Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 11 Inköp, innovation och kvalitetsledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 11 Inköp, innovation och kvalitetsledning"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 11 Inköp, innovation och kvalitetsledning

2 Program Inköp och innovation
Leverantörernas roll i utveckling av nya produkter: tidig leverantörsinvolvering Inköp och utveckling av nya produkter Inköp och kvalitetsledning Kvalitetskostnader Leverantörskvalitetssäkring (SQA) Bedömning av leverantörskvalitet: diagnostiska metoder Införande av leverantörskvalitetssäkring: konsekvenser på inköp

3 Inköp och innovation Innovation är totalt annorlunda idag än vad det var för två decennier sedan Förändringar från stängd till öppen innovation: Delande av idéer Fas-grind-modeller Produktkomplexitet kräver extern expertis Externt samarbete kan snabba på innovationsprocessen

4 Stängd eller öppen innovation
Stängd innovation Företagets gränser Forsknings- projekt Marknaden Forskning Utveckling Ny marknad Företagets gränser Forsknings- projekt Befintlig marknad Öppen innovation

5 Tidig leverantörsinvolvering
Leverantörer blir en allt viktigare källa till innovation, exempelvis i bilindustrin: bränsleinsprutning från Bosch solskydd och säkerhetsglas från Saint Gobain Akademiska resultat är kontroversiella Några problem vid tidig leverantörsinvolvering Samarbetsvillkor finns inte alltid; Tvister om immateriella rättigheter Överskattande av leverantörens utvecklingsförmåga Hur leverantören ska belönas för sina ansträngningar

6 Tidig leverantörsinvolvering
Echtelt (2004) skiljer på: Korttidsfördelar Bättre produktionskvalitet Lägre produktionskostnader Kortare utvecklingscykel Lägre utvecklingskostnader Långtidsfördelar Gemensamma forskningsprogram Gemensamt anpassade teknikstrategier Riskdelning

7 Tidig leverantörsinvolvering
Tre parallella processer Strategisk ledningsprocess Skapa infrastrukturen för framtida tekniska samarbeten Operativa ledningsprocesser Individuell utvecklingsprocess För de teknikområden där vi vill involvera leverantörerna Samarbetsprocesser Samarbeta med tredje parter

8 Integrerad utveckling av nya produkter: tre nyckelprocesser
Strategisk ledningsprocess Process för samarbetsstyrning Processer för verksamhetsstyrning Van Echtelt (2004)

9 Inköp och utveckling av nya produkter
Faser vid utveckling av nya produkter: Idégenerering Konceptstudiefas Definitionsfas Produktutveckling Planering av förserie Pilotproduktion Start av serieproduktion

10 Inköp och utveckling av nya produkter
Hur kommunicerar stora tillverkare med sina förstaledsleverantörer i produktutvecklingsprojekt? Inköpsingenjör / Teknikinköpare En specialistfunktion som förbinder konstruktionsavdelningen med inköpsavdelningen Tidig leverantörsinvolvering (ESI) De bästa leverantörerna på marknaden bjuds, i ett tidigt skede, in att delta i företagets projekt för produkt- och processutveckling. Residential engineering / Inackorderade ingenjörer Ingenjörer från den andra parten stationeras i den egna organisationen mer eller mindre permanent,.

11 Inköp och utveckling av nya produkter
Köpar- marknad En leverantör Fler leverantörer Konstruktions- funktion Monopol Inköps- Konkurrens Inköps- och konstruktionsaktiviteter kan komma i konflikt...

12 Inköp och utveckling av nya produkter
Att tidigt blanda in inköpare i utvecklingsprocessen kan resultera i nya kunskaper och bättre förståelse för: Byggnationsmetoder Passande materialval Leverantörer Kunskaper om leverantörer Att blanda in leverantörer i utvecklingen av nya produkter kan också resultera i avsevärda besparingar

13 Tidig leverantörsinvolvering (ESI)
Tidig leverantörsinvolvering kan leda till avsevärda kostnadsreduktioner Grad av designkomplexitet Produktdesignfas Låg (%) Medel (%) Hög (%) Inledande design Förändring av befintlig design Omdesign för förbättrad kvalitet

14 Inköp och kvalitetskontroll
Definition av terminologi: kvalitet och kvalitetskontroll IBM definierar kvalitet som den grad till vilken kundkraven möts. Vi talar om en kvalitetsprodukt eller kvalitetstjänst när både kund och leverantör är överens om kraven och dessa uppfylls. Kvalitetskontroll: säkerställande av att kraven uppfylls och att detta kan påvisas på ett objektivt sätt.

15 Inköp och kvalitetskontroll
Vid varje transaktion mellan kund och leverantör behöver de enas om: de grundläggande kraven för transaktionen. på det sätt kraven ska förverkligas. hur man ska kontrollera kravens efterlevnad. vilka åtgärder som ska vidtas när krav och förväntningar inte uppfylls. Kvalitetssäkring avser upprätthållande och uppdaterande av metoder och processer.

16 Plan-Do-Check-Act-cykeln
Krav Plan Förverkligande Återkoppling Act Do Check Verifiering

17 Inköp och kvalitetskontroll
Kvalitetskostnader Förebyggande kostnader – kostnaderna för att förebygga kvalitetsbrister Kontrollkostnader – kostnader som relaterar till snabb upptäckt av kvalitetsbrister Korrigerande kostnader – kostnader som härrör från korrigerandet av fel Interna felkostnader: resultat av fel upptäckta i tid Externa felkostnader: resultat av fel identifierade av kunden

18 Kvalitetskostnader Modellen för kvalitetskostnader Kostnader i
procent av omsättningen Brister 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Totalt Kontroller Förebyggande Kvalitetsnivå

19 Leverantörskvalitetssäkring (SQA)
Intern kvalitetssäkring för leverantörer Iordningställande av inköpsspecifikationen Preliminär kvalificering av (potentiella) leverantörer Procedurer för utfallsprover Leverans av första och efterföljande förserier Tillverkning av serieproduktion Kvalitetsavtal och certifiering Regelbunden verifiering

20 Bedöma leverantörskvalitet
Metoder för bedömning av leverantörers förmåga: Produktrevision Genom inspektion av slutprodukter får man en bild av företagets förmåga att få allt att fungera perfekt. Processrevsion En systematisk undersökning av processernas uppfyllnad av standarder. Systemrevision Jämför kvalitetsledningssystemet med externa standarder (exempelvis ISO 9000)

21 Bedöma leverantörskvalitet
Kvalitetssäkringsstandarder i ISO 9000-serien Standard Namn ISO 9000 Riktlinjer för urval och tillämpning av ISO 9000 till 9004 ISO 9001 Krav avseende kvalitetskontroll inom inköp, utveckling, produktion och fösäljning (ekvivalent med AQAP 1) ISO 9002 Krav avseende kvalitetskontroll i inköp, produktion och försäljning (ekvivalent med AQAP 4) ISO 9003 Krav avseende kvalitetskontroll i slutbesiktning och testning (ekvivalent med AQAP 9) ISO 9004 Riktlinjer för organiserandet av ett kvalitetsledningssystem ISO 8402 Terminologi och definitioner

22 Införande av leverantörskvalitetssäkring
De viktigaste förändringarna som måste beredas av inköpsfunktionen: Tydliga uppgiftsbeskrivningar och mätetal Maximalt antal avvisade varor per artikelkod eller per leverantör Genomsnittlig tidsfrist inom vilken rapporterade avvisningar hanteras (per inköpare) Antal kvalitetsavtal som slutits med leverantörer Antal certifierade leverantörer Tydlighet avseende leverantörsval Vem på företaget har befogenhet att ingå relationer med leverantörer? Vem är ansvarig för slutligt leverantörsval? Kommunikation med leverantörer via en central punkt (styrning av leverantörskontot) Kvalitet först Ta ansvar för kvalitet och vara fortsatt ansvarig Avvisningskvoter och antal kvalitetsavtal blir del inköparens årliga bedömning Att mäta är att kunna Det är väsentligt att leverantörer får återkoppling på sina prestationer (exempelvis leverantörsvärderingssystem)

23 Slutsatser Den ökande konkurrensen tvingar företagen att snabba upp sina innovationsprocesser. Öppen innovation uppmuntrar tidig leverantörsinvolvering vid utveckling av nya produkter. Det köpande företaget måste beakta tre sorters processer när man ska inleda tidig leverantörsinvolvering: strategisk, operativ och samarbetsstyrning. Syftet med leverantörskvalitetssäkring är att förbättra leverantörskvalitet i dess vidaste bemärkelse, inkluderandes miljömässiga aspekter och hållbarhet.


Ladda ner ppt "Kapitel 11 Inköp, innovation och kvalitetsledning"

Liknande presentationer


Google-annonser