samverkansuppgiften! Studenter/ doktorander kan vara vägen till samverkan. Bered väg och välkomna! En medveten strategi för samverkan skapar legitimitet. Linköpings Universitet är en viktig- men inte enda part i FoU- sammanhang för Linköpings kommun. 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 6

7 Kommunens övergipande mål samt förutsättningar för universitetssamverkan ”Kommunen ska fortsätta att stimulera och utveckla samarbetet mellan universitetet, näringslivet och kommunen”. (Mål) Kommunen/ regionen är en intressant forskarmiljö med bredd. Kommunen medfinansierar ett antal centrumbildningar för forskning och utveckling, Helix, CKS, Miljötekniskt centrum m fl. Linköpings kommunen har ett FoU-centrum, deltar i forskningsprojekt och samverkar på olika nivåer inte minst den regionala. Hälsans nya verktyg http://www.halsansnyaverktyg.se/ är en regional tillväxtsatsning. http://www.halsansnyaverktyg.se/ 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 7

8 Frågeställningar till kommunens förvaltningschefer vid kartläggning och sammanfattande resultat Vilka samverkansprojekt finns inom respektive verksamhetsområde? Med bärighet på tillväxt? Vad får kommunen ut av samverkansprojekten? Vilka områden bör lyftas fram och prioriteras under de närmaste åren? Värdet av att ”i avtal” reglera universitetssamverkan? Resultat: Universitetssamverkan ger resultat på kort och lång sikt Samordnat prioritetstänkande efterlyses kring kommunens forskningssatsningar! Ökad samverkan med Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) http://www.isak.liu.se/cks?l=sv önskvärd http://www.isak.liu.se/cks?l=sv Värde finns kring ”övergripande avtal” mellan kommunen och Linköpings Universitet i samverkanssammanhang! 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 8

9 Uppdrag till *STRUK-gruppen Ta fram ett förslag till kommunal strategi för universitetssamverkan. Kommunicera samverkansstrategin inom och utom kommunorganisationen. Utveckla handlingsplaner på förvaltningsnivå. Utveckla/ fortsätta dialogen med CKS m fl. centrumbildningar. Arbeta fram och genomför årligt återkommande ”Samverkansdag” med Linköpings Universitet. *STRUK - gruppen bestående av tjänstemän från Utbildning, Omsorg, Miljö och samhällsbyggnad, Kultur- och Fritid, NULINK, (Näringslivsbolaget) HR (Personalsidan) och KS Förvaltning, Utvecklingsavdelningen. 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 9

10 Strategi för samverkan med universitet och högskolor Strategin ska vara framåtsyftande och ha bärighet på ”all universitetssamverkan”. Handlingsplaner ska tas fram på resp. förvaltning och följas upp via verksamhetsberättelser. Kommunens bolag omfattas av strategin! Utkastet till strategin ska förankras på resp. förvaltning och passera förvaltningsledningen (uppdragsgivarna). Därefter kan förslaget gå till politiken. Underhand har information, dialog och samverkan kring strategin förts med i första hand Linköpings Universitet men även Norrköpings kommun. Kommunicera strategin inåt och utåt! 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 10

11 Fem grundläggande strategier - ”Kommunen ska…”..ha en drivande roll för att skapa en god samverkan med universitet och högskolor, med särskild betoning på samverkan med studenterna...stödja etablering och uppbyggnad av forsknings- och utvecklingsmiljöer av betydelse för kommunen, kommunens näringsliv och invånare...samverka inom de områden som främjar kommunen, kommuninvånarna, det lokala och regionala näringslivet. Stödja entreprenörskap och nyföretagande med grund i universitet och högskolor...tillvarata universitet och högskolor som resurser för kommunorganisationens utveckling. Förvaltningarna ska samverka med universitet och högskolor i forsknings- och utvecklingsarbete...erbjuda attraktiva miljöer att bo och leva i, sociala villkor och samhällsservice som lockar studenter och forskare att söka sig till och etablera sig i kommunen. 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 11

12 Goda förutsättningar finns redan idag till förverkligande i strategins anda – förvaltningsexempel KS Förvaltning - Gemensamma forsknings- och utvecklingsresurser för tillväxt – och utvecklingsintressen, (exv. MTC, HNV, Helix, CKS, mf l). Rutinbeskrivningar av praktikplatser, ”Praktiksamordning”. Kontaktsekretariat med placering på NULINK. Samverkansdag med LiU (årligt återkommande). Miljö och samhällsbyggnad - Forskning och utveckling, exempelvis optimering av snöröjning. Omvärldsanalyser och utvärderingar. Kontinuerligt möjliggöra praktikantplatser för studenter. Kultur och Fritid - Fler studentkontakter kring kulturarrangemang. Examensarbete och praktik inom kulturområdet. Universitetssamverkan kring friidrottsarenan på Campus och nya fotbollsarenan, samt forskning på desamma. Social och Omsorg - Fortsatt utveckling av FoU Centrum. Evidensbaserad praktik, nationell E-hälsa. Barn, ungdomar och familj, ”Stöd till arbete”. Gemensamma externa medelssansökningar till pågående och planerade satsningar. 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 12

13 Viktigt att tänka på i arbetet med att ta fram en strategi för samverkan 1)Gör ett grundläggande kartläggningsarbete i den egna organisationen - inom vilka områden sker samverkan? 2)Få sanktion på ”bilden” av samverkan och se till att få ett avgränsat uppdrag. 3)Skapa en arbetsgrupp för uppdraget som har mandat att arbeta med frågan. 4)Kommunicera uppdraget tidigt med berörda parter. 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 13

14 Synpunkter, frågor och kommentarer… Tack för er uppmärksamhet! 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 14


Ladda ner ppt "En strategi för samverkan med universitet och högskolor 2014-08-22 En strategi för samverkan med universitet och högskolor 1."

Liknande presentationer


Google-annonser