Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektor i Orkanen 27 februari 2014. REKTOR I ORKANEN Malmö högskolas strategiska plattform – vart är vi på väg? Var står vi idag? Några nedslag i pågående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektor i Orkanen 27 februari 2014. REKTOR I ORKANEN Malmö högskolas strategiska plattform – vart är vi på väg? Var står vi idag? Några nedslag i pågående."— Presentationens avskrift:

1 Rektor i Orkanen 27 februari 2014

2 REKTOR I ORKANEN Malmö högskolas strategiska plattform – vart är vi på väg? Var står vi idag? Några nedslag i pågående arbete Våra förslag till regeringen

3 MALMÖ HÖGSKOLAS VISION En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling

4 MALMÖ HÖGSKOLAS VERKSAMHETSIDÉ Utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling Malmö högskola är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. Högskolan är aktiv i utvecklingen av ett lärande samhälle genom att främja bildning, gemensam kunskapsutveckling och användning av nya medier. Malmö högskola ser mångfalden hos studenter och medarbetare som en stor potential och en förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Högskolans utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser.

5 HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE STRATEGIER Malmö högskola arbetar utifrån fem övergripande strategier för att nå högskolans målbild Malmö högskolas utbildning och forskning ska profileras för att möta de utmaningar samhället står inför. Malmö högskola ska stimulera till livslångt lärande och handlingskompetens i ett föränderligt samhälle. Malmö högskolas utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt identifiera relevanta frågeställningar och bidra till hållbara lösningar. Malmö högskola i ska aktivt arbeta för en värdedriven och kvalitetsdrivande kultur. Malmö högskola ska arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap som en förutsättning för högskolans utveckling.

6 3-ÅRIGA PLANER PÅ FAKULTETER/MOTSV Den strategiska plattformen har konkretiserats och ett urval aktiviteter har prioriterats i 3-åriga planer ( ) upprättade av fakulteterna, BIT och GV Samtliga planer har beslutats kring årsskiftet Fakultetsstyrelse har beslutat för respektive fakultet, rektor har beslutat för BIT och GV

7 REKTOR I ORKANEN Malmö högskolas strategiska plattform – vart är vi på väg? Var står vi idag? Några nedslag i det pågående arbetet Våra förslag till regeringen

8 VAR STÅR VI IDAG? Ekonomiskt utfall 2013 Forskningens myndighetskapital och oförbrukade medel Omställningsarbetet Rekrytering av chefer och ledare Lokaler UKÄ-utvärderingarna Signaler från regeringen

9 EKONOMISKT UTFALL 2013 Ekonomiskt resultat 2013:  Utfall 2013: kkr  Budget 2013: kkr  Utfall 2012: kkr Myndighetskapital:  : kkr  : kkr  Positivt myndighetskapital för utbildning och negativt myndighetskapital för forskning

10 RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN (TKR) EKONOMIAVD UtbildningForskningTotalt Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg och andra ers Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Verksamhetsutfall

11 RESULTAT PER FAKULTET/MOTSVARANDE JFR BUDGET (TKR) EKONOMIAVD Utfall 2013Budget 2013Differens Gemensamma funktioner Mah gemensamt Bibliotek och IT Lärande och samhälle Hälsa & samhälle Kultur och samhälle Teknik och samhälle Odontologiska fakulteten Resultat totalt

12 Forskningsintäkter vid Malmö högskola

13 FORSKNINGENS MYNDIGHETSKAPITAL Summa 2012 Utfall 2013Summa 2013 Gemensamma funktioner Mah övergripande Enheten för kompetensutv Centrumbildningar Lärande och samhälle Hälsa och samhälle Kultur och samhälle Teknik och samhälle Odontologiska fakulteten SUMMA

14

15 OFÖRBRUKADE BIDRAG VID MALMÖ HÖGSKOLA (FORSKNING) Differens GF Centrum LS HS KS TS OD Totalt

16

17 OMSTÄLLNINGSARBETET Utbildningsplanering inför 2014 innebar en samlad besparing om ca 70 milj kr jämfört med 2012 års utbildningsutbud Omställningsprocessen kopplad till utbildningsplanering 2014 är nu slutförd: – 9 anställda har sagts upp pga arbetsbrist – 5 anställda har omplacerats till annan anställning inom högskolan – Många icke ersatta avgångar – Många avslutade visstidsanställningar Arbetet med att bringa högskolans ekonomi i balans till senast 2016 fortsätter Utvärdering av den strategiska utbildningsplaneringen inför 2014 samt den därtill kopplade omställningen genomförs under våren

18 OMSTÄLLNINGSARBETET Uppdrag att till styrelsen (under 2014) lämna: – Förslag till målbild för indirekta kostnader som andel av omsättningen – Förslag till målbild för lokalkostnaderna dom andel av omsättningen – Förslag till plan för hur det negativa myndighetskapitalet i forskningen ska hanteras

19 REKRYTERING AV CHEFER OCH LEDARE Charlotte Ahlgren Moritz börjar som vicerektor med ansvar för samverkan Rekryteringsarbete inlett: – chef för Gemensamt verksamhetsstöd – avdelningschef Kommunikationsavdelningen – avdelningschef Innovation och utveckling Kommande rekryteringar: – avdelningschef Studentcentrum – avdelningschef Utbildnings- och forskningsstöd – chef för Facility service – dekanus för Lärande och samhälle (nuvarande dekanperiod går ut )

20 LOKALER Niagara: Bygg- och planeringsprocessen fortskrider i stort enligt plan. Byggnaden står färdig våren 2015 med inflyttning sommaren Flytten till Niagara innebär en del behov av att bygga om även i Orkanen. Lokaler till idrottsvetenskap: Upphandlingen klar. Vinnande anbud blev Annehems förslag om lokaler i Vagnverkstaden i varvsstaden. Upphandlingen är överklagad av en av de andra anbudsgivarna (med förslag på stadionområdet). Hälsa och samhälle: Fönsterbyten snart klart. Odontologiska fakulteten: De framtida lokalbehoven analyseras. Ombyggnad av befintlig byggnad eller en ny byggnad?

21 UKÄ UTVÄRDERINGAR MALMÖ HÖGSKOLA Utvärderingscykel 1 ( ) Mah har hittills fått beslut för 44 examina: – 6 Mycket hög kvalitet – 19 Hög kvalitet – 19 Bristande kvalitet Efter genomförda uppföljningar (och ännu inte genomförda uppföljningar): – 6 Mycket hög kvalitet – 27 Hög kvalitet – 10 Bristande kvalitet (uppföljning ännu inte gjord) – 1 avvecklad examen

22 MALMÖ HÖGSKOLA - Vad har hänt senaste veckorna? Examina som har fått omdömet Mycket hög kvalitet Sjuksköterskeexamen, yrkesexamen (beslut publicerat ) Examina som har fått omdömet Hög kvalitet Tandhygienistexamen, yrkesexamen (beslut publicerat ) Examen som har fått omdömet Bristande kvalitet Omvårdnad, kandidat (beslut publicerat ) Tandläkarexamen, yrkesexamen (beslut publicerat ) Tandteknikerexamen, yrkesexamen (beslut publicerat ) Odontologi, kandidat (beslut publicerat ) Odontologi, magister (beslut publicerat ) Odontologi, master (beslut publicerat ) Historia, kandidat (beslut publicerat )

23 UPPFÖLJNINGAR Totalt har 130 examina i landet som fått omdömet Bristande kvalitet nu följts upp: Av dessa har: 112 examina fått omdömet Hög kvalitet efter uppföljningen 18 examina avvecklats av lärosätena själva 0 examenstillstånd återkallats av UK-ämbetet För Malmö högskola har 9 examina följts upp: Av dessa har: 8 examina fått omdömet Hög kvalitet efter uppföljningen 1 examen avvecklats av Malmö högskola 0 examenstillstånd återkallats av UK-ämbetet

24 SIGNALER FRÅN REGERINGEN Ökad autonomi och självständighet Internationalisering Antagningssystemet Dimensioneringen av den högre utbildningen Forskning Lärarutbildningen Ingenjörsutbildningen

25 REKTOR I ORKANEN Malmö högskolas strategiska plattform – vart är vi på väg? Var står vi idag? Några nedslag i det pågående arbetet Våra förslag till regeringen

26 HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE STRATEGIER Malmö högskola arbetar utifrån fem övergripande strategier för att nå högskolans målbild Malmö högskolas utbildning och forskning ska profileras för att möta de utmaningar samhället står inför Malmö högskola ska stimulera till livslångt lärande och handlingskompetens i ett föränderligt samhälle Malmö högskolas utbildning och forskning ska bedrivas i samverkan med andra aktörer för att gemensamt identifiera relevanta frågeställningar och bidra till hållbara lösningar. Malmö högskola i ska aktivt arbeta för en värdedriven och kvalitetsdrivande kultur Malmö högskola ska arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap som en förutsättning för högskolans utveckling

27 MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNING OCH FORSKNING SKA PROFILERAS FÖR ATT MÖTA DE UTMANINGAR SAMHÄLLET STÅR INFÖR Utveckling av metoder för att säkra kvaliteten i utbildningen och för att utveckla och förändra utbildningsutbudet Inrättandet av två nya forskningscentrum från årsskiftet: – Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) – Internet of Things and People Research Centre (IoTaP-RC) Kartläggning av internationaliseringsarbetet / självvärdering – hur drar vi nytta av samarbetet med våra internationella partners?

28 VÅR UTBILDNINGSVOLYM

29 MALMÖ HÖGSKOLA SKA STIMULERA TILL LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH HANDLINGSKOMPETENS I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE Utveckling av stöd för ökad uppdragsutbildning VLM - virtuell lärandemiljö, nytt system kommer att ersätta It´s learning Pedagogiska utvecklingsprojekt Samarbetsprojekt Malmö Latinskola, Naturskyddsföreningen och MAH; Lärande för hållbar utveckling

30 MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNING OCH FORSKNING SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER FÖR ATT GEMENSAMT IDENTIFIERA RELEVANTA FRÅGESTÄLLNINGAR OCH BIDRA TILL HÅLLBARA LÖSNINGAR Ökad samverkan inom ramen för den skånska innovationsstrategin Mötesplatsen för social innovation Val av prioriterade internationella universitetspartners VINNOVA-projektet ”Samverkanssäkrad utbildning” (tillsammans med Linköpings och Umeås universitet)

31 SKÅNSKA INNOVATIONSSTRATEGIN Europas mest innovativa region 2020 Fokusområden: – Personlig hälsa – Smarta material – Hållbara städer Samarbete kring finansieringsfrågor https://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Naringsliv/Dokument/IIFS %20Strategi%20Version%20Slutligt%20dokument%20Orginal%20Versio n_SV pdf

32 MALMÖ HÖGSKOLA SKA AKTIVT ARBETA FÖR EN VÄRDEDRIVEN OCH KVALITETSDRIVANDE KULTUR Intern utvärdering av samtliga forskarutbildningar; HS klara, OD på gång, LS har uppstart i februari Nya program genomgår kvalitetsgenomlysning i Programutskottet Arbete pågår att ta fram förslag för en pilotstudie i hur befintliga program kan genomlysas för kvalitetsutveckling Utveckla stödverksamhet för att säkerställa likvärdighet i hur studenter följs och följs upp in - under - och efter utbildning - Implementering av resultat från TRACKIT kartläggning

33 MALMÖ HÖGSKOLA SKA ARBETA AKTIVT MED LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP SOM EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÖGSKOLANS UTVECKLING Arbete för jämställd rekrytering Diskussioner om värdegrund i chefsgruppen – Arbetsklimat, delaktighet, bemötande Öppna föreläsningar ”Starta dagen” kring dessa teman av Malmö högskolas forskare/lärare Centrum för AKL

34 HÖGSKOLANS PERSONAL 2013 Totalt antal årsarbetskrafter: Medelantal anställda: Totalt antal lärare (årsarbetskrafter): % kvinnor, 47% män Antal disputerade lärare (årsarbetskrafter): % kvinnor 49%, 51% män Antal professorer (årsarbetskrafter): 79 37% kvinnor, 63% män Totalt antal doktorander med någon aktivitet: % kvinnor, 36% män Nyanställda professorer 2013: 9 varav 5 kvinnor (56%) och 4 män (44%) Mål enligt regleringsbrev:50% kvinnor vid nyrekrytering

35 REKTOR I ORKANEN Malmö högskolas strategiska plattform – vart är vi på väg? Var står vi idag? Några nedslag i det pågående arbetet Våra förslag till regeringen

36 BUDGETUNDERLAG UTBILDNING För utbildning föreslås förändringar inom nedanstående områden: Höjt takbelopp till helårsstudenter Patientavgifter vid tandläkarutbildningen Klassificering av kurser inom utbildningsområdet idrott Gränshinder mot Danmark (gäller även forskning) Stipendiesystem och uppehållstillstånd för avgiftsskyldiga studenter Validering och komplettering av akademiska examina från utlandet

37 BUDGETUNDERLAG FORSKNING För forskning föreslås förändringar inom nedanstående områden: Förstärkt basanslag till forskningen Ändrad ämnesfaktor vid omfördelningen av basanslaget för forskning Tillstånd att bilda holdingbolag


Ladda ner ppt "Rektor i Orkanen 27 februari 2014. REKTOR I ORKANEN Malmö högskolas strategiska plattform – vart är vi på väg? Var står vi idag? Några nedslag i pågående."

Liknande presentationer


Google-annonser