Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GOD MORGON VÄLKOMNA Låt oss tala med varandra! Konsult

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GOD MORGON VÄLKOMNA Låt oss tala med varandra! Konsult"— Presentationens avskrift:

1 GOD MORGON VÄLKOMNA Låt oss tala med varandra! Konsult anna.boije@telia.com

2 ”Bästa möjliga möte” Varje möte räknas! DU kan göra en skillnad!

3 SAMMANHANGSMARKERINGAR Tid, plats, definition av relation ”Spelregler” Vem är jag? Vem är Du/Ni Vad skall vi göra tillsammans? Vad betyder det? För Dig, Mig, Oss? (Bateson, Petit, Olsen) Konsult anna.boije@telia.com

4 Dagens innehåll Systemteoretiska idéer i praktiken Läraren/pedagogen som ledare- möjligheter/makt/ ansvar? Att tala hjälpsamt Presentation metoder – verktyg Summering utvärdering anna.boije@telia.com

5 Utgångspunkter Lagar och styrdokument Läraren/pedagogen som ledare Ett systemteoretiskt förhållningssätt Alla måste vara delaktiga – Att samskapa anna.boije@telia.com

6 Uppdrag Förskolan/Skolans och föräldrars gemensamma uppdrag/ansvar enligt LPFÖ/LPO: Att samarbeta för att möjliggöra för varje individ att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar så långt som möjligt. Att samarbeta kring att fostra barnen till ansvarstagande samhällsmedborgare Att samskapa goda lärandemiljöer

7 Uppdrag Dessutom är pedagogens/lärarens uppdrag att: Leda barnens/elevernas lärande Lärande i ett helhetsperspektiv Att samarbeta med personal, hem, barn/elever och övriga instanser i detta uppdrag

8 Läraren/pedagogen som ledare Vi har makt att skapa de samspelsmönster vi vill se Hur vi väljer att förhålla oss gör en skillnad Att arbeta FÖR ett gott lärandeklimat

9 Systemteori Vi lever i ett sammanhang där vi påverkar och påverkas av varandra. För att skapa förståelse är det viktigt att vi förhåller oss uppskattande nyfikna och talar med varandra. Konsult anna.boije@telia.com

10 Systemteori Allt mänskligt handlande likväl som mänskliga problem sker och uppstår i ett samspel mellan människor och kan inte förklaras av en enskild individs inneboende egenskaper. (Inga Andersson) konsult anna.boije@telia.com

11

12 Vi lever i ett sammanhang och vi agerar, handlar utifrån detta sammanhang. Vi utgår från vår värld därför finns det flera sanningar. Det finns alltid en logik i en människas handlande utifrån de sammanhang den personen befinner sig i. Vi lever i ett sammanhang där vi samskapar en verklighet, därför är samtal en viktig grund för förändring. Konsult anna.boije@telia.com

13 Vi lever i ett sammanhang och vi agerar, handlar utifrån detta sammanhang.

14 Vi utgår från vår värld därför finns det flera sanningar.

15 Det finns alltid en logik i en människas handlande utifrån de sammanhang den personen befinner sig i.

16 Vi lever i ett sammanhang där vi samskapar en verklighet, därför är samtal en viktig grund för förändring.

17 Teorin om domäner – ett arbetsredskap Vi agerar utifrån olika positioner Domain of action – produktionsdomänen: Vi agerar som om det finns en sanning/verklighet. Det vi måste göra Domain of explanation - förklaringsdomänen: Vi agerar som om det finns fler sanningar/verkligheter. Domain of aesthetics – etik och estetikdomänen: Med vilken elegans vi hanterar de övriga domänerna (Cronen, Lang & Little) konsult anna.boije@telia.com

18 Att tala hjälpsamt

19 Hjälpsam Kommunikation Tala i jag-budskap Förhåll dig målfokuserat Önska beteende Beskriv upplevelse Var nyfiken Ställ öppna frågor Utgå från att personen vill väl Konsult anna.boije@telia.com

20 Samtal för förändring Vad är viktigt ”att tänka på”: Före/inför ett möte/samtal Vid inledningen av ett möte/samtal? Under ett möte/samtal? Vid avslutningen av ett möte/samtal? Mellan möten och samtal? Tänk på alla former av ”möten” och samtal! Konsult anna.boije@telia.com

21 Lösningsfokuserat – ett verktyg Resurser? Tillgångar? Nuläge ---------------------------------- Framtid Vad fungerar bra? Dröm,vision, Mål, delmål Hinder? Konsult anna.boije@telia.com

22 Samtal för förändring Klargör allas upplevelse Förstå sammanhanget Hur skulle du vilja ha det? Hur kommer vi dit? Strategier? Aktivt lyssna Hålla sig till ”spelreglerna”

23 Hjälpsamma frågor Mirakelfrågan Skalfrågor Förändring av position Utforska önskningar

24 Ulf Hammarström - Handledning & konsultation Ingen är ansvarig för problemet men samtliga är ansvariga för lösningen Problem analyseras - Mål uppnås

25 Ulf Hammarström – Handledning &konsultation Om det inte är trasigt – laga det inte! Om det fungerar – gör mer av det! Om det inte fungerar – gör något annat!

26 Läraren/pedagogen som ledare Att arbeta strategiskt främjande och förebyggande Att inge hopp Att förhålla sig nyfiket Att vara ihärdig och flexibel

27 Approach, method and techniques (AMT) Förhållningssätt – Metod – teknik (John Burnham) Konsult anna.boije@telia.com

28 Allt är kommunikation! Vi kommunicerar alltid! Vad vill vi bjuda in till? Vad bidrar vi med? Konsult anna.boije@telia.com

29 Systemiskt ledarskap - verktyg Samskapade processer – samskapande samtal Neutral samtalsledare - rättvisefrågan Stopp – sluta – lägg av Fyra Frågor Mål och färdigheter skalor Grundläggande positionering Önskerundor – överenskommelser Uppföljning – utvärdering - skalor Reflektion kring återkoppling

30 Delaktighet - samskapa

31 Neutral samtalsledare ”Rättvisefrågan” En fråga om att dela makten Konsult anna.boije@telia.com

32 Stopp, sluta, lägg av! Att träna på färdigheterna att sätta gränser för sig själv och andra Konsult anna.boije@telia.com

33 Samskapade processer Fyra Frågor 1. Vad fungerar bra? 2. Hur skulle jag önska att det var? Så här ser det ut när vi har lyckats? 3. Vad kan jag själv bidra med för att nå dit jag vill? 4. Vad önskar jag av andra för att nå dit jag vill? Konsult anna.boije@telia.com

34 Fyra Frågor Klassmöte Mål Strategier Färdigheter Uppföljning Utvärdering

35 Färdigheter och förmågor Vilka färdigheter och förmågor behöver alla behärska för att bidra till ett gott lärande- och arbetsklimat för alla? Ex: Att komma i tid Att bidra aktivt på lektioner och i samtal Att vänta på sin tur Att ta en tillsägelse – av vuxna – av yngre, jämnåriga Att uppvisa ett trevligt sätt i tal och kroppsspråk 1------------------------------5-------------------------10 Konsult anna.boije@telia.com

36 RE-SPECT

37 Grundläggande positionering Vill du bli uppfattad som en person som gör att någon annan upplever sig ”utsatt” på grund av dig? Vill du bli uppfattad som en person som hindrar någon annans lärande/arbete? Sitter du så att du kan ta ansvar för dig själv i detta samtal? Konkretisera! Konsult anna.boije@telia.com

38 Hur vill du bli uppfattad, här professionellt?

39 Vad vill du att vi andra gör om vi upplever att du säger eller gör saker som inte hjälper dig att bli uppfattad som du vill?

40 Om vi kommer och pratar med dig. Vilken reaktion kan vi få?

41 Kan man reda ut en konflikt/missförstånd med dig? Kan vi fortsätta arbeta ihop?

42 Hur vill du bli lyssnad till? Hur märker du att andra lyssnar till dig?

43 Kan vi samskapa ett kommunikationsavtal?

44 Grundläggande positionering. ”Re-spect” Hur vill du bli uppfattad här professionellt? Vad vill du att vi andra gör om vi upplever att du säger eller gör saker som inte hjälper dig att bli uppfattad som du vill? Om vi kommer och pratar med dig. Vilken reaktion kan vi få? Kan man reda ut en konflikt/missförstånd med dig? Kan vi fortsätta arbeta ihop? Hur vill du bli lyssnad till? Hur märker du att andra lyssnar till dig? Kan vi samskapa ett kommunikationsavtal? Konsult anna.boije@telia.com

45 Förslag till samarbetsavtal Vi väljer att se varandra som var och en vill bli sedd/uppfattad. Vi talar med varandra och inte om varandra Vi tänker på hur vi talar med varandra, vi talar med varandra på ett hjälpsamt sätt Vi utgår från att alla har ett gott uppsåt, vill väl Vi frågar vid oklarheter Vi tar ansvar för samarbetet genom att reda ut frågor och missförstånd och tar hjälp av tredje person om vi inte hanterar det själva. Vi lyssnar till andra såsom de vill bli lyssnade till Konsult anna.boije@telia.com

46 Samskapande samtal Önskerunda: Vad önskar du av situation och/eller personer för att din lärande/arbetsmiljö skall bli ännu bättre? Samtal i Grupp? Samtal med enbart berörda? Viktigt återkoppla alla avtal/överenskommelser till de som berörs Rättvisefrågan: Känner du dig okej, hörd, lyssnad till och rättvist behandlad? Konsult anna.boije@telia.com

47 Utvärdering med hjälp av skalor Utvärdering av lektioner 1----------------------------5------------------------10 Utvärdering av raster 1----------------------------5-------------------------10 Utvärdering av process 1----------------------------5-------------------------10 Underlag för samtal och tydlig information. Konsult anna.boije@telia.com

48 Tankar om dagen Förväntningar inför framtiden Kontakt: 0701- 70 94 02 anna.boije@telia.com

49 Lite extramaterial

50 Hur förhåller jag mig? Vad är ett problem – utmaning – dilemma? Vad är en konflikt? Vad är misskommunikation? Problem eller målfokusering? ”Vi” eller ”vi och dom”? Jobba ”med”, ”för”, ”mot”? ”Bemöta” eller ”möta”? Barn med problem eller med färdigheter ännu inte förvärvade? Konsult anna.boije@telia.com

51 AKTIVT LYSSNA Att tänka på: Förstå det som sägs Utgå från att du ingenting vet –ställ nyfikna frågor Lyssna på vad som sägs, hur det sägs och vad som inte sägs. Tänk på hur du ställer frågorna – öppna, slutna, ledande, attack Kroppsspråk Bekräfta, lyssnarljud Stanna upp och summera Tolka Generaliseringar – var specifik Skillnader, likheter, konsekvenser Utmana tankar – reflexivt tänkande Flytta ej fokus Konsult anna.boije@telia.com

52 Samtal för förändring - övergripande syfte Samskapa goda relationer Samskapa hopp Samskapa en gemensam förståelse Möjliggöra för alla berörda att tala med varandra Göra allas röst hörd och uppskattad Möjliggöra för positiv positionering Utveckla förmågan till nyfikenhet hos alla Lyfta allas vilja och kompetens Möjliggöra för delaktighet och delat ansvar Konsult anna.boije@telia.com

53 Samtal för förändring – övergripande syfte (2) Tydliggöra de lagar och regler vi alla måste förhålla oss till Samskapa tydliga mål Samskapa tydliga strategier och stöttning för att nå dit Samskapa överenskommelser som är tydliga, ömsesidiga och uppföljningsbara Stötta processen med hjälpsam dokumentation Konsult anna.boije@telia.com

54 ”There is a hidden reflexivity in conversations. We live in the patterns of communication that we construct with others. If we create ugly, spiteful conversations, then that is what we live in and what we become. But if we create beauty, caring, truthfulness, and honesty, then that is what we live and what we become” (W.Barnett Pearce) Konsult anna.boije@telia.com


Ladda ner ppt "GOD MORGON VÄLKOMNA Låt oss tala med varandra! Konsult"

Liknande presentationer


Google-annonser