Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Capio Strykningar Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Capio Strykningar Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 © Capio Strykningar Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus

2 Sixten Bredbacka © Capio Uppdrag (2008) Stockholms läns landsting Definiera Strykningar av operationer Hur uppgifter tas fram Hur definiera vård­givarrelaterade strykningar för att underlagen ska gå att jämföra Viktigt att sjukhusen gör lika

3 Sixten Bredbacka © Capio BK kvalitetskrav 2008 Specifika kvalitetsindikatorer 1.4 Effektiv hälso- och sjukvård Operation Andelen operationsplanerade patienter som fått operationen uppskjuten < 48 timmar före planerad operation där orsaken är vårdgivarrelaterad. (Gäller dock ej operationer som påbörjas 24 timmar efter den planerade inställelsetiden). Andel av dessa som beror på att akuta operationer får företräde ska särredovisas. Definition operation: planerade operationer som utförs på en operationsavdelning. Ska redovisas per opererande klinik

4 Sixten Bredbacka © Capio Förslag dec 2008 Patienten blir struken inom 2 dagar före planerad operationsdatum samt om patienten inte blir opererad inom datumet efter planerad operation. Orsaken ska vara vårdgivarrelaterad Vi redovisar hur stor del som beror på akuta operationer. Vi redovisar andel män/kvinnor. Vi redovisar per opererande klinik.

5 Sixten Bredbacka © Capio Patientersättning för struken operation 1500:- om operationen inte blir av enligt kvalitetskravs definition (kvalitetsbristersättning)

6 Sixten Bredbacka © Capio Strykningsorsaker K AROLINSKA U NIVERSITETSSJUKHUSET Övergripande orsaker till sent inställda operationer delas in enligt följande: Planering Akut operation prioriteras För stort program planerat Försening pga. förlängd operationstid/ANE-hantering Patienten fick en tidigare operationstid Patienten ej färdigutredd Operatör omprövar beslut Tekniskt fel (utrustning/tillbehör) Patienttillstånd Patienten insjuknat preoperativt Operationsindikation ej längre aktuell Patienten ej fastande Patienten uteblir Patienten lämnar återbud Personalrelaterad Operatör saknas Anestesiolog saknas Operationssjuksköterska saknas Anestesisjuksköterska saknas Annan personal saknas, specificera Eftervårdsrelaterade orsaker Platsbrist på IVA/UVA Platsbrist på vårdavdelning Annan orsak Orsak skall alltid skrivas Danderyds sjukhus Registrering av Strykningar – Störningar i Orbit Störningstyp 1 avser verksamhetsrelaterade störningar, dvs enbart störningsorsaker som vi på sjukhuset förorsakar Störningstyp 2 avser patientrelaterade störningar, dvs där patienten själv avstår eller inte drabbas Störningstyp 1 och 2 sker från operationsavdelning < 24 tim före planerad operation. Störningstyp 3 avser väntelistans störningar (VL), dvs de operationer som stryks via VL ≥24 timmar före planerad operation. StörningstyperStörningsorsaker 1. Verksamhetsrelaterade < 24 timmar PlaneringAkut operation prioriteras För mycket program planerat Försening pg av förlängd ane. hantering Struken p g av förlängd tidigare operation Felregistrerad patient ResursAnestesiolog saknas Brist på avd. plats Brist på IVA-plats Brist på UVA-plats Operatör saknas Personal saknas Tekniskt fel /utrustning saknas eller är trasig Medicinska skälOmprövad operationsindikation Planerad patient ej optimal på op. dagen (något vi missat vid anestesibedömning) Akut patient ej optimal på op. dagen Anestesi ej genomförbar 2. Patient relaterade < 24 timmar PlaneringPatienten lämnar återbud Patienten uteblir utan återbud Patienten ej fastande Medicinska skälPlanerad op. gjord akut Patienten avliden Patienten sjukanmäld 3. Väntelistans strykningar ≥ 24 h PlaneringFelregistrerad patient För mycket planerat Omprövad op. indikation Operatörsrelaterade orsaker Patienten avliden Patienten lämnar återbud Patienten opererad på annat sjukhus Patienten sjuk

7 Sixten Bredbacka © Capio Strykningsorsaker Strykningsorsaker - Södertälje Sjukhus 1Medicinsk orsak - Cirkulatorisk 2Medicinsk orsak - Respiratorisk 3Medicinsk orsak - Mag-tarm 4Medicinsk orsak - Labvärden 5Medicinsk orsak - diverse 7Ej färdigutredd patient 8Ändrad diagnos, Oklar indikation 9Inoperabel 11operatör sjuk 15Platsbrist avdelning 16Tidsbrist (Överbokat/Hinns ej med under ordinarie arbetstid). 17Tidsbrist (Akuta operationer) 18Tidsbrist (pga sjukdom) 19Sjukdom anestesisjuksköt. 20Sjukdom opsjuksköt. 21Sjukdom undersköt. 23Indikation kvarstår ej. 24Omprioritering av patienter 25Kirurg ställer in operation 26Operation på annan avdelning plan op (t.ex.Kir mott.) 27Patienten ej kallad 28ERCP på RTG 29Avliden 31Ej fastande 32Brist på operatör pga akuta op 33Föregående op tar längre tid än planerat 35Instrumentproblem(steriliseringsmetod) 36An. ställer in op 37Operatör saknas 38Materiel saknas 39Graviditet 40Op K-M 41Intagningsstopp 42Akutop 43Mens 44Sår i operationsområdet 45Platsbrist på IVA Operatörsbrist Utrustning saknas Personalbrist Akut op prioriteras För stort elekt prog Överbeläggn avd Postop-plats saknas Inplan Dr försenad Calici på sjukhuset Annan klin prioriter Inplan Dr sjuk Dr egen angelägenhet Oppers sjuk Anepersonal sjuk Opprogram fördröjt Annan op prioriteras Dr sjukt barn Sjukhusrelaterade strykningsorsaker, Norrtälje STRYKNINGSORSAKER SÖDERSJUKHUSET ORSAK – MÅSTE ALLTID ANGES Patientskäl Opererad på annat sjukhus Avliden Intagen akut Uteblev Återbud Annan sjukdom/skada Vårdgaranti/Hänvisad till annan vårdgivare Medicinska skäl Ej fastande Ej färdigutreddGäller både, op. och anestesiutredning + lab-svar Infektion Ändrad op-indikatio Hudskador 3. Resursbrist Akut operation ges företräde (<24tim) An-ssk saknas Operatör saknasGäller specifik kompetens Anestesiolog saknas Gäller specifik kompetens Op-ssk saknas Op-sal saknas Postop plats saknas IVA plats saknas Vårdplats avd saknas Tekniskt fel på utrustning Utrustning/material saknas Annan op drog ut på tiden 4. Planeringsskäl Annan operation ges företräde Gäller inte 24-tim regeln Pat fick en tidigare op-tid 5. Aktivera Åter väntelista

8 Sixten Bredbacka © Capio Vad ska kunskap om vårdrelaterade strykningsorsaker användas till? Verksamhets- och kvalitetsredovisning, statistik Jämförelse med andra enheter, sjukhus Kvalitetsmått Ersättning till patient för kvalitetsbrist Verksamhets- analys, -styrning och -förbättring

9 Sixten Bredbacka © Capio Vad ska kunskap om vårdrelaterade strykningsorsaker användas till? Hur kan man styra verksamheten utifrån den statistik som vi tar fram idag? Hur kan man förbättra kvaliteten utifrån den statistik som vi tar fram idag? Hur kan man förbättra verksamheten utifrån den statistik som vi tar fram idag? Upplösningen får inte vara för hög! Om det inte är enkelt blir det inte använt! Använd representativa kvalitetsmått!

10 Sixten Bredbacka © Capio Frekvens KVÅ koder, generell anestesi, 38000 anestesier 889 koder av 1040 < 10 ggr

11 Sixten Bredbacka © Capio Frekvens KVÅ-koder generell anestesi, 38000 anestesier Ca 1040 koder för generell anestesi. Vi har använt 232 koder vid 38000 anestesier varav 151 är använda mindre än 10 ggr. 889 av 1040 koder har använts mindre än 10 ggr. Trots mängden koder är upplösningen så bristfällig att vi inte kan säkert säga att larynxmask använts. Vi kan inte heller bedöma om övertrycksventilation eller lustgas använts

12 Sixten Bredbacka © Capio Definierade orsaker till strykning Capio S:t Görans sjukhus SkälUndergruppSjh relaterad PatientorienteradePATIENTORSAKAD, uteblevNej PatientorienteradePATIENTORSAKAD, vill ejNej PatientorienteradePATIENTORSAKAD, avbokat sigNej PatientorienteradePATIENTORSAKAD, ej fastandeNej MedicinskaMEDICINSK ORSAK, sårNej MedicinskaMEDICINSK ORSAK, nytillkomna sjdNej OrganisatoriskaTIDSBRIST, akutfallJa OrganisatoriskaTIDSBRIST, överbokningJa OrganisatoriskaTIDSBRIST, personalbristJa OrganisatoriskaTIDSBRIST, oväntad tidsåtgångJa OrganisatoriskaEJ FÄRDIGUTR/BEH, ingreppsrelateradJa OrganisatoriskaEJ FÄRDIGUTR/BEH, övrigtJa OrganisatoriskaEJ OPINDIKATION, ej opindikationJa TekniskaTEKNISK ORSAK, admin missJa TekniskaTEKNISK ORSAK, utrustn saknas /defektJa TekniskaTEKNISK ORSAK, operatör/anestesiolog saknasJa AnnatÖVRIGTNej AnnatÖVRIGT, dubblettNej

13 Sixten Bredbacka © Capio Totalt antal elektiva operationer samt vårdrelaterade strykningar, Capio S:t Görans sjukhus 2003-2011

14 Sixten Bredbacka © Capio Andel (%) vårdrelaterade strykningar av elektiva patienter på Capio S:t Görans sjukhus 2003-2011

15 Sixten Bredbacka © Capio Andel vårdrelaterade strykningar (%) av elektiva patienter totalt, Capio S:t Görans sjukhus

16 Sixten Bredbacka © Capio Capio St Görans sjukhus 2008-2011

17 Sixten Bredbacka © Capio Elektiva vårdrelaterade strykningar (%) Capio St Göran 2008-2011

18 Sixten Bredbacka © Capio Verksamhetsstyrning Varje fredag (max 1 timme) –Möte mellan beslutsfattare på sjukhuset VD, verksamhetschefer, vårdenhetschefer, chefläkare, sektionschefer (OP), bokningsansvariga chefer Genomgång av veckans verksamhet samt avvikelser inkl. strykningar Analys av orsak till strykningar samt andra avvikelser Genomgång av nästa veckas verksamhet

19 Sixten Bredbacka © Capio Verksamhetsstyrning Verksamhets- och kvalitetsredovisning, statistik Jämförelse med egen och andra enheter, sjukhus Kvalitetsmått Ersättning till patient för kvalitetsbrist Verksamhets-analys, -styrning och -förbättring


Ladda ner ppt "© Capio Strykningar Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser