Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version."— Presentationens avskrift:

1 Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version Jakob Walve Systemekologiska inststutionen, Stockholms universitet

2 Teckenförklaring till kartorna
KVVFs kartering Alla karteringspunkter för vattenkemi finns med som röd punkt (för vattenkemi) med stationskod (tex. ”S91”) KVVFs program fr.o.m 2006 är dessutom markerat enligt nedan. Övrig pågående provtagning KVVFs ordinarie program fr o m 2006 2ggr/år (juli och augusti) Extrapunkter KVVFs program 2006 Punkter med djupprofil av näringsämnen Punkter där syre i bottenvatten mätts Punkter där slangprov 0-10m för växtplankton och klorofyll togs (0m-prov för klorofyll togs på alla stationer) Provtagningpunkter och årligt totalkväveutsläpp i vattendrag framgår av blå kraftiga cirklar, avloppsreningsverk gröna cirklar, industrier/fiskodlingar röda cirklar (men info om dessa undersökningar ej med här)

3 Använda färger för olika undersökningstyper
I sammanställningen står också undersökningstypen i klartext på första raden (t ex ”Vattenkemi”) Und: IDX,undX, Vattenkemi, X stn Frekv: X/år (månader) Djup: X Var: X Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: ev Växtplanktonprovtagning anges som kommentar Und: IDX, undX, Fisk, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: X Und: IDX, undX, Bottenfauna, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: X Und: IDX, undX, Radioaktiva isotoper, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: X Und: IDX, undX, Metaller i sediment, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: Und: IDX, undX, Fytobentos (Makroalger på hårda bottnar), X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Lab: X Kommentar: Und: IDX, undX, Metaller & miljögifter i biota, X stn Frekv: X/år (månad) Var: Utf: X Lab: X Kommentar: Und: IDX, undX, Toxiska effekter, X stn Frekv: X/år (månad) Var: Utf: X Lab: X Kommentar: Understrukna provtagningsmånader och djup visar på klorofyllprovtagning Förkortningar Und: undersökning (RK=recipientkontroll, SRK=samordnad RK, MÖ= miljöövervakning, NMÖ=nationell MÖ, RMÖ=regional MÖ, LMÖ=lokal MÖ), Var=variabler, Utf=ansvarig utförare, Provt=provtagare, Lab=analyslab, Kfyll=klorofyll a

4 NMÖ Miljögifter i biota
Und: ID22, SRK Dalälvens VVF, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 6/år (Apr/Maj/Jun/Aug/Sep/Nov) Djup: Y,5,B Var: även metaller Utf: ÅF-Miljöforskargruppen Provt: Allumite Konsult AB Lab: MeAna Konsult AB Kommentar: NMÖ Miljögifter i biota SRK Dalälvens VVF Und: ID105, NMÖ, Metaller & miljögifter i biota (Strömming), 2 stn (en i Eg. Östersjön, karta 12) Frekv: 2/år (vecka och 38-42) Utf: Naturhist riksmuseet Lab: Kommentar: se även karta 12 Und: ID1, SRK Dalälvens VVF, Bottenfauna, 1 stn (B2) Frekv: 1/år (vår) Utf: ÅF-Miljöforskargruppen Provt: Lab: ÅF-Miljöforskargruppen Kommentar: 5 Ekmanhugg Und: ID17, SRK Dalälvens VVF, Metaller i sediment, 1 stn (B2) Frekv: 1/år (vår) Utf: ÅF-Miljöforskargruppen Provt: Lab: Kommentar: samordnas med bottenfauna RK Karlit (se nästa sida) Karta 1

5 Y/2.5/5/Bm RK Karlit Und: ID50, RK Karlit AB, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 5/år (Apr/Maj/Jun/Aug/Sep) Djup: Y/(2.5/5)/B Utf, Provt, Lab: Karlit, Alcontrol (näring) Kommentar: Und: ID12, RK Karlit AB, Bottenfauna, 7 stn Frekv: 1/5 år (vår) från 1995 Utf, Provt, Lab: Alcontrol Kommentar: Sediment provtas också (org halt, TN, TP, vattenhalt) 5 Ekmanhugg Y/Bm Y/Bm Y/Bm Karta 2

6 Platsunders. SKB Djupförvar (tidsbegr?)
Und: ID9, RK Forsmark, Bottenfauna, 2 stn Frekv: 1/år (vår) Utf, Provt, Lab: Fiskeriverkets kustlab Kommentar: Referensundersökningar görs vid Finbo NV Åland. Provpunkter även i Biotestsjön RK Forsmark Und: ID101,102, RK Forsmark, Fisk, 8 stn nät+ 10 stn fiskyngel med sprängteknik i och utanför biotestsjön. OBS Endast ungefärlig pos. här, provpunkter spridda över större omr. Frekv: 6/år (Aug) Utf, Provt, Lab: Fiskeriverkets kustlab Kommentar: Ålder, tillväxt beståndstäthet hos Abborre (Mört). Sedan 2005 övergångsperiod med både Nordiska kustnät och Kustöversiktsnät. Även ålfiske med ryssja i biotestsjön. Und: ID106,107, RK Forsmark, Radioaktiva isotoper, 25 stn Frekv: beroende på matris (12/år – 1/4 år) Utf, Provt, Lab: ? Kommentar: Isotoper i biota och sediment Platsunders. SKB Djupförvar (tidsbegr?) Und: ID113, RMÖ KVVF karteringar, Vattenkemi, 82 stn på alla kartor Frekv: 2/år (Jul/Aug) Djup: Y (B syre), Vissa stn även Kfyll och växtplankton 0-10m, se komm. Utf, Provt, Lab: SU-Syseko Kommentar: Se förklaring till symboler på sidan 1. Även stationer från karteringar finns med på kartorna (utan grön markering och med namn som börjar på U, S eller Sö). Y/2/4 RK Östhammar Y Y/B (5) Y/4/8/10 Und: ID62, RK Östhammars ARV, Vattenkemi, 5 stn Frekv: 5/år (Apr/Jun/Aug/Okt/(Dec)) Djup: se karta Utf, Provt, Lab: Analycen Kommentar: Fr.o.m Analycen, tidigare Alcontrol Karta 3 Y/4/8/10

7 RK Hallsta pappersbruk, Holmen paper
Und: ID94, Fiskeriverkets gösunders i Galtfj, Fisk, X stn Frekv: 1/år (månad?) Utf: FiV Kustlab Provt: FiV Kustlab Lab: FiV Kustlab Kommentar: Mycket ungefärlig position. FiV gösprovfiske Und: ID47, RK Hallsta, Vattenkemi, 8 stn Frekv: 6/år (Feb/Apr/Jun/Aug/Okt/Dec)Djup: Y/2.5/5/10/20/30m eller B om grundare Utf: Hallsta Provt: Hallsta Lab: Hallsta, Erkenlab (näring,klorofyll) Kommentar: Ej näring på stn I och J RK Herräng ARV Und: ID48, RK Herrängs ARV, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 2/år (Apr/Sep) Djup: Y/5/B Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: Salt el konduktivitet mäts ej! Klorofyll mäts ej! Und: ID10, RK Hallsta, Bottenfauna, 6 stn Frekv: 1/år (feb-mars) Utf: NaturvattenAB Provt: NaturvattenAB Lab: NaturvattenAB/Erkenlab Kommentar: Ekmanhuggare. 0.6mm såll. I inre delen tas hugg i djupgradientpå varje station, i yttre delen10 hugg inom 100 m2 (djupvariation högst+- 2m) Und: ID117, RK Hallsta, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla), 6 stn Frekv: 1/år (feb-mars) Var: Cd, Hg, Pb, Cu Utf: Naturvatten AB Lab: Analytica Kommentar: endast metaller, Ekmanhuggare, start 1996 RK Hallsta pappersbruk, Holmen paper Und: ID16, RK Hallsta, Metaller i sediment, 6 stn Frekv: 1/5 år Utf: Naturvatten AB Provt: X Lab: Analytica Kommentar: ytsediment 0-2cm, ponarhämtare, start 1996 Und: ID103, RK Hallsta, Toxiska effekter (Abborre), 2 stn Frekv: 1/5år (månad) Var: Erod-akt, gonadstorl, leversomatiskt index mm Utf: Naturvatten Lab: ITM Kommentar: Start Mycket ungefärliga pos baserat på beskrivn Und: ID21, RK Hallsta, Fytobentos, 6 stn Frekv: 1/3år () Utf: Naturvatten AB Lab: X Kommentar: start 2002 Karta 4

8 Und: ID39, RMÖ KVVF, Vattenkemi, 1 stn (Norra randen) Frekv: 12/år (1/mån) Djup: Y/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/125/150 Utf, Provt, Lab: SU-Systemekol Kommentar: RK Älmsta ARV Und: ID61,RK Älmsta ARV, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 4/år (Apr/Jun/Sep/Nov)Djup: Y (Syre B) Utf: Veolia Water Provt: Veolia Water Lab: Erkenlab Kommentar: Klorofyll tas ej! Und: ID97, Kustfisk i vattendrag Lst AB-län, Fisk, 25 stn Frekv: 1/3 år (vissa stn 1/år) Utf: Lst AB län Provt: ? Kommentar: 25 åar i hela Sthlms län Karta 5

9 RK Lindholmen ARV RK Norrtälje energi Karta 6
Und: ID51, RK Lindholmen ARV, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 2/år (Apr/Aug) (men ska vara Feb/Aug enl progr) Djup: variabelt djupintervall beroende på skiktning (tex 0-6, 0-10m), salt temp varje meter Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: Und: ID155, RK Lindholmen ARV, 4 stn Frekv: 1/år (vår) Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Naturvatten/Erkenlab Kommentar: Start 2004, 5 Ekmanhugg per station Und: ID156, RK Lindholmen ARV, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla), 4 stn Frekv: 1/5år (vår) Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 2004, ej org. ämnen Und: ID163, RK Lindholmen ARV, Metaller i sediment, 4 stn Frekv: 1/5år (vår) Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 2004 RK Lindholmen ARV RK Norrtälje energi Und: ID166, RK Norrtälje energi, Vattenkemi, 2 stn Frekv: ?/år Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Analytica Kom: end metaller, Cd, Pb med ”passiva provtagare”, start 2005 Und: ID165, RK Norrtälje energi, Metaller i sediment, 2 stn Frekv: 1/5år Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 2005(?) Und: ID167, RK Norrtälje energi, Bottenfauna, 2 stn Frekv: 1/år (vår), ev 1/2 år Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Naturvatten/Erkenlab Komm: Start 2006 Und: ID164, RK Norrtälje energi, Metaller & miljögifter i biota (Abborre, lever), 2 stn Frekv: 1/år Var: Cd, Pb Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 1998, abborre ca 15 cm Karta 6

10 RK Bergshamra ARV SRK Stockholm RMÖ Lst AB-län Karta 7
Und: ID41, RK Bergshamra ARV, Vattenkemi, 1 stn Frekv: 3/år (Feb/Aug/Okt) Djup: Y/2/4/6/8/10, salt temp varje meter Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: RK Bergshamra ARV Und: ID55, SRK Stockholm, veckostation (fiskarestation), Vattenkemi, 4 stn Frekv: 52/år (1/vecka under isfri period) Djup: Y Utf: Sthlm Vatten Provt: Fiskare Lab: Sthlm Vatten Kommentar: oorg närsalter tas ej. Se övriga 3 stn på följande kartor : Koviksudde Fiskare och Trälhavet fiskare på karta 8, och Åkerviksudde Fiskare på karta 9. SRK Stockholm Und: ID118, RMÖ Lst AB-län, Fisk, 40-tal stn Frekv: 1/år (månad) Utf: Fiv Kustlab Provt: Fiv Kustlab Lab: Fiv Kustlab Kommentar: Nordiska nät. Provfiskepunkter utspritt inom markerat område. Start 2002 (?) RMÖ Lst AB-län Karta 7

11 LMÖ Täby kommun RK Rydbo ARV LMÖ Sollentuna kommun RK Brunnsviken
Und: ID63, RK Rydbo ARV, Vattenkemi, 1(-2) stn Frekv: 6/år (Feb/Maj/Jun/Aug/Okt/Nov) Djup: Y/2/4/6/8/10/12/14m, Kfyll 0-5m Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Und: ID28, LMÖ Täby, Vattenkemi, 1 stn Frekv: 2/år? (Feb?/Aug) Djup: Y/2/B Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: LMÖ Täby kommun Und: ID26, LMÖ Sollentuna, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 2/år (Feb/Aug) Djup: se karta Utf: Yoldia Provt: Yoldia Lab: Analycen Kommentar: RK Rydbo ARV LMÖ Sollentuna kommun Y/3/6/9/12/14 Y/3/6/9/12/15/17 RK Brunnsviken 0/3/6/9/12/15/18/21, Kfyll 0-2m Y/4/6/8/10/12, Kfyll 0-2m Y/4/6/8, Kfyll 0-2m SRK Stockholm Bottenfauna och sediment se nästa sida Und: ID125, RK Brunnsviken, Vattenkemi, 3 stn (inkl stn Ekhagen) Frekv: 11/år (1/mån, ej dec) Djup: se karta Utf, Provt, Lab: Sthlm Vatten Kommentar: Stationen i N Brunnsviken ligger vid KVVF’s S19c. Även växtplankton 0-2m. Und: ID 54, SRK Stockholm, Vattenkemi, 20 stn Frekv: röd ring 7/år, alt. tur1 (Apr/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov) alt. tur2 (Maj/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov) Grön 8/år, tur1 (Feb/Apr/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov) Blå 10/år, tur1 (Feb/Apr/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov2/Dec) Station Oxdjupet 15/år (Feb, Apr-Nov) Djup: se tabell, Kfyll 0-5m integrerat Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Ny provt.frekv från NO Stora Möja och Älvvik avslutade. Hammarby Sjö och Askrikefjärden ingår ej i samordn prg (se ID27). Växtpl 0-5m helvatten vid: Blockhusudden, Koviksudde, Trälhavet, Sollenkroka, NV Eknö Und: ID27, RK Stockholm, Vattenkemi, 2 stn (Askrikefjärden och Hammarby sjö) Frekv: se SRK Stockholm Djup: se tabell, Kfyll 0-5m integrerat Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Kastellholmen avslutad (endast bottenvatten tidigare). Karta 8

12 SRK Stockholm Karta 9 RK Bullandö Marina
Und: ID13, SRK Stockholm, Bottenfauna, 9 djupgradienter, 3-7 djup i varje gradient Frekv: 1/2år (maj), jämna år Utf: Sthlm V Provt: Sthlm V Lab: Sthlm V Kommentar: Ekmanhuggare (ibland Ponar), 1mm-såll, Positioner ungefärliga för djupgradienterna. Djup 5, 10, 20, (30, 40, 50, 60) Und: ID18, SRK Stockholm, Metaller i sediment, 18 stn Frekv: 1/10 år, start 1989 Utf: Sthlm V Provt: Sthlm V Lab: X Kommentar: ytsediment 0-2 cm SRK Stockholm Vattenkemi: se karta 8 RK Bullandö Marina Und: ID46, RK Bullandö Marina, Vattenkemi, 1 stn Frekv: 2/år (Jun/Aug) Djup: 0/10/20m Utf, Provt: Bullandö Marina Lab: Analycen Kommentar: Temperatur, siktdjup, klorofyll, salinitet(?) mäts ej! Karta 9

13 SRK Baggensfjärden RK Tyresö kommun Karta 10 SRK Stockholm
Und: ID19, SRK Baggensfjärden, Metaller i sediment, 6 stn Frekv: 1/5år start 1994 Utf: Sthlm V Provt: Sthlm V Lab: X Kommentar: ytsediment 0-2 cm, punkt i Farstaviken på samma position som vattenkemi SRK Stockholm Vattenkemi: se karta 8 SRK Baggensfjärden Und: ID14, SRK Baggensfjärden, Bottenfauna, 3 djupgradienter, 3-6 djup i varje Frekv: 1/2år (maj), jämna år Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Ekmanhuggare (ibland Ponar), 1mm-såll, Positioner ungefärliga för djupgradienterna. Djup 5, 10, (20, 30, 40, 50) RK Tyresö kommun Und: ID57, RK (LMÖ?) Tyresö kommun, Vattenkemi, 2-5?stn Frekv: 2/år (Feb-Mar/Aug) Djup: Y/B Utf: ? Provt: ? Lab: f.n. Eurofins Kommentar: Möjligen finns ytterligare 2-4 stationer. Klorofyll mäts ej!? Und: ID60, SRK Baggensfjärden, Vattenkemi, 5 stn Frekv: 7-8/år (se SRK Stockholm, karta 9) Djup: se karta/tabell, kfyll 0-5m Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Vid stationerna Baggensfjärden, Farstaviken och Ägnöfjärden tas håvprov för växtplankton 0-5m. Karta 10

14 SRK Horsfj Mysingen (Fors ARV, Berga) RK Muskö ARV Karta 11
Und: ID65, SRK Horsfj-Mysingen, Haninge kommun, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 5/år (Maj/Jun-Jul/Aug/Sep/Nov) Djup: se karta, kfyll 0-2m Utf: Haninge kommun Provt: Haninge kommun Lab: Sthlm V Kommentar: Y/5/10/Bm SRK Horsfj Mysingen (Fors ARV, Berga) Y/5/10/20/40/Bm Y/1/2/3/4/5/Bm RK Muskö ARV Und: ID64, RK Muskö ARV, Vattenkemi, 1 stn Frekv: (2?)-3/år (Mar-Apr?/Jul/Okt) Djup: se karta, kfyll 0-2m Utf: Haninge kommun Provt: Haninge kommun Lab: Sthlm V Kommentar: Und: ID96, Fiv Kustprovfiske, Fisk, X stn Frekv: 1/ år Utf: FiV Provt: FiV Lab: FiV Kommentar: Kustöversiktsnät Karta 11

15 NMÖ Metaller och miljögifter
Mätboj Marinen Und: ID31, Marinens mätboj, Vattenkemi, 1 stn Frekv: kontinuerligt Djup: 18 nivåer Var: Salt, Temp, Ström, Vågor, Ljus, Fluorescence mm Utf: SMHI Kommentar: Und: ID105, NMÖ, Metaller & miljögifter i biota (Strömming), 2 stn (varav en i Bottenhavet, karta 1) Frekv: 2/år (vecka och 38-42) Utf: Naturhist riksmuseet Lab: Kommentar: Se även karta 1 NMÖ Metaller och miljögifter Und: ID33,34, NMÖ, Vattenkemi, 1 stn Frekv: ca 25/år (jan-dec), nov-feb 1/mån, mars-april 4/mån (under vårblomning), maj-okt 2/mån, Djup: Y/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/125/150/175/200/250/300/400/440, Kfyll även 0-20 m Utf,Provt,Lab: SU-Systemekol (SMHI nov-feb) Kommentar: Även växtplankton 0-20m, sedimentation, primärproduktion NMÖ Vattenkemi Karta 12

16 RK Marsta ARV, Nynäshamn
Und: ID52, RK Marsta ARV, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 6/år (Feb/Apr/Jun/Aug/Okt/Nov)Djup: se karta Utf: Nynäsh VA-lab Provt: Nynäsh VA-lab Lab: Nynäshamns VA-lab/Eurofins Kommentar: Ej oorg. närsalter. Vissa variabler till Eurofins fr 2005 Y Und: ID172, RK Alhagens våtmark, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 3/år (Jun/Aug/Sep) Djup: Y/B Utf: Nynäsh VA-lab Provt: Nynäsh VA-lab Lab: Nynäshamns VA-lab Kommentar: Klorofyll tas ej. Y/4/B RK Marsta ARV, Nynäshamn RK Nynäshamns ARV Und: ID53, RK Nynäshamns ARV, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 4/år (Mar-Apr/Jun/Aug/Okt) Djup: Y/B Utf: Nynäsh VA-lab Provt: Nynäsh VA-lab Lab: Nynäshamns VA-lab Kommentar: Klorofyll tas ej. Karta 13

17 SRK Astrazeneca & Söderenergi
Und: ID98, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Fisk, 12 stn Frekv: 1/år (sep) Utf: AMFAB Provt: AMFAB Lab: AMFAB Kommentar: Nordiska nät. Endast ungefärliga pos (se fiskpos=stjärnor) för de två områdena Hallsfj och Näslandsfj. 6 stationer/område som fiskas 4 nätter. Siktdjup och temperatur mäts. SRK Astrazeneca & Söderenergi Und: ID168, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Bottenfauna, 12 stn Frekv: 1/år (sep) Utf: AMFAB Provt: AMFAB Lab: AMFAB? Kommentar: Van Veen, 1mm såll. Endast ungefärliga pos (se fiskpos) för de två områdena Hallsfj och Näslandsfj. 6 stationer/område, 2 hugg/station, 4-5 m djup. Y/5/10/15/20/25/30/Bm Und: ID171, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla och abborre), 12 stn Frekv: 1/år (sep) Kommentar: Inga analyser. Sparas i provbank för ev analys. Östersjömussla får först tömma tarmen tre dygn. Samma positioner som bottenfauna och provfiske. Und: ID11, RK Himmerfjärdsverket ARV, Bottenfauna, 94 stn Frekv: 1/3år (okt) (start 1997) Utf, Provt, Lab: SU-Systekol Kommentar: Van Veen, 1mm såll. Se även karta 15. Y/5/10/15/20/25m Und: ID170, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Metaller i sediment, 12 stn Frekv: 1/år (sep) Kommentar: Inga analyser, ytsediment sparas i provbank. Samma positioner som fisket. RK Himmerfjärdsverket ARV Y/5/10/15/20/25/Bm Und: ID49, RK Himmerfjärdsverket, Vattenkemi, 5 stn Frekv: ca 25/år (jan-dec) (1/v under vårblomningen) H2: ca 12/år (maj-okt) Djup: se karta/tabell, kfyll integrerat 0-14 m (på H4 Kfyll diskreta djup) Utf, Provt, Lab: SU-Systemekol Kommentar: Även växtplankton (0-14m) och primärproduktion på H4 Karta 14 Y/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50m

18 NMÖ Toxeffekter Monoporeia RMÖ Kustfisk NMÖ Bottenfauna
RK Trosa ARV Und: ID56, RK Trosa ARV, Vattenkemi, 6 stn Frekv: 2/år (Mar/Aug) Djup: Linje A B D: Y, Linje V1 V2: Y/B, Svartskär: Y/5/B Utf,Provt,Lab: Alcontrol Kommentar: Klorofyll, PO4, NH4 mäts ej. Samlingsprov för linjer. RMÖ D-län Fytobentos Se nästa karta Und: ID169, RMÖ Lst AB och D-län Kustfisk, Fisk, 48 stn Frekv: 1/år (2 veckor i Aug) Utf: Firma Charlotte och Johan Wenngren, Askö Provt: som utf. Kommentar: Nordiska nät. 0-18m djup, Start Stationer utspridda inom markerat område. Alla arter längdmäts, abborre vägs (vikt utan mage, gonader), åldersprover (gällock, otoliter), skador noteras. Temp och siktdjup mäts. Ej provbankning. NMÖ Fytobenos NMÖ Toxeffekter Monoporeia RMÖ Kustfisk NMÖ Bottenfauna NMÖ Vattenkemi Und: ID20, NMÖ, Fytobentos, 30 stn Frekv: 1/år (sep) Utf, Lab: SU-Sysekol RMÖ D-län Fytobentos Se nästa karta Und: ID32, NMÖ, Vattenkemi, 1 stn Frekv: ca 25/år (jan-dec) (1/v under vårblomningen) Djup: Y/5/10/15/20/25/30/40, Kfyll 0-20 m Utf, Provt, Lab: SU-Systemekol Kommentar: Även växtplankton 0-20m och primärproduktion Und: ID2,4, NMÖ, Bottenfauna, 33 stn Frekv: 1/år (vår) Utf: SU-Sysekol Provt: SU-Sysekol Lab: SU-Sysekol Kommentar: Van Veen, 1 mm såll. Även en del stationer på karta 12. Und: ID109, NMÖ, Toxiska effekter (Monoporeia), 6 stn Frekv: 1/år (jan-feb) Utf: SU-ITM Lab: SU-ITM Kommentar: Karta 15

19 RK Studsvik RMÖ D-län Fytobentos SRK Oxelösund Karta 16
Und: ID108, RK Studsvik, Radioaktiva isotoper, X stn Frekv: 2/år (månad)- 1/4 år beroende på matris Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: Isotoper i sediment och biota (blåmussla, blåstång, grönslick, abborre, gädda, strömming, skrubbskädda) RK Studsvik RMÖ D-län Fytobentos SRK Oxelösund Förslag referensområde (se karta 18 för detaljer) Und: ID116, RMÖ D län, Fytobentos, 6 stn Frekv: 1/år (sep) Utf: SU-Sysekol Lab: SU-Sysekol Kommentar: Karta 16

20 RK Brandholmen ARV Karta 17
Und: ID42, RK Brandholmen ARV, Vattenkemi, 6 stn Frekv: 2/år (Mar/Sep), stn Skanssundet 12/år Djup: se karta Utf, Provt, Lab: Nyköping Vatten Kommentar: Klorofyll mäts ej. På ej rödringade stationer (ID45) tas endast siktdjup och bakterier 6/år (Mar/Maj/Jun/Jul/Aug/Sep) Y RK Brandholmen ARV Y Y/2/4/Bm Y/2/4/Bm Y/2/4/Bm Karta 17

21 förslag SRK SSAB & Oxelö energi (våtmark) & Oxelösunds hamn
Förslag till SRK (delområden 1-12, område 1 är referensområde i Dragviksfjärden söder om Tvären): 3a 2 3b Und: IDx, SRK Oxelösund, Bottenfauna, 7stn/delområde Frekv: område1,5,11: 1/år; område 2,3a,6,7,8: 1/5 år. Kommentar: Van Veen, 1 mm såll 4 5 Und: IDx, SRK Oxelösund, Vattenkemi, område 2: 12 stn; område 1,5,6,10,11: 1 stn/område.Frekv: 2/år (jul/aug) Djup: 0m 6 Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller i sediment, Område 1,3a,4,5,6,7,8,10,11,12: 1 stn/område Frekv: 1/5 år Kommentar: + org ämnen, ytsediment 0-1 cm 8 10 7 11 Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla), Frekv: Område1,5,11: 1/år; område 2,3b,6,7,8,10,(12): 1/5år. Kommentar: provbankning 9 Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Abborre) Frekv: Område1,2,5,8,11: 1/år (aug). Kommentar: fiske med Nordennät, provbankning, muskelanalys om möjligt på sikt 1/5 år 12 Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Blåmussla) Frekv: Område1,5,11: 1/år (aug); område 6,7,8: 1/5 år; område 2,3b,4, 9,12: 1/5 år endast insamling. Kommentar: provbankning Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Skrubbskädda) Frekv: Område1,5,8: 1/5 år. Kommentar: provbankning Und: IDx, SRK Oxelösund, Fytobentos, Område 2: flera stationer, område 4,5,6,7,8,11,12 1 stn/område Kommentar: I första hand fotodokumentation, djuputbredning där det är möjligt Karta 18


Ladda ner ppt "Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version."

Liknande presentationer


Google-annonser