Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus 2009 01 13 Lena Wallmark Leg Psykolog wallmarkkonsultation@falubo.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus 2009 01 13 Lena Wallmark Leg Psykolog wallmarkkonsultation@falubo.se."— Presentationens avskrift:

1 Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus Lena Wallmark Leg Psykolog

2 WHO´s definition Handikapp / Funktionshinder
1980 Skada Funktionsnedsättning Handikapp! Handikapp är en egenskap hos individen 2008 ”Funktionshinder uppstår i kontakt med miljön…” Handikapp skapas av omgivningen Uppdrag: ”Att tillrättalägga miljö och anpassa krav så att alla människor bereds samma grad av delaktighet…”

3 Tillstånd – Svårighet Funktionsvariation – Funktionshinder
NPF = Handikapp? Egna krav/ förväntan Omgivningens krav HANDIKAPP RISK! Egen förmåga Tillstånd – Svårighet Funktionsvariation – Funktionshinder

4 NPF - Diagnoser Attention Deficit Hyperactivity Disorder även ADD (uppm.) och DCD (coordination) Dysfunktion: Avledbarhet Motorik Perception Asperger syndrom Tourette syndrom Autism Obsessive Compulsive Disorder Lena Wallmark / NPF 2009

5 NPF – Orsaker? Arv Personlighet Skada, sjukdom Psykosocial
Lena Wallmark / NPF 2009

6 Anatomi? Kemi? Psykologi? Lena Wallmark / NPF 2009

7 Observation: Beteende, koncentration
NPF – Utredning – Diagnos? Drogfrihet! Observation: Beteende, koncentration Skattning barndomsbesvär Intervju anhörig, intervju klient Team - samarbete Begåvningsbedömning Uppmärksamhet, minne, kognition, perception Neurologiskt status Teamsittning – diagnos – behandling Lena Wallmark / NPF 2009

8 Perception Uppmärksamhet
Motivation Sociala kontakter Motorik Minne Kognition Tidsupp- fattning

9 Aktiv men omedveten process för att samla information
PERCEPTION - Uppgift Att varsebli! Aktiv men omedveten process för att samla information UPPGIFT… Att sätta oss i direkt kontakt med omvärlden FOKUS… Det viktiga… En överlevnads- funktion! Lena Wallmark / NPF 2009

10 Hörsel Känsel Lukt Smak Syn
PERCEPTION - Funktion SINNEN Fem (+) Varierande känslighet Överlappande funktion FUNGERAR… Tidigt Snabbt Automatiskt Pålitligt UTVECKLING …att fångas av intryck …att välja och kontrollera Hörsel Känsel Lukt Smak Syn Lena Wallmark / NPF 2009

11 NU! NUET i våra sinnen DÅ och SEN i våra tankar Erfarenheter
NPF Perception - tidsuppfattning NUET i våra sinnen DÅ och SEN i våra tankar Erfarenheter Minnen Förväntningar Planer Mål NU! FRAMTID Lena Wallmark / NPF 2009

12 Generellt svårt vid NPF
AD/HD - Kognition Tidigare: Hyperaktivitet Koncentration Modern forskning: Exekutiva funktioner Arbetsminne Execute = verkställa, utföra * Frontalloben * Vår ”dirigent” Generellt svårt vid NPF Lena Wallmark / NPF 2009

13 Erfarenhet Minne Tänka Planera Kontrollera Koncentration Analys
Arbetsminne Koncentration Känsla Lust Intresse Från Lotta Mannerhagens material, Habiliteringen Borlänge Lena Wallmark / NPF 2009

14 Från Lotta Mannerhagens material, Habiliteringen Borlänge
Lena Wallmark / NPF 2009

15 MINNE Minnesstrukturer God inkodning Laddning? Arbetsminne/
Korttidsminne Automatiserade Episodiskt Semantiskt God inkodning Psykisk närvaro Kognitiv närvaro Intresse/fokus Logisk information Förståelse Laddning? Lena Wallmark / NPF 2009

16 Driva framåt, skäl, anledning Att vilja!
NP – Motivation Driva framåt, skäl, anledning Att vilja! Finns grundläggande medfödd vilja/motivation? För vad? Hur blir flyttas yttre (annan) vilja till personlig inre vilja? Lena Wallmark / NPF 2009

17 Erfarenheter - kan man ta lärdom av?
NPF - Motivation Erfarenheter - kan man ta lärdom av? Piska? Morot? Tydligt mål – tillräcklig orsak? Lena Wallmark / NPF 2009

18 ??? Yttre krav ??? Familj ??? Skola ??? Självtillit Gamla erfarenheter
Motivation Sociala kontakter Arbetsminne Avledbarhet Kognitioner: röriga tankar Perception: ljud Perception: intryck Perception: känsel Lena Wallmark / NPF 2009

19 Söker omväxling och spänning Undviker det monotona
NPF – Inre belöningssystem… Söker omväxling och spänning Undviker det monotona Svårt känna motivation för det som inte känns lustfyllt eller inte är självvalt Kort uthållighet och svårt att arbeta mot långsiktiga mål Egna motivationssystem, jmf ”gruppen som motivation” Lena Wallmark / NPF 2009

20 Ofta uteblir, aldrig kommer i tid Inte kan hushålla med pengar Inte kan låta bli att dricka/droga Ofta högljudd/nedstämd Har svårt att ta ett nej, inte kan hantera motgångar Blir lätt irriterad Utagerande vid affekt Ofta lägger skulden på andra Lovar och lovar… och Inte kan läsa/skriva ok Har oavslutade studier Inte har koll på privata papper Har stora skulder och betalningsanmärkningar Ingen långvarig partnerrelation Har barn med flera personer Korta intensiva vänskaper Lena Wallmark / NPF 2009

21 Charmerande personlighet, varmhjärtad Bra människokännedom
Kreativ Charmerande personlighet, varmhjärtad Bra människokännedom Sinne för humor Snabb att förstå det viktiga Flexibilitet Intuitiv Känslig för den närmaste omgivningen Entusiastisk, passionerad Glömmer bort sina misstag Försöker göra bättre ifrån sig nästa gång Villig att ta risker Lena Wallmark / NPF 2009

22 AD / HD - förekomst Ca 3-5 % av alla skolbarn
75% är pojkar (ca 50% har också DAMP) % är flickor Mörkertal, speciellt bland flickor Ytterligare 3-5% likartade svårigheter – uppfyller ej diagnos enligt kriterier Lena Wallmark / NPF 2009

23 AD / HD – kriterier DSM IV
Uppfyller 6 (av 9) symtom för 1) ouppmärksamhet och/eller 2) hyperaktivitet/impulsivt beteende Utredare ska även ta ställning till: - Debutålder - Frekvens - Grad av svårigheter - Differentialdiagnos Tre typer: Ouppmärksam, hyperaktiv eller kombinerad Lena Wallmark / NPF 2009

24 AD / HD 1) Ouppmärksamhet
Svårigheter att… uppmärksamma fokus rikta fokus bortse från ej adekvata yttre stimuli bortse från ej adekvata inre stimuli ha kognitiv, dvs. tankemässig närvaro ha psykisk uthållighet ha fysisk uthållighet Lena Wallmark / NPF 2009

25 AD / HD 2) Hyperaktivitet
Svårigheter med: uthållighet: motivationsstyrt mental energi: svårt att uppbåda lagom nivå dygnsrytm: sömnstörningar funktionsnivå: kraftigt varierande Lena Wallmark / NPF 2009

26 AD / HD 2) Impulskontrollbrist
Avleds lätt av nya intryck och tankar Uppfylld av egna tankar, idéer och känslor Svårt att ta besvikelser eller ett nej Snabba känslomässiga reaktioner Intensiv, djärv - kreativ Svängande känslouttryck - aldrig ”lagom” Snabba oöverlagda handlingar Motorisk oro, bristfällig motorisk precision Lena Wallmark / NPF 2009

27 AD / HD Differentialdiagnoser
Antisocial personlighetsstörning Trotssyndrom Bipolära tillstånd Utvecklingsstörning Krisreaktioner Drogrelaterade tillstånd Depression Lena Wallmark / NPF 2009

28 Tourette syndrom och tics
Förekomst av 1000 personer har Tourette Tics finns hos 10-24% av alla barn under uppväxten. Nästan alltid övergående. 3 ggr vanligare hos pojkar. Motoriska tics Enkla: blinkningar, grimaser, ryckningar Komplexa: hopp, kastar, sparkar, tunga Vokala tics Enkla: Hostar, spottar, grymtar, suckar Komplexa: Olika varianter av ord Ej känslomässigt logiska uttryck/utrop Lena Wallmark / NPF 2009

29 OCD – Obsessive Compulsive Disorder
Tvångsproblematik Varierande grad och omfattning - små inre tankemässiga tvång Normal företeelse! Jmf - kontrollerande tvång med inverkan på vardag, familj, arbete, socialt liv.Handikappande! Tics? Tourette? Tvång? Lena Wallmark / NPF 2009

30 Asperger syndrom Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år Minst 6 barn/1000 individer (0,6%) med svårigheter inom det autistiska spektrumet Underdiagnostisering av flickor Normal begåvning Normal språkutveckling Lena Wallmark / NPF 2009

31 Asperger syndrom / tillstånd
Kännetecknas av begränsningar inom: Kommunikation Ömsesidigt socialt samspel Beteende- och föreställningsförmåga Wing´s triad Lena Wallmark / NPF 2009

32 Asperger - Kommunikation
Konkret språkförståelse Konkret uttryckssätt Sant språk; menar vad man säger! Röst/tal Entonig Formell Staccato, rytmstörningar Pedantiskt tal eller otydligt tal Lena Wallmark / NPF 2009

33 Asperger - Ömsesidigt socialt samspel
Social interaktion Ickeverbal – ögonkontakt, kroppsspråk Svårt utveckla kamratrelationer Avvikande gensvar på andras känslor Delar inte spontant glädje och intressen Gruppen fungerar ej som motivation Både ”In och Ut” svårigheter Svårt med både tolkning, förståelse och uttryck. Lena Wallmark / NPF 2009

34 Asperger - Föreställningsförmåga
Anpassa beteende Mycket svårt att se annat perspektiv Spontanitet – svår utmaning Egna viljan och behoven styr Hög aktivitet – passivitet Intresseområden Överdriven upptagenhet, begränsade intressen Stereotypa, egenartade intressen Tvångsmässigt intresse eller rutiner Lena Wallmark / NPF 2009

35 …också vanligt med: Perceptionssvårigheter Över- eller underkänslighet Ät och matproblem Perioder av överaktivitet Ojämnt humör med ilska - vidhäftning Psykisk ohälsa, ångest, depression Relationsproblem Lena Wallmark / NPF 2009

36 Asperger Differentialdiagnoser
Paranoid personlighetsstörning Borderline personlighetsstörning Narcissistisk personlighetsstörning Lena Wallmark / NPF 2009

37 Mina tillgångar – Mina svårigheter
Hur ser min värdegrund ut? Miljö – arv - fiktion? ”Man kan om man vill!” Förbehållslös? Min vilja till egen utveckling? Mitt språk - Mitt budskap - Min framtoning Min tillit till min förmåga? Min upplevelse Makt – vanmakt Hopp – hopplöshet Min förväntan Bättring – bot Min omgivning Tillåtande – krävande klimat

38 NPF – i vardagen – möjligheter?
S + R = K Stimulus Respons Konsekvens VARA PROAKTIV!

39 Vara… Att arbeta med personer med NPF!
Modig! Fråga öppet - Lyssna vidgat Förutsägbar Självgående - Självbelönande Motståndskraftig Medveten om egen utstrålning Ha grepp om formeln S + R = K!

40 Göra… Att arbeta med personer med NPF! Rak kommunikation!
Hålla liv i samtalet, arbetet och processen Coachande Gränssättning – med värdighet och humanism Håll i efterkontrollen (Berätta för mig..) Respektera -nyfiket utforska- motstånd Långvarig kontakt

41 Kan stöta på.. Att arbeta med personer med NPF! Lättkränkthet
Rädsla, misstänksamhet Ointresse och dåligt engagemang Stumhet Feltolkningar och missförstånd Tvivel. Oro.

42 En kedja av insatser… Kunskap Värdegrund Mötet - Relation Förankring
Kartläggning Insatser Pedagogik och …Uppföljning

43 Tillrättalägga miljö/omgivning
+ Utvecklande - Svårt/omöjligt Anpassa + Enkelt för individen - Konserverande - Svårt i olika miljöer Tillrättalägga miljö/omgivning + Bekvämt - Förstärkande Undvika Lena Wallmark / NPF 2009

44 RELATION! Effektiv hjälp vid NPF Samtal för ökad självkännedom
Målfokus! Stödperson Kartläggning med visuella metoder Målanalys – målbeskrivning! ”Här-och-nu” samtal Samla sociala berättelser/”bibliotek”

45 + Engagerar fler delar av hjärnan + Relationsfritt!
Visuella metoder + Engagerar fler delar av hjärnan + Relationsfritt! + Visuellt = objektivt + Man når även de som nickar… + Ger påminnelser, om och om och om… + Skyltar visar vägen… Lena Wallmark / NPF 2009

46 Lena Wallmark / NPF 2009

47 Honnörsord vid NPF! Framförhållning Tydlighet Struktur Uppmuntran
De svårigheter klienten har, behöver kompenseras med förmåga hos hjälparen * Förmåga att tolka * Förmåga att förstå * Förmåga att förmedla Framförhållning Tydlighet Struktur Uppmuntran och… Tålamod! Power – Empowerment Makt – Bemäktiga

48 You´re not supposed to manage his behaviour, You´re supposed to manage
Your behaviour! Lena Wallmark


Ladda ner ppt "Introduktionsdag i Neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser Solna Stadshus 2009 01 13 Lena Wallmark Leg Psykolog wallmarkkonsultation@falubo.se."

Liknande presentationer


Google-annonser