Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktions- och kapacitetsplanering på Sahlgrenska 2012-05-10 Levi Siljemyr och Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktions- och kapacitetsplanering på Sahlgrenska 2012-05-10 Levi Siljemyr och Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Produktions- och kapacitetsplanering på Sahlgrenska 2012-05-10 Levi Siljemyr och Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-08-21 2

3 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudplanering Regional modell Lokala anpassningar Fokus på köer Enligt forskningen krävs Beslutsprocess Metod Informationssystem Organisation Kompetens 2014-08-21 3

4 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kapacitetsplanering i flera steg Verksamhets- planering Huvudplanering Detaljplanering Utförandeplanering Detaljerings- grad Planerings- horisont Lång Kort LitenStor 2014-08-21 4

5 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Upp- följning Produktions- planering Kapacitets- planering Beslutande möte Huvudplan och handlingsplaner Utfall Antal väntande & prognoser Huvudplaneringen leder fram till  Beslutad produktionsplan (dvs planerat antal som ska produceras per planeringsperiod).  Beslutad kapacitetsplan (dvs planerat resursbehov per planeringsperiod).  Beslutade handlingsplaner (dvs planerade åtgärder för att påverka kapacitet eller efterfrågan). Huvudplanering en strukturerad beslutsprocess 2014-08-21 5

6 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-08-21 6

7 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fakta om An/Op/IVA 34 operationssalar, 3-5 interventionslab 14 beställare av operations-/narkosuppdrag Vårdar 24 IVA-patienter/dygn Rambudget 540 MSEK 727 anställda 2014-08-21 7

8 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-08-21 8 Verkligheten

9 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Projektidé  Planeringen av opererande verksamheter kan göras bättre, om man gör detta med en helhetssyn samt har möjligheten att testa olika scenarier.  Syfte: Att skapa en helhetssyn och förbättra planeringen av opererande verksamheter, för optimalt resursutnyttjande.  Metod: Skapa långsiktig planeringsprocess som stödjer/banar väg för den kortsiktiga planeringen. 2014-08-21 9

10 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-08-21 10 Verksamhets- planering Huvudplanering Detaljplanering Utförandeplanering Detaljerings- grad Planerings- horisont Lång Kort LitenStor Kapacitetsplanering i flera steg

11 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Prognosmetoder Statistiska metoder (kvantitativa) Bedömningsmetoder (kvalitativa) Tidsserieanalys Förklarande metoder Flytande medelvärde Exponentiell utjämning Holts linjärmetod Extrapolering Trenduppskattning ARIMA X11ARIMA / X12ARIMA Regressionsanalys Variansanalys Diskriminantanalys Multipel regression Artificiella neurala nätverk Fuzzy- Net Enkätundersökning Delphimetoden Scenariemetoden Simulerad interaktion Expertsystem 2014-08-21 11

12 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Visning av prognosverktyg och planeringsverktyg 12

13 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Uppfö ljning Produktions- planering Kapacitets- planering Beslutande möte Handlingsplan Handlingsplan o produktionsplan Handlingsplan o kapacitetsplan Huvudplan Produktions- utfall Remisser o prognoser Ett möte per månad – beslutande möte och uppföljning. Produktionsplanering och kapacitets- planering ses som förberedande arbete inför det månatliga mötet. Huvudplanering Resultat från workshop 2014-08-21 13

14 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sammanställ inflöde av op-anmälan föregående månad samt inneliggande kö, köpt och producerat antal Godkänn sammanställning och justera prognos samt önska antal operationer Sammanställ justerade prognoser och önskat antal operationer Lägga produktionsplan (antal) och kapacitetsplan (timmar) Beslutande möte och uppföljning Koordinator Verksamhetschef/ produktfamilj Verksamhetschef, An/Op/IVA Råd 5 1:a tisdagenMåndagen efter Torsdagen efter Måndagen efter 2014-08-21 14

15 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fas 1 Fas 3 Fas 2 Sen är det dags för synkronisering genom samtliga VO och primärvården… 2014-08-21 15

16 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-08-21 16

17 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-08-21 17 Projektarbete – workshop InnehållVad förväntas komma ut? 1. Start  Projektupplägg  Teoretisk bakgrund till planering  Visning av verktyg  Identifiera flödet och resurser som ska planeras  Identifiera produktfamiljer Projektorganisation Förståelse för hierarkisk planering Förståelse för verktyg Identifierat flöde Identifierade produktfamiljer 2. Informationsbehov  Fastställ flödet och resurser som ska planeras  Fastställ produktfamiljer  Fastställ informationsbehov  Fastställ produktfamilj att samla information till Detaljerad förståelse av informationsbehov Informationsbehov för vald produktfamilj Konfigurerat verktyg Läxa: ta fram överenskommen information 3. Beslutsprocess och implementering  Testa verktyg med information från den egna verksamheten  Fastställ beslut- och rollfördelning  Fastställ plan för implementering Fastställ beslutsprocess Implementeringsplan 4. Första planeringstillfället  Enligt uppsatt process Första huvudplanen

18 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 mån3 mån6 mån9 mån 12 - 18 mån Två –tre produktfamiljer har lagts till. Regelbundna beslutsmöten hålls. Hela verksamheten planeras, styrs och följs upp. Resurser fördelas om inom verksamheten. Ytterligare produktfamiljer har lagts till. Huvudplanen nedbruten på FOKUS tavla. Projektet avslutas. En produktfamilj igång. Första beslutsmötet har hållits. Uppstartsmöte med verksamhetschef. Standardiserad beslutsprocess och beslutsunderlag. Korrekta registreringsrutiner införda. Jämnare produktionsplaner. Anpassade scheman. Huvudplanen integrerad med budget. 2014-08-21 18

19 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur långt har vi kommit? 2014-08-21 19

20 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fakta 2009-12-16—2012-04-24 Gemensamma produktionsplaneringsmöten startades i december 2009 Kvartalsvis initialt, månadsvis från mars 2011 Hittills har 20 möten genomförts varav 14 beslutsmöten med områdeschefer närvarande. Varje möte har omfattat 2 tim och i genomsnitt har 15 personer deltagit varje gång. 600 mantimmar. 2014-08-21 20

21 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-08-21 21

22 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2,2 månaders inflöde 3,1 månaders inflöde Givet kapaciteten blir det 3 831 i kö dvs 3,7 månaders inflöde Systemet tror 11 800 Ca 360 timmar/månad Tydliggjort var kapacitetsbristen är Under förutsättning att An/Op/IVA klarar att effektivisera och öka salstiden med 4 procent. Tidigare klarat 1-2 procent ökning per år, med oförändrade resurser. 2014-08-21 22

23 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Många frågor har väckts 2014-08-21 23

24 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur ser uppdragen ut per specialitet avseende rikssjukvård/regionvård/länssjukvård? Hur ser fördelningen ut inom respektive specialitet? Är våra data avseende vårdnivå tillförlitliga? Ska vårdnivå inverka på fördelning av operationsutrymmet? 2014-08-21 24

25 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur ska beredningsprocessen se ut vid införande av nya metoder som påverkar alla eller delar av An/Op/IVA-kedjan? Hur får vi till uppdraget med ökad andel dagkirurgi utan delningseffekter? Är det möjligt att tillämpa horisontell rangordning avseende medicinska indikationer som grund för tilldelning av operationsutrymme? 2014-08-21 25

26 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset S t ä m m e r d e t t a ? R ä t t r e g i s t r e r i n g ? 2014-08-21 26

27 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset H ä r s t ä m m e r i n t e r e g i s t r e r i n g e n. R u t i n e r b e h ö v e r ä n d r a s. 2014-08-21 27

28 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur ska vi rangordna mellan olika operationer? Testiscancer, 19 år Ovarialcancer, 65 år Prostata hyperplasi, 55 år Bröstcancer, 39 år Pankreascancer, 73 år Gallsten, 45 år 2014-08-21 28

29 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Den individuella rangordningen baseras på åtgärdens nytta för patienten och konsekvensen för patienten om operationen inte genomförs. 2014-08-21 29

30 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Konstateranden som gjorts Behovet av operationer är större än vad vi får ut med nuvarande resurser och arbetssätt. Den medicinska prioriteringen är överordnad vårdgarantin – väntetider. Den medicinska prioriteringen har inte varit avgörande historiskt vid tilldelningen av operationsutrymme till respektive verksamhet. Den medicinska prioriteringen bör avgöra tillgången till operation. 2014-08-21 30

31 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Horisontell rangordning baserad på medicinska indikationer som grund för tilldelning av operationsutrymme är komplicerad. Tillfälle för lärande! Gå igenom material insamlat för v 46-47. Lämpligt ST-projekt. Gemensamma förbättringsförslag krävs. Skarpa beslut kopplat till huvudplanering kräver tydligare principer för tilldelning av operationsutrymme... forts Konstateranden som gjorts 2014-08-21 31

32 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Resultat och lärdomar, hittills  Samsyn, relevanta beställningar  Tydliggjort var kapacitetsbristen är  Produktionsförändring sommar  Konsekvenser av anställningsstopp  Formella produktionsbeslut sedan nov 2011 2014-08-21 32

33 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Framtiden… 2014-08-2133

34 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur lösa resursbrist operation? Minska antal patienter/operationer Rangordning och prioritering Inte möjligt sluta göra det som skulle bli konsekvensen ST-läkarprojekt eventuellt L/N/R-vård Beroende av VGRs inställning och arbete Öka kvaliteten på indata Kommer bli viktigt Öka öppettiden Nej, kostnadskontroll Sommar Håller jämn takt med op-anmälningar vt och ht Öka öppethållande sommar 1,2månader (5 veckor) = 10 procent 2013 års sommarplanering!? Effektivisering ca 10 procent totalt Operera 10 procent fler antal operationer Team Temadagar Engagemang Dagkirurgi (hemtagning, resursöverföring) Öka tillgänglig salstid ca 48min/sal/dag Starttid Bytestid Lunch 2014-08-21 34

35 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset CRP – huvudplanering öka och bibehålla kvalitet Uppdateras 1 gång/månad Gemensam och VO specifik bild Förändringar Vad klaras med befintlig resurs? Hur hantera resursförändring alternativt förändrat uppdrag? Versionsbyte 2014-08-21 35

36 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Beslutande möte, huvudplanering Kommer behöva skapas Formerna ses över Ht 2012 2014-08-21 36

37 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förbättringsförslag Större delaktighet i kommande veckas operationsplanering Operatörer komma i god tid (kalla/överenskommelse) Operatör och assistent på operationsavdelningen hela op- dagen och mer delaktiga i salens planering. Temadagar – likartade ingrepp på samma sal. Avdelningsrutiner, kommunika- tion med op-avd inför operation ses över/påskyndas. TRIMA-funktionen/kapaciteten på avd förbättras i samarbete med IVA/postop. Vid akuta kapacitetsproblem deltar alla berörda bakjourer i gemensam priodiskussion med anestesibakjour. 2014-08-21 37

38 Levi Siljemyr, Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tack! 2014-08-21 38


Ladda ner ppt "Produktions- och kapacitetsplanering på Sahlgrenska 2012-05-10 Levi Siljemyr och Johan Snygg Sahlgrenska sjukhuset, Område 5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser