Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus
Strykningar Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus

2 Uppdrag (2008) Stockholms läns landsting
Definiera Strykningar av operationer Hur uppgifter tas fram Hur definiera vård­givarrelaterade strykningar för att underlagen ska gå att jämföra Viktigt att sjukhusen gör lika

3 BK kvalitetskrav 2008 Specifika kvalitetsindikatorer
1.4 Effektiv hälso- och sjukvård Operation Andelen operationsplanerade patienter som fått operationen uppskjuten < 48 timmar före planerad operation där orsaken är vårdgivarrelaterad. (Gäller dock ej operationer som påbörjas 24 timmar efter den planerade inställelsetiden). Andel av dessa som beror på att akuta operationer får företräde ska särredovisas. Definition operation: planerade operationer som utförs på en operationsavdelning. Ska redovisas per opererande klinik

4 Förslag dec 2008 Patienten blir struken inom 2 dagar före planerad operationsdatum samt om patienten inte blir opererad inom datumet efter planerad operation. Orsaken ska vara vårdgivarrelaterad Vi redovisar hur stor del som beror på akuta operationer. Vi redovisar andel män/kvinnor. Vi redovisar per opererande klinik.

5 Patientersättning för struken operation
1500:- om operationen inte blir av enligt kvalitetskravs definition (kvalitetsbristersättning)

6 Strykningsorsaker Karolinska Universitetssjukhuset
Danderyds sjukhus Registrering av Strykningar – Störningar i Orbit Störningstyp 1 avser verksamhetsrelaterade störningar, dvs enbart störningsorsaker som vi på sjukhuset förorsakar Störningstyp 2 avser patientrelaterade störningar, dvs där patienten själv avstår eller inte drabbas Störningstyp 1 och 2 sker från operationsavdelning < 24 tim före planerad operation. Störningstyp 3 avser väntelistans störningar (VL), dvs de operationer som stryks via VL ≥24 timmar före planerad operation. Störningstyper Störningsorsaker 1. Verksamhetsrelaterade < 24 timmar Planering Akut operation prioriteras För mycket program planerat Försening pg av förlängd ane. hantering Struken p g av förlängd tidigare operation Felregistrerad patient Resurs Anestesiolog saknas Brist på avd. plats Brist på IVA-plats Brist på UVA-plats Operatör saknas Personal saknas Tekniskt fel /utrustning saknas eller är trasig Medicinska skäl Omprövad operationsindikation Planerad patient ej optimal på op. dagen (något vi missat vid anestesibedömning) Akut patient ej optimal på op. dagen Anestesi ej genomförbar 2. Patient relaterade < 24 timmar Planering Patienten lämnar återbud Patienten uteblir utan återbud Patienten ej fastande Medicinska skäl Planerad op. gjord akut Patienten avliden Patienten sjukanmäld 3. Väntelistans strykningar ≥ 24 h Planering Felregistrerad patient För mycket planerat Omprövad op. indikation Operatörsrelaterade orsaker Patienten lämnar återbud Patienten opererad på annat sjukhus Patienten sjuk Strykningsorsaker Karolinska Universitetssjukhuset Övergripande orsaker till sent inställda operationer delas in enligt följande: Planering Akut operation prioriteras För stort program planerat Försening pga. förlängd operationstid/ANE-hantering Patienten fick en tidigare operationstid Patienten ej färdigutredd Operatör omprövar beslut Tekniskt fel (utrustning/tillbehör) Patienttillstånd Patienten insjuknat preoperativt Operationsindikation ej längre aktuell Patienten ej fastande Patienten uteblir Patienten lämnar återbud Personalrelaterad Operatör saknas Anestesiolog saknas Operationssjuksköterska saknas Anestesisjuksköterska saknas Annan personal saknas, specificera Eftervårdsrelaterade orsaker Platsbrist på IVA/UVA Platsbrist på vårdavdelning Annan orsak Orsak skall alltid skrivas

7 Strykningsorsaker Operatörsbrist Utrustning saknas Personalbrist
STRYKNINGSORSAKER SÖDERSJUKHUSET ORSAK – MÅSTE ALLTID ANGES Patientskäl • Opererad på annat sjukhus • Avliden • Intagen akut • Uteblev • Återbud • Annan sjukdom/skada • Vårdgaranti/Hänvisad till annan vårdgivare Medicinska skäl • Ej fastande •Ej färdigutredd Gäller både, op. och anestesiutredning + lab-svar • Infektion •Ändrad op-indikatio • Hudskador 3. Resursbrist • Akut operation ges företräde (<24tim) • An-ssk saknas • Operatör saknas Gäller specifik kompetens • Anestesiolog saknas Gäller specifik kompetens • Op-ssk saknas • Op-sal saknas • Postop plats saknas • IVA plats saknas • Vårdplats avd saknas • Tekniskt fel på utrustning • Utrustning/material saknas • Annan op drog ut på tiden 4. Planeringsskäl • Annan operation ges företräde Gäller inte 24-tim regeln • Pat fick en tidigare op-tid 5. Aktivera • Åter väntelista Strykningsorsaker - Södertälje Sjukhus 1 Medicinsk orsak - Cirkulatorisk 2 Medicinsk orsak - Respiratorisk 3 Medicinsk orsak - Mag-tarm 4 Medicinsk orsak - Labvärden 5 Medicinsk orsak - diverse 7 Ej färdigutredd patient 8 Ändrad diagnos, Oklar indikation 9 Inoperabel 11 operatör sjuk 15 Platsbrist avdelning 16 Tidsbrist (Överbokat/Hinns ej med under ordinarie arbetstid). 17 Tidsbrist (Akuta operationer) 18 Tidsbrist (pga sjukdom) 19 Sjukdom anestesisjuksköt. 20 Sjukdom opsjuksköt. 21 Sjukdom undersköt. 23 Indikation kvarstår ej. 24 Omprioritering av patienter 25 Kirurg ställer in operation 26 Operation på annan avdelning plan op (t.ex.Kir mott.) 27 Patienten ej kallad 28 ERCP på RTG 29 Avliden 31 Ej fastande 32 Brist på operatör pga akuta op 33 Föregående op tar längre tid än planerat 35 Instrumentproblem(steriliseringsmetod) 36 An. ställer in op 37 Operatör saknas 38 Materiel saknas 39 Graviditet 40 Op K-M 41 Intagningsstopp 42 Akutop 43 Mens 44 Sår i operationsområdet 45 Platsbrist på IVA Sjukhusrelaterade strykningsorsaker, Norrtälje Operatörsbrist Utrustning saknas Personalbrist Akut op prioriteras För stort elekt prog Överbeläggn avd Postop-plats saknas Inplan Dr försenad Calici på sjukhuset Annan klin prioriter Inplan Dr sjuk Dr egen angelägenhet Oppers sjuk Anepersonal sjuk Opprogram fördröjt Annan op prioriteras Dr sjukt barn

8 Vad ska kunskap om vårdrelaterade strykningsorsaker användas till?
Verksamhets- och kvalitetsredovisning, statistik Jämförelse med andra enheter, sjukhus Kvalitetsmått Ersättning till patient för kvalitetsbrist Verksamhets- analys, -styrning och -förbättring

9 Vad ska kunskap om vårdrelaterade strykningsorsaker användas till?
Hur kan man styra verksamheten utifrån den statistik som vi tar fram idag? Hur kan man förbättra kvaliteten utifrån den statistik som vi tar fram idag? Hur kan man förbättra verksamheten utifrån den statistik som vi tar fram idag? Upplösningen får inte vara för hög! Om det inte är enkelt blir det inte använt! Använd representativa kvalitetsmått!

10 Frekvens KVÅ koder, generell anestesi, 38000 anestesier
889 koder av 1040 < 10 ggr

11 Frekvens KVÅ-koder generell anestesi, 38000 anestesier
Ca 1040 koder för generell anestesi. Vi har använt 232 koder vid anestesier varav 151 är använda mindre än 10 ggr. 889 av 1040 koder har använts mindre än 10 ggr. Trots mängden koder är upplösningen så bristfällig att vi inte kan säkert säga att larynxmask använts. Vi kan inte heller bedöma om övertrycksventilation eller lustgas använts

12 Definierade orsaker till strykning Capio S:t Görans sjukhus
Skäl Undergrupp Sjh relaterad Patientorienterade PATIENTORSAKAD, uteblev Nej PATIENTORSAKAD, vill ej PATIENTORSAKAD, avbokat sig PATIENTORSAKAD, ej fastande Medicinska MEDICINSK ORSAK, sår MEDICINSK ORSAK, nytillkomna sjd Organisatoriska TIDSBRIST, akutfall Ja TIDSBRIST, överbokning TIDSBRIST, personalbrist TIDSBRIST, oväntad tidsåtgång EJ FÄRDIGUTR/BEH, ingreppsrelaterad EJ FÄRDIGUTR/BEH, övrigt EJ OPINDIKATION, ej opindikation Tekniska TEKNISK ORSAK, admin miss TEKNISK ORSAK, utrustn saknas /defekt TEKNISK ORSAK, operatör/anestesiolog saknas Annat ÖVRIGT ÖVRIGT, dubblett

13 Totalt antal elektiva operationer samt vårdrelaterade strykningar, Capio S:t Görans sjukhus

14 Andel (%) vårdrelaterade strykningar av elektiva patienter på Capio S:t Görans sjukhus 2003-2011

15 Andel vårdrelaterade strykningar (%) av elektiva patienter totalt, Capio S:t Görans sjukhus

16 Capio St Görans sjukhus 2008-2011

17 Elektiva vårdrelaterade strykningar (%) Capio St Göran 2008-2011

18 Verksamhetsstyrning Varje fredag (max 1 timme)
Möte mellan beslutsfattare på sjukhuset VD, verksamhetschefer, vårdenhetschefer, chefläkare, sektionschefer (OP), bokningsansvariga chefer Genomgång av veckans verksamhet samt avvikelser inkl. strykningar Analys av orsak till strykningar samt andra avvikelser Genomgång av nästa veckas verksamhet

19 Verksamhetsstyrning Verksamhets- och kvalitetsredovisning, statistik Jämförelse med egen och andra enheter, sjukhus Kvalitetsmått Ersättning till patient för kvalitetsbrist Verksamhets-analys, -styrning och -förbättring


Ladda ner ppt "Sixten Bredbacka Capio S:t Görans sjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser