Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbotten Oktober 2013 Siemens instrument. Agenda ▪ Historik ▪ Njurfunktion ▪ Provtagning ▪ Visuell/maskinell läsning ▪ Parametrar ▪ Underhåll och kvalitetssäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbotten Oktober 2013 Siemens instrument. Agenda ▪ Historik ▪ Njurfunktion ▪ Provtagning ▪ Visuell/maskinell läsning ▪ Parametrar ▪ Underhåll och kvalitetssäkring."— Presentationens avskrift:

1 Norrbotten Oktober 2013 Siemens instrument

2 Agenda ▪ Historik ▪ Njurfunktion ▪ Provtagning ▪ Visuell/maskinell läsning ▪ Parametrar ▪ Underhåll och kvalitetssäkring ▪ Frågor

3 Det var så här det började………... Dr. Walter Ames Comption introducerade CLINITEST tablett som var ett enkelt test för att påvisa reducerat kolhydrat i urin på 40- talet. Därefter utvecklade Alfred H. Free, Ph.D. CLINISTIX, den första urinstickan! 1959 pH

4 1956 Glukos 1961 Blod 1957 Protein Keton 1959 pH 1969 Urobilinogen Bilirubin 1972 Nitrit 1981 Specifik Gravity 1984 Leukocyter 1997 hCG Albumin Kreatinin Bayer’s Tidslinje

5 Clinitek Status/Clinitek Status+ Clinitek Status Connect

6 Produktsortiment urinstickor m.m. Multistix 5, 7, 8 SG Clinitek mikroalbumin Chek-stix combo Clinitest hCG

7 Unika fördelar med Multistix Fuktfält - Leukocytfältet ID-fält – identifierar vilken sticka man använder

8 Njurfunktion

9 Nefron © www.1177.se

10 Njurfunktion  Filtration  1800L blod/dygn  180L primärurin  1,5L = normal urinmängd  Ca 1,2 10 6 nefron/njure. Ca 500.000 räcker för normal njurfunktion  Ytan inuti glomeruli är ca 1,5-1,75 m 2, vilket motsvarar normal kroppsyta

11  Utsöndra restprodukter, mest kvävehaltiga produkter som t.ex. urinsyra, kreatinin m.m.  Återresorbtion av vatten, salter m.m.  Kontroll av Syra/Bas - balans  Kontroll av vatten och elektrolytbalans  Hormon/enzymproduktion: Erytropoietin, Renin,  Vitamin-D,  Kortisol (binjurebarkhormon) Njurfunktion

12 Hållbarhet – stabilitet vid olika temperaturer -204-8°C20-25 Albumin6 mån1 mån7 dag Glukos2 dag2 tim2 tim pHostabilt ökar pga NH 4 Kreatinin6 mån6 dag2 dag Bakterier24 tim1-2 tim Erythtrocyter1-3 tim4-8 tim Leukocyter1 dag1 dag Protein2 tim * *ostabilt vid pH >7,5

13 Bakterietillväxt

14 Färsk urin (mittportion): Undersökningen är mest tillförlitlig med färsk urin. Mittportion utan föregående tvätt rekommenderas. Homogent prov: Har urinprovet stått stilla i väntan på analys, måste det röras om så att tunga partiklar som t.ex. blodkroppar slammas upp. Ökad tillförlitlighet vid omhändertagande och undersökning av urinprover

15 Rätt temperatur: Doppa aldrig en urinteststicka i ett urinprov som ej håller minst rumstemperatur. Den kemiska reaktionen då urin kommer i kontakt med testfältet sker bäst i minst rumstemperatur. Standardiserad avläsning: Korrekt avläsningstid är viktig för optimalt resultat. Färgseende hos människor varierar. God belysning och neutrala och ljusa bakgrundsfärger ökar sannolikheten för korrekt avläsning. Ett instrument ger säkrare resultat.

16 Avläsning av urinteststickor med Clinitek Status

17

18

19 Systemprincip – Clinitek status Det optiska systemet består av: Sex dioder (LED) Ljusledare Spegel Lins Detektor Vid analys placerar testsläden testfälten i avläsningsområdet. Hur mycket ljus som reflekteras vid bestämda våglängder: 470, 525, 565, 625, 660 och 845 nm Från testfälten beror på färgförändring i fältet vilken är direkt relaterad den aktuella substansens koncentration i urinen.

20 Analys av urinsticka Detekterad ljusintensitet omvandlas till elektriska impulser som behandlas av instrumentets mikroprocessor och omvandlas till kliniska resultat

21 Jämförelsetal Leukocyter Antal celler/synfält alt. celler/  L 0 1+ 2+ 3+ 4+ Antal/  L: ca 15 70 125 500 Antal/sf: ca 3-5 15-20 30-40 >50

22 U-leukocyter Normal urin – negativ Positivt är tecken på infektion Pyuri talar i första hand för urinvägsinfektion men ingenting om ”nivån” för den inflammatoriska förändringen. Spår vid enstaka till fällen OK Upprepade ”spår” ytterligare undersökning Förhöjda glukoskoncentrationer kan ge lägre värde Kontaminering vaginala flytningar (pos) Granulocyterna innehåller esteras - reaktion

23 U-nitrit Specifikt för nitrit stå 4 timmar i blåsan Gramnegativa bakterier, 75% E. Coli Staphylococcus saprophyticus – grampositiv bakterie finns ej i normalfloran Nykastad är normalt steril, varav förekomsten av nitrit tyder på UVI, som obehandlad kan utvecklas till pyelonefrit, cystit eller uretrit och då ofta symtomfri Skolflickor, gravida, diabetiker ökad risk

24 0 spår 1+ 2+ 3+ Neg.  0,15 0,3 1,0 3,0 g/L U-protein Multistix ®

25 U-protein Känslighet ca 0,15 g/L. Positivt svar kan bero på t.ex. fysisk ansträngning, feber, njurpåverkan. Negativt svar utesluter inte att andra proteiner som mukoproteiner och globuliner finns Utsöndring av protein tyder på njursjukdom Glomerulonefrit Skador distalt i urinvägarna pga hypertension preeklampsi hjärtsvikt UVI Känsligt för hudrengöringsmedel innehållande klorhexidin

26 Mikroalbumin Semikvantitativa resultat för albumin och kreatinin Specifikt för albumin Nefropati Patienter med diabetes och hypertoni Preeklampsi Morgonurin Screena med Multistix

27 MikroalbuminuriAlbuminuriNormal 150 - 200 mg/L5 - 20 650 Proteinfält 300 CT Mikroalbumin 2040 DCA Mikroalbumin: Kvantitativ med U-Albumin/U-Kreatinin Kvot/Index 5300 Multistix Mikroalbuminuri

28 Decode-punkter Resultat: Ex. 1: Semikvant.= Clinitek Status (Röd) Alb: 30 mg/L Kreatinin: 8,8 mmol/L Kvot: < 3,4 mg/mmol, Normal Röd ring är närmaste svarsalternativ Ex. 1: Kvantitativt, ex DCA (Blå) Alb: 23 mg/L Kreatinin: 10,0 mmol/L Kvot: 2,3 mg/mmol Blå ring är faktisk avläsning Clinitek Mikroalbumin

29 Jämförelsetal U-blod, antal celler/synfält alt. celler/  L 0 spår 1+ 2+ 3+ Antal/  L: ca 10 25 80 200 Antal/sf: 2-3 6-7 20-30 > 30 “Intakt”

30 U-blod Fritt hemoglobin Intakta blodkroppar Ej säkert patologiskt <25 ery/uL. Känsligt för hemoglobin och myoglobin Hematuri många njur- och urinvägssjukdomar ( cancer i urinblåsa, njure eller prostata, akut glomerulonefrit och cystnjure). UVI Hjärtsvikt Hypoklorit kan orsaka falskt postiva svar

31 U-pH Urinets surhetsgrad Normal urin pH ca 6 (något sur) Diet med hög proteinhalt Viss medicinering (ammoniumklorid) metabolisk alkalos svår leverskada Metabolisk acidos (dåligt inställd diabetes) Svält Uttorkning Diarré

32 U-acetoacetat (ketoner) Ketoner Känslighet ca 0,5 mmol/L, ej ovanligt vid längre eller kortare fasta. Testet är specifikt för ketoner – acetoacetatsyra reaktion med nitroprussid Testet reagerar med acetättiksyra i urinen men inte med aceton eller Β-hydroxismörsyra. Vid dåligt inställd diabetes mellitus Feber, fasta, svält, kräkningar och diarré.

33 U-glukos 41,5 mmol/l21,09,752,8 Multistix ®

34 U-glukos Specifikt för glukos Hos en frisk person ska ingen glukos finnas i urinen. Diabetes är den huvudsakliga orsaken. Andra nivåer som kan höja glukosnivåerna i urin och blod är stress, akromegali, Cushings syndrom, graviditet och akut pankreatit.

35 Samtliga på marknaden förekommande urinteststickor är semikvantitativa, vilket gör att något exaktvärde aldrig kan förekomma, utan ett svar skall ses som ett mått på ungefärlig mängd av substansen i urinprovet. Se färgskalan för t.ex. glukos på burken, där 2+= 14 och 3+= 28 mmol/L. De värden som finns angivna kan ses som ett medelvärde för den grupp av urinprover som ger motsvarande färg på burken alternativt avläses av instrumentet. Ett korrekt utfört test kommer alltså att kunna ge plus/minus ett svarsalternativ vid upprepad analys. Det är helt normalt i och med att någonstans måste instrumentet eller den som läser av avgöra om färgen mest liknar det lägre eller det högre svarsalternativet. Instrumentavläsning ger flera fördelar gentemot visuell avläsning, som t.ex. sparad tid, att alla svar avläses på samma vis oavsett ljusförhållande, färgseende m.m. Skillnader i provsvar – varför?

36 Vid instrumentell avläsning är det alltså viktigt att följa föreskrifterna så att urinteststickan doppas i urinprovet när instrumentet startas. Skillnader beror främst på färgåtergivning på stickan samt t.ex. urinens densitet, färg m.m. För leucocytfältet gäller att eftersom det är ett enzymatiskt fält så är tiden en mycket viktig faktor, liksom temperatur på urinen, välblandad urin m.m.. För nitrit finns ytterligare ett par saker att tänka på som användare. Mörka uriner färgar gärna den vita ytan så att den blir mer "grå- eller brun-aktig”, vilket ibland kan ge ett positivt svar från instrumentet. En mycket positiv sak med nitritfältet är att en rosa färg på fältet alltid innebär ett positivt resultat. Inget annat än nitrit färgar fältet rosa. (gäller ej kraftig hematuri) Forts. skillnader

37 Kvalitetssäkring Intern kontroll Extern kontroll, Equalis

38 Systemcheck - kalibrering Varje gång man sätter på sitt instrument görs en systemcheck vilket innebär: Elektroniska, signal och minneskontroller Samt kontroll av testslädens läge Kalibrering Innan analys av varje urinsticka gör instrumentet en kontroll av att slädens läge är korrekt. Kontroll av elektroniken och signalerna. Därefter läses den vita referensytan av vid alla sex våglängder som sedan används vid analys av urinstickan

39 Underhåll av Clinitek Status Torka torrt efter varje urinprov Daglig Rengöring av insats till släden. Tvätta med diskmedel och vatten. Torka Vecko Inspektera släden ( den vita kalibreringsstickan) Rengör med fuktad tops om den är smutsig, grå eller dammig. Torka torrt med tops. Repad kalibreringssticka fungerar ej, ska bytas Vid behov Torka av instrumentets utsida

40 Frågor?


Ladda ner ppt "Norrbotten Oktober 2013 Siemens instrument. Agenda ▪ Historik ▪ Njurfunktion ▪ Provtagning ▪ Visuell/maskinell läsning ▪ Parametrar ▪ Underhåll och kvalitetssäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser