Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FC - för individens och organisationens utveckling www.abo.fi/fc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FC - för individens och organisationens utveckling www.abo.fi/fc."— Presentationens avskrift:

1 FC - för individens och organisationens utveckling www.abo.fi/fc

2 Livslångt lärande Kompetens är färskvara Arbetets innehåll förändras i allt snabbare takt Arbetslivet kräver fortgående kompetensutveckling av individen och organisationen FC bidrar till att principen om livslångt lärande förverkligas vid Åbo Akademi. kompetens förändras

3 Fortbildningscentralen handhar vuxenutbildningen vid Åbo Akademi enligt: Fortbildningscentralens instruktion Åbo Akademis strategi för vuxenutbildning Åbo Akademis regionala strategi FC:s verksamhetsidé FC:s uppgift är att erbjuda vuxenstuderande högklassiga utvecklingsmöjligheter på ett sätt som befrämjar den enskilda individen, universitetet och det omkringliggande samhället. strategi individen

4 Fortbildningscentralens uppgift ö p p e n universitet är att erbjuda vuxenutbildning, t ex:  universitetsbaserad fortbildning riktad till olika yrkesgrupper och enskilda individer i behov av professionell fortbildning och tilläggsutbildning öppen universitetsutbildning som ger alla möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet  skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer

5 Universitetets tredje uppgift samverkan uppgift Samverkan med det omgivande samhället Ansvaret för en jämlik regional utveckling Centrala uppgifter för FC inom regional utveckling är att initiera och delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland att bidra med kompetens beträffande projekthantering, utbildningsinnehåll och undervisningsmetoder

6 Regional utveckling FC deltar i många projekt inom lokalt, regionalt och internationellt utvecklingsarbete t ex inom för ramen för Skärgårdsinstitutet (SIÅA) grundades 1977 och är sedan 1995 anknutet till FC ger ut Tidskriften Skärgård, med fyra nummer per år initierade studiehelheten Skärgårdskunskap (15-20 sv) www.abo.fi/skargarden lokalt regional

7 EU-projekt FC har deltagit i EU-projekt både i egenskap av koordinator och samarbetspart Local Action for Women (NOW) Baltic Environmental Information System (BEIDS) Miljöinformationscentralen Kompassen (ESF) Mentorstöd för invandrare (Equal) Credit to Experience (Equal) Trend Breakers (Youthstart) ESFEqual BEIDS

8 FC är en utvecklingscentral för pedagogiska idéer vid ÅA En viktig del av vårt kvalitetsarbete består av pedagogiska utvecklingsprojekt  Vi erbjuder pedagogiskt stöd för lärare och planerare i form av  webbverktyg och webbsidor  kortkurser och fortbildning  handledning för personalen  Virtualisering / nätkurser nätkurs kvalitet

9 Vuxenutbildning som bygger på tjugo års erfarenhet Vi erbjuder korta kurser med högaktuella teman längre fortbildningsprogram med mer omfattande innehåll seminarier konferenser (t ex den årliga ledarskapskonferensen Kompetens) studia generalia (t ex de populära akademicaféerna och författarträffarna) skräddarsydd fortbildning för företag och organisationer Aktuell information om våra utbildningar och kurser finns på www.abo.fi/fc tema konferens

10 Skräddarsydd fortbildning för företag och organisationer Vår företagsservice omfattar bl a kortkurser, seminarier längre fortbildningsprogram forskning- och utvecklingsprojekt kundundersökningar program fortbildning

11 Fortbildningens målgrupper kommun akademiskt utbildade och olika yrkesgrupper i behov av professionell utveckling och tilläggsutbildning De största kundgrupperna är: offentliga sektorns anställda: lärare, kulturarbetare, bibliotekarier företag och organisationer kommuner och myndigheter främst svenskspråkiga inom och utanför de finlandssvenska regionerna Tillgängligheten ökar genom virtualisering och flerformering av kursutbudet. lärare

12 ÅA-intern utbildning ÅA-personalutbildning IT-kurser språk och presentationsteknik Högskolepedagogik virtualiseringsutbildning IT-kurser för ÅA-studerande Office-programmen Informationssökning Webb-produktion ECDL (europeiska)-datakörkortet kan avläggas hos oss! pedagogik språk

13 Samarbete och universitetsförankring Samarbete med ÅA-fakulteter och institutioner, Våra utbildningar bygger på ny kunskap och aktuell forskning inom ÅA Ett brett kontaktnät och samarbete även med parter utanför universitetet, både nationellt och internationellt Utomstående experter bl a från näringslivet anlitas som utbildare på våra kurser samarbete näringsliv

14 Våra kärnområden inom fortbildningen ledarskap och organisationsutveckling psykologi naturvetenskap och miljö informations- och kommunikationsteknik kultur och samhälle interkulturell kommunikation pedagogik och lärarfortbildning psykologi kultur

15 Öppna universitetet (i Åbo och Vasa) erbjuder akademiska kurser öppna för alla, oberoende av grundutbildning under kvällar och veckoslut i hela Svenskfinland i 70 olika ämnen 450 kurser årligen också i form av nätkurser (ca 40 nätkurser per år) har över 4500 studerande per år öppna universitetet

16 FC:s pedagogiska idé praktiken FC Vi tror att ny kunskap leder till förändring och utveckling teoretisk kunskap bör kunna tillämpas i praktiken ny kunskap skapas i samspel med andra lärande kräver både reflektion och aktivt deltagande ny kunskap bör integreras med tidigare erfarenheter mångvetenskaplighet leder till ny kunskap genom möten mellan olika vetenskapsområden

17 FC i siffror årligen deltar dryga 6300 personer i våra 400 olika kurser 70% av våra studerande består av kvinnor FC har successivt vuxit till en av ÅA:s största enheter och idag har FC ett 40-tal anställda årligen siffror

18 Vår tidning Lärlust utkommer med fyra nummer per år i 3000 exemplar kan prenumereras gratis sänds till skolor, bibliotek, kommuner, massmedia, arbetskraftsbyråer har ca 700 privata prenumeranter bestående av vuxenstuderande kan beställas via webben på adressen www.abo.fi/fc/publ/larlust gratis tidning

19 Fortbildningscentralen i Arken FC flyttade in i nya utrymmen i Arken 16.2.2004 Auditorier: Aura: 40 personer Kosmos: 30 personer (videokonferensutrustad) IT-klass: 12 datorplatser

20 FC i nätverk Fortbildnings- centralen vid Åbo Akademi Samarbetsparter/ Finansiärer  Utbildningsstyrelsen  Undervisningsministeriet  länsstyrelserna  TE-centralen  inhemska och nordiska fonder  EU:s strukturfonder Övriga samarbetsparter  regionala myndigheter och organisationer  olika ministerier  kommuner och samkommuner  företag, yrkesföreningar, branschorganisationer  fortbildningscentraler vid andra universitet  yrkeshögskolor, folkhögskolor, medborgarinstitut  externa lärare, konsulter, tutorer  utländska samarbetsparter: universitet, nationella och regionala myndigheter, organisationer m fl Samarbete internt  ämnesinstitutionerna  lärare, forskare  ÅA:s ledning  ÅA:s förvaltning Kundgrupper/ studerande  lärare och utbildningsplanerare  vård- och socialarbetare  press och media  ledare inom kommun och näringsliv  kultur- och bibliotekssektorns anställda  tredje sektorns anställda  arbetssökande  småföretagare  projektledare och -anställda  föreningsaktiva och frivilligarbetare  ÅA-personal  ÅA-studerande samarbete externt

21 FC i siffror 2004 Öppna universitetet (Åbo och Vasa) Antal studerande4655 kvinnor3471 män1184 Antal kurser 404 Fortbildningskurser (Åbo) Antal studerande3403 kvinnor 2350 män 1053 Antal kurser 126 varav korta kurser (< 5 dgr) 88 övriga kurser (< 20 sv) 24 fortbildningsprogram (>20 sv) 1 konferenser och seminarier 13 Ifjol deltog 6343 personer i våra kurser. FC arrangerar årligen ca 350 kurser. statistik kurser

22 Vuxenutbildningens finansiering Fortbildningscentralen vid ÅA

23 UCEF vårseminarium 18-19.4.2005 i Åbo Välkommen till FC! Tervetuloa! Welcome! Paula Lindroos, direktör Fortbildningscentralen vid ÅA


Ladda ner ppt "FC - för individens och organisationens utveckling www.abo.fi/fc."

Liknande presentationer


Google-annonser