Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Siemens instrument Norrbotten Oktober 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Siemens instrument Norrbotten Oktober 2013."— Presentationens avskrift:

1 Siemens instrument Norrbotten Oktober 2013

2 ▪ Visuell/maskinell läsning ▪ Parametrar
Agenda ▪ Historik ▪ Njurfunktion ▪ Provtagning ▪ Visuell/maskinell läsning ▪ Parametrar ▪ Underhåll och kvalitetssäkring ▪ Frågor

3 Det var så här det började………...
Dr. Walter Ames Comption introducerade CLINITEST tablett som var ett enkelt test för att påvisa reducerat kolhydrat i urin på 40-talet. Därefter utvecklade Alfred H. Free, Ph.D. CLINISTIX, den första urinstickan! 1959 pH

4 Bayer’s Tidslinje 1957 Protein 1959 1984 1972 Keton pH Leukocyter Nitrit 1961 1956 1969 1997 Blod 1981 Glukos Urobilinogen hCG Specifik Bilirubin Albumin Gravity Kreatinin

5 Clinitek Status/Clinitek Status+
Clinitek Status Connect

6 Produktsortiment urinstickor m.m.
Multistix 5, 7, 8 SG Clinitest hCG Chek-stix combo Clinitek mikroalbumin

7 Unika fördelar med Multistix
Fuktfält - Leukocytfältet ID-fält – identifierar vilken sticka man använder

8 Njurfunktion

9 Nefron ©

10 Njurfunktion Filtration 1800L blod/dygn 180L primärurin 1,5L = normal urinmängd Ca 1,2 106 nefron/njure. Ca räcker för normal njurfunktion Ytan inuti glomeruli är ca 1,5-1,75 m2, vilket motsvarar normal kroppsyta

11 Njurfunktion Utsöndra restprodukter, mest kvävehaltiga produkter som t.ex. urinsyra, kreatinin m.m. Återresorbtion av vatten, salter m.m. Kontroll av Syra/Bas - balans Kontroll av vatten och elektrolytbalans Hormon/enzymproduktion: Erytropoietin, Renin, Vitamin-D, Kortisol (binjurebarkhormon)

12 Hållbarhet – stabilitet vid olika temperaturer
°C 20-25 Albumin 6 mån 1 mån 7 dag Glukos 2 dag 2 tim 2 tim pH ostabilt ökar pga NH 4 Kreatinin 6 mån 6 dag 2 dag Bakterier 24 tim 1-2 tim Erythtrocyter 1-3 tim 4-8 tim Leukocyter 1 dag 1 dag Protein 2 tim * *ostabilt vid pH >7,5

13 Bakterietillväxt

14 Ökad tillförlitlighet vid omhändertagande och undersökning av urinprover
Färsk urin (mittportion): Undersökningen är mest tillförlitlig med färsk urin. Mittportion utan föregående tvätt rekommenderas. Homogent prov: Har urinprovet stått stilla i väntan på analys, måste det röras om så att tunga partiklar som t.ex. blodkroppar slammas upp.

15 Ökad tillförlitlighet vid omhändertagande och undersökning av urinprover
Rätt temperatur: Doppa aldrig en urinteststicka i ett urinprov som ej håller minst rumstemperatur. Den kemiska reaktionen då urin kommer i kontakt med testfältet sker bäst i minst rumstemperatur. Standardiserad avläsning: Korrekt avläsningstid är viktig för optimalt resultat. Färgseende hos människor varierar. God belysning och neutrala och ljusa bakgrundsfärger ökar sannolikheten för korrekt avläsning. Ett instrument ger säkrare resultat.

16 Avläsning av urinteststickor med Clinitek Status

17 Avläsning av urinteststickor med Clinitek Status

18 Avläsning av urinteststickor med Clinitek Status

19 Systemprincip – Clinitek status
Det optiska systemet består av: Sex dioder (LED) Ljusledare Spegel Lins Detektor Vid analys placerar testsläden testfälten i avläsningsområdet. Hur mycket ljus som reflekteras vid bestämda våglängder: 470, 525, 565, 625, 660 och 845 nm Från testfälten beror på färgförändring i fältet vilken är direkt relaterad den aktuella substansens koncentration i urinen.

20 Analys av urinsticka Detekterad ljusintensitet omvandlas till elektriska impulser som behandlas av instrumentets mikroprocessor och omvandlas till kliniska resultat

21 Jämförelsetal Leukocyter Antal celler/synfält alt. celler/L
Antal/L: ca Antal/sf: ca >50

22 U-leukocyter Normal urin – negativ Positivt är tecken på infektion Pyuri talar i första hand för urinvägsinfektion men ingenting om ”nivån” för den inflammatoriska förändringen. Spår vid enstaka till fällen OK Upprepade ”spår” ytterligare undersökning Förhöjda glukoskoncentrationer kan ge lägre värde Kontaminering vaginala flytningar (pos) Granulocyterna innehåller esteras - reaktion

23 U-nitrit Specifikt för nitrit stå 4 timmar i blåsan Gramnegativa bakterier, 75% E. Coli Staphylococcus saprophyticus – grampositiv bakterie finns ej i normalfloran Nykastad är normalt steril, varav förekomsten av nitrit tyder på UVI, som obehandlad kan utvecklas till pyelonefrit, cystit eller uretrit och då ofta symtomfri Skolflickor, gravida, diabetiker ökad risk

24 U-protein Multistix® spår Neg  0, , , ,0 g/L

25 U-protein Känslighet ca 0,15 g/L. Positivt svar kan bero på t.ex. fysisk ansträngning, feber, njurpåverkan. Negativt svar utesluter inte att andra proteiner som mukoproteiner och globuliner finns Utsöndring av protein tyder på njursjukdom Glomerulonefrit Skador distalt i urinvägarna pga hypertension preeklampsi hjärtsvikt UVI Känsligt för hudrengöringsmedel innehållande klorhexidin

26 Mikroalbumin Semikvantitativa resultat för albumin och kreatinin Specifikt för albumin Nefropati Patienter med diabetes och hypertoni Preeklampsi Morgonurin Screena med Multistix

27 DCA Mikroalbumin: Kvantitativ med U-Albumin/U-Kreatinin Kvot/Index
Mikroalbuminuri Mikroalbuminuri Albuminuri Normal mg/L 5 - 20 Multistix 300 650 Proteinfält 20 40 CT Mikroalbumin 5 300 DCA Mikroalbumin: Kvantitativ med U-Albumin/U-Kreatinin Kvot/Index

28 Clinitek Mikroalbumin
Kreatinin 10 30 80 150 mg/L 0,9 4,4 17,7 26,5 mmol/L 8,8 Decode-punkter Resultat: Ex. 1: Semikvant.= Clinitek Status (Röd) Alb: mg/L Kreatinin: 8,8 mmol/L Kvot: < 3,4 mg/mmol, Normal Röd ring är närmaste svarsalternativ Ex. 1: Kvantitativt, ex DCA (Blå) Alb: mg/L Kreatinin: 10,0 mmol/L Kvot: 2,3 mg/mmol Blå ring är faktisk avläsning

29 Jämförelsetal U-blod, antal celler/synfält alt. celler/L
spår Antal/L: ca Antal/sf: > 30 “Intakt”

30 U-blod Fritt hemoglobin Intakta blodkroppar Ej säkert patologiskt <25 ery/uL. Känsligt för hemoglobin och myoglobin Hematuri många njur- och urinvägssjukdomar ( cancer i urinblåsa, njure eller prostata, akut glomerulonefrit och cystnjure). UVI Hjärtsvikt Hypoklorit kan orsaka falskt postiva svar

31 U-pH Urinets surhetsgrad Normal urin pH ca 6 (något sur) Diet med hög proteinhalt Viss medicinering (ammoniumklorid) metabolisk alkalos svår leverskada Metabolisk acidos (dåligt inställd diabetes) Svält Uttorkning Diarré

32 U-acetoacetat (ketoner)
Ketoner Känslighet ca 0,5 mmol/L, ej ovanligt vid längre eller kortare fasta. Testet är specifikt för ketoner – acetoacetatsyra reaktion med nitroprussid Testet reagerar med acetättiksyra i urinen men inte med aceton eller Β-hydroxismörsyra. Vid dåligt inställd diabetes mellitus Feber, fasta, svält, kräkningar och diarré.

33 U-glukos Multistix® 2,8 9,75 21,0 41,5 mmol/l

34 U-glukos Specifikt för glukos Hos en frisk person ska ingen glukos finnas i urinen. Diabetes är den huvudsakliga orsaken. Andra nivåer som kan höja glukosnivåerna i urin och blod är stress, akromegali, Cushings syndrom, graviditet och akut pankreatit.

35 Skillnader i provsvar – varför?
Samtliga på marknaden förekommande urinteststickor är semikvantitativa, vilket gör att något exaktvärde aldrig kan förekomma, utan ett svar skall ses som ett mått på ungefärlig mängd av substansen i urinprovet. Se färgskalan för t.ex. glukos på burken, där 2+= 14 och 3+= 28 mmol/L. De värden som finns angivna kan ses som ett medelvärde för den grupp av urinprover som ger motsvarande färg på burken alternativt avläses av instrumentet. Ett korrekt utfört test kommer alltså att kunna ge plus/minus ett svarsalternativ vid upprepad analys. Det är helt normalt i och med att någonstans måste instrumentet eller den som läser av avgöra om färgen mest liknar det lägre eller det högre svarsalternativet. Instrumentavläsning ger flera fördelar gentemot visuell avläsning, som t.ex. sparad tid, att alla svar avläses på samma vis oavsett ljusförhållande, färgseende m.m.

36 Forts. skillnader Vid instrumentell avläsning är det alltså viktigt att följa föreskrifterna så att urinteststickan doppas i urinprovet när instrumentet startas. Skillnader beror främst på färgåtergivning på stickan samt t.ex. urinens densitet, färg m.m. För leucocytfältet gäller att eftersom det är ett enzymatiskt fält så är tiden en mycket viktig faktor, liksom temperatur på urinen, välblandad urin m.m.. För nitrit finns ytterligare ett par saker att tänka på som användare. Mörka uriner färgar gärna den vita ytan så att den blir mer "grå- eller brun-aktig”, vilket ibland kan ge ett positivt svar från instrumentet. En mycket positiv sak med nitritfältet är att en rosa färg på fältet alltid innebär ett positivt resultat. Inget annat än nitrit färgar fältet rosa. (gäller ej kraftig hematuri)

37 Kvalitetssäkring Intern kontroll Extern kontroll, Equalis

38 Systemcheck - kalibrering
Varje gång man sätter på sitt instrument görs en systemcheck vilket innebär: Elektroniska, signal och minneskontroller Samt kontroll av testslädens läge Kalibrering Innan analys av varje urinsticka gör instrumentet en kontroll av att slädens läge är korrekt. Kontroll av elektroniken och signalerna. Därefter läses den vita referensytan av vid alla sex våglängder som sedan används vid analys av urinstickan

39 Underhåll av Clinitek Status
Torka torrt efter varje urinprov Daglig Rengöring av insats till släden. Tvätta med diskmedel och vatten. Torka Vecko Inspektera släden ( den vita kalibreringsstickan) Rengör med fuktad tops om den är smutsig, grå eller dammig. Torka torrt med tops. Repad kalibreringssticka fungerar ej, ska bytas Vid behov Torka av instrumentets utsida

40 Frågor?


Ladda ner ppt "Siemens instrument Norrbotten Oktober 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser