Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Basgrupp 1:S. aureus Basgrupp 2:Streptococcus pyogenes Basgrupp 3:Streptococcus pneumoniae Basgrupp 4:E.coli (Enterobacteriaceae) Basgrupp 5:Haemophilus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Basgrupp 1:S. aureus Basgrupp 2:Streptococcus pyogenes Basgrupp 3:Streptococcus pneumoniae Basgrupp 4:E.coli (Enterobacteriaceae) Basgrupp 5:Haemophilus."— Presentationens avskrift:

1 Basgrupp 1:S. aureus Basgrupp 2:Streptococcus pyogenes Basgrupp 3:Streptococcus pneumoniae Basgrupp 4:E.coli (Enterobacteriaceae) Basgrupp 5:Haemophilus influenzae Basgrupp 6:Neiserria meningitidis Basgrupp 7:Pseudomonas aeruginosa Basgrupp 8:Enteroccus faecalis & E. faecium Basgrupp 9:Bacteroides fragilis Basgrupp 10:Clostridium difficile Bakteriell patogenes T7 MARS 2011 släktskap och morfologi, virulensmekanismer inklusive endo/exo-toxin, normalflora vs vanliga infektionsfokus fall

2 Antibiotika Bakterier Värden PHARMAKODYNAMIK (PK) Effekt av antibiotika i infektionshärden Resistensmekanismer Immunförsvar Virulens PHARMAKOKINETIK (PK) Absorption Distribution Elimination Biverkningar Toxicitet

3 S. Aureus Basgrupp 1 VT 2011

4 Staphylococcus Aureus Grampositiv gulfärgad kock som växer i klasar Fakultativt anaerob Tillhör genus staphylococcus Normalflora på hud och slemhinnor

5 Virulensfaktorer Strukturella - Kapsel - Slem - Teiconsyra och lipoteiconsyra - Peptidoglykan - Protein A Enzymer - Koagulas - Katalas - Betalaktamas - Hyaluronidas - Nukleas Toxiner - Cytotoxiner - Exfoliativa toxin - Enterotoxiner - Toxiskt chock- syndromtoxin 1

6 Virulensfaktorer -kapsel -toxic shock syndrome toxin 1 -peptidoglykan-koagulas -protein A-katalas -cytotoxiner-lipas -exfoliativa toxiner-penicillinas -enterotoxiner S. aureus virulensfaktorerMandel et al 2005

7 Virulensfaktorer -kapsel -toxic shock syndrome toxin 1 -peptidoglykan-koagulas -protein A-katalas -cytotoxiner-lipas -exfoliativa toxiner-penicillinas -enterotoxiner S. aureus virulensfaktorerMandel et al 2005

8 Sjukdomar Pneumoni Empyem, abscess SSSS (Staphylococcal scalded skin syndrome) Hud- och mjukdelsinfektioner Matförgiftningar Osteomyelit Endokardit Toxic shock syndrome

9 Normalflora vs. infektionsfokus Normalflora Hud Näsa Perineum (Sjukhusmiljö) Staphylococcus aureus

10 PVL-exotoxinets Panton–Valentine-leukocidin (PVL) är ett exotoxin som produceras av vissa stammar av Staphylococcus aureus. PVL-exotoxinets binder till och avdödar neutrofila granulocyter och monocyter genom att bilda en por i cytoplasmamembranet, vilket kan leda till leukopeni. Antikroppar mot PVL utvecklas sannolikt genom upprepade subkliniska exponeringar för toxinet vilket kan förklara att svår nekrotiserande pneumoni orsakad av PVL-pos Staph aureus har beskrivits främst hos barn och ungdomar. Läkartidningen nr 7 2007 volym 104

11 Läs mera om PVL-S.aureus i Läkartidningen nr 7 2007 volym 104

12 Bg 2 Streptococcus pyogenes Vt 2011

13 Streptococcus pyogenes Släktskap och morfologi Streptococcus Gram+ kocker, par eller kedjor. Fakultativa anaerober, höga näringskrav, fermenterar kolhydrater, katalasnegativa Domän: Bakterier Stam: Firmicutes Klass: Bacilli Ordning: Lactobacilliales Familj: Streptococcaceae Genus: Streptococcus Klassificering Serologiska Lancefield A-W (minus I och J) Biokemiska egenskaper Hemolytiska egenskaper Streptococcus pyogenes: Gram +, I kedjor. Viktigaste grupp A streptococcen, Beta-hemolytisk.

14 Normalflora vs. Vanliga infektionsfokus Asymtomatisk kolonisering av hud och farynx 6-35 % av skolbarn bärare (i farynx) Vanliga infektionsfokus:  Hals: Faryngotonsillit  Hud och mjukdelar: Impetigo, erysipelas, cellulit, nekrotiserande fascit  Systemiskt: Toxiskt shock syndrome Ovanliga följdsjukdomar:  Rheumatisk feber  Glomerulonefrit

15 Virulensfaktorer Save GAS! Exotoxin: -SPE-A, SPE-B, SPE-C -> Inducerar feber Adhesion: -Lipoteichonsyra – svag bindning -F-protein – till rec, invadering -M-protein – till rec, invadering Anti-fagocytos: -Kapsel av hyaluronsyra -M-protein -> binder plasmaprotein -> fagocytos ↓ Enzym: -C5a-peptidase -Streptolysin O och S -> hemolyserar -Hyluronidas -> degrad. av hyaluronsyra -> Invasion genom vävnad -Streptokinase (=fibrinolysin) -> aktiverar plasminogen -> underlättar spridning

16 Bg 3 Streptococcus pneumoniae

17 Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) - lansettformade kocker i par eller kedjor - grampositiva -anaeroba -alfahemolyserande Klassifikation Klass:Bacilli Ordning:Lactobacillales Familj:Streptococcaceae Släkte:Streptococcus Art:S. pneumoniae

18 Virulensmekanismer S. pneumoniae -Förmåga att kolonisera oropharynx adhesionsproteiner -Invasion av steril vävnad pneumolysin, IgA-proteas -Stimulera inflammatoriskt svar teichonsyra, peptidoglykanfragment, pneumolysin -Undvika fagocytos polysackaridkapsel

19 Förekomst av S.pneumoniae i organ och befolkning - Normalflora i naso- och orofarynx - Små barn och deras närhet - Samhällsförvärvad typisk pneumoni, sinuit, mediaotit, meningit och bakteriemi - Riskgrupper: småbarn, äldre, immunsupprimerade t ex splenektomerade - Inte så smittsamt

20 Lipopolysackarid (LPS) Lipid A + polysackarid Endotoxin Frisätts när bakterien lyserar

21 Basgrupp 4:E.coli (Enterobacteriaceae)

22 E. Coli Basgrupp 4

23 Escherichia Coli Tillhör familjen Enterobacteriaceae Gram negativa stavar Fakultativt anaeroba Generella virulensfaktorer Adhesiner- CFA,AAF, Bfp, mfl Exotoxiner

24 Undertyper av E. Coli ETEC –Enterotoxinbildande, SL/ST toxin -> turistdiarré EHEC –Enterohemorragisk, Shiga-liknande toxin -> blodig diarré –HUS, Hemolytiskt Uremiskt Syndrom EPEC –Enteropatogen, vanlig hos spädbarn i 3:e världen EIEC –Enteroinvasiv, producerar Shiga-toxin -> dysenteriliknande, invaderar enterocyter EAEC –Enteroaggregativ, producerar två olika toxiner. Adhesiva, ger kronisk diarré

25 Normalflora vs vanliga infektionsfokus Utgör en stor andel i den humana normala tarmfloran och är en vanlig orsak till: Sepsis, neonatal menign, UVI och gastroenterit De flesta infektionerna är orsakade av egen normalflora, undantag gastroenterit och neonatal meningit

26 Blododlingssvar Arne 66 år Du är underläkare på medicinkliniken i Västervik och har på morgonronden träffat Arne 66 år. Arne lades in i förrgår kväll på din avdelning pga frossa och feber efter KAD-byte och blev insatt på Claforan (cefalosporin) 1g x 3 på akuten men har fortfarande efter 1 ½ dygn hög feber. Det kommer grumlig urin ur patientens KAD som spolats på akuten och senast inatt pga residualurin (700 ml). Följande telsvar från klin mikro i Kalmar kommer 1 ½ dygn efter inkomsten: ”Växt av gram-negativa stavar i 4/4 blododlingsflaskor” Din överläkare Hasse ber dig redogöra för alla relevanta bakterier som är gram-negativa stavar och ta reda på om Claforan är optimal behandling för dessa arter.

27 Återkoppling Arne 66 år Orsak: E. coli. Tillhör Enterobacteriaceae (gram-neg stavar) som kan ge urosepsis Enterobacteriaceae: Escherichia coli Klebsiella spp, Proteus spp, Enterobacter spp, Annan (nonfermentativ) gram-neg som kan ge UVI: Pseudomonas aruginosa

28 Haemophilus influenzae Gram stains of Haemophilus influenzae. A, Small coccobacilli forms seen in sputum from patient with pneumonia Basgrupp 5 2011

29 Morfologi Gramnegativ aerob stav (fakultativt aneorob) Finns i kapslade (6 serotyper A-F) och okapslade former Familj: Pasteurellaceae

30 Virulensmekanismer: Kapsel som hindrar fagocytos IgA proteas Katalas mot ROS Pili (Adhesion) Endotoxiner (LPS) Lågmolekylärt GP (-cilie) Klinik: Normalflora: Övre luftvägar Odlas på chokladagar Analys via mikroskop CSF-latexagglutinationstest PCR-metod (ej rutin)

31 Behandling Drugs of choice: Cefolasporin och Fluorokinoloner 23 % var resistenta mot betalaktamer (2009) HIB-vaccin tillgängligt mot typ B (verkar mot kapselproteiner)

32 Neisseria meningitidis

33 Neisseria Meningitidis Släkt: Neisseriaceae Humanpatogener: N. Meningitidis (meningokocker), N. Gonorrhoeae (gonokocker) Egenskaper Gramnegativa diplokocker Oxidas-positiva Katalas-positiva Aerob kapnofil Odlas på chokladagar (35-37 ⁰ C) Serogruppering efter kapseltyp Typ B vanligast i Sverige Tetravalent vaccin mot A, C, Y och W-135

34 Neisseria Meningitidis Virulensfaktorer Kapsel – skyddar mot antikroppsmedierad fagocytos Pili – associering i nasofarynx, resistens mot neutrofil-avdödning LOS – endotoxin, ger kliniska manifestationer IgA proteas – motverkar humoralt immunsvar

35 Människan är den enda värden! Droppsmitta Sjukdomstillstånd Pneumoni Artrit Uretrit Meningit Sepsis el. Meningokockemi, Waterhouse-Friederichsen syndrom Meningokock-meningit Orsakar 25% av alla bakteriella meningiter Oftast sporadiska fall men kan ge epidemi 10% mortalitet trots behandling 100% mortalitet utan behandling Profylaktisk behandling för exponerade Ingår i normalflora i nasofarynx hos 10-20% av Sveriges befolkning Neisseria Meningitidis

36 Status Disability RLS

37 Basgrupp 7 Pseudomonas aeruginosa

38 Pseudomonas aeruginosa Basgrupp 7

39 P. aeruginosa Gramnegativ stav Motil Aerob Oxidaspositiv Kapsel

40 Normalflora Habitat: vatten, jord, växter, djur Kan kolonisera människor utan att ge infektion Opportunistisk bakterie som oftast orsakar nosokomiala infektioner –Infektionssår –Brännskador –Leukemi –Cytostatika behandling –Cystisk fibros

41 Infektionsfokus Lokala –Ögon –Öron –Hud –Urinvägar –Luftvägar –GI –CNS Systemiska –sepsis

42

43 Antibiotikaresistens Mutation i porproteiner Metallo-betalaktamaser Effluxpump

44 Imipenem PBP Beta-lactamase P. aeruginosa cell envelope (Gram-) porin Toxic molecule Imipenem mechanism of resistance 10 -7 Loss of OprD* (mutation-frequency 10 -7) Metallo-betalactamases (IMP, VIM) Efflux-pump (MexEFOprN) 10 -7 1 mutation is required for R* = highest risk (10 -7 ) for development of R! MEX E MEX F OprN Periplasmic space Outer membrane Cytoplasmic membrane VT 2010

45 Basgrupp 8:Enteroccus faecalis & E. faecium

46 E. Faecalis och E. faecium Klass: Bacilli Ordning: Lactobacillales Familj: Enterococcaceae Genus: Enterococcus G+, fakultativt anaerob kock Par / korta kedjor Tid. Grupp D Streptokocker

47 BakterieNormalfloraVirulensInfektionBehandling E. Faecalis GI ffa colon, 90%Lågvirulenta Adhesionsmolekyler Cytolysiner och gelatinas/serinproteas. Resistensgener ffa Faecium! Hos immunsupp och vid ab- behandling: UVI, ofta vid KAD Sårinfektioner Men också: Sepsis/Endokardit Ampicillin Piperacillin Imipenem Vankomycin Res: cefalosporin E. Faecium GI ffa colon, 10%Vankomycin Ökande VRE problematik. Behandla då med linezolid alt. Tigecyklin.

48 Basgrupp 9:Bacteroides fragilis

49 Bacteroides fragilis

50 Gramnegativ stav Obligat anaerob Normalflora i bl.a. tarm (<1%) Mest patogen av Bacteroides Framför allt associerad med luftvägs-, intraabdominella- och genitiala infektioner (abscesser)

51 Virulensmekanismer Adhesiner (fimbrie och polysackaridkapsel) Antifagocytos (polysackaridkapsel) Skydd mot syre (katalas och SOD) Vävnadsdestruktion (cytotoxiska enzymer) Toxiner (värmestabila zinkmetalloproteaser) Antibiotikaresistens (betalaktamas, ESBL)

52 Kliniska manifestationer Intraabdominella abscesser Peritonit Sepsis Lungabscess (25 % av alla) Genitala infektioner Diarré Hud- och mjukdelsinfektioner Riskfaktorer Behandling: Metronidazol (Flagyl) Linkosamid (Dalacin) Cefalosporin (Cefoxitin)

53 Basgrupp 10:Clostridium difficile

54 Clostridium Difficile BG 10

55 Struktur, släktskap och virulensfaktorer Grampositiv, strikt anaerob, sporbildande stav Genuset Clostridium; C. Difficile, C. Perfringens, C. Tetani, C. Botulinum etc. C. Difficiles virulensmekanismer

56 Normalflora och infektionsfokus C. Difficile ingår i tarmens normalflora hos <5% av friska vuxna individer Troligtvis vanligaste bakteriella orsaken till diarré i Sverige Blossar upp och orsakar sjukdom i samband med antibiotikabehandling (ffa klindamycin, cefalosporiner, fluorokinoloner) Varierande symtombild, alltifrån lindriga diarréer till psuedomembranös kolit eller toxisk megakolon

57 Förloppet i korthet

58 http://www.eurosurveillance.org/

59 Ny hypervirulent C. difficile Ökad virulens (toxintyp III) Sämre effekt av metronidazol/vankomycin Smitta även i samhället http://www.eurosurveillance.org/

60

61 Blododlingssvar 2 Du är tf underläkare på ortopeden och en av dina patienter som opererades med insättande av knäprotes för 5 dagar sedan fick feber för 2 dagar sedan + ökad svullnad av knäet. Såret har nu nästan spruckit och det växer Gram-pos kocker i 2/2 blododlingsflaskor. Innan du ringer till infektion för att få hjälp funderar du på vilka bakterier som gömmer dig bakom begreppet grampositiva kocker.

62 Blododlingssvar 2 Svar: S. aureus Grampositiva kocker av betydelse: Stafylokocker: Staphyloccocus aureus, KNS: Staphyloccocus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus lugdunensis Streptokocker: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (betahemolytisk streptokock grupp A), Streptococcus agalactiae (betahämolytisk streptokock grupp B), ”viridansstreptocker” (alfahemolytisk streptokock), Streptococcus bovis Enterokocker: Enterococcus faecalis Entercoccus faecium


Ladda ner ppt "Basgrupp 1:S. aureus Basgrupp 2:Streptococcus pyogenes Basgrupp 3:Streptococcus pneumoniae Basgrupp 4:E.coli (Enterobacteriaceae) Basgrupp 5:Haemophilus."

Liknande presentationer


Google-annonser