Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus 2009 01 13 Lena Wallmark Leg Psykolog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus 2009 01 13 Lena Wallmark Leg Psykolog"— Presentationens avskrift:

1 Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus 2009 01 13 Lena Wallmark Leg Psykolog wallmarkkonsultation@falubo.se

2 WHO´s definition Handikapp / Funktionshinder 1980 Skada Funktionsnedsättning Handikapp! 2008 ”Funktionshinder uppstår i kontakt med miljön…” Handikapp skapas av omgivningen Uppdrag: ”Att tillrättalägga miljö och anpassa krav så att alla människor bereds samma grad av delaktighet…” Handikapp är en egenskap hos individen

3 Omgivningens krav Egen förmåga HANDIKAPP NPF = Handikapp? Tillstånd – Svårighet Funktionsvariation – Funktionshinder Egna krav/ förväntan RISK!

4 Lena Wallmark / NPF 2009 Attention Deficit Hyperactivity Disorder även ADD (uppm.) och DCD (coordination) Dysfunktion: Avledbarhet Motorik Perception Asperger syndrom Tourette syndrom Autism Obsessive Compulsive Disorder NPF - Diagnoser

5 Lena Wallmark / NPF 2009 Arv Skada, sjukdom Psykosocial NPF – Orsaker? Personlighet

6 Lena Wallmark / NPF 2009 Anatomi? Kemi? Psykologi?

7 NPF – Utredning – Diagnos? Drogfrihet! Observation: Beteende, koncentration Skattning barndomsbesvär Intervju anhörig, intervju klient Team - samarbete Begåvningsbedömning Uppmärksamhet, minne, kognition, perception Neurologiskt status Teamsittning – diagnos – behandling Lena Wallmark / NPF 2009

8 Kognition Tidsupp- fattning Minne Motorik Sociala kontakter Perception Uppmärksamhet Motivation

9 Lena Wallmark / NPF 2009 Att varsebli! Aktiv men omedveten process för att samla information UPPGIFT… Att sätta oss i direkt kontakt med omvärlden FOKUS… Det viktiga… En överlevnads- funktion! PERCEPTION - Uppgift

10 Lena Wallmark / NPF 2009 PERCEPTION - Funktion FUNGERAR… Tidigt Snabbt Automatiskt Pålitligt SINNEN Fem (+) Varierande känslighet Överlappande funktion UTVECKLING …att fångas av intryck …att välja och kontrollera Hörsel Känsel Lukt Smak Syn

11 Lena Wallmark / NPF 2009 Erfarenheter Minnen Förväntningar Planer Mål DÅ FRAMTID NUET i våra sinnen DÅ och SEN i våra tankar NU! NPF Perception - tidsuppfattning

12 Lena Wallmark / NPF 2009 AD/HD - Kognition Execute = verkställa, utföra * Frontalloben * Vår ”dirigent” Modern forskning: Exekutiva funktioner Arbetsminne Tidigare: Hyperaktivitet Koncentration Generellt svårt vid NPF

13 Känsla Lust Intresse Koncentration Analys Arbetsminne Erfarenhet Minne Tänka Planera Kontrollera Från Lotta Mannerhagens material, Habiliteringen Borlänge Lena Wallmark / NPF 2009

14 Från Lotta Mannerhagens material, Habiliteringen Borlänge Lena Wallmark / NPF 2009

15 Minnesstrukturer –Arbetsminne/ Korttidsminne –Automatiserade –Episodiskt –Semantiskt God inkodning –Psykisk närvaro –Kognitiv närvaro –Intresse/fokus –Logisk information –Förståelse –Laddning? MINNE

16 Lena Wallmark / NPF 2009 NP – Motivation Driva framåt, skäl, anledning Att vilja! Finns grundläggande medfödd vilja/motivation? För vad? Hur blir flyttas yttre (annan) vilja till personlig inre vilja?

17 NPF - Motivation Erfarenheter - kan man ta lärdom av? Tydligt mål – tillräcklig orsak? Piska? Morot? Lena Wallmark / NPF 2009

18 ??? ??? Yttre krav ??? Familj ??? Skola Arbetsminne Perception: ljud Perception: intryck Kognitioner: röriga tankar Perception: känsel Gamla erfarenheter Avledbarhet Motivation Sociala kontakter Självtillit Lena Wallmark / NPF 2009

19 NPF – Inre belöningssystem… Söker omväxling och spänning Undviker det monotona Svårt känna motivation för det som inte känns lustfyllt eller inte är självvalt Egna motivationssystem, jmf ”gruppen som motivation” Kort uthållighet och svårt att arbeta mot långsiktiga mål

20 Ofta uteblir, aldrig kommer i tid Inte kan hushålla med pengar Inte kan låta bli att dricka/droga Ofta högljudd/nedstämd Har svårt att ta ett nej, inte kan hantera motgångar Blir lätt irriterad Utagerande vid affekt Ofta lägger skulden på andra Lovar och lovar…. och Inte kan läsa/skriva ok Har oavslutade studier Inte har koll på privata papper Har stora skulder och betalningsanmärkningar Ingen långvarig partnerrelation Har barn med flera personer Korta intensiva vänskaper Lena Wallmark / NPF 2009

21 Kreativ Charmerande personlighet, varmhjärtad Bra människokännedom Sinne för humor Snabb att förstå det viktiga Flexibilitet Intuitiv Känslig för den närmaste omgivningen Entusiastisk, passionerad Glömmer bort sina misstag Försöker göra bättre ifrån sig nästa gång Villig att ta risker

22 Lena Wallmark / NPF 2009 AD / HD - förekomst Ca 3-5 % av alla skolbarn 75% är pojkar (ca 50% har också DAMP) 25% är flickor Mörkertal, speciellt bland flickor Ytterligare 3-5% likartade svårigheter – uppfyller ej diagnos enligt kriterier

23 Lena Wallmark / NPF 2009 AD / HD – kriterier DSM IV Uppfyller 6 (av 9) symtom för 1) ouppmärksamhet och/eller 2) hyperaktivitet/impulsivt beteende Utredare ska även ta ställning till: - Debutålder - Frekvens - Grad av svårigheter - Differentialdiagnos Tre typer: Ouppmärksam, hyperaktiv eller kombinerad

24 Lena Wallmark / NPF 2009 AD / HD 1) Ouppmärksamhet Svårigheter att… – uppmärksamma fokus – rikta fokus – bortse från ej adekvata yttre stimuli – bortse från ej adekvata inre stimuli – ha kognitiv, dvs. tankemässig närvaro – ha psykisk uthållighet – ha fysisk uthållighet

25 Lena Wallmark / NPF 2009 AD / HD 2) Hyperaktivitet Svårigheter med: – uthållighet: motivationsstyrt – mental energi: svårt att uppbåda lagom nivå – dygnsrytm: sömnstörningar – funktionsnivå: kraftigt varierande

26 Lena Wallmark / NPF 2009 AD / HD 2) Impulskontrollbrist –Avleds lätt av nya intryck och tankar –Uppfylld av egna tankar, idéer och känslor –Svårt att ta besvikelser eller ett nej –Snabba känslomässiga reaktioner –Intensiv, djärv - kreativ –Svängande känslouttryck - aldrig ”lagom” –Snabba oöverlagda handlingar –Motorisk oro, bristfällig motorisk precision

27 Lena Wallmark / NPF 2009 AD / HD Differentialdiagnoser Antisocial personlighetsstörning Trotssyndrom Bipolära tillstånd Utvecklingsstörning Krisreaktioner Drogrelaterade tillstånd Depression

28 Lena Wallmark / NPF 2009 Tourette syndrom och tics Motoriska tics Enkla: blinkningar, grimaser, ryckningar Komplexa: hopp, kastar, sparkar, tunga Vokala tics Enkla: Hostar, spottar, grymtar, suckar Komplexa: Olika varianter av ord Ej känslomässigt logiska uttryck/utrop Förekomst 1-6 av 1000 personer har Tourette Tics finns hos 10-24% av alla barn under uppväxten. Nästan alltid övergående. 3 ggr vanligare hos pojkar.

29 Lena Wallmark / NPF 2009 OCD – Obsessive Compulsive Disorder Tvångsproblematik Varierande grad och omfattning - små inre tankemässiga tvång. Normal företeelse! Jmf - kontrollerande tvång med inverkan på vardag, familj, arbete, socialt liv.Handikappande! Tics? Tourette? Tvång?

30 Lena Wallmark / NPF 2009 Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år Asperger syndrom Minst 6 barn/1000 individer (0,6%) med svårigheter inom det autistiska spektrumet Underdiagnostisering av flickor Normal begåvning Normal språkutveckling

31 Lena Wallmark / NPF 2009 Asperger syndrom / tillstånd Ömsesidigt socialt samspel Kännetecknas av begränsningar inom: Kommunikation Beteende- och föreställningsförmåga Wing´s triad

32 Lena Wallmark / NPF 2009 Asperger - Kommunikation Kommunikation –Konkret språkförståelse –Konkret uttryckssätt –Sant språk; menar vad man säger! Röst/tal –Entonig –Formell –Staccato, rytmstörningar –Pedantiskt tal eller otydligt tal

33 Lena Wallmark / NPF 2009 Social interaktion –Ickeverbal – ögonkontakt, kroppsspråk –Svårt utveckla kamratrelationer –Avvikande gensvar på andras känslor –Delar inte spontant glädje och intressen –Gruppen fungerar ej som motivation Både ”In och Ut” svårigheter –Svårt med både tolkning, förståelse och uttryck. Asperger - Ömsesidigt socialt samspel

34 Lena Wallmark / NPF 2009 Asperger - Föreställningsförmåga Anpassa beteende –Mycket svårt att se annat perspektiv –Spontanitet – svår utmaning –Egna viljan och behoven styr –Hög aktivitet – passivitet Intresseområden –Överdriven upptagenhet, begränsade intressen –Stereotypa, egenartade intressen –Tvångsmässigt intresse eller rutiner

35 Lena Wallmark / NPF 2009 …också vanligt med: Perioder av överaktivitet Ojämnt humör med ilska - vidhäftning Psykisk ohälsa, ångest, depression Relationsproblem Perceptionssvårigheter - Över- eller underkänslighet - Ät och matproblem

36 Lena Wallmark / NPF 2009 Asperger Differentialdiagnoser Paranoid personlighetsstörning Borderline personlighetsstörning Narcissistisk personlighetsstörning

37 Mina tillgångar – Mina svårigheter Hur ser min värdegrund ut? Miljö – arv - fiktion? ”Man kan om man vill!” Förbehållslös? Min vilja till egen utveckling? Mitt språk - Mitt budskap - Min framtoning Min tillit till min förmåga? Min upplevelse Makt – vanmakt Hopp – hopplöshet Min förväntan Bättring – bot Min omgivning Tillåtande – krävande klimat

38 NPF – i vardagen – möjligheter? S + R = K Stimulus Respons Konsekvens VARA PROAKTIV!

39 Modig! Fråga öppet - Lyssna vidgat Förutsägbar Självgående - Självbelönande Motståndskraftig Medveten om egen utstrålning Ha grepp om formeln S + R = K! Att arbeta med personer med NPF! Vara…

40 Att arbeta med personer med NPF! Rak kommunikation! Hålla liv i samtalet, arbetet och processen Coachande Gränssättning – med värdighet och humanism Håll i efterkontrollen (Berätta för mig..) Respektera -nyfiket utforska- motstånd Långvarig kontakt Göra…

41 Att arbeta med personer med NPF! Lättkränkthet Rädsla, misstänksamhet Ointresse och dåligt engagemang Stumhet Feltolkningar och missförstånd Tvivel. Oro. Kan stöta på..

42 En kedja av insatser… Kunskap Värdegrund Mötet - Relation Förankring Kartläggning Insatser Pedagogik och …Uppföljning

43 Anpassa Tillrättalägga miljö/omgivning Undvika + Utvecklande - Svårt/omöjligt + Enkelt för individen - Konserverande - Svårt i olika miljöer + Bekvämt - Förstärkande Lena Wallmark / NPF 2009

44 Effektiv hjälp vid NPF Samtal för ökad självkännedom Målfokus! Stödperson Kartläggning med visuella metoder Målanalys – målbeskrivning! ”Här-och-nu” samtal Samla sociala berättelser/”bibliotek” RELATION!

45 + Engagerar fler delar av hjärnan + Relationsfritt! + Visuellt = objektivt + Man når även de som nickar… + Ger påminnelser, om och om och om… + Skyltar visar vägen… Visuella metoder Lena Wallmark / NPF 2009

46

47 Honnörsord vid NPF! Framförhållning Tydlighet Struktur Uppmuntran och… Tålamod! Power – Empowerment Makt – Bemäktiga De svårigheter klienten har, behöver kompenseras med förmåga hos hjälparen * Förmåga att tolka * Förmåga att förstå * Förmåga att förmedla

48 Lena Wallmark wallmarkkonsult@falubo.se You´re not supposed to manage his behaviour, You´re supposed to manage Your behaviour!


Ladda ner ppt "Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus 2009 01 13 Lena Wallmark Leg Psykolog"

Liknande presentationer


Google-annonser