Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Större valfrihet och ett samhälle som håller i längden Landstingets budget 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Större valfrihet och ett samhälle som håller i längden Landstingets budget 2013."— Presentationens avskrift:

1 Större valfrihet och ett samhälle som håller i längden Landstingets budget 2013

2 Hälso- och sjukvård Fortsatt utveckling av psykiatrin Tillgänglighet i den specialiserade vården Regionalt samarbete kring cancer Kundcenter för sjukvårdsrådgivning Tidbokning via webben Logopeder och dietister Hälsosamtal Familjecentraler Vårdval i specialiserad vård

3 Kraftsamling fortsätter Satsningar som kan minska kostnader på sikt. Äldre, egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, administrativa effektiviseringar och samverkan. Processförbättringar inom alla områden.

4 Ny ersättningsmodell för specialiserad vård Under 2013 införs en ny ersättningsmodell för specialiserad vård för att stimulera samverkan och att pengar ska följa patienten. Modellen ska fungera och utvecklas med vårdvalssystem inom specialiserad vård och primärvård. Modellen införs och förbättras successivt under tre år för att stimulera arbete med prevention, kroniska grupper, multisjuka äldre och vårdepisoder. Modellen ska även stimulera samverkan med primärvård och att vård ges på rätt vårdnivå.

5 Resultatbudget

6 Budget primärvård 2013 FörändringarBelopp mnkr Hemsjukvård-228,4 Högkostnadsskydd patientavgift-2,8 Hälsosamtal 2,0 IT-kompensation 0,7 Demografi 3,3 Medicinsk rådgivare-0,4 Uppräkning 2,2% exkl läkemedel2,2% 22,1 LäkemedeLäkemedel 0,3

7 Läkemedel FörändringBelopp mnkr Kommentar Basläkemedel 8,5Lyrica m.fl. Höjd beloppsgräns högkostnadsskydd-10,1 Uppräkning 1,90% justering mot riket 0,5% basläkemedel 5% rekvisition Summa0,3

8 Justeringar och uppräkningar PostIndex / Procent Löner2,4% Sociala avgifter42,32% IT-påläggPreliminärt 3,35% IT-avgift primärvårdInte fastställt Intern ränta2,9% Basläkemedel (5613)0,5% Sjukhusspecifika läkemedel (5613) samt läkemedel på rekvisition (5611) 5% (0% till förvaltning, 5% till hantering av ”nya dyra läkemedel”) Förbrukning1,5% Vägt index exklusive läkemedel (LPIK)(LPIK)2,2%

9 Förändringar Vårdpeng –Nya åldersvikter –ACG 50% Kompensation för utebliven ersättning ACG Kompensation för utebliven patientavgift (frikort) Läkaransvar i särskilda boendeformer Läkemedelsförråd i särskilda boendeformer Vård i glesbygd Avdrag för särskilda boenden tas bort

10 Ersättningsmodell ErsättningTotalbeloppFördelning Vårdpeng1 175 85384% Täckningsgrad54 8294% Resultatrelaterad ersättning50 8514% Kompensation för utebliven patientavgift46 5283% ST-läkare36 4173% Läkaransvar i särskilda boenden12 3521% Prestationsersättning8 0001% Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten6 1700% Vård i glesbygd4 0000% Tolk3 3760% SUMMA1 398 377100%

11 Vårdpeng Proportionerna mellan ersättningen för ålder/ACG och CNI är oförändrade 85% respektive 15%. Proportionerna för ersättningen för ålder och ACG är 50% respektive 50% enligt planen för införande av ACG. Ålder 1 390 kronor/poäng ACG 1 473 kronor/poäng CNI 242 kronor/poäng

12 Ersättning för ålder ÅlderÅlderspoängErsättning per individ och år 0-240,4556 kr 25-440,6834 kr 45-641,01390 kr 65-792,02781 kr 80-4,35979 kr Ersättning per poäng1,01390 kr

13 Avdrag för särskilda boenden Avdraget tas bort då det avser den vård som utförs av kommunens personal inom särskilda boenden.

14 Kompensation ACG Vårdenheten kompenseras när diagnoskod saknas från besök hos annan vårdenhet eller läkare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (primärvårdsnivå). Ersättningen motsvarar aktuell ACG-vikt för övergående lindrig sjukdom/infektion.

15 Kompensation för utebliven patientavgift (frikort) Sänkt prognos Justering av höjd beloppsgräns för högkostnadsskydd

16 Läkaransvar i särskilda boendeformer 3 minuter per permanentboendeplats och vecka. Ersättningen höjs till 1 800 kronor per år. 20 minuter per korttidsplats och vecka. Ersättningen höjs till 12 000 kronor per år.

17 Läkemedelsförråd Landstingets kansli tar över ansvaret för kostnader för läkemedel i läkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård. Läkemedelskommittén ansvarar för kontroll och uppföljning enligt ”Läkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län”.

18 Glesbygdsersättning Glesbygdsersättningen finns kvar även efter att ansvaret för hemsjukvården går över till kommunerna, men halveras till 4 Mkr.

19 Hälsosamtal Hälsosamtal som genomförs med hjälp av hälsokurvan enligt kriterierna i regelboken för vårdval ersätts med 600 kronor.

20 Kvalitetsindikatorer Ersättningsrelaterade indikatorer: Tillgänglighet Läkarkontinuitet Läkemedelsförskrivning Läkemedelsgenomgångar Levnadsvanor

21 Vårdplanering/samverkansmöte Vårdenheten ska med läkarinsatser stödja och ingå i hemsjukvårdsteam. Ingen särskild ersättning utgår för detta. Vårdplaneringen ska göras i samband med ett hemsjukvårdsbesök av läkare. Kvalitetsindikator: 90% av alla hemsjukvårdspatienter ska ha en upprättad omvårdnadsplan inom 12 månader.

22 Utvecklings- och kvalitetsarbete Landstinget ersätter definierat utvecklings- och kvalitetsarbete: i Faktagrupper i uppdrag som fastställs via medicinsk programgrupp primärvård Ersättningen baseras på en schablonberäknad lön per yrkesgrupp.

23 Riktade statsbidrag Vårdenheterna förväntas delta inom vissa förbättringsområden i linje med de överenskommelser som SKL och Socialdepartementet gör. Modell för ersättning utvecklas så snart respektive överenskommelse är klar.

24 Riktade statsbidrag 2013 Prestationsersättningar: Palliativregistret Senior Alert Sjukskrivningsmiljarden SveDem Undvikbar slutenvård/återinläggningar

25 Ny jourorganisation Vårdenheter som tilldelas det samlade ledningsansvaret för en jourcentral ersätts med 3,50 kronor/invånare.

26 Täckningsgrad Landstinget utreder 2013 om täckningsgraden även ska innefatta viss slutenvård.

27 Medicinsk diagnostik och telefoni Landstinget undersöker 2013 möjligheterna att modifiera skyldigheten att anlita Landstingets medicinsk diagnostik att vara ansluten till Landstingets telefoni

28 Samverkan Primärvårdsforum 21 november Utvecklingskraft primärvård 4 december


Ladda ner ppt "Större valfrihet och ett samhälle som håller i längden Landstingets budget 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser