Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0
Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

2 Protokoll med 11 indikatorer
Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

3 Vårdtyngd Sverige - VTS
VTS består av 11 olika indikatorer Bedömningen skall vara motiverad av ett behov hos patienten. Ska spegla resursåtgång/åtgärder utförda av hela avdelningens personal VTS avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som behövs för att tillgodose patientens intensivvårdsbehov Registreras tre gånger per dygn = 3 VTS-pass/dygn Med VTS-pass avses klockslag from– tom som man bestämt på egna enheten. Tex fm 07:00 – 14:59, em 15:00 – 21:59, natt 22:00 – 06:59 Varje indikator kan generera 0-3 poäng. Vid alternativ märkta * ges extrapoäng om utfört/inlagt under passet. Högst ett extrapoäng per indikator per VTS-pass kan erhållas oavsett om flera av * -åtgärderna utförs. Inga extrapoäng ges på 3-poängsnivån Maxpoäng för enskilt pass är 33 poäng Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

4 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
1 - Övervakning Manuell dokumentation varannan timme, ingen övervakning Svar: 1 poäng - Intermittent övervakning Kontinuerlig övervakning, manuell dokumentation av timkontroller, dialysprotokoll eller liknande samt dokumentation av omvårdnadsåtgärder i snitt 1 gång per timme. Svar: 3 poäng - Manuell dokumentation på övervakningskurva samt dialysprotokoll 1 gång/timme samt dokumentation av omvårdnadsåtgärder = mer än 2 ’dokumentationer’ per tim. Kontinuerlig övervakning (ex. PDMS), ingen manuell dokumentation. Svar: 1 poäng (Hur hantera PDMS? Behöver ses över) Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

5 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
1 – Övervakning Vad menas med Övervakning? Någon form av manuell dokumentation Vad ingår i manuell dokumentation? Dokumentation/registrering av: omvårdnadsåtgärder timkontroller mätvärden från medicinteknisk utrustning t.ex. dialysapparat Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

6 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
2 - CNS Kontroller av sederingsdjup1 ggr/timme, och dosjustering/-bolussdos 1 varannan timme Svar: 1 poäng. Vi räknar åtgärder! 1 kontroll per timme och 1 dosjustering per 2 timmar. Det blir 1,5 per timme. Mer än 1 men mindre än 2. Ssk och usk använder tillsammans lite mer än halva VTS-passet att trösta och informera patienten Svar: 3 poäng. De har tillsammans använt > 50% av VTS-passet till att informera/ trösta vilket är ”stort informationsbehov” Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

7 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
3 - Respiration Under ett 8-timmar långt VTS-pass utförs Sugning 4 tillfällen Inhalationer 3 ggr Korrigering av ventilatorinställning 3 ggr CPAP behandling 15 min 4 ggr PEP-ventil 6 ggr Svar: 2 poäng. Räkna åtgärder! Tillsammans blir det 20 st under VTS-passet. Mer än 2 men mindre än 3 åtgärder per timme (20/8=2,5) Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

8 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
3 - Respiration Vård i ventilator med endotrachealtub Svar: 2 poäng. Vård i ventilator med endotrachealtub = okomplicerad ventilatorbehandling Barn på 1,5 år med ventilatorbehandling via tracheostomi Svar: 3 poäng Barn < 2 år med ventilator = komplicerad ventilatorbehandling (på vanlig IVA) Tracheostoma med enbart syrgastillförsel Svar: 1 poäng. Tracheostoma ger inga poäng men 1 poäng för syrgasbehandling Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

9 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
3 - Respiration Hur bedöms urträning? Svar: Växling mellan ventilator/talventil/syrgas på kanyl bedöms som åtgärder Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

10 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
4 - Cirkulation Lite mer än halva VTS-passet går åt att stabilisera patientens cirkulation genom olika åtgärder och behandlingar Svar: 3 poäng. > 50% av VTS-passet Lite mindre än halva VTS-passet går åt att stabilisera patientens cirkulation genom olika åtgärder och behandlingar Svar: 2 poäng. < 50% av VTS-passet Specifik övervakning av cirkulationen t.ex. arytmitolkning. Svar: 1 poäng. Arytmitolkning räknas som ”Stabil med cirkulationsövervakning” 1 läk, 1 ssk och 1 usk behandlar ett hjärtstopp Svar: 3 poäng. Livshotande tillstånd med 3 personer Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

11 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
4 - Cirkulation Åtgärder/behandlingar som bedöms här ska inte ge poäng på andra indikatorer i samma VTS-pass Infusioner etc. som finns kvar nästkommande VTS-pass poängsätts i Indikator 7 – Infusion, transfusion, injektion och enteral tillförsel Patient utan behov av behandling / övervakning (för just cirkulation) ger 0 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

12 5 – Sår, drän, sond och stomi
2 usk utför en sårvård som tar 30 minuter Svar: 2 poäng. En sårvård som tar 30 minuter = 3 st sårvård (1 sårvård = 10 min). 2 personal ger också 2 poäng Omläggning av CVK – 11 minuter Svar: 0 poäng. Ingår ej i sårvård! 2 sårdrän från buken, 1 nasogastrisk sond och 1 stomi Svar: 3 poäng. Fyra ”slangar” Patient badas i sårbehandlingssyfte av 3 personer. Svar: 3 poäng. Komplicerad sårbehandling Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

13 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
6 - Njure CRRT Svar: 3 poäng Peritonealdialys på barn (BIVA) Peritonealdialys på vuxen Svar: 2 poäng Vägning av blöjor Svar: 1 poäng (jämställs med timdiuresmätning) Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

14 7 - Infusion, transfusion, injektion och enteral tillförsel
Vid ett tillfälle under passet kan jag räkna till 10 samtidiga infusioner/enteral nutrition och transfusioner Svar: 3 poäng. 8 eller fler infusioner/enteral nutrition 20 enheter blod vid blödningschock under en timme Svar: Poängsätts endast under indikator ’Cirkulation’ Du ger injektioner samt tabletter via sond i snitt 3 gånger per timme, samtidigt går 2 infusioner Svar: 3 poäng. Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

15 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
Att tänka på…. Det kan vara svårt att skilja på indikatorerna Cirkulation och Infusion, transfusion, injektion och enteral tillförsel. Viktigt att inte dubbelregistrera! Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

16 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
8 – Provtagning Du har utfört 2 sårodlingar och tagit 2 blodgaser. Svar: 2 poäng. 3-4 prover per VTS-pass. UKG har utförts av personal från kardiologavdelning. Svar: 0 poäng. UKG räknas som provtagning bara om det är avdelningens personal som utför. Du tar ett ”utredningspaket” med 15 provrör vid samma tillfälle. Svar: 1 poäng. Det är ett provtagningstillfälle oavsett antal analyser Under VTS-passet tar du tre sårodlingar från tre olika sår och tre blododlingar och tre blodgaser Svar: 3 poäng. Maxpoäng vid 5 prover Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

17 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
9 – Hygien, mobilisering 2 usk och 1 ssk har använt mer än halva VTS-passet till att renbädda, patienthygien och mobilisering Svar: 3 poäng. Olika personalkategorier har tillsammans använt mer än 50% av passet. Nästan 25 % av passet har 1 ssk och 1 usk använt till att assistera rtg-personal vid flera undersökningar Svar: 1 poäng. Upp till 25% av passet, alla personalkategorier sammanräknas 1 usk hjälper en isolerad patient med hygienen. Svar: 3 poäng. Isolering! Innefattar både smittisolering och skyddsisolering. Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

18 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
9 – Att tänka på…. Kan vara svårt att beräkna vad andra gör och beräkna tiden för detta Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

19 10 – Speciell behandling och vårdåtgärd
Patienten har CVK, dialys-CVK, artärnål, epiduralkateter och 2 PVK Svar: 2 poäng. Inga extrapoäng Patienten har en CVK och får ett pleuradrän under passet. Svar: 2 poäng + 1 extrapoäng för inläggning under VTS-passet. CVK ger 2 poäng oavsett antal Patienten får en PICCO inlagd under passet Svar: 3 poäng. Inga extrapoäng för inläggning i 3 poängsfältet Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

20 10 – Speciell behandling och vårdåtgärd
Barn i öppen kuvös på vanlig IVA Svar: 3 poäng. Barn i öppen kuvös på BIVA Svar: Öppen kuvös ger inga poäng för BIVA. Barn i sluten kuvös på BIVA Transport till röntgen med 1 läk och 2 usk Svar: 3 poäng Alla personalkategorier sammanräknas Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

21 11 – Närstående och externa kontakter
En närstående till patienten är närvarande och stöttar patienten under hela VTS-passet Svar: 1 poäng (eller kanske rent av 0 poäng) IVA-läk konsulterar PAL per telefon, ssk konfererar med lab. Tillsammans använder de 30% av VTS-passet Svar: 2 poäng Sammanlagda tiden blir > 25 % men < 50% av VTS-passet Personalen informerar via tolk och kurator. Tillsammans använder de > 50% av VTS-passet. Svar: 3 poäng Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

22 11 – Närstående och externa kontakter
Ssk registrerar….andra utför…… Svårt att veta tidsåtgång för andra Glöm inte kontakter med tolk, kurator, präster, polis… Föräldrar för barns (bebisar) talan. Kan påverka både indikator 2 och 11. Hög anhörignärvaro… Ja, belastning eller rent av hjälp?    Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

23 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
Speciella fall…. In- och utskrivningspass bedöms utifrån de faktiska timmarna. Ex 4 timmars utskrivningspass  antal utförda åtgärder/4 timmar Ex 8 åtgärder utförda under 4 timmar  8st/4 timmar = 2 åtgärder/timme, vilket ger tex 2 poäng i indikator CNS och Respiration Omhändertagande av avliden ger poäng endast under: Hygien och mobilisering Sår, drän, sond och stomi Närstående och externa kontakter Vård av ev organdonator bedöms som vanligt Patient på t.ex. operation hela passet ger poäng endast under: Svenska Intensivvårdsregistret - SIR


Ladda ner ppt "Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0"

Liknande presentationer


Google-annonser