Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Masterutbud för KB-naturvetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Masterutbud för KB-naturvetare"— Presentationens avskrift:

1 Upplägg Masterutbud för KB-naturvetare
Masterinriktningen Protein Science and Technology för KBcv Information om avancerade kurser inom kemisk biologi Kurser som är obligatoriska på alla tre masterinriktningarna på KBcv och TB

2 Kemisk biologi -naturvetarinriktningen
Möjlighet att läsa tre masterprogram vid LiU; Protein Science Organic Synthesis/Medicinal Chemistry Experimental and Medical Biosciences (nytt Ht2013, samarbete med HU)

3 Protein Science: Masterprogram knutet till KB.
Undervisningsspråk: mestadels svenska. Sista ansökningsdag 15/4

4 Protein Science: Delvis reviderat fr o m Ht2014 Nytt upplägg:

5 Läkemedelskemi/Organisk syntes:
Masterprogram som även ges för kemiprogrammet Undervisningsspråk: engelska (om internationella sökande finns) Sista ansökningsdag 16/1 (öppen för sena anmälningar)

6 Läkemedelskemi/Organisk syntes:
Upplägg: Alternativa kurser får läsas Vt1, då ni redan har proteinkemin i kandidatutbildningen

7 Experimental and Medical Biosciences:
Masterprogram som också ges för medicinska biologer i samarbete med HU. Är även öppen för internationella sökande och ges därmed på engelska. Sista ansökningsdag: 16/1 – dock fortfarande öppen för ”sena” sökanden.

8 Experimental and Medical Biosciences:
För mer information om programmet Experimental and Medical Biosciences, se eller kontakta Maria Jenmalm på

9 Masterinriktningar för civilingen-jörsstudenter i kemisk biologi:
Protein Science and Technology Industrial Biotechnology and Production Notera; En KB-student som läser Industrial Biotechnology and Production får en civil-ingenjörsexamen i kemisk biologi men en masterexamen i teknisk biologi. Notera; En KB-student som aktivt väljer att läsa den andra TB-profilen, Sensorer och material I medicinen, får en civilingenjörsexamen i kemisk biologi med individuell profil samt en master-examen i teknisk biologi.

10 Protein Science and Technology
Ny variant fr o m Ht2014 med mer fokus på industriellt perspektiv. OBS! Ni kan inte titta på årskurs 5 i studiehandboken när ni väljer för den gäller för årskullen innan er! Kurserna i fet stil är obligatoriska. Ytterligare en matematikkurs ska väljas under åk 4-5. Vissa kurser kan ges på engelska.

11 Proteomik (Obligatorisk PS +PST)
Kursen behandlar frågeställningar och metoder inom proteomikområdet: redogöra för proteomikfältets särart och relevans samt beskriva och diskutera tillämpningar av moderna metoder och strategier för transkriptom- och proteomanalys identifiera proteiner och peptider med hjälp av masspektra och genomdatabaser använda homologimodellering för att förutsäga en proteinstruktur sammanfatta innehållet och tolka budskapet i originallitteratur inom proteomikfältet, samt kritiskt granska densamma

12 Strukturbiologiblocket
Två kurser inom strukturbiologi: Biomolekylär strukturanalys (Obligatorisk PS +PST) Tillämpad strukturbiologi (Obligatorisk PST)

13 Biomolekylär strukturanalys
Kursen behandlar grundläggande teori inom NMR-spektroskopi och röntgenkristallografi med fokus på att använda teknikerna för att studera bioorganiska molekylers, peptiders och proteiners struktur.

14 Tillämpad strukturbiologi
Kursen ger fördjupade kunskaper inom strukturbiologin med utgångspunkt i NMR, kristallografi och modellering samt träning i grafisk representation av proteiner och biomolekylers strukturella, biofysikaliska, dynamiska och elektrostatiska egenskaper. Inom kursen genomförs tre projekt som baseras på användning av modern molekylgrafisk programvara för skapande av proteinillustrationer och träning i att skriva en forskningsansökan inom området.

15 Livsvetenskaplig forsknings-översikt (Obligatorisk PS)
Kursen tränar studenten i skriftlig såväl som muntlig kommunikation. Fokus ligger på att presentera forskningsresultat på olika sätt till olika mottagare retorik - layout - kroppsspråk - presentationsteknik - texttyper ”Man skall tala med bönder på bönders språk och med lärde män på latin”

16 Kombinatorisk proteinteknik (Obligatorisk PS +PST)
Kursen behandlar metoder inom modern proteinteknik, såsom ”phage display”-teknik ”ribosome display”-teknik ”DNA-shuffling” ”error prone PCR” samt diskuterar metoder för redesign av proteiner med riktad mutagenes modulär konstruktion av fusionsproteiner isolering av proteiner med önskade egenskaper genom selektion eller screening Kursen innehåller en omfattande laborationsuppgift med eget planeringsansvar.

17 Biomolekylär design (Obligatorisk PS och PST)
Kursen ska ge kunskaper om de metoder som idag används för att designa biomolekyler och biomimetika. Exempel på ämnen som berörs: - syntetiska receptorer - supramolekylär kemi - självorganiserande system - artificiella membran - antifrysytor - nanokemi med medicinska applikationer - katalytiska peptider Kursen examineras genom projekt som redovisas skriftligt och muntligt.

18 Biomolekylära sjukdoms-processer (Obligatorisk PS )
Behandlar sjukdomar som orsakas av konformations-förändringar hos proteiner, s k amyloida sjukdomar. Sambandet mellan proteinstruktur, proteiners biofysikaliska och kemiska egenskaper och länken från mutation till konformationsförändring studeras i detalj för sjukdomar som t ex Alzheimers sjukdom, Creutzfeldt Jakobs sjukdom och Skellefteåsjukan.

19 Molekylärfysiologi (Obligatorisk PS )
Kursen fokuserar på hur utvalda molekyler påverkar människokroppens funktion och patologi med fokus på förhållandet mellan molekylernas struktur och intercellulära funktion. Exempel: - Erytropoietin and kväveoxider som deltar i syretransporten och vaskulär reglering Spänningsstyrda kalciumkanaler och kalciumpumpar som är inblandade i muskelsammandragning/-avslappning Natriumkanaler som deltar i hjärtreglering G-proteinkopplade receptorer, särskilt betonas beta-adrenergiska receptorer and angiotensina receptorer, som deltar i kardiovaskulär reglering och vätskehomeostas Receptor som deltar i sensorisk transmission av temperatur, smärta och mekaniska stimuli

20 Industriell proteinteknik (Obligatorisk PST)
Ny kurs utvecklas till våren 2015 Enzymer används idag inom flera industrisektorer, såsom livsmedels-sektorn, energisektorn, miljösektorn samt inom textil- och läderindustrin. Fokus ligger på hur processer kan utformas för att enzymer ska kunna användas samt hur enzymer kan förändras för effektiv användning i industriella processer.

21 Arbetsmarknadsperspektiv Protein Science and Technology:
Kursen Industriell proteinteknik sätter proteinkemikunskaperna i ett industriellt perspektiv Generellt fås ett arbetsmarknadsperspektiv genom de obligatoriska kurserna Ledarskap och Entreprenörskap och start av nya verksamheter samt de valbara (rekommenderade) kurserna Industriell ekonomi och Offensiv kvalitetsutveckling

22 På kursnivå: Ledarskap: Organisations- och ledarskapsteorier med särskilt fokus på relationen ledare och ledda, kommunikation, grupprocesser samt hur dessa hanteras i vardagens arbetsledarskap. Entreprenörskap och start av nya verksamheter: Återkommer! Industriell ekonomi - grundkurs: Kostnads- och intäktsbegrepp. Produkt- och investeringskalkylering samt budgetering. Bokföring, redovisning, rapportering och räkenskapsanalys. Offensiv kvalitetsutveckling: Kursen ska ge en helhetsbild av kvalitetsområdet med särskilt fokus på principer, arbetssätt och metoder för offensiv kvalitetsutveckling.

23 Vad ska man med de här kunskaperna till?
Exempel: Utveckling av biologiska läkemedel* och diagnos-verktyg *Till gruppen biologiska läkemedel räknas preparat vars aktiva substans har biologiskt ursprung. Många av dessa ingår i vanliga läkemedel som till exempel antikroppar, enzymer, interferoner och hormoner. Metodkunskap för studier av biomedicinska problem Förbättring av industriella processer baserat på kunskaper om proteiner …..

24 Vad gör alumnerna? Doktorander (LiU, UU, GU, ÖU, LU, KI)
Projektingenjörer, laboratorieingenjörer, utvecklingsingenjörer, forskningsingenjörer och konsulter på företag som AstraZeneca, HemoCue AB, ALS Scandinavia, ÅF AB, CapGemini, Autoliv Electronics, Recipharm, Davision AB, GE Healthcare, Knightec, Rational Enzyme Mining AB, Billerud Korsnäs AB, Enginera, Octapharma,….

25 Exempel på valbara kurser: OBS
Exempel på valbara kurser: OBS! Utbudet kan förändras och är beroende av förkunskaper! Immunbiologi och immunologiska principer Molekylär virologi Biomolekylära sjukdomsprocesser Industriell bioteknik Livsvetenskaplig forskningsöversikt Ytvetenskap Analytisk kemi Komplex analys Optimering för ingenjörer Optimering av realistiska, sammansatta system Numeriska metoder Matematiska modeller i biologin Modellbygge och simulering Engelska Retorik i teori och praktik Teknikhistoria Bioteknik och läkemedel Farmakologi Miljökemi Miljöteknik Praktik Offensiv kvalitetsutveckling Industriell ekonomi

26 Generellt för alla master-inriktningar på KBcv och TB
Inriktningskurser inom ämnet Breddande ”ingenjörs”kurser Många projektuppgifter Valfria utrymmen Examensarbete 30hp (helst externt)

27 För masterexamen gäller specifikt:
Kursfordringar omfattande totalt 120hp Av dessa 120hp ska minst 90hp kurser vara klassade på avancerad nivå (inklusive examensarbetet). Av dessa 90hp avancerade kurser ska minst 60hp vara inom det ämne som masterexamen utfärdas i (inklusive examensarbetet).

28 Ytterligare krav för teknologie masterexamen
För teknologie masterexamen finns ett matematikkrav på 45hp som inkluderar matematikkurser samt vissa andra kurser med väsentligt matematiskt inslag såsom mekanik, fysikalisk kemi samt reglerteknik (lista på vilka kurser som kan räknas in finns i Studiehandboken under punkten övrigt). Ni måste läsa ytterligare en kurs i matematik / tillämpad matematik under år 4 eller 5

29 Kurser som är obligatoriska för alla masterinriktningar på KBcv och TB
Försöksplanering och biostatistik 6hp Biotekniska problem är ofta komplexa och resultaten påverkas av flera faktorer. Kunskaper om planering av försök samt val av modell för försöksresultaten, förmåga att bedöma modellens giltighet och dra slutsatser av analyserna är av stor vikt.

30 Kurser som är obligatoriska för alla masterinriktningar på KBcv och TB
Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6hp - Är idén värd att satsa på? Träning i att uppfatta och förädla idéer. - ”Best practice” - Processförståelse från idé till realisering - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter


Ladda ner ppt "Upplägg Masterutbud för KB-naturvetare"

Liknande presentationer


Google-annonser