Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

2 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR2 Protokoll med 11 indikatorer

3 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR3 Vårdtyngd Sverige - VTS  VTS består av 11 olika indikatorer  Bedömningen skall vara motiverad av ett behov hos patienten.  Ska spegla resursåtgång/åtgärder utförda av hela avdelningens personal  VTS avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som behövs för att tillgodose patientens intensivvårdsbehov  Registreras tre gånger per dygn = 3 VTS-pass/dygn  Med VTS-pass avses klockslag from– tom som man bestämt på egna enheten. –Tex fm 07:00 – 14:59, em 15:00 – 21:59, natt 22:00 – 06:59  Varje indikator kan generera 0-3 poäng. –Vid alternativ märkta * ges extrapoäng om utfört/inlagt under passet. Högst ett extrapoäng per indikator per VTS-pass kan erhållas oavsett om flera av * -åtgärderna utförs. –Inga extrapoäng ges på 3-poängsnivån  Maxpoäng för enskilt pass är 33 poäng

4 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR4 1 - Övervakning  Manuell dokumentation varannan timme, ingen övervakning –Svar: 1 poäng - Intermittent övervakning  Kontinuerlig övervakning, manuell dokumentation av timkontroller, dialysprotokoll eller liknande samt dokumentation av omvårdnadsåtgärder i snitt 1 gång per timme. –Svar: 3 poäng - Manuell dokumentation på övervakningskurva samt dialysprotokoll 1 gång/timme samt dokumentation av omvårdnadsåtgärder = mer än 2 ’dokumentationer’ per tim.  Kontinuerlig övervakning (ex. PDMS), ingen manuell dokumentation. –Svar: 1 poäng (Hur hantera PDMS? Behöver ses över)

5 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR5 1 – Övervakning  Vad menas med Övervakning? –Någon form av manuell dokumentation  Vad ingår i manuell dokumentation? –Dokumentation/registrering av: omvårdnadsåtgärder timkontroller mätvärden från medicinteknisk utrustning t.ex. dialysapparat

6 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR6 2 - CNS  Kontroller av sederingsdjup1 ggr/timme, och dosjustering/-bolussdos 1 varannan timme –Svar: 1 poäng. Vi räknar åtgärder! 1 kontroll per timme och 1 dosjustering per 2 timmar. Det blir 1,5 per timme. Mer än 1 men mindre än 2.  Ssk och usk använder tillsammans lite mer än halva VTS-passet att trösta och informera patienten –Svar: 3 poäng. De har tillsammans använt > 50% av VTS-passet till att informera/ trösta vilket är ”stort informationsbehov”

7 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR7 3 - Respiration  Under ett 8-timmar långt VTS-pass utförs –Sugning 4 tillfällen –Inhalationer 3 ggr –Korrigering av ventilatorinställning 3 ggr –CPAP behandling 15 min 4 ggr –PEP-ventil 6 ggr Svar: 2 poäng. Räkna åtgärder! Tillsammans blir det 20 st under VTS-passet. Mer än 2 men mindre än 3 åtgärder per timme (20/8=2,5)

8 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR8 3 - Respiration  Vård i ventilator med endotrachealtub –Svar: 2 poäng. Vård i ventilator med endotrachealtub = okomplicerad ventilatorbehandling  Barn på 1,5 år med ventilatorbehandling via tracheostomi –Svar: 3 poäng Barn < 2 år med ventilator = komplicerad ventilatorbehandling (på vanlig IVA)  Tracheostoma med enbart syrgastillförsel –Svar: 1 poäng. Tracheostoma ger inga poäng men 1 poäng för syrgasbehandling

9 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR9 3 - Respiration  Hur bedöms urträning? –Svar: Växling mellan ventilator/talventil/syrgas på kanyl bedöms som åtgärder

10 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Cirkulation  Lite mer än halva VTS-passet går åt att stabilisera patientens cirkulation genom olika åtgärder och behandlingar –Svar: 3 poäng. > 50% av VTS-passet  Lite mindre än halva VTS-passet går åt att stabilisera patientens cirkulation genom olika åtgärder och behandlingar –Svar: 2 poäng. < 50% av VTS-passet  Specifik övervakning av cirkulationen t.ex. arytmitolkning. –Svar: 1 poäng. Arytmitolkning räknas som ”Stabil med cirkulationsövervakning”  1 läk, 1 ssk och 1 usk behandlar ett hjärtstopp –Svar: 3 poäng. Livshotande tillstånd med 3 personer

11 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Cirkulation  Åtgärder/behandlingar som bedöms här ska inte ge poäng på andra indikatorer i samma VTS-pass  Infusioner etc. som finns kvar nästkommande VTS-pass poängsätts i Indikator 7 – Infusion, transfusion, injektion och enteral tillförsel  Patient utan behov av behandling / övervakning (för just cirkulation) ger 0 poäng.

12 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR12 5 – Sår, drän, sond och stomi  2 usk utför en sårvård som tar 30 minuter –Svar: 2 poäng. En sårvård som tar 30 minuter = 3 st sårvård (1 sårvård = 10 min). 2 personal ger också 2 poäng  Omläggning av CVK – 11 minuter –Svar: 0 poäng. Ingår ej i sårvård!  2 sårdrän från buken, 1 nasogastrisk sond och 1 stomi –Svar: 3 poäng. Fyra ”slangar”  Patient badas i sårbehandlingssyfte av 3 personer. –Svar: 3 poäng. Komplicerad sårbehandling

13 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Njure  CRRT –Svar: 3 poäng  Peritonealdialys på barn (BIVA) –Svar: 3 poäng  Peritonealdialys på vuxen –Svar: 2 poäng  Vägning av blöjor –Svar: 1 poäng (jämställs med timdiuresmätning)

14 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Infusion, transfusion, injektion och enteral tillförsel  Vid ett tillfälle under passet kan jag räkna till 10 samtidiga infusioner/enteral nutrition och transfusioner –Svar: 3 poäng. 8 eller fler infusioner/enteral nutrition  20 enheter blod vid blödningschock under en timme –Svar: Poängsätts endast under indikator ’Cirkulation’  Du ger injektioner samt tabletter via sond i snitt 3 gånger per timme, samtidigt går 2 infusioner –Svar: 3 poäng.

15 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR15 Att tänka på….  Det kan vara svårt att skilja på indikatorerna Cirkulation och Infusion, transfusion, injektion och enteral tillförsel.  Viktigt att inte dubbelregistrera!

16 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR16 8 – Provtagning  Du har utfört 2 sårodlingar och tagit 2 blodgaser. –Svar: 2 poäng. 3-4 prover per VTS-pass.  UKG har utförts av personal från kardiologavdelning. –Svar: 0 poäng. UKG räknas som provtagning bara om det är avdelningens personal som utför.  Du tar ett ”utredningspaket” med 15 provrör vid samma tillfälle. –Svar: 1 poäng. Det är ett provtagningstillfälle oavsett antal analyser  Under VTS-passet tar du tre sårodlingar från tre olika sår och tre blododlingar och tre blodgaser –Svar: 3 poäng. Maxpoäng vid 5 prover

17 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR17 9 – Hygien, mobilisering  2 usk och 1 ssk har använt mer än halva VTS-passet till att renbädda, patienthygien och mobilisering –Svar: 3 poäng. Olika personalkategorier har tillsammans använt mer än 50% av passet.  Nästan 25 % av passet har 1 ssk och 1 usk använt till att assistera rtg-personal vid flera undersökningar –Svar: 1 poäng. Upp till 25% av passet, alla personalkategorier sammanräknas  1 usk hjälper en isolerad patient med hygienen. –Svar: 3 poäng. Isolering! Innefattar både smittisolering och skyddsisolering.

18 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR18 9 – Att tänka på….  Kan vara svårt att beräkna vad andra gör och beräkna tiden för detta

19 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR19 10 – Speciell behandling och vårdåtgärd  Patienten har CVK, dialys-CVK, artärnål, epiduralkateter och 2 PVK –Svar: 2 poäng. Inga extrapoäng  Patienten har en CVK och får ett pleuradrän under passet. –Svar: 2 poäng + 1 extrapoäng för inläggning under VTS- passet. CVK ger 2 poäng oavsett antal  Patienten får en PICCO inlagd under passet –Svar: 3 poäng. Inga extrapoäng för inläggning i 3 poängsfältet

20 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR20 10 – Speciell behandling och vårdåtgärd  Barn i öppen kuvös på vanlig IVA –Svar: 3 poäng.  Barn i öppen kuvös på BIVA –Svar: Öppen kuvös ger inga poäng för BIVA.  Barn i sluten kuvös på BIVA –Svar: 3 poäng.  Transport till röntgen med 1 läk och 2 usk –Svar: 3 poäng Alla personalkategorier sammanräknas

21 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR21 11 – Närstående och externa kontakter  En närstående till patienten är närvarande och stöttar patienten under hela VTS-passet –Svar: 1 poäng (eller kanske rent av 0 poäng)  IVA-läk konsulterar PAL per telefon, ssk konfererar med lab. Tillsammans använder de 30% av VTS- passet –Svar: 2 poäng Sammanlagda tiden blir > 25 % men < 50% av VTS-passet  Personalen informerar via tolk och kurator. Tillsammans använder de > 50% av VTS-passet. –Svar: 3 poäng

22 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR22 11 – Närstående och externa kontakter  Ssk registrerar….andra utför…… –Svårt att veta tidsåtgång för andra  Glöm inte kontakter med tolk, kurator, präster, polis…  Föräldrar för barns (bebisar) talan. Kan påverka både indikator 2 och 11.  Hög anhörignärvaro… –Ja, belastning eller rent av hjälp? 

23 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR23 Speciella fall….  In- och utskrivningspass bedöms utifrån de faktiska timmarna. –Ex 4 timmars utskrivningspass  antal utförda åtgärder/4 timmar –Ex 8 åtgärder utförda under 4 timmar  8st/4 timmar = 2 åtgärder/timme, vilket ger tex 2 poäng i indikator CNS och Respiration  Omhändertagande av avliden ger poäng endast under: –Hygien och mobilisering –Sår, drän, sond och stomi –Närstående och externa kontakter  Vård av ev organdonator bedöms som vanligt  Patient på t.ex. operation hela passet ger poäng endast under: –Närstående och externa kontakter


Ladda ner ppt "Utbildningsmaterial Vårdtyngd Sverige VTS 5.0 Svenska Intensivvårdsregistret - SIR."

Liknande presentationer


Google-annonser