Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val av tema Något man själv tycker är viktigt, intressant.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val av tema Något man själv tycker är viktigt, intressant."— Presentationens avskrift:

1 Val av tema Något man själv tycker är viktigt, intressant.
Något som fångar ens eget och läsarens intresse. Något man vill ha svar på. Det ska vara antropologiskt. Titta på tillgänglighet vad det gäller litteratur. Fundera över genomförbarhet. Gå till biblioteket!

2 Från intresse/ tema till frågeställning/problemformulering
För att gå från något allmänt till något mer avgränsat och konkret så kan du förvandla ditt intresse/tema till ett till påstående (ha gärna med något av följande ord: konflikt, beskrivning, bidrag och utveckling.

3 Sätt namn på temat Jag studerar X… Jag ska arbeta med…

4 Lägg till en fråga (en indirekt fråga som specificerar något man inte vet eller förstår om temat) Jag studerar X (b) för att jag vill ta reda på vem/vad/när/var/varför/om/hur Jag arbetar med… (b) för att jag vill ta reda på

5 Motivera frågan (Ta reda på om frågan inte bara är viktig för dig utan även för andra) (a) Jag studerar X för att jag (b) vill ta reda på vem/vad/när/var/varför/om/hur (c) detta för att hjälpa läsaren att förstå hur… osv.

6 En bra frågeställning ska vara…
 Relevant Intressant Fokuserad  Möjlig att besvara

7 Relevant Frågeställningen ska vara relevant för den uppgift som ska genomföras och den ska uppfylla de krav som ställs. OBS! Följdfrågor som måste besvaras kan också uppstå. Tänk på att de också måste vara relevanta för huvudfrågan.

8 Intressant Frågeställningen ska vara intressant ur ett vetenskapligt perspektiv, men den ska också vara intressant för dig. Om frågeställningen är intressant för dig är det lättare att texten också blir intressant för en presumtiv läsare. OBS! Undvik ja- och nej frågor.

9 Fokuserad Frågeställningen måste vara tillräckligt avgränsad.
Om frågan är för stor, eller för vag, så hinner eller kan du inte besvara den på de antal sidor du har att tillgå. Om den är för begränsad, kan den bli svår att besvara eftersom det inte finns någon information att hitta i just det ämnet.

10 Du kan börja med att fundera på en större fråga och sedan begränsa frågan genom att välja en särskild metod, teori, grupp, tidsperiod, land, miljö eller annan aspekt. Många områden begränsar sig naturligt när man lär sig mer om dem.

11 Möjlig att besvara Din frågeställning kan mycket väl uppfylla de kriterier vi hittills har tagit upp, men är den möjlig att besvara? Kan frågan besvaras inom ramen för de förutsättningar du har i form av tid, omfattning och tillgängliga resurser? Finns det ett svar och går det över huvud taget att ta reda på det? Finns det tillgängligt material i ämnet? Kan biblioteken erbjuda tillräcklig litteratur i ämnet?

12 OBS! När du startat processen med att söka efter och utforska din frågeställning, kan du naturligtvis behöva justera din frågeställning allteftersom du samlar mer information.

13 Vilken av fyra frågeställningar belyser bäst ett ämne?
Övningar utformade av: Britta Wallin och Stina Larsson, Lunds universitetsbibliotek Vilken av fyra frågeställningar belyser bäst ett ämne?

14 Du ska skriva en uppsats i ämnet "Könsskillnader i media”.
A) Varför finns det könsskillnader? B) Framställs kvinnliga chefer annorlunda än manliga i media? C) Finns det fler manliga än kvinnliga programledare i TV?

15 Rätt svar: B Varför då? - Den är fokuserad och uppfyller alla kriterier.

16 Du ska skriva en uppsats om "Sveriges relation till Tyskland under andra världskriget".
A) Vilken attityd hade tidningen Dagens Nyheter till Tyskland under krigsåren? B) I vilken omfattning handlade svenska företag med tyska under kriget? C) Hur uppfattar dagens svenska skolungdomar andra världskrigets händelser?

17 Rätt svar: A Varför då? - Den är tillräckligt fokuserad, möjligt att hitta analyserbart material, t.ex. ledare i tidningen.

18 Du ska skriva en uppsats på temat "Det politiska språket".
A) Vilka fula retoriska knep använder man i riksdagen? B) Vilka retoriska knep användes i den stora partiledardebatten i TV inför förra valet? C) Vilka förändringar har skett i den politiska retoriken under 1900-talet?

19 Rätt svar: B Varför då? - Du väljer ut språkliga drag vid ett särskilt tillfälle. Frågan är tillräckligt fokuserad och genomförbar.

20 Du ska skriva en uppsats som handlar om rättvis handel.
A) Är rättvisemärkning av varor bra för producenterna? B) Har kaffeproducenterna fått bättre arbetsvillkor med rättvisemärkning under det senaste halvåret? C) Hur har försäljningen av rättvisemärkta produkter marknadsförts i Sverige?

21 Rätt svar: C Varför då? - Frågeställningen är begränsad till en särskild aspekt av ämnet och till ett enskilt land, och det gör det lättare att smala in information.

22 Vilka kriterier uppfyller frågeställningen?
1. Kvinnors ställning i det vikingatida samhället Vilka olika roller har den vikingatida kvinnan haft i det vikingatida samhället i Europa? Frågeställningen är: A) Relevant för ämnet B) Intressant - man kan inte svara ja eller nej C) Fokuserad - inte för vid eller för smal D) Genomförbar - möjlig att besvara

23 Rätt svar: A och B Kommentar till svaren: A) Frågeställningen är relevant B) Den är intressant C) Men den har en för vid geografisk avgränsning D) Fokus är för brett och därför inte genomförbart som uppsatsämne

24 2. Internet Har Internet fördelar som virtuell mötesplats? Frågeställningen är: A) Relevant för ämnet B) Intressant - man kan inte svara ja eller nej C) Fokuserad - inte för vid eller för smal D) Genomförbar - möjlig att besvara

25 Rätt svar: A Kommentar till svaren: A) Frågeställningen är relevant B) Men ointressant, eftersom man kan svara ja eller nej. Dessutom är frågan ledande C) Den är ofokuserad och kräver avgränsning. T.ex. vilken typ av mötesplats och för vilka grupper. D) Eftersom fokus är för brett, så är det inte genomförbart

26 3. Synen på fildelning Vilka attityder till fildelning finns det? Frågeställningen är: A) Relevant för ämnet B) Intressant - man kan inte svara ja eller nej C) Fokuserad - inte för vid eller för smal D) Genomförbar - möjlig att besvara

27 Rätt svar: A och B Kommentar till svaren: A) Frågan är relevant B) Den är intressant C) Men den är inte fokuserad. Det kan vara bra att t.ex. välja ett par grupper att jämföra. D) Den är inte genomförbar om man inte preciserar vilka attityder som ska studeras.

28 4. Ämnet historia i den svenska skolan
Varför är inte ämnet historia kärnämne i den svenska gymnasieskolan? Frågeställningen är: A) Relevant för ämnet B) Intressant - man kan inte svara ja eller nej C) Fokuserad - inte för vid eller för smal D) Genomförbar - möjlig att besvara

29 Rätt svar: C Kommentar till svaren: A) Den är inte relevant B) Dessutom är den ointressant, eftersom ämnet är inaktuellt. Historia är redan kärnämne i gymnasieskolan sedan höstterminen 2007. C) Frågeställningen är dock fokuserad D) Det är inte genomförbart eftersom ämnet är inaktuellt.

30 5. Entreprenörskap Hur påverkar immigrationen antalet nystartade företag? Frågeställningen är: A) Relevant för ämnet B) Intressant - man kan inte svara ja eller nej C) Fokuserad - inte för vid eller för smal D) Genomförbar - möjlig att besvara

31 Rätt svar: A och B Kommentar till svaren: A) Frågeställningen är relevant B) Den är intressant C) Den är däremot inte fokuserad. T.ex. invandring var? Vilken bransch? Eller vilken tidsperiod? Det hade fokuserat frågan. D) Den är inte genomförbar, eftersom frågan är ofokuserad.

32 6. Entreprenörskap Hur många småföretag använder svart arbetskraft? Frågeställningen är: A) Relevant för ämnet B) Intressant - man kan inte svara ja eller nej C) Fokuserad - inte för vid eller för smal D) Genomförbar - möjlig att besvara

33 Rätt svar: A Kommentar till svaren: A) Frågeställningen är relevant B) Men den är inte intressant. Att ge besked om antalet företag går inte att utveckla. Det hade varit bättre med en annan utgångspunkt, t.ex. orsaken till problemet. C) Den är ofokuserad. Antalet småföretag är alldeles för stort och spritt över för många branscher. D) Inte genomförbart. Antalet skulle bygga på en uppskattning eftersom mörkertalet får förmodas vara stort.

34 7. Ungdomar och dataspel Hur upplever högstadieelever i Lund att dataspelande påverkar deras skolarbete? Frågeställningen är: A) Relevant för ämnet B) Intressant - man kan inte svara ja eller nej C) Fokuserad - inte för vid eller för smal D) Genomförbar - möjlig att besvara

35 Rätt svar: A, B, C och D Kommentar till svaren: A) Frågeställningen är relevant B) Den är intressant C) Frågan är också fokuserad. Högstadieelever i Lund är en avgränsad grupp som man kan göra ett urval ur. D) Det är genomförbart. T.ex. kan man välja att intervjua en grupp elever eller göra en enkätundersökning med ett större antal elever.

36 Innehållsförteckning Inledning Teori Empiri Diskussion/analys
Titelsidan Innehållsförteckning Inledning Teori Empiri Diskussion/analys Sammanfattning eller slutsats

37 1 Inledning 1.2 Bakgrund 1.3 Metod 1.4 Material
1.1 Syfte 1.2 Bakgrund 1.3 Metod 1.4 Material 1.5 Innehållsöversikt (arbetets/uppsatsens disposition)

38 1 Inledning Syfte Bakgrund Metod Material
Innehållsöversikt (arbetets/uppsatsens disposition)

39 2 Santodaimerörelsen: en teoretisk diskussion (teoretisk ansats)
Man placerar det som ska studeras i ett större sammanhang (i detta fall: studiet av brasilianska religiösa rörelser. Man tar upp några vanliga teorier som använts för att förklara det fenomen man studerar. I detta fall: framväxten av nya sociala och religiösa rörelser i Brasilien.

40 Med underrubriker: 2.1 Kreativ religiositet i Brasilien
2.1 Kreativ religiositet i Brasilien 2.2 Religiös pluralism och framväxandet av religiösa rörelser 2.3 Religiösa rörelser som sociala rörelser

41 Med underrubriker (utan numrering):
Kreativ religiositet i Brasilien Religiös pluralism och framväxandet av religiösa rörelser Religiösa rörelser som sociala rörelser

42 3 Santodaimerörelsen (empiriska, beskrivande kapitlet/avsnittet) Med underrubriker: 3.1 Historisk perspektiv/bakgrund av rörelsen 3.2 Byn och människorna 3.3 Det rituella livet 3.4 Expansionen av santodaimerörelsen

43 3 Santodaimerörelsen (empiriska, beskrivande kapitlet/avsnittet) Med underrubriker (utan numrering): Historisk perspektiv/bakgrund av rörelsen Byn och människorna Det rituella livet Expansionen av santodaimerörelsen

44 4 Globaliseringen av santodaimerörelsen
(diskussion - använd de teoretiska verktygen från kapitel 2) Med underrubriker: 4.1 Att bli en caboclo 4.2 Att följa daimen 4.3 Från lokal praktik till global rörelse

45 4 Globaliseringen av santodaimerörelsen
(diskussion - använd de teoretiska verktygen från kapitel 2) Med underrubriker (utan numrering): Att bli en caboclo Att följa daimen Från lokal praktik till global rörelse

46 5 Slutsats Moral som praktik Eller: 5. Sammanfattning I den här uppsatsen har jag först beskrivit santodaimerörelsen… Det viktigaste har varit att lyfta fram… Detta har jag sedan diskuterat eftersom… osv.

47 Exempel 1 (med numrering och slutsats):
Titelsida Innehållsförteckning 1. Inledning 1.2 Syfte 1.3 Bakgrund 1.4 Metod 1.5 Material 1.6 Innehållsöversikt (arbetets/uppsatsens disposition) 2. Santodaimerörelsen: en teoretisk diskussion 2.1 Kreativ religiositet i Brasilien 2.2 Religiös pluralism och framväxandet av religiösa rörelser 2.3 Religiösa rörelser som sociala rörelser 3. Santodaimerörelsen 3.1 Santodaimerörelsen ur ett historisk perspektiv 3.2 Byn och människorna 3.3 Det rituella livet 3.4 Expansionen av santodaimerörelsen 4. Globaliseringen av santodaimerörelsen 4.1 Att bli en caboclo 4.2 Att följa daimen 4.3 Från lokal praktik till global rörelse 5. Moral som praktik Litteraturlista

48 Exempel 2 (utan numrering och sammanfattning):
Titelsida Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Bakgrund Metod Material Innehållsöversikt (arbetets/uppsatsens disposition) 2. Santodaimerörelsen: en teoretisk diskussion Kreativ religiositet i Brasilien Religiös pluralism och framväxandet av religiösa rörelser Religiösa rörelser som sociala rörelser 3. Santodaimerörelsen Santodaimerörelsen ur ett historisk perspektiv Byn och människorna Det rituella livet Expansionen av santodaimerörelsen 4. Globaliseringen av santodaimerörelsen Att bli en caboclo Att följa daimen Från lokal praktik till global rörelse 5. Sammanfattning Litteraturlista

49 SLUT


Ladda ner ppt "Val av tema Något man själv tycker är viktigt, intressant."

Liknande presentationer


Google-annonser