Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsutredningen 2010 Den goda affären - en strategi för hållbar offentlig upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsutredningen 2010 Den goda affären - en strategi för hållbar offentlig upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsutredningen 2010 Den goda affären - en strategi för hållbar offentlig upphandling

2 Upphandlingsutredningen 2010 Upphandlingsutredningen Uppdraget: Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra den nationella upphandlingsstatistiken Motivet: Underlag till översyn av EU:s upphandlingsdirektiv Beakta kritiken mot den offentliga upphandlingen

3 Upphandlingsutredningen 2010 Den ofantliga upphandlingen 550-600 miljarder kronor/år eller mer … 19 300 upphandlingar annonserades 2011 Okänt antal direktupphandlingar 7 av 10 upphandlingar omfattas inte av EU:s upphandlingsdirektiv - I genomsnitt 4,2 anbudsgivare per upphandling 7 procent av upphandlingarna föremål för överprövning år 2011

4 Upphandlingsutredningen 2010 Kritiken är omfattande goda affären i skuggan av lagtillämpningen ledarskapet och strategiska perspektivet brister undermålig statistik och analys krånglig och otydlig lagstiftning – vilka krav får man ställa? många överprövningar fördyrar, försenar och hämmar kvalitetsfrågorna i kläm ställda krav följs sällan upp upphandlingen är särskilt utmanade för små aktörer ökad vägledning och stöd behövs

5 Upphandlingsutredningen 2010 Goda affärer är målet fokus på verksamheternas behov och servicen till medborgarna lägsta möjliga totalkostnad miljömässigt och socialt hållbar utveckling nya och innovativa lösningar konkurrensen och de mindre företagen viktiga

6 Upphandlingsutredningen 2010 Ett strategiskt ledarskap Goda offentliga affärer = god service till medborgarna och god hushållning med gemensamma medel Nationell handlingsplan – bredda och samordna upphandlingspolitiken Ledning i stat, kommun och landsting besluta och följa upp övergripande mål och strategier

7 Upphandlingsutredningen 2010 Kvaliteten i centrum Prioritera kvalitetsfrågor vid upphandling av varor och tjänster, särskilt i samband med välfärdstjänster Viktigt med genomtänkta krav och att premiera lösningar med kvalitet utöver ställda krav Betydelsen av att skapa drivkrafter genom ersättningsmodeller och uppföljning Värdegrundsarbetet helt centralt. Monetära drivkrafter är bara en del av lösningen Kategoristöd för viktiga varor och tjänster

8 Upphandlingsutredningen 2010 Öka utrymmet för dialog och förhandling Skapa samsyn och förståelse – undvika misstag och slippa överprövningar Ta tillvara nya och innovativa lösningar Direktivförslagets förslag om breddat förhandlingsförfarande genomförs i svensk rätt

9 Upphandlingsutredningen 2010 Samhällsekonomiskt optimala beloppsgränser för direktupphandling Höga transaktionskostnader motiverar höjda beloppsgränser för direktupphandling Höj beloppsgränserna till 600 000 sek i FOU och 1 000 000 i LUF (högre för byggentrependader) Riktlinjer ska antas Dokumentationsplikt

10 Upphandlingsutredningen 2010 Höja upphandlingskompetensen kompetensutveckla ledare i staten tre professurer och uppdragsutbildning öka forskningsanslagen 10-15 milj. kr vägledning/informationsinsatser om upphandlingens strategiska betydelse

11 Upphandlingsutredningen 2010 Effektivare prövning av upphandlingsmål, mera enhetlig praxis och åtgärder mot strukturella problem Tre förvaltningsrätter och en kammarrätt Temporär direktupphandling under prövning Medlingsfunktion för strukturella problem

12 Upphandlingsutredningen 2010 En ny myndighet för upphandlingsstöd behövs Bredare, djupare och samordnad kompetens för den goda affären Ökad synlighet och trovärdighet Ledning med upphandling i fokus Markerar upphandlingens betydelse för samhället Obs värna MSR:s kompetens och sätt att arbeta

13 Upphandlingsutredningen 2010 Miljömässigt hållbar upphandling - slutsatser Ett måleffektivt styrmedel Lösa/minska lokala miljöproblem Kostnadseffektivt? – mer FoU behövs LCA minskar både kostnader och miljöpåverkan Innovationspotential – transformativa lösningar Under vissa förutsättningar får krav ställas som går längre än EU-rätten Styra med förordningar?

14 Upphandlingsutredningen 2010 Förslag för hållbara offentliga affärer Miljökravpaket: krav, utvärderingskriterier och uppföljning LCC-metoder – obs särskild vägledning kring externa effekter Nordiskt samarbete kring kriterier och uppföljning Transformativa lösningar – stor potential

15 Upphandlingsutredningen 2010 Utmaningar 9 Miljarder människor år 2050 3 Miljarder nya medelklass-konsumenter år 2030 50-100 % ökning i efterfrågan på mat, energi, vatten, järn och stål, cement etc fram till 2030 Climate change kommer att påverka livsmedelsproduktionen negativt i stora regioner Priserna på energi och råvaror på väg upp ”Resource-constrained world”

16 Upphandlingsutredningen 2010 Global Warming did not stop in 1998 - as many deniers claim 16 Source: Skeptical Science, Church et al 2011 Climate

17 Upphandlingsutredningen 2010

18

19 Adapted from Canadell et al., 2007 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resilience of the Earth system Gt Carbon/yr land ocean atmosphere Interactions among Planetary Boundaries

20 Upphandlingsutredningen 2010

21 In a resource-constrained world Competition for water, land, energy and materials will be fierce Investments in resource-efficient infrastructure and renewables must have top priority Recycling and reuse will be KEY R&D must be aiming at sustainable innovation Move towards a circular economy critical

22 Upphandlingsutredningen 2010 Politikens och den offentliga sektorns roll Att hantera marknadsmisslyckanden och att offerera allmänna nyttigheter (public goods) Mix av reglering och ekonomiska styrmedel på internationell, regional o nationell nivå Globala styrningen funkar ej; EU ger visst hopp – nationella regeringar kan göra skillnad Offentlig Upphandling viktigt instrument för att påverka marknaden och stimulera innovativa lösningar Nya EU-direktivet ger ökad flexibilitet och möjlighet att förhandla + innovationspartnerskap

23 Upphandlingsutredningen 2010 Miljöhänsyn kan appliceras på olika sätt Eliminera produkter med negativ påverkan Marginella förbättringar inom dagens teknik (”incremental change”) Innovativa lösningar – radikalt mycket mindre påverkan Transformativa lösningar – där en produkt övergår till att bli service och/eller energi- och resurseffektiviseringar på nivån Faktor 5

24 Upphandlingsutredningen 2010 二十一世纪新前线 21 st Century Frontiers इक्कीसवी सदी की सीमाएं Present Green Strategies are insufficient; IEA WEO 2011 was dynamite but did not cause much alarm: 2017 The world is locking itself into an unsustainable energy future which would have far-reaching consequences

25 Upphandlingsutredningen 2010 二十一世纪新前线 21 st Century Frontiers इक्कीसवी सदी की सीमाएं http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies- matters/eu/20121015-potocnik-eco-innovation-requires-systemic- rethink_en.htm Eco-innovation should go beyond incremental environmental improvements and efficiency gains, and aim at “breaking out of locked-in systems and thinking”. Environment Commissioner Janez Potocnik

26 Upphandlingsutredningen 2010 Transformativa förändringar – kombination av tekniksprång och beteendeförändringar Ersätta fysiska möten o resor med virtuella möten Noll-energihus Hållbara städer Bredband delvis ersätta fysisk mobilitet Ersätta produktköp med tjänster av hög kvalitet – vilket ökar livslängden på produkter och ökar förutsättningarna för reuse och recycling Låta digitala lösningar ersätta fysiska lösningar

27 Upphandlingsutredningen 2010 Transformative solutions already emerging 二十一世纪新前线 21 st Century Frontiers इक्कीसवी सदी की सीमाएं http://www.transformative-applications.net/UnderstandInfrastructure/index.html

28 Upphandlingsutredningen 2010


Ladda ner ppt "Upphandlingsutredningen 2010 Den goda affären - en strategi för hållbar offentlig upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser