Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version."— Presentationens avskrift:

1 Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version 2007-02-12 Jakob Walve Systemekologiska inststutionen, Stockholms universitet Jakob.walve@su.se

2 Teckenförklaring till kartorna KVVFs kartering Alla karteringspunkter för vattenkemi 2001-06 finns med som röd punkt (för vattenkemi) med stationskod (tex. ”S91”) KVVFs program fr.o.m 2006 är dessutom markerat enligt nedan. Övrig pågående provtagning Extrapunkter KVVFs program 2006 KVVFs ordinarie program fr o m 2006 2ggr/år (juli och augusti) Punkter med djupprofil av näringsämnen Punkter där syre i bottenvatten mätts Punkter där slangprov 0-10m för växtplankton och klorofyll togs (0m-prov för klorofyll togs på alla stationer) Provtagningpunkter och årligt totalkväveutsläpp i vattendrag framgår av blå kraftiga cirklar, avloppsreningsverk gröna cirklar, industrier/fiskodlingar röda cirklar (men info om dessa undersökningar ej med här)

3 Und: IDX,undX, Vattenkemi, X stn Frekv: X/år (månader) Djup: X Var: X Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: ev Växtplanktonprovtagning anges som kommentar Und: IDX, undX, Bottenfauna, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: X Und: IDX, undX, Metaller i sediment, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: Und: IDX, undX, Metaller & miljögifter i biota, X stn Frekv: X/år (månad) Var: Utf: X Lab: X Kommentar: Und: IDX, undX, Fisk, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: X Und: IDX, undX, Radioaktiva isotoper, X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: X Und: IDX, undX, Fytobentos (Makroalger på hårda bottnar), X stn Frekv: X/år (månad) Utf: X Lab: X Kommentar: Und: IDX, undX, Toxiska effekter, X stn Frekv: X/år (månad) Var: Utf: X Lab: X Kommentar: Använda färger för olika undersökningstyper I sammanställningen står också undersökningstypen i klartext på första raden (t ex ”Vattenkemi”) Understrukna provtagningsmånader och djup visar på klorofyllprovtagning Förkortningar Und: undersökning (RK=recipientkontroll, SRK=samordnad RK, MÖ= miljöövervakning, NMÖ=nationell MÖ, RMÖ=regional MÖ, LMÖ=lokal MÖ), Var=variabler, Utf=ansvarig utförare, Provt=provtagare, Lab=analyslab, Kfyll=klorofyll a

4 Und: ID22, SRK Dalälvens VVF, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 6/år (Apr/Maj/Jun/Aug/Sep/Nov) Djup: Y,5,B Var: även metaller Utf: ÅF-Miljöforskargruppen Provt: Allumite Konsult AB Lab: MeAna Konsult AB Kommentar: Und: ID1, SRK Dalälvens VVF, Bottenfauna, 1 stn (B2) Frekv: 1/år (vår) Utf: ÅF-Miljöforskargruppen Provt: Lab: ÅF- Miljöforskargruppen Kommentar: 5 Ekmanhugg RK Karlit (se nästa sida) SRK Dalälvens VVF NMÖ Miljögifter i biota Und: ID17, SRK Dalälvens VVF, Metaller i sediment, 1 stn (B2) Frekv: 1/år (vår) Utf: ÅF-Miljöforskargruppen Provt: Lab: Kommentar: samordnas med bottenfauna Und: ID105, NMÖ, Metaller & miljögifter i biota (Strömming), 2 stn (en i Eg. Östersjön, karta 12) Frekv: 2/år (vecka 20-24 och 38-42) Utf: Naturhist riksmuseet Lab: Kommentar: se även karta 12 Karta 1

5 RK Karlit Und: ID12, RK Karlit AB, Bottenfauna, 7 stn Frekv: 1/5 år (vår) från 1995 Utf, Provt, Lab: Alcontrol Kommentar: Sediment provtas också (org halt, TN, TP, vattenhalt) 5 Ekmanhugg Und: ID50, RK Karlit AB, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 5/år (Apr/Maj/Jun/Aug/Sep) Djup: Y/(2.5/5)/B Utf, Provt, Lab: Karlit, Alcontrol (näring) Kommentar: Y/2.5/5/Bm Y/Bm Karta 2

6 RK Östhammar Und: ID62, RK Östhammars ARV, Vattenkemi, 5 stn Frekv: 5/år (Apr/Jun/Aug/Okt/(Dec)) Djup: se karta Utf, Provt, Lab: Analycen Kommentar: Fr.o.m. 2005 Analycen, tidigare Alcontrol RK Forsmark Und: ID9, RK Forsmark, Bottenfauna, 2 stn Frekv: 1/år (vår) Utf, Provt, Lab: Fiskeriverkets kustlab Kommentar: Referensundersökningar görs vid Finbo NV Åland. Provpunkter även i Biotestsjön Und: ID101,102, RK Forsmark, Fisk, 8 stn nät+ 10 stn fiskyngel med sprängteknik i och utanför biotestsjön. OBS Endast ungefärlig pos. här, provpunkter spridda över större omr. Frekv: 6/år (Aug) Utf, Provt, Lab: Fiskeriverkets kustlab Kommentar: Ålder, tillväxt beståndstäthet hos Abborre (Mört). Sedan 2005 övergångsperiod med både Nordiska kustnät och Kustöversiktsnät. Även ålfiske med ryssja i biotestsjön. Und: ID106,107, RK Forsmark, Radioaktiva isotoper, 25 stn Frekv: beroende på matris (12/år – 1/4 år) Utf, Provt, Lab: ? Kommentar: Isotoper i biota och sediment Y/2/4 Y/4/8/10 Y Y/B (5) Y/4/8/10 Platsunders. SKB Djupförvar (tidsbegr?) Und: ID113, RMÖ KVVF karteringar, Vattenkemi, 82 stn på alla kartor Frekv: 2/år (Jul/Aug) Djup: Y (B syre), Vissa stn även Kfyll och växtplankton 0-10m, se komm. Utf, Provt, Lab: SU-Syseko Kommentar: Se förklaring till symboler på sidan 1. Även stationer från karteringar 2001-05 finns med på kartorna (utan grön markering och med namn som börjar på U, S eller Sö). Karta 3

7 RK Hallsta pappersbruk, Holmen paper FiV gösprovfiske Und: ID47, RK Hallsta, Vattenkemi, 8 stn Frekv: 6/år (Feb/Apr/Jun/Aug/Okt/Dec)Djup: Y/2.5/5/10/20/30m eller B om grundare Utf: Hallsta Provt: Hallsta Lab: Hallsta, Erkenlab (näring,klorofyll) Kommentar: Ej näring på stn I och J Und: ID10, RK Hallsta, Bottenfauna, 6 stn Frekv: 1/år (feb-mars) Utf: NaturvattenAB Provt: NaturvattenAB Lab: NaturvattenAB/Erkenlab Kommentar: Ekmanhuggare. 0.6mm såll. I inre delen tas hugg i djupgradientpå varje station, i yttre delen10 hugg inom 100 m2 (djupvariation högst+- 2m) Und: ID21, RK Hallsta, Fytobentos, 6 stn Frekv: 1/3år () Utf: Naturvatten AB Lab: X Kommentar: start 2002 Und: ID117, RK Hallsta, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla), 6 stn Frekv: 1/år (feb-mars) Var: Cd, Hg, Pb, Cu Utf: Naturvatten AB Lab: Analytica Kommentar: endast metaller, Ekmanhuggare, start 1996 Und: ID16, RK Hallsta, Metaller i sediment, 6 stn Frekv: 1/5 år Utf: Naturvatten AB Provt: X Lab: Analytica Kommentar: ytsediment 0-2cm, ponarhämtare, start 1996 Und: ID94, Fiskeriverkets gösunders i Galtfj, Fisk, X stn Frekv: 1/år (månad?) Utf: FiV Kustlab Provt: FiV Kustlab Lab: FiV Kustlab Kommentar: Mycket ungefärlig position. RK Herräng ARV Und: ID48, RK Herrängs ARV, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 2/år (Apr/Sep) Djup: Y/5/B Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: Salt el konduktivitet mäts ej! Klorofyll mäts ej! Und: ID103, RK Hallsta, Toxiska effekter (Abborre), 2 stn Frekv: 1/5år (månad) Var: Erod-akt, gonadstorl, leversomatiskt index mm Utf: Naturvatten Lab: ITM Kommentar: Start 2003. Mycket ungefärliga pos baserat på beskrivn Karta 4

8 Und: ID61,RK Älmsta ARV, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 4/år (Apr/Jun/Sep/Nov)Djup: Y (Syre B) Utf: Veolia Water Provt: Veolia Water Lab: Erkenlab Kommentar: Klorofyll tas ej! RK Älmsta ARV Und: ID97, Kustfisk i vattendrag Lst AB-län, Fisk, 25 stn Frekv: 1/3 år (vissa stn 1/år) Utf: Lst AB län Provt: ? Kommentar: 25 åar i hela Sthlms län Und: ID39, RMÖ KVVF, Vattenkemi, 1 stn (Norra randen) Frekv: 12/år (1/mån) Djup: Y/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/125/150 Utf, Provt, Lab: SU-Systemekol Kommentar: Karta 5

9 RK Lindholmen ARV RK Norrtälje energi Und: ID51, RK Lindholmen ARV, Vattenkemi, 4 stn Frekv: 2/år (Apr/Aug) (men ska vara Feb/Aug enl progr) Djup: variabelt djupintervall beroende på skiktning (tex 0-6, 0-10m), salt temp varje meter Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: Und: ID155, RK Lindholmen ARV, 4 stn Frekv: 1/år (vår) Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Naturvatten/Erkenlab Kommentar: Start 2004, 5 Ekmanhugg per station Und: ID156, RK Lindholmen ARV, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla), 4 stn Frekv: 1/5år (vår) Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 2004, ej org. ämnen Und: ID163, RK Lindholmen ARV, Metaller i sediment, 4 stn Frekv: 1/5år (vår) Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 2004 Und: ID166, RK Norrtälje energi, Vattenkemi, 2 stn Frekv: ?/år Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Analytica Kom: end metaller, Cd, Pb med ”passiva provtagare”, start 2005 Und: ID167, RK Norrtälje energi, Bottenfauna, 2 stn Frekv: 1/år (vår), ev 1/2 år Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Naturvatten/Erkenlab Komm: Start 2006 Und: ID164, RK Norrtälje energi, Metaller & miljögifter i biota (Abborre, lever), 2 stn Frekv: 1/år Var: Cd, Pb Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 1998, abborre ca 15 cm Und: ID165, RK Norrtälje energi, Metaller i sediment, 2 stn Frekv: 1/5år Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Kommentar: start 2005(?) Karta 6

10 RK Bergshamra ARV Und: ID41, RK Bergshamra ARV, Vattenkemi, 1 stn Frekv: 3/år (Feb/Aug/Okt) Djup: Y/2/4/6/8/10, salt temp varje meter Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: SRK Stockholm Und: ID55, SRK Stockholm, veckostation (fiskarestation), Vattenkemi, 4 stn Frekv: 52/år (1/vecka under isfri period) Djup: Y Utf: Sthlm Vatten Provt: Fiskare Lab: Sthlm Vatten Kommentar: oorg närsalter tas ej. Se övriga 3 stn på följande kartor : Koviksudde Fiskare och Trälhavet fiskare på karta 8, och Åkerviksudde Fiskare på karta 9. RMÖ Lst AB-län Und: ID118, RMÖ Lst AB-län, Fisk, 40-tal stn Frekv: 1/år (månad) Utf: Fiv Kustlab Provt: Fiv Kustlab Lab: Fiv Kustlab Kommentar: Nordiska nät. Provfiskepunkter utspritt inom markerat område. Start 2002 (?) Karta 7

11 LMÖ Täby kommun LMÖ Sollentuna kommun SRK Stockholm Bottenfauna och sediment se nästa sida Und: ID125, RK Brunnsviken, Vattenkemi, 3 stn (inkl stn Ekhagen) Frekv: 11/år (1/mån, ej dec) Djup: se karta Utf, Provt, Lab: Sthlm Vatten Kommentar: Stationen i N Brunnsviken ligger vid KVVF’s S19c. Även växtplankton 0-2m. Y/3/6/9/12/14 Y/3/6/9/12/15/17 Und: ID28, LMÖ Täby, Vattenkemi, 1 stn Frekv: 2/år? (Feb?/Aug) Djup: Y/2/B Utf: Naturvatten Provt: Naturvatten Lab: Erkenlab Kommentar: RK Brunnsviken Und: ID 54, SRK Stockholm, Vattenkemi, 20 stn Frekv: röd ring 7/år, alt. tur1 (Apr/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov) alt. tur2 (Maj/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov) Grön 8/år, tur1 (Feb/Apr/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov) Blå 10/år, tur1 (Feb/Apr/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov2/Dec) Station Oxdjupet 15/år (Feb, Apr-Nov) Djup: se tabell, Kfyll 0-5m integrerat Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Ny provt.frekv från 2005. NO Stora Möja och Älvvik avslutade. Hammarby Sjö och Askrikefjärden ingår ej i samordn prg (se ID27). Växtpl 0-5m helvatten vid: Blockhusudden, Koviksudde, Trälhavet, Sollenkroka, NV Eknö Und: ID27, RK Stockholm, Vattenkemi, 2 stn (Askrikefjärden och Hammarby sjö) Frekv: se SRK Stockholm Djup: se tabell, Kfyll 0-5m integrerat Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Kastellholmen avslutad (endast bottenvatten tidigare). RK Rydbo ARV Und: ID63, RK Rydbo ARV, Vattenkemi, 1(-2) stn Frekv: 6/år (Feb/Maj/Jun/Aug/Okt/Nov) Djup: Y/2/4/6/8/10/12/14m, Kfyll 0-5m Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Und: ID26, LMÖ Sollentuna, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 2/år (Feb/Aug) Djup: se karta Utf: Yoldia Provt: Yoldia Lab: Analycen Kommentar: Y/4/6/8/10/12, Kfyll 0-2m Y/4/6/8, Kfyll 0-2m 0/3/6/9/12/15/18/21, Kfyll 0-2m Karta 8

12 SRK Stockholm Vattenkemi: se karta 8 Und: ID13, SRK Stockholm, Bottenfauna, 9 djupgradienter, 3-7 djup i varje gradient Frekv: 1/2år (maj), jämna år Utf: Sthlm V Provt: Sthlm V Lab: Sthlm V Kommentar: Ekmanhuggare (ibland Ponar), 1mm-såll, Positioner ungefärliga för djupgradienterna. Djup 5, 10, 20, (30, 40, 50, 60) Und: ID18, SRK Stockholm, Metaller i sediment, 18 stn Frekv: 1/10 år, start 1989 Utf: Sthlm V Provt: Sthlm V Lab: X Kommentar: ytsediment 0-2 cm RK Bullandö Marina Und: ID46, RK Bullandö Marina, Vattenkemi, 1 stn Frekv: 2/år (Jun/Aug) Djup: 0/10/20m Utf, Provt: Bullandö Marina Lab: Analycen Kommentar: Temperatur, siktdjup, klorofyll, salinitet(?) mäts ej! Karta 9

13 Und: ID19, SRK Baggensfjärden, Metaller i sediment, 6 stn Frekv: 1/5år start 1994 Utf: Sthlm V Provt: Sthlm V Lab: X Kommentar: ytsediment 0-2 cm, punkt i Farstaviken på samma position som vattenkemi Und: ID60, SRK Baggensfjärden, Vattenkemi, 5 stn Frekv: 7-8/år (se SRK Stockholm, karta 9) Djup: se karta/tabell, kfyll 0-5m Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Vid stationerna Baggensfjärden, Farstaviken och Ägnöfjärden tas håvprov för växtplankton 0-5m. SRK Baggensfjärden Und: ID14, SRK Baggensfjärden, Bottenfauna, 3 djupgradienter, 3-6 djup i varje Frekv: 1/2år (maj), jämna år Utf, Provt, Lab: Sthlm V Kommentar: Ekmanhuggare (ibland Ponar), 1mm-såll, Positioner ungefärliga för djupgradienterna. Djup 5, 10, (20, 30, 40, 50) RK Tyresö kommun Und: ID57, RK (LMÖ?) Tyresö kommun, Vattenkemi, 2-5?stn Frekv: 2/år (Feb-Mar/Aug) Djup: Y/B Utf: ? Provt: ? Lab: f.n. Eurofins Kommentar: Möjligen finns ytterligare 2-4 stationer. Klorofyll mäts ej!? Karta 10 SRK Stockholm Vattenkemi: se karta 8

14 Und: ID65, SRK Horsfj-Mysingen, Haninge kommun, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 5/år (Maj/Jun- Jul/Aug/Sep/Nov) Djup: se karta, kfyll 0-2m Utf: Haninge kommun Provt: Haninge kommun Lab: Sthlm V Kommentar: Y/5/10/Bm Y/5/10/20/40/Bm Y/1/2/3/4/5/Bm SRK Horsfj Mysingen (Fors ARV, Berga) RK Muskö ARV Und: ID64, RK Muskö ARV, Vattenkemi, 1 stn Frekv: (2?)-3/år (Mar-Apr?/Jul/Okt) Djup: se karta, kfyll 0-2m Utf: Haninge kommun Provt: Haninge kommun Lab: Sthlm V Kommentar: Und: ID96, Fiv Kustprovfiske, Fisk, X stn Frekv: 1/ år Utf: FiV Provt: FiV Lab: FiV Kommentar: Kustöversiktsnät Karta 11

15 Und: ID31, Marinens mätboj, Vattenkemi, 1 stn Frekv: kontinuerligt Djup: 18 nivåer Var: Salt, Temp, Ström, Vågor, Ljus, Fluorescence mm Utf: SMHI Kommentar: Und: ID105, NMÖ, Metaller & miljögifter i biota (Strömming), 2 stn (varav en i Bottenhavet, karta 1) Frekv: 2/år (vecka 20-24 och 38-42) Utf: Naturhist riksmuseet Lab: Kommentar: Se även karta 1 Und: ID33,34, NMÖ, Vattenkemi, 1 stn Frekv: ca 25/år (jan-dec), nov-feb 1/mån, mars-april 4/mån (under vårblomning), maj-okt 2/mån, Djup: Y/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/125/150/175/200/250/300/400/440, Kfyll även 0-20 m Utf,Provt,Lab: SU-Systemekol (SMHI nov-feb) Kommentar: Även växtplankton 0-20m, sedimentation, primärproduktion Karta 12 Mätboj Marinen NMÖ Metaller och miljögifter NMÖ Vattenkemi

16 RK Nynäshamns ARV RK Marsta ARV, Nynäshamn Und: ID52, RK Marsta ARV, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 6/år (Feb/Apr/Jun/Aug/Okt/Nov)Djup: se karta Utf: Nynäsh VA-lab Provt: Nynäsh VA-lab Lab: Nynäshamns VA-lab/Eurofins Kommentar: Ej oorg. närsalter. Vissa variabler till Eurofins fr 2005 Y Y/4/B Und: ID53, RK Nynäshamns ARV, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 4/år (Mar-Apr/Jun/Aug/Okt) Djup: Y/B Utf: Nynäsh VA-lab Provt: Nynäsh VA-lab Lab: Nynäshamns VA-lab Kommentar: Klorofyll tas ej. Und: ID172, RK Alhagens våtmark, Vattenkemi, 2 stn Frekv: 3/år (Jun/Aug/Sep) Djup: Y/B Utf: Nynäsh VA-lab Provt: Nynäsh VA-lab Lab: Nynäshamns VA-lab Kommentar: Klorofyll tas ej. Karta 13

17 RK Himmerfjärdsverket ARV SRK Astrazeneca & Söderenergi Und: ID49, RK Himmerfjärdsverket, Vattenkemi, 5 stn Frekv: ca 25/år (jan-dec) (1/v under vårblomningen) H2: ca 12/år (maj-okt) Djup: se karta/tabell, kfyll integrerat 0-14 m (på H4 Kfyll diskreta djup) Utf, Provt, Lab: SU-Systemekol Kommentar: Även växtplankton (0-14m) och primärproduktion på H4 Y/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50m Y/5/10/15/20/25/Bm Y/5/10/15/20/25m Y/5/10/15/20/25/30/Bm Und: ID168, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Bottenfauna, 12 stn Frekv: 1/år (sep) Utf: AMFAB Provt: AMFAB Lab: AMFAB? Kommentar: Van Veen, 1mm såll. Endast ungefärliga pos (se fiskpos) för de två områdena Hallsfj och Näslandsfj. 6 stationer/område, 2 hugg/station, 4-5 m djup. Und: ID98, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Fisk, 12 stn Frekv: 1/år (sep) Utf: AMFAB Provt: AMFAB Lab: AMFAB Kommentar: Nordiska nät. Endast ungefärliga pos (se fiskpos=stjärnor) för de två områdena Hallsfj och Näslandsfj. 6 stationer/område som fiskas 4 nätter. Siktdjup och temperatur mäts. Und: ID171, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla och abborre), 12 stn Frekv: 1/år (sep) Kommentar: Inga analyser. Sparas i provbank för ev analys. Östersjömussla får först tömma tarmen tre dygn. Samma positioner som bottenfauna och provfiske. Und: ID170, SRK AstraZeneca & Söderenergi, Metaller i sediment, 12 stn Frekv: 1/år (sep) Kommentar: Inga analyser, ytsediment sparas i provbank. Samma positioner som fisket. Und: ID11, RK Himmerfjärdsverket ARV, Bottenfauna, 94 stn Frekv: 1/3år (okt) (start 1997) Utf, Provt, Lab: SU-Systekol Kommentar: Van Veen, 1mm såll. Se även karta 15. Karta 14

18 RK Trosa ARV NMÖ Bottenfauna NMÖ Fytobenos RMÖ D-län Fytobentos Se nästa karta RMÖ D-län Fytobentos Se nästa karta Und: ID56, RK Trosa ARV, Vattenkemi, 6 stn Frekv: 2/år (Mar/Aug) Djup: Linje A B D: Y, Linje V1 V2: Y/B, Svartskär: Y/5/B Utf,Provt,Lab: Alcontrol Kommentar: Klorofyll, PO4, NH4 mäts ej. Samlingsprov för linjer. Und: ID2,4, NMÖ, Bottenfauna, 33 stn Frekv: 1/år (vår) Utf: SU-Sysekol Provt: SU-Sysekol Lab: SU-Sysekol Kommentar: Van Veen, 1 mm såll. Även en del stationer på karta 12. Und: ID20, NMÖ, Fytobentos, 30 stn Frekv: 1/år (sep) Utf, Lab: SU-Sysekol Und: ID109, NMÖ, Toxiska effekter (Monoporeia), 6 stn Frekv: 1/år (jan-feb) Utf: SU-ITM Lab: SU-ITM Kommentar: NMÖ Toxeffekter Monoporeia Und: ID169, RMÖ Lst AB och D-län Kustfisk, Fisk, 48 stn Frekv: 1/år (2 veckor i Aug) Utf: Firma Charlotte och Johan Wenngren, Askö Provt: som utf. Kommentar: Nordiska nät. 0-18m djup, Start 2005. Stationer utspridda inom markerat område. Alla arter längdmäts, abborre vägs (vikt utan mage, gonader), åldersprover (gällock, otoliter), skador noteras. Temp och siktdjup mäts. Ej provbankning. Und: ID32, NMÖ, Vattenkemi, 1 stn Frekv: ca 25/år (jan-dec) (1/v under vårblomningen) Djup: Y/5/10/15/20/25/30/40, Kfyll 0-20 m Utf, Provt, Lab: SU-Systemekol Kommentar: Även växtplankton 0-20m och primärproduktion RMÖ Kustfisk Karta 15 NMÖ Vattenkemi

19 Und: ID116, RMÖ D län, Fytobentos, 6 stn Frekv: 1/år (sep) Utf: SU-Sysekol Lab: SU-Sysekol Kommentar: RMÖ D-län Fytobentos RK Studsvik Und: ID108, RK Studsvik, Radioaktiva isotoper, X stn Frekv: 2/år (månad)- 1/4 år beroende på matris Utf: X Provt: X Lab: X Kommentar: Isotoper i sediment och biota (blåmussla, blåstång, grönslick, abborre, gädda, strömming, skrubbskädda) SRK Oxelösund Förslag referensområde (se karta 18 för detaljer) Karta 16

20 Und: ID42, RK Brandholmen ARV, Vattenkemi, 6 stn Frekv: 2/år (Mar/Sep), stn Skanssundet 12/år Djup: se karta Utf, Provt, Lab: Nyköping Vatten Kommentar: Klorofyll mäts ej. På ej rödringade stationer (ID45) tas endast siktdjup och bakterier 6/år (Mar/Maj/Jun/Jul/Aug/Sep) Y/2/4/Bm Y Y Karta 17 RK Brandholmen ARV

21 förslag SRK SSAB & Oxelö energi (våtmark) & Oxelösunds hamn Förslag till SRK (delområden 1-12, område 1 är referensområde i Dragviksfjärden söder om Tvären): Und: IDx, SRK Oxelösund, Bottenfauna, 7stn/delområde Frekv: område1,5,11: 1/år; område 2,3a,6,7,8: 1/5 år. Kommentar: Van Veen, 1 mm såll 2 3b 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Und: IDx, SRK Oxelösund, Vattenkemi, område 2: 12 stn; område 1,5,6,10,11: 1 stn/område.Frekv: 2/år (jul/aug) Djup: 0m Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller i sediment, Område 1,3a,4,5,6,7,8,10,11,12: 1 stn/område Frekv: 1/5 år Kommentar: + org ämnen, ytsediment 0-1 cm Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Östersjömussla), Frekv: Område1,5,11: 1/år; område 2,3b,6,7,8,10,(12): 1/5år. Kommentar: provbankning Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Blåmussla) Frekv: Område1,5,11: 1/år (aug); område 6,7,8: 1/5 år; område 2,3b,4, 9,12: 1/5 år endast insamling. Kommentar: provbankning Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Abborre) Frekv: Område1,2,5,8,11: 1/år (aug). Kommentar: fiske med Nordennät, provbankning, muskelanalys om möjligt på sikt 1/5 år Und: IDx, SRK Oxelösund, Metaller & miljögifter i biota (Skrubbskädda) Frekv: Område1,5,8: 1/5 år. Kommentar: provbankning Und: IDx, SRK Oxelösund, Fytobentos, Område 2: flera stationer, område 4,5,6,7,8,11,12 1 stn/område Kommentar: I första hand fotodokumentation, djuputbredning där det är möjligt Karta 18


Ladda ner ppt "Översiktlig sammanställning av pågående miljöövervakning och recipientkontroll i kustvattnen inom Svealands kustvattenvårdsförbunds (KVVF) område Version."

Liknande presentationer


Google-annonser