Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REKTOR I ORKANEN 4 SEPTEMBER 2012 Rektor i Orkanen är ett regelbundet återkommande möte med fokus på var Malmö högskola står och vart vi är på väg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REKTOR I ORKANEN 4 SEPTEMBER 2012 Rektor i Orkanen är ett regelbundet återkommande möte med fokus på var Malmö högskola står och vart vi är på väg."— Presentationens avskrift:

1 REKTOR I ORKANEN 4 SEPTEMBER 2012 Rektor i Orkanen är ett regelbundet återkommande möte med fokus på var Malmö högskola står och vart vi är på väg

2 REKTOR I ORKANEN 4 SEPTEMBER 2012 Var står vi idag? Ett urval starka insatser Utmaningar och aktuella frågor hösten 2012 Utkast till strategisk plattform med sikte på 2020

3 VAR STÅR VI IDAG? Omvärlden: –Satsning på elitforskning –Lärosätesfusioner –Omdebatterat kvalitetsutvärderingssystem –Global finanskris och ekonomisk oro Politiken i närtid: –Budgetpropositionen –Forsknings- och innovationspropositionen Malmö högskola har aldrig varit större (ekonomi/personal/studenter/forskning): –Men kommer vi att fortsätta att växa? Vill vi växa? –Hur bygger vi en starkare forskning? –Hur utvecklar vi kvaliteten? –Vad krävs av oss?

4 VÄG FRAMÅT FRÅN STÄNDIG TILLVÄXT - - TILL MEDVETNA VAL

5 HÖGSKOLANS LEDNING – NYA NAMN Hans Lindquist, ny vicerektor för forskning och forskarutbildning Henrik Weimarsson, t f förvaltningschef Ingrid Dackert, t f dekan Fakulteten för kultur och samhälle Björn Klinge, ny dekan för Odontologiska fakulteten

6 GRATTIS TILL BRA INSATSER Vårt hittills enda erhållna omdöme "Mycket hög kvalitet" från HSV:s kvalitetsutvärdering är för magisterexamen i Communication for Development Högt söktryck till många av våra utbildningar: totalt sett ”all-time-high” +7%/+10% och högt söktryck till många yrkesutbildningar Examensrättigheter i geografi för åk 7-9 i ämneslärarutbildningen Den tre terminer långa högskoleövergripande satsningen på kompetensutveckling för 14 adjunkter avslutades juni

7 GRATTIS TILL BRA INSATSER Forskarutbildningsrättigheter i området Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA) OD deltar i uppbyggnad av en ny nationell klinisk forskarskola i odontologi, med anslag från Vetenskapsrådet Vinnova-anslag: Mobila tjänster ska effektivisera energianvändning i byggnader (MEDEA/Mobile Heights) Nya KK-anslag: Forskningsprojekt inom materialmekanik (TS), Anslag för strategisk rekrytering (HS) Forskningsanslag till OD från The Borrow Foundation och Larynxfonden Hur inbegripa alla i skolan? Nytt forskningsprojekt som rör de mest utsatta eleverna i skolan tillsammans med 36 skolor i 12 kommuner (LS) OD har varit drivande för utveckling av en strategisk plan avseende samarbete inom odontologisk forskning (Malmö högskola, Region Skåne, Privattandvården och Folktandvården i regionen, Högskolan Kristianstad)

8 GRATTIS TILL BRA INSATSER Mötesplatsen för social innovation – 5 år till i samverkan med Region Skåne Högskolans nya IT-miljö: under 2011/2012 helt ny miljö med servrar/lagring till Microsoft/AD, e-post, inloggning, skrivare,… Malmö högskolas engagemang i Malmökommissionens arbete –Slutrapport kommer under hösten. Intresserade kan redan ta del av ett 25-tal publicerade rapporter på kommissionens hemsidor Malmö högskola i Almedalen Urval konferenser: –Tillväxtdagarna –SOCAP –26th Conference of the European Colloid and Interface Society –SWEDNET konferens med18 svenska lärosäten representerade –…–…

9 AKTUELLA FRÅGOR HSV:s kvalitetsutvärdering Niagara Utveckling av verksamhetsstödet Minskande utbildningsuppdrag Dessutom: –Högskoleövergripande arbete kring strategi när det gäller Lärande och IT –AKL utvecklas till ett högskoleövergripande centrum –Implementering av policy för kursutvärderingsprocessen –Ny forskningsstrategi tas fram –Arbete kring högskolans intressen i ESS/MAX-IV –Ny arbetsordning –Ny anställningsordning och nytt arbetstidsavtal –…–…

10 HSV KVALITETSUTVÄRDERING

11 Mycket hög kvalitet: Communication for Development (magister) Hög kvalitet: Arbetsvetenskap (kandidat), Biomedicinsk laboratorievetenskap (kandidat), Folkhälsovetenskap (kandidat), Folkhälsovetenskap (magister), Freds- och konfliktforskning (kandidat), Freds- och konfliktforskning (magister), Företagsekonomi (kandidat), Ledarskap och organisation (kandidat) Bristande kvalitet: Biomedicinsk analytikerexamen (yrkesexamen), Biomedicinsk laboratorievetenskap (magister), Internationella relationer (kandidat), Internationella relationer (magister), Ledarskap och organisation (magister), Medie- och kommunikationsvetenskap (kandidat), Mänskliga rättigheter (kandidat), Mänskliga rättigheter (magister), Statsvetenskap (kandidat) Mer info på http://kvalitet.hsv.se/resultatsok

12 RUTINER VID IFRÅGASÄTTANDE Om omdömet bristande kvalitet ges Examenstillståndet ifrågasätts Uppföljning sker inom ett år Därefter beslut om eventuellt återkallande av examenstillståndet Process: Lärosätet inkommer inom ett år med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna En bedömargrupp granskar åtgärdsredovisningen. Bedömargruppen gör en samlad bedömning – yttrande med rekommendation till Högskoleverket Om det föreslås att examenstillståndet ska dras in så ger Högskoleverket lärosätet möjlighet yttra sig över bedömargruppens yttrande Bedömargruppen ger synpunkter på lärosätets svar Högskoleverket beslutar om examenstillstånd VAD GÖR MALMÖ HÖGSKOLA SOM STÖD TILL ARBETET MED SJÄLVVÄRDERINGARNA I HSVs KVALITETSUTVÄRDERINGSPROCESS? Återkommande högskoleövergripande seminarier för erfarenhetsutbyte och förbättring Rektors läsgrupp utökas Återkoppling från rektors läsgrupp ges i form av hearings

13 NIAGARA Socialt arbete (HS) har flyttat till Scylla: Första testmiljön på Malmö högskolas nya förhållningssätt till lokaler. Vi samlar erfarenheter för våra kommande nya lokaler i bl.a. Niagara

14 NIAGARA – VAD HÄNDER NU? Bygglov erhållit i juli 2012 Byggstart i augusti 2012 Projektering pågår – avslutas mars 2013 Fortsatt arbete rörande arbetsplatsernas utformning okt 2012-maj 2013 Montering prefab-stomme startar i mars /april 2013 ”Tätt hus” vid årsskiftet 2013/2014 Tillträde april 2015, inredning mm

15 UTVECKLING AV VERKSAMHETSSTÖDET Vid den översyn av verksamhetsstödet vid Malmö högskola som genomfördes under våren 2012 identifierades ett antal förbättringsområden: Det finns ett otillräckligt ledarskap inom administrativa funktioner Samarbetet och kommunikationen mellan olika administrativa funktioner och mellan administrativa funktioner och verksamheten är inte tillräcklig (horisontell suboptimering) Samarbetet och kommunikationen mellan gemensam förvaltning och fakulteter är inte tillräcklig (vertikal suboptimering) Den samlade kompetensen hos personal inom administrativa funktioner, oavsett organisatorisk tillhörighet, tas inte tillvara. Svårt att utveckla spetskompetens och det sker onödigt dubbelarbete Det är också otydligt vem som ansvarar för att utveckla processer och systemstöd inom olika funktioner Läs rapporten på: http://www.mah.se/upload/Medarbetare/Rapporter/ADMIN- utredningen%20MaH%20-%20slutversion.pdf

16 AVDELNINGAR VID GEMENSAM FÖRVALTNING Det finns följande avdelningar vid gemensam förvaltning fr.o.m. 120901: Med rapportering till rektor Rektors kansli Kommunikationsavdelningen Med rapportering till förvaltningschef Ekonomiavdelningen Forsknings- och utbildningsavdelningen Innovation och utveckling Personalavdelningen Plan- och lokalavdelningen Stabstöd Studentcentrum

17 REDUCERAT UTBILDNINGSUPPDRAG Budgetpropositionen 2012: –Tillfälliga satsningen på fler högskoleplatser 2010 och 2011 upphör Regeringen har tidigare aviserat: –Neddragningar avseende inaktiva studenter –Ändringar av och omfördelningar inom lärarutbildningen –Neddragningar som följd av införandet av studieavgifter –Kvalitetsförstärkning (höjning av HSJ-prislappen) samt en utbyggd tandläkarutbildning Regeringen betonar i budgetpropositionen ett antal viktiga aspekter avseende dimensionering av utbildning: –Studenternas val av utbildning och lärosäten –Arbetsmarknadens behov –Effektiv resursanvändning –Hög prioritet för utbildningar som leder till examen –Kvalitet i utbildningen

18 REDUCERAT UTBILDNINGSUPPDRAG Malmö högskola måste anpassa sitt utbildningsutbud till de minskande ramarna –Anslagssparande hos departementet tas i anspråk under 2013 –Strategiskt uppdrag till fakulteterna att ta fram förslag på hur neddragningar kan göras och beskriva konsekvenserna av olika scenarier –Neddragningen behöver främst ske inom områden där platsantalet inte regleras från regeringen –För 2013 (motsvarande ca 2,7% av utbildningsramen): Lämnas 20 september –För 2014 (anpassning till den nya nivån om ca 11500 HST): Lämnas mars 2013 Kraven från regeringen samt högskolans utveckling ska beaktas i fakulteternas arbete: –Studenternas val och arbetsmarknadens behov –Effektiv resursanvändning –Kvalitet i utbildningen –Profileringen av Malmö högskola –Högskolans strategiska överväganden

19 Rektor i Orkanen 2012-09-04

20 STRATEGI 2020 – VARFÖR? Malmö högskolas styrkor och särart behöver lyftas fram Malmö högskola måste vara ett attraktivt val för studenter och medarbetare Malmö högskola ska upplevas relevant för aktörer i vår omvärld, vi ska vara en efterfrågad samarbetspartner Vår verksamhet måste ha stort genomslag – efterfrågade studenter, internationellt synlig forskning, nyttiggörande,… Vi måste kunna anpassa oss till förändringar i förutsättningarna för vår verksamhet

21 Vår startpunkt

22 BILDEN AV MALMÖ HÖGSKOLA …sammanställning av hur andra uppfattar oss… Modern – nytänkande, fräsch Ambitiös Internationell, mångkulturell Familjär – lärarengagemang Samarbetar med näringsliv, offentlig sektor i regionen Flummigt, rörigt, oorganiserat Dålig information Examen väger lätt på arbetsmarknad Studenter får inte jobb Ej hög nivå på utbildningarna Ingen ledande forskning Torftigt studentliv Källor: Intresseanalys 2010, Studiestartsenkät 2011

23 BILDEN AV MALMÖ HÖGSKOLA - URANK

24 BILDEN AV MALMÖ HÖGSKOLA - FOKUS 1.Handelsho ̈ gskolan i Stockholm 2.Lunds universitet 3.Chalmers tekniska ho ̈ gskola 4.Uppsala universitet 5.Sveriges lantbruksuniversitet 6.Umea ̊ universitet 7.Kungliga Tekniska ho ̈ gskolan 8.Ho ̈ gskolan i Jo ̈ nko ̈ ping 9.Karolinska institutet 10.Linko ̈ pings universitet 11.Go ̈ teborgs universitet 12.Blekinge tekniska ho ̈ gskola 13.Lulea ̊ tekniska universitet 14.Ho ̈ gskolan i Bora ̊ s 15.Stockholms universitet 16.Ho ̈ gskolan i Halmstad 17.Ho ̈ gskolan i Ga ̈ vle 18.Mittuniversitetet 19.Linnéuniversitetet 20.Malmo ̈ ho ̈ gskola 21.Karlstads universitet 22.O ̈ rebro universitet 23.Ma ̈ lardalens ho ̈ gskola 24.Gymnastik- och idrottsho ̈ gskolan 25.Ho ̈ gskolan i Sko ̈ vde 26.So ̈ derto ̈ rns ho ̈ gskola

25 NY STRATEGISK PLATTFORM - MALMÖ HÖGSKOLA 2012 Insikter nulägesanalys Modul 1 Strategiplattform Processarbete Modul 2-5 Förankring och utveckling av strategisk plattform Modul 6 Plan och förberedelser för genomförande Modul 7 Genomförande av strategisk plattform Modul 8 Händelse Utförande Tidplan Uppstartsmöte Bef. material Intervjuer Kulturmätning PVM-mätning Worskhop med arbetsgrupp Nulägesanalys Styrgruppsmöte Chefsmöte Kommunikation Workshops med arbetsgrupp Dialogträffar Färdig plan Utbildning av ambassadörer Verktyg Plan för: Mätningar Analyser Utveckling Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Kommunikation Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Personal Studenter Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Ambassadörer Kommunikation Aktiviteter Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Kommunikation mars-april april-sep okt-decnov-decJan 2013-

26 STRATEGI 2020 - ARBETSGRUPPEN > Bim Riddersporre (LS) > Susanna Hedenborg (LS) > Paul Davidsson (TS) > Jörgen Ekman (TS) > Christina Lindh (OD) > Gunnel Svensäter (OD) > Zoltan Blum (HS) > Christel Bahtsevani (HS) > Ingrid Dackert (KS) > Sara Bjärstorp (KS) > Paula Pragert (KS/GF) > Cristina Liljeroth (GF) > Lotta Wogensen (BIT) > Stefan Bengtsson (Rektor) > Cecilia Christersson (Prorektor) > Anna Holmberg (Projektledare) > Richard Jeppsson (Komm.chef) > Sofia Cederström (Personalchef) > Malin Malm (kommunikatör)

27 ”Tusen färre platser på Högskolan” Sydsvenskan 30/8 2012 ”Malmö och Roskilde trotsar nationella barriärer” Sydsvenskan 13/7 2012 ”Fler ingenjörer i bantad högskola”” ”Högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten” DN debatt 24/10 2011 ”Belöna universitet som förbättrar jämställdheten” DN debatt 21/1 2011 ”Sverige behöver humaniora och samhällsvetenskap” DN debatt 29/7 ”Intellektuell inavel hot mot forskningen i Sverige” DN debatt 28/8 2011 ”Svenska företag behöver ett bättre innovationsklimat” DN debatt 28/8 2012 ”Lägg jantelagen åt sidan och satsa på elitforskarna” DN debatt 30/8 2012 ÖKAT FOKUS PÅ HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING ”Högskolan har maxat sitt intag” Sydsvenskan 15/7 2012

28 SAMHÄLLSUTMANINGAR LIGGER TILL GRUND FÖR VÅR UTBILDNINGS – OCH FORSKNINGSVERKSAMHET Vi får vänta i 100 år på global demokrati” DN 24/6 2012 ”Svenska bolag står inte upp för yttrandefrihet DN 18/4 2012 Svenska företag behöver ett bättre innovationsklimat” DN 28/8 2012 ”Sämre hälsa hos funktionsnedsatta” DN 25/3 2012 Återvinn fler näringsämnen än fosfor i avloppsvattnet” DN 2877 2012 Vår ohållbara konsumtion utarmar jordens resurser” DN 20/6 2012 ”Medkänsla är ett måste för vår överlevnad” DN 23/8 2012 ”Demokrati är inte så viktigt för dagens unga svenskar” DN 3/6 2012 ”Fortfarande lång väg kvar innan idrotten blir jämställd” DN 27/7 2012 ”Ensamheten hotar hälsan hos äldre” DN 18/6 2012 ”Sverige måste bli bättre på miljöteknisk innovation” DN 5/7 2012

29 STORA UTMANINGAR DEFINIERAR HÖGSKOLANS AGENDA DEMOKRATISK UTVECKLING EFFEKTIV RESURSFÖRSÖRJNING HÄLSOFRÄMJANDE UTVECKLING

30 VÅR MISSION - VÅR UNIKA UPPGIFT Genom forskning och utbildning bidrar vi till proaktiv samhällsutveckling Vad kan det betyda? –Vi är ett nav för samhällsnyttig forskning och innovation –Våra utbildningar ger studenterna förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser –Tillsammans tar vi oss an de stora samhällsutmaningarna –…–…

31 VÅR VISION – DET VI VILL BIDRA TILL MED VÅRT ARBETE En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling Mål för Malmö högskola: –Vår gränsöverskridande forskning och utbildning har stort genomslag –De som studerat vid Malmö högskola är efterfrågade och har förmåga och vilja att göra skillnad –Mah är en global förebild för hur lärosäten tar en mer aktiv roll i samhällsutvecklingen

32 HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE STRATEGIER Malmö högskolas utbildning och forskning drivs av de lokala och globala samhällsutmaningarna Malmö högskola nyttiggör utbildning och forskning i samverkan med andra aktörer i samhället på ett proaktivt sätt Malmö högskola främjar livslångt lärande och handlingskompetens i ett föränderligt samhälle Malmö högskola kännetecknas av en kvalitetsdrivande kultur Malmö högskola arbetar aktivt med ledarskap och medarbetarskap som en förutsättning för högskolans utveckling

33 VAD ÄR NÄSTA STEG? Fortsatt utveckling och förankring av den övergripande beskrivningen av vision, uppgift och strategier Nedbrytning och tolkning av de övergripande begreppen för alla högskolans enheter Detta sker med start i höst!

34 HUR SKA PROCESSEN DRIVAS RESTEN AV ÅRET UtvecklingFörankring Fakulteter/enheter Chefsmöten + APT Information Återkoppling Frågor och svar Förberedande inför dialogträffar Dialogträffar med rektor. Samtal kring SP och vad den betyder för enhetens utvecklingsarbete 2013 Processledning och arbetsgrupp Utveckling strategisk plattform: Vision Mål Mission Strategier Förhållningssätt Kärnvärden Beslut Strategisk Plattform Referens- och styrgrupp Information Avstämning Mål: Skapa en tydlig, relevant och angelägen strategisk plattform för MAH

35 VAD HÄNDER UNDER HÖSTEN 2012? 4 sep Rektor i Orkanen 10 sep Chefsmöte: Alla chefer informeras inför APT-möten 11 sep Arbetsgruppen WS 9: Kärnvärden September:APT-möten: Information och en första dialog kring utkastet till strategisk plattform vid inst/motsv 26 sep Referensgruppsmöte, extern grupp 1 okt Referensgruppsmöte, studentgrupp 3 oktMöte i arbetsgruppen: Revision och uppdatering av strategisk plattform utifrån synpunkter från medarbetare och referensgrupper Okt-dec: Dialogträffar: Rektor träffar samtliga institutioner/enheter för att diskutera utkastet till en ny strategisk plattform 13 novChefsmöte: Vårens program för genomförande Det strategiska arbetet stäms fortlöpande av med strategiprocessens styrgrupp samt arbetstagarorganisationerna. Rapportering sker i högskolestyrelsen.

36 PROCESS OCH MÅL FÖR GENOMFÖRANDE 2013 Utveckla vårt arbetssätt så att det stödjer verksamheten och högskolans utveckling Fokus på innehåll och kvalitet i vår utbildning och forskning med avstamp i de definierade samhällsutmaningarna och den strategiska plattformen. Hösten 2013 VAD: Fokus på fakulteters/avdelningars verksamhetsplaner (Vad, Varför och Hur) kopplat till den Strategiska Plattformen Fortsatt kontinuerlig dialog kring samhällsutmaningar och hur vi på Mah kan möta dessa HUR: I de högskoleövergripande beredningarna APT med stöd av ambassadörsgrupp Dialogträffar med ledningen Gränsöverskridande dialog Våren 2013 VAD: Fokus på förhållningssätt, medarbetarskap / ledarskap och kvalité Kontinuerlig dialog kring samhälls- utmaningar och hur vi på Mah kan möta dessa HUR: I de högskoleövergripande beredningarna APT med stöd av ambassadörsgrupp Dialogträffar med ledningen Gränsöverskridande dialog genom seminarier och föredrag, hemsidan, sociala medier Våren 2013 VAD: Fokus på förhållningssätt, medarbetarskap / ledarskap och kvalité Kontinuerlig dialog kring samhälls- utmaningar och hur vi på Mah kan möta dessa HUR: I de högskoleövergripande beredningarna APT med stöd av ambassadörsgrupp Dialogträffar med ledningen Gränsöverskridande dialog genom seminarier och föredrag, hemsidan, sociala medier

37 www.mah.se Strategiprojektet på webben: www.mah.se/strategi2020

38 REKTOR I ORKANEN 4 SEPTEMBER 2012 Var står vi idag? Ett urval starka insatser Utmaningar och aktuella frågor hösten 2012 Utkast till strategisk plattform med sikte på 2020

39 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN FRÅGOR?


Ladda ner ppt "REKTOR I ORKANEN 4 SEPTEMBER 2012 Rektor i Orkanen är ett regelbundet återkommande möte med fokus på var Malmö högskola står och vart vi är på väg."

Liknande presentationer


Google-annonser