Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsokunskapens grunder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsokunskapens grunder"— Presentationens avskrift:

1 Hälsokunskapens grunder

2 sid. 7-92, 201 - 208 och 219 - 240 Timaktivitet Föredrag Hemuppgifter
Kursbok: Hälsokunskap för gymnasiet 1-2 Kannas, Eskola, Räsänen, Mustajoki sid. 7-92, och Uppgifter: Föredrag om sjukdomar, hemuppgifter, kursprov Bedömning: kursen bedöms med vitsord som bestäms av Timaktivitet Föredrag Hemuppgifter Kursprov

3 Varför hälsokunskap? Allmänbildning och värderingar Resurser
Stöder den unga människans utveckling Hälsoproblem bland barn och unga Förebyggandet av sjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv Framtida yrkesutbildning inom hälsovården Nya aktuella och akuta hälsofrågor Ekonomiska aspekter

4 Vad är hälsa? Många olika sätt att uppfatta, definiera och beskriva hälsa T.ex. Hans Georg Gadamers definition: ” Hälsa är inte ett tillstånd som man upplever inom sig, introspektivt. Det är snarare ett slags närvaro, att vara i världen, en samvaro med andra människor, ett aktivt och fruktbart engagemang med det som är viktigt i livet” = hälsa på ”metanivå”

5 En mera officiell defenition är WHO:s hälsodefinition från 1948:
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt (högsta möjliga) fysiskt, psykiskt och socialt (andligt/existentiellt) välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet” Är målet möjligt att nå? Skall betraktas som ett strävansmål, man skall arbeta och sträva mot målet, men kommer aldrig riktigt helt och fullt att nå det Två vägar att sträva mot målet: health protection (att skydda hälsan genom att undvika faktorerna som utgör någon form av hälsoriks) healt promotion (att främja och stärka de faktorer som utgör ett skydd för hälsan)‏

6 WHO World Health Organization, Världshälsoorganisationen
Organisationens syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. WHO hjälper till att bekämpa sjukdomar och att främja hälsa Exempel på sjukdomar som WHO bekämpar: Sars, Malaria, Aids och Schistosomiasis Tillbaka

7 KAS är människans sjätte sinne
Enligt Aaron Antonovsky ( ) finns det tre faktorer som gör att människan har förmågan att motstå ohälsofaktorer av olika slag: En känsla av överblick (begriplighet)‏ En förståelse för sammanhang (hanterbarhet)‏ En uppfattning om mening (meningsfullhet)‏ Dessa tre faktorer sammanfattade han i begreppet KAS (Känsla Av Sammanhang)‏ KAS är människans sjätte sinne Antonovsky satte fokuset på vad som orsakar hälsa (salutogenes) i stället för på vad som orsakar sjukdom (patogenes)‏

8 Salutogenes Salus betyder hälsa (och var hälsans gudinna i den grekiska mytologin)‏  Genesis betyder ursprung eller uppkomst Salutogen= faktorer som leder till hälsa

9 Salutogena faktorer Individ God social kapacitet
Familj och omgivning 1. Hjälpa andra när dom behöver det ("required helpfulness ") 2. Tillitsfulla och intima relationer 3. Betydelsefull annan person 4. Klart definierade gränser och subsystem. 5. Klara regler i hemmet 6. Positiv föräldra-barn relation 7. Delade värderingar Individ God social kapacitet Positivt självförtroeend Självständighet Framgångsrik coping Intelligens and kreativitet Utveckling av speciella intressen och hobby Impulskontroll Hög aktivitet och energi

10 Främja och förebygga Vår hälsa består av många olika beståndsdelar
Hälsan är beroende av olika faktorer, delas oftast in i 4 delar: Arvsmassa Levnadsvanor Samhälle Hälsovård Hälsan kan främjas på många olika sätt. WHO indelar den hälsofrämjande verksamheten i fem delområden (s. 32)‏

11 Det bästa sättet att sköta en sjukdom är att förebygga den
Det bästa sättet att sköta en sjukdom är att förebygga den. Förebyggandet kan indelas i tre olika nivåer: Primärprevention, syftar till att förebygga sjukdomar innan de bryter ut Sekundärprevention, man försöker förhindra att ett problem förvärras/bryts ut Tertiärprevention, försöker föhindra sjukdomen att förvärras

12 Vilka sjukdomar lider finländarna av?
Folksjukdomar = de vanligaste sjukdomarna som förorsakar mest lidande och flest dödsfall I Finland klassificeras följande sjukdomar som folksjukdomar: hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, mentala störningar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, ämnesomsättningssjukdomar och sjukdomar i andningsorganen

13 Kronisk sjukdom= en sjukdom som utvecklas långsamt och som inte kan botas, endast lindras
Hur förebygga folksjukdomarna? Förutsättningen är att man vet vad som framkallar sjukdomen Nästan alla folksjukdomar förorsakas av flera faktorer, bl.a. arvsmassa och levnadsvanor. Många folksjukdomar är kopplade till varandra

14 Mentala störningar Svårt att definiera och klassificiera
Kan tala om ströning då en människas sinnesstämning, känslor, tankar eller beteende förorsakar lidande – begränsar livet I Finland insjuknar 1,5 procent av befolkningen i någon typ av mental störning. Var femte finländare lider av någon slags mental störning.

15 Depression: 5–6 procent av befolkningen lider av svår depression. Av alla sjukdomar är depressionen nästan den vanligaste orsaken till oförmåga att funktionera I allmänhet en kortvarig reaktion på olika förluster, men kan ifall den fortgår, förvandlas till en sjukdom Hjärnverksamheten ändras, kan lätta på depressionssymptomen med hjälp av läkemedel

16 PSYKOS: Psykoser är en samling psykiska besvär som kännetecknas av förvrängd verklighetsuppfattning. Kallas ibland ett ’psykiskt chocktillstånd’ Psykoser kan vara akuta, och snabbt övergående eller återkommande. Orsakerna kan vara svåra att finna, men kan utlösas av inre svåra konflikter, förluster, social isolering, eller av biologiska förändringar i hjärnan.

17 Schizofreni: svåraste formen av psykos, innebär att en människan förlorar kontakten med verkligheten. En del har syn-hörsel, smak- och dofthallucinationer; särskilt inre röster upplevs ofta som väldigt skrämmande. Bipolärt syndrom: Tidigare känt som manodepression. Den insjuknade upplever tidvis depressioner, tidvis starkt upprymda perioder. Däremellan är stämningsläget normalt

18 ÅNGEST: Ångest är en viktig signal som kan lära oss något om oss själva, och ångest i sig är inte sjukligt. Kraftig, långvarig ångest kan bli handikappande, och beskrivs då ofta som olika ’ångestsyndrom’. Kan upplevas som fysiska reaktioner: andnöd, magsmärtor, hjärtklappning/bröstsmärtor, torr mun. Eller som psykiska uttryck: överdriven oro, förvirring, rastlöshet, otålighet. Beroendesjukdomar: man är beroende av en substans; detta leder till ett problem

19 Hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar i hjärtats och resten av kroppens blodkärl Hit räknas olika typer av störningar i cirkulationssystemet: Blodtryckssjukdom: trycket i blodet som cirkulerar i kroppen stiger i artärerna och förblir förhöjt

20 Kranskärlssjukdom: kranskärlen som förser hjärtat med syre och näringsämnen har förkalkats
Blodpropp i hjärtat/hjärtinfarkt: akut version av kranskärlssjukdom. Förkalkningen brister och en klump koagulerat blod bildas och täpper till blodkärlet Hur förebygga? Rök inte! Ät hälsosamt, fiberrikt, fettsnålt och varierat. Undvik mättade fettsyror Gå ner i vikt om du är överviktig Motionera

21 Blodtryck Systoliskt:
Artärtrycket i överarmen uppmätt i hjärthöjd när vänster kammare sammandras maximalt och pumpar ut blod i artären. Normalt mmHg Diastoliskt: Vänster kammare är i vila och blodmängden i artären är minst. Normalt 70-90 mmHg

22 Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
Till muskuloskeletala sjukdomar räknas skador som läks, ledförslitningar (artros) och långvariga inflammatoriska sjukdomar Artros= ledbrosket förstörs, drabbar oftast knä- och höftledarna Långledsreumatism: leden inflameras OSTEOPOROS: Benskörhet är en sjukdom, som leder till att benstommen förlorar en del av sitt kalciuminnehåll och sin styrka. Sjukdomen är sällsynt före 55 års ålder. Förekomsten stiger kraftigt med åldern. Kvinnor drabbas oftare än män.

23 RYGGSJUKDOMAR: förekommer hos var tionde finländare, samhällsekonomiskt problem
Skolios: Skolios innebär att man har en krokig ryggrad. Ryggraden är böjd i sidled åt vänster eller höger när den betraktas rakt bakifrån

24 Cancer Cancer hos kvinnor: cancer i brösten,
äggstockarna,livmoderhalsen, slidan, urinblåsan Cancer hos män: prostatacancer, testikelcancer  Cancer i mage & tarm: cancer i bukspottkörteln, levern magsäcken, matstrupen, tjock- och ändtarmen Hudcancer: malignt melanom Övriga cancersjukdomar: leukemi, cancer i njurarna, hjärntumörer, lungcancer, lymfkörtelcancer, skelettmetastaser, strupcancer

25 Carcinogen = cancerframkallande Beningn = godartad tumör
Malign = elakartad tumör Metastas = dottersvulst Cytostatika = kemoterapi / cellgift Hur förebygga? Rök inte!, undvik för mycket solljus, skydda dig mot Könssjukdomar, ät fiberrik mat, undvik alkohol, håll vikten under kontroll

26 ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR
Diabetes: Diabetes är en grupp sjukdomar där högt blodsocker är den gemensamma nämnaren. Typ 1-diabetes: juvenil diabetes, ungdomsdiabetes. Produktionen av insulin i etacellerna i bukspottskörteln minskar Typ 2 –diabetes: vuxendiabetes, åldersdiabetes. Det finns mer insluin än normalt i blodet och cellerna kan inte utnyttja det (= insulinresistens)‏

27 Metaboliskt syndrom: talar om metaboliskt syndrom då en människa som har genetiskt anlag för rubbningar i fettomsättningen och eventuell övervikt som kan utveckla ett förstadium till diabetes. Kolesterol: Det behövs i cellernas väggar, som isoleringsmaterial runt nervceller och som råvara för kroppens produktion av vissa hormoner t ex östrogen och testosteron. Det goda:HDL-kolesterol (Hög Densitets Lipoprotein) utgör ca 25-30% av den totala mängden kolesterol i kroppen. Höga halter av HDL har en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar. Det onda: LDL-kolesterol (Låg Densitets Lipoprotein) är en riskfaktor för åderförkalkning. Höga halter av LDL är förenat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom medan låga halter minskar risken.

28 Fett är viktigt för människans överlevnad
Fetma: Fett är viktigt för människans överlevnad Fetma är följden när storleken på fettcellerna eller andelen fettceller i kroppen ökar Fetma definieras med hjälp av BMI (body mass index)‏ Fetma ökar riksen för andra sjukdomar t.ex. Hög blodtryck, diabetes typ 2, gallsten, astma, snarkproblem, cancer, förslitningsskador i lederna, flrfettning av levern, blodfettsrubbningar, infertilitet

29 ALLERGIER = annorlunda verkan
innebär att man reagerar kraftigt på naturligt förekommande proteiner. Kroppens immunförsvar bildar plötsligt antikroppar riktade mot specifika ämnen

30 LUNGSJUKDOMAR Astma är ett kroniskt syndrom/tillstånd som karakteriseras av upprepade anfall med andnöd, hosta och ytlig andning Det är ett irritationstillstånd som utlöser muskelspasm i luftvägarnas ringformade muskler och svullnad av slemhinnan i luftvägarna. Detta leder till förträngning av de mindre luftvägarna vilket hindrar luftens passage till och från lungorna. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ”Rökarsjukan” leder till att lungornas syreupptagningsförmåga minskar

31 SMITTSAMMA SJUKDOMAR Smittsamma sjukdomar tillhör fortfarande de vanligaste sjukdomarna och är ett väsentligt problem både för samhället och för enskilda individer Sjukdomar förorsakade av: bakterier=Bakterier är encelliga mikroorganismer som kan föröka sig självständigt genom delning virus=Virus är mikroorganismer som inte kan föröka sig utan hjälp av levande celler svamp= enstaka celler eller trådbildande svamp parasiter= en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring från denna, samtidigt som den orsakar skada

32 INFLUENSA: en obehaglig virussjukdom som kännetecknas av hosta, muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber mellan 38 och 40 grader Farliga bakterier: Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner Haemophilus influenzae kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, t.ex. bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt, mindre vanligt, lunginflammation Meningokockbakterier vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation

33 ”Resenärsjukdomar” DIARRÉ: tunn, ofta förekommande avföring
SALMONELLA: bakterie som angriper mage och tarm MALARIA: en allvarlig febersjukdom


Ladda ner ppt "Hälsokunskapens grunder"

Liknande presentationer


Google-annonser