Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen"— Presentationens avskrift:

1 Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen
Västra Götalandsregionen

2 Varför medborgardialog?
Kongressbeslut 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling” Varför detta nätverk Det övergripande medborgardialogprojektet arbetar på uppdrag från kongressen Styrprocesser Verksamhetsutveckling

3 Projekt Medborgardialog
Kunskapsspridning Nätverk politiker Nätverk tjänstemän Konferenser Seminarier/utbildningar Nyhetsbrev digitalt Faktablad Skrifter Forskning Utveckling Nätverk styrning och medborgardialog Nätverk utveckla tjänster Nätverk dialog med unga Nätverk medborgarbudget Nätverk e-petitioner Nätverk dialog kring resultat Nätverk dialog för konflikt- lösningar Nätverk planfrågor It lösningar för dialog Eventuellt fyra syften

4 Våra utgångspunkter Medborgarna är kunniga och kan bidra
Det krävs ett trepartsamarbete för att skapa det goda samhället Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livs-förutsättningar kräver förändrade metoder för att skapa engagemang Bakgrund till projektet 59% i Haparanda och 89% i Lomma Knappt 7 % medlemmar i partierna och 2 % är aktiva På femtiotalet gick det 5 invånare på varje förtroendevald under förra madatperioden gick 213 medborgare på varje förtroendevald. Trots ökat ansvar skola, ädelreformen, LSS etc. 11% ar stort förtroende för politiker och 16 % för politiska partier SOM undersökningarna 60% stort förtroende för demokratin 154 lokala partier på kommun nivå, inom landstinget vanligast med sjukhuspartier Utgår ifrån de konventioner som Sverige har skrivit under Sverige demokraterna fick plats i 144 kommunfullmaktige och 3 landstingsfullmäktige. Landskrona 22 %

5 Varför medborgardialog?
Demokratin utmaningar – politiken ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier lågt förtroende för demokratins praktik allt fler partier och många partier i styren odemokratiska strömningar Demokratin utmaningar - medborgaren svensken sekulariserad 3 av 4 vill diskutera samhällsfrågor 50 % procent vill diskutera politiska frågor medias makt större nya arenor för engagemang demografins utveckling Eventuellt fyra syften

6

7

8

9

10

11 Hur ser det ut med valdeltagandet i regionen?
Reflektion Hur ser det ut med valdeltagandet i regionen? Skiljer det sig mellan orter? Skiljer det sig i åldrar?

12 1930 – ca 3 % hade eftergymnasial utbildning
Utbildningsnivå 1930 – ca 3 % hade eftergymnasial utbildning 1970 – ca 7 % hade eftergymnasial utbildning 2000 – 30 % hade eftergymnasial utbildning 2008 – 38 % har eftergymnasial utbildning Källa SCB

13

14 Användes i protesterna i Nordafrika
1,9 miljarder filmer sedda per dag 94 % har mobiltelefon Användes i protesterna i Nordafrika 91000 twittrar 800 miljoner spelar WOW 4 miljoner svenska facebook konton 14

15 15

16 Kommun/landsting Utredningar, analyser m.m. Förslag Protester Medborgare

17 Engagemangets bevekelsegrunder [Amnå 2008]
Man bör! – plikten Jag måste! – vikten Jag kan! – förmågan Jag behövs! – efterfrågan Det går! – effektiviteten Det ger! – meningsfullheten

18 Slutsats Kunniga svenskar som vill delta
Förväntar sig att kunna påverka serviceutbudet Media/nya media informationskanal idag Beredda att ta till protest som metod Vinna – vinna syn på deltagande

19 Det politiska uppdraget
Demokratiaktör Lärande Legitimitet Förståelse för prioriteringar Transparens ……. Serviceaktör Tillhandahålla tjänster Fördela resurser Följa upp kvalitet Kravställare ……… Eventuellt fyra syften

20 Förtydliga olika roller
(s) (v) Medborgare KF Nämnder/Utskott /beredningar (mp) (m) (fp) Brukare (kd) Kontor/förvaltningar (c) (sd)

21 Trepartssamarbete Politiker Tjänstemän Medborgare

22 Behov av dialog i flera perspektiv
Medborgarperspektiv Verksamhetsperspektiv Brukarperspektiv Uppdrag Produktions- process Resultat Vad ska vi göra? (Ekonomi, kvalitet, volym) Hur ska vi göra? (Arbetsmiljö, kompetens, arbetstid m.m.) Vad gjorde vi? (Kvalitet, volym, ekonomi)

23 Skilj på dialog och beslut

24 Reflektion Vem/vilka ansvarar för medborgardialogen hos oss?
Hur ser vi på de olika rollerna för förtroendevalda, tjänstemän och medborgare? Vem borde göra vad?

25 Systematisk medborgardialog

26 Principer för dialog

27 Vad vill vi med delaktighet – inflytande ?
Vad kan medborgardialog tillföra/åstadkomma? Vilka förändringarna vi vill åstadkomma? Vad vill vi uppnå? Upplägg av arbetet på kort sikt och/eller lång sikt? Vem ger uppdrag om medborgardialog och vad? Medborgardialogens nytta i vår styrprocess?

28 Principer för dialogen
Överväga i samband med beslut Minst rätten att bli hörd Motivera varför förändring föreslås Tydlighet med dialogens syfte Goda förutsättningar att delta Särskilt barn och ungdomar Återkoppling till deltagande Föreningsliv och organisationer Utvärdera och utveckla dialogprocessen Förtroendevalda fattar beslut

29 Styrningsprocess

30 Initiativ till dialog i styrprocess
Framtids frågor Lagstiftad dialog Kommande beslut Styrprocess Behov utveckla tjänst Resultat Aktuell fråga ????

31 När i beslutsprocessen
Behov Lösningar Analysera förslag Beslut Införande Utvärde-ring

32 Dialogprocess

33 Strategi för att nå olika grupper
Skapa kunskap om befolkningen Sök upp Bjud in Flera metoder Hur vill medborgarna delta?

34 Kartlägg målgrupper HÖG Berörd LÅG LÅG HÖG Aktivitet Prioritet 1

35 Kanada - Livsstilsgrupper – Välj själv!
Urbana Villigars Suburban Gentry Pets & PCs Young Digertari Asien Affluenca Blue-Collar Comfort FastTtrack Families Continental Culture New Italy Mini Van & Vin Rouge Les Seniors Money & Brains …………….. …………………… ………………

36

37 Medborgardialoger - metoder
Foto i verkligheten Open space Medborgarpanel Medborgar jury E-petitioner Fokusgrupper Trygghetsvandringar E-paneler Brainstorm Kartan Rådslag Walk and talk MatchMaking Informationsmöten Medborgarbudget Öppna möten Café modellen Tältet

38 Kommunikationsprocess

39 Öppenhet och transparens
Tydliga strategier för kommunikations- och informationsprocessen Hög tillgänglighet på olika sätt till processer & information Hur att använda media & egen produktion Gör underlag förståligt, åskådliggör Var tillgänglig för frågor och synpunkter

40 Återkoppling, utvärdering & förbättring

41 Återkoppling Återkoppling till deltagare; - Resultat från dialog
- Information om politiska ställningstagande Återkoppling till förtroendevalda; - Väl dokumenterade resultat Återkoppling till övriga medborgare; - Information om vad som framkommit och hur det skall användas i beslutsprocessen

42 Utvärdering och förbättringar
Både av process och resultat – kort & lång sikt Lärande och förbättringar Val av metoder för återkoppling, utvärdering och förbättring redan i början av processen Fastställa indikatorer för de mål som satts upp

43 Framgångsfaktorer för en meningsfull medborgardialog
Medborgarnas aktiva deltagande stärker demokratin Legitimera medborgarna – ge ansvar och reella möjligheter till delaktighet Kontakta och bjud in invånarna i deras egenskap som medborgare och ge möjlighet att delta på ett ärligt sätt Skapa ramar/strukturer som främjar dialog och likvärdighet mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän Skapa en utveckling från att utöva ”makt över” medborgarna till att ”utöva makt med” medborgarna. Utveckla styrsystem med rutiner, som skall säkra att medborgarnas bidrag beaktas i underlag till de politiska besluten.

44 Utbilda Roller Roll och ansvar Lyssna istället för svara/försvara
Dialogtid/beslutstid Samspel med andra Metoder Nivåer på delaktighet Bjud in sök upp Metodval Feedback Tidigare stort fokus på demokratiaspekten men trenden är nu att man når vinster även ur ett effektivtetsperspektiv

45 Avsätt resurser En god dialog kräver ekonomiska och personella resurser & organisation Resurser i förhållande till vad ni vill åstadkomma Stöd till fritidspolitiker Hantering av resultat av dialog kräver resurser

46 Vinster STÄRKA DEMOKRATIN Lärande Förståelse för prioriteringar
Legitimitet Större ansvarstagande Lösa uppgifter tillsammans Stärker socialt kapital ÖKA FFEKTIVITETEN Förståelse för prioriteringar Kunskap om ansvar Ökade kunskaper Transparens Ökad kvalitet Tidigare stort fokus på demokratiaspekten men trenden är nu att man når vinster även ur ett effektivtetsperspektiv

47 Medborgardialog vad är det?
Det är inte direktdemokrati Det är inte valdemokrati/ elitdemokrati Det är deliberativ/ samtalsdemokrati som stöd till det representativa systemet

48 Medborgardialog Det ska vara viktigt, på riktigt, och ge resultat

49

50 Att diskutera Vilka vinster kan NI se med systematisk medborgardialog
För förtroendevalda 2. För tjänstemän 3. För medborgare


Ladda ner ppt "Medborgardialog som del i demokratiutvecklingen och styrningen"

Liknande presentationer


Google-annonser