Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen Västra Götalandsregionen 8.12 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen Västra Götalandsregionen 8.12 2011."— Presentationens avskrift:

1 1 Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen Västra Götalandsregionen 8.12 2011

2 2 Varför medborgardialog? Kongressbeslut 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling”

3 3 Projekt Medborgardialog Kunskapsspridning Nätverk politiker Nätverk tjänstemän Konferenser Seminarier/utbildningar Nyhetsbrev digitalt Faktablad Skrifter Forskning Kunskapsspridning Nätverk politiker Nätverk tjänstemän Konferenser Seminarier/utbildningar Nyhetsbrev digitalt Faktablad Skrifter Forskning Utveckling Nätverk styrning och medborgardialog Nätverk utveckla tjänster Nätverk dialog med unga Nätverk medborgarbudget Nätverk e-petitioner Nätverk dialog kring resultat Nätverk dialog för konflikt- lösningar Nätverk planfrågor It lösningar för dialog Utveckling Nätverk styrning och medborgardialog Nätverk utveckla tjänster Nätverk dialog med unga Nätverk medborgarbudget Nätverk e-petitioner Nätverk dialog kring resultat Nätverk dialog för konflikt- lösningar Nätverk planfrågor It lösningar för dialog

4 4 Våra utgångspunkter  Medborgarna är kunniga och kan bidra  Det krävs ett trepartsamarbete för att skapa det goda samhället  Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livs- förutsättningar kräver förändrade metoder för att skapa engagemang

5 5 Varför medborgardialog? Demokratin utmaningar – politiken ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier lågt förtroende för demokratins praktik allt fler partier och många partier i styren odemokratiska strömningar Demokratin utmaningar – politiken ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier lågt förtroende för demokratins praktik allt fler partier och många partier i styren odemokratiska strömningar Demokratin utmaningar - medborgaren svensken sekulariserad 3 av 4 vill diskutera samhällsfrågor 50 % procent vill diskutera politiska frågor medias makt större nya arenor för engagemang demografins utveckling Demokratin utmaningar - medborgaren svensken sekulariserad 3 av 4 vill diskutera samhällsfrågor 50 % procent vill diskutera politiska frågor medias makt större nya arenor för engagemang demografins utveckling

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Reflektion  Hur ser det ut med valdeltagandet i regionen?  Skiljer det sig mellan orter?  Skiljer det sig i åldrar? 11

12 12 Utbildningsnivå 1930 – ca 3 % hade eftergymnasial utbildning 1970 – ca 7 % hade eftergymnasial utbildning 2000 – 30 % hade eftergymnasial utbildning 2008 – 38 % har eftergymnasial utbildning Källa SCB

13 13

14 14 Användes i protesterna i Nordafrika 4 miljoner svenska facebook konton 94 % har mobiltelefon 1,9 miljarder filmer sedda per dag 800 miljoner spelar WOW 91000 twittrar

15

16 16 Kommun/landsting Medborgare Förslag Utredningar, analyser m.m. Protester

17 17 Engagemangets bevekelsegrunder [Amnå 2008] 1.Man bör! – plikten 2.Jag måste! – vikten 3.Jag kan! – förmågan 4.Jag behövs! – efterfrågan 5.Det går! – effektiviteten 6.Det ger! – meningsfullheten

18 18 Slutsats  Kunniga svenskar som vill delta  Förväntar sig att kunna påverka serviceutbudet  Media/nya media informationskanal idag  Beredda att ta till protest som metod  Vinna – vinna syn på deltagande

19 19 Det politiska uppdraget Demokratiaktör 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Förståelse för prioriteringar 4.Transparens ……. Demokratiaktör 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Förståelse för prioriteringar 4.Transparens ……. Serviceaktör 1.Tillhandahålla tjänster 2.Fördela resurser 3.Följa upp kvalitet 4.Kravställare ……… Serviceaktör 1.Tillhandahålla tjänster 2.Fördela resurser 3.Följa upp kvalitet 4.Kravställare ………

20 Förtydliga olika roller (s) (v) (mp) (m) (fp) (kd) KF Nämnder/Utskott /beredningar Kontor/förvaltningar Medborgare Brukare (c) (sd)

21 Trepartssamarbete 21 Politiker Medborgare Tjänstemän

22 22 Behov av dialog i flera perspektiv Medborgarperspektiv Verksamhetsperspektiv Brukarperspektiv Uppdrag Produktions- process Resultat Vad ska vi göra? (Ekonomi, kvalitet, volym) Hur ska vi göra? (Arbetsmiljö, kompetens, arbetstid m.m.) Vad gjorde vi? (Kvalitet, volym, ekonomi)

23 23 Skilj på dialog och beslut

24 Reflektion  Vem/vilka ansvarar för medborgardialogen hos oss?  Hur ser vi på de olika rollerna för förtroendevalda, tjänstemän och medborgare?  Vem borde göra vad? 24

25 Systematisk medborgardialog 25

26 Principer för dialog 26

27 27 Vad vill vi med delaktighet – inflytande ?  Vad kan medborgardialog tillföra/åstadkomma?  Vilka förändringarna vi vill åstadkomma?  Vad vill vi uppnå?  Upplägg av arbetet på kort sikt och/eller lång sikt?  Vem ger uppdrag om medborgardialog och vad?  Medborgardialogens nytta i vår styrprocess?

28 Principer för dialogen  Överväga i samband med beslut  Minst rätten att bli hörd  Motivera varför förändring föreslås  Tydlighet med dialogens syfte  Goda förutsättningar att delta  Särskilt barn och ungdomar  Återkoppling till deltagande  Föreningsliv och organisationer  Utvärdera och utveckla dialogprocessen  Förtroendevalda fattar beslut

29 Styrningsprocess 29

30 Initiativ till dialog i styrprocess 30 Styrprocess Lagstiftad dialog Framtids frågor Kommande beslut Resultat Behov utveckla tjänst Aktuell fråga ????

31 När i beslutsprocessen 31 BehovLösningar Analysera förslag BeslutInförande Utvärde- ring

32 Dialogprocess 32

33 33 Strategi för att nå olika grupper  Skapa kunskap om befolkningen  Sök upp  Bjud in  Flera metoder  Hur vill medborgarna delta?

34 Kartlägg målgrupper Berörd HÖG LÅG Aktivitet HÖG LÅG Prioritet 4 Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1

35 Kanada - Livsstilsgrupper – Välj själv! 35 Urbana VilligarsSuburban GentryPets & PCs Young DigertariAsien Affluenca Blue-Collar Comfort FastTtrack FamiliesContinental Culture New Italy Mini Van & Vin Rouge Les SeniorsMoney & Brains ……………..……………………………………

36 36

37 37 Medborgardialoger - metoder Medborgar jury E-paneler Kartan Foto i verkligheten Öppna möten Café modellen Medborgarpanel E-petitioner Tältet MatchMaking Fokusgrupper Walk and talk Brainstorm Informationsmöten Open space Trygghetsvandringar Rådslag Medborgarbudget

38 Kommunikationsprocess 38

39 39 Öppenhet och transparens  Tydliga strategier för kommunikations- och informationsprocessen  Hög tillgänglighet på olika sätt till processer & information  Hur att använda media & egen produktion  Gör underlag förståligt, åskådliggör  Var tillgänglig för frågor och synpunkter

40 Återkoppling, utvärdering & förbättring 40

41 Återkoppling Återkoppling till deltagare; - Resultat från dialog - Information om politiska ställningstagande Återkoppling till förtroendevalda; - Väl dokumenterade resultat Återkoppling till övriga medborgare; - Information om vad som framkommit och hur det skall användas i beslutsprocessen 41

42 Utvärdering och förbättringar  Både av process och resultat – kort & lång sikt  Lärande och förbättringar  Val av metoder för återkoppling, utvärdering och förbättring redan i början av processen  Fastställa indikatorer för de mål som satts upp 42

43 Framgångsfaktorer för en meningsfull medborgardialog  Medborgarnas aktiva deltagande stärker demokratin  Legitimera medborgarna – ge ansvar och reella möjligheter till delaktighet  Kontakta och bjud in invånarna i deras egenskap som medborgare och ge möjlighet att delta på ett ärligt sätt  Skapa ramar/strukturer som främjar dialog och likvärdighet mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän  Skapa en utveckling från att utöva ”makt över” medborgarna till att ”utöva makt med” medborgarna.  Utveckla styrsystem med rutiner, som skall säkra att medborgarnas bidrag beaktas i underlag till de politiska besluten. 43

44 Utbilda Roller 1.Roll och ansvar 2.Lyssna istället för svara/försvara 3.Dialogtid/beslutstid 4.Samspel med andra Roller 1.Roll och ansvar 2.Lyssna istället för svara/försvara 3.Dialogtid/beslutstid 4.Samspel med andra Metoder 1.Nivåer på delaktighet 2.Bjud in sök upp 3.Metodval 4.Feedback Metoder 1.Nivåer på delaktighet 2.Bjud in sök upp 3.Metodval 4.Feedback

45  En god dialog kräver ekonomiska och personella resurser & organisation  Resurser i förhållande till vad ni vill åstadkomma  Stöd till fritidspolitiker  Hantering av resultat av dialog kräver resurser 45 Avsätt resurser

46 Vinster STÄRKA DEMOKRATIN 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Större ansvarstagande 4.Lösa uppgifter tillsammans 5.Stärker socialt kapital STÄRKA DEMOKRATIN 1.Lärande 2.Legitimitet 3.Större ansvarstagande 4.Lösa uppgifter tillsammans 5.Stärker socialt kapital ÖKA FFEKTIVITETEN 1.Förståelse för prioriteringar 2.Kunskap om ansvar 3.Ökade kunskaper 4.Transparens 5.Ökad kvalitet ÖKA FFEKTIVITETEN 1.Förståelse för prioriteringar 2.Kunskap om ansvar 3.Ökade kunskaper 4.Transparens 5.Ökad kvalitet

47  Det är inte direktdemokrati  Det är inte valdemokrati/ elitdemokrati  Det är deliberativ/ samtalsdemokrati som stöd till det representativa systemet 47

48 Medborgardialog Det ska vara viktigt, på riktigt, och ge resultat 48

49 kjell-ake.eriksson@skl.se lena.langlet@skl.se anders.nordh@skl.se britt-marie.hedlund@skl.se

50 Att diskutera Vilka vinster kan NI se med systematisk medborgardialog 1. För förtroendevalda 2. För tjänstemän 3. För medborgare 50


Ladda ner ppt "1 Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen Västra Götalandsregionen 8.12 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser