Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektor i Orkanen 4 september 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektor i Orkanen 4 september 2012"— Presentationens avskrift:

1 Rektor i Orkanen 4 september 2012
Rektor i Orkanen är ett regelbundet återkommande möte med fokus på var Malmö högskola står och vart vi är på väg

2 Rektor i orkanen 4 september 2012
Var står vi idag? Ett urval starka insatser Utmaningar och aktuella frågor hösten 2012 Utkast till strategisk plattform med sikte på 2020

3 Var står vi idag? Omvärlden: Politiken i närtid:
Satsning på elitforskning Lärosätesfusioner Omdebatterat kvalitetsutvärderingssystem Global finanskris och ekonomisk oro Politiken i närtid: Budgetpropositionen Forsknings- och innovationspropositionen Malmö högskola har aldrig varit större (ekonomi/personal/studenter/forskning): Men kommer vi att fortsätta att växa? Vill vi växa? Hur bygger vi en starkare forskning? Hur utvecklar vi kvaliteten? Vad krävs av oss?

4 FRÅN STÄNDIG TILLVÄXT -
Väg framåt FRÅN STÄNDIG TILLVÄXT - - TILL MEDVETNA VAL

5 Högskolans ledning – nya namn
Hans Lindquist, ny vicerektor för forskning och forskarutbildning Henrik Weimarsson, t f förvaltningschef Ingrid Dackert, t f dekan Fakulteten för kultur och samhälle Björn Klinge, ny dekan för Odontologiska fakulteten

6 Grattis till bra insatser
Vårt hittills enda erhållna omdöme "Mycket hög kvalitet" från HSV:s kvalitetsutvärdering är för magisterexamen i Communication for Development Högt söktryck till många av våra utbildningar: totalt sett ”all-time-high” +7%/+10% och högt söktryck till många yrkesutbildningar Examensrättigheter i geografi för åk 7-9 i ämneslärarutbildningen Den tre terminer långa högskoleövergripande satsningen på kompetensutveckling för 14 adjunkter avslutades juni

7 Grattis till bra insatser
Forskarutbildningsrättigheter i området Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA) OD deltar i uppbyggnad av en ny nationell klinisk forskarskola i odontologi, med anslag från Vetenskapsrådet Vinnova-anslag: Mobila tjänster ska effektivisera energianvändning i byggnader (MEDEA/Mobile Heights) Nya KK-anslag: Forskningsprojekt inom materialmekanik (TS), Anslag för strategisk rekrytering (HS) Forskningsanslag till OD från The Borrow Foundation och Larynxfonden Hur inbegripa alla i skolan? Nytt forskningsprojekt som rör de mest utsatta eleverna i skolan tillsammans med 36 skolor i 12 kommuner (LS) OD har varit drivande för utveckling av en strategisk plan avseende samarbete inom odontologisk forskning (Malmö högskola, Region Skåne, Privattandvården och Folktandvården i regionen, Högskolan Kristianstad)

8 Grattis till bra insatser
Mötesplatsen för social innovation – 5 år till i samverkan med Region Skåne Högskolans nya IT-miljö: under 2011/2012 helt ny miljö med servrar/lagring till Microsoft/AD, e-post, inloggning, skrivare,…   Malmö högskolas engagemang i Malmökommissionens arbete Slutrapport kommer under hösten. Intresserade kan redan ta del av ett 25-tal publicerade rapporter på kommissionens hemsidor Malmö högskola i Almedalen Urval konferenser: Tillväxtdagarna SOCAP 26th Conference of the European Colloid and Interface Society SWEDNET konferens med18 svenska lärosäten representerade

9 aktuella frågor HSV:s kvalitetsutvärdering Niagara
Utveckling av verksamhetsstödet Minskande utbildningsuppdrag Dessutom: Högskoleövergripande arbete kring strategi när det gäller Lärande och IT AKL utvecklas till ett högskoleövergripande centrum Implementering av policy för kursutvärderingsprocessen Ny forskningsstrategi tas fram Arbete kring högskolans intressen i ESS/MAX-IV Ny arbetsordning Ny anställningsordning och nytt arbetstidsavtal

10 HSV Kvalitetsutvärdering

11 HSV Kvalitetsutvärdering
Mycket hög kvalitet: Communication for Development (magister) Hög kvalitet: Arbetsvetenskap (kandidat), Biomedicinsk laboratorievetenskap (kandidat), Folkhälsovetenskap (kandidat), Folkhälsovetenskap (magister), Freds- och konfliktforskning (kandidat), Freds- och konfliktforskning (magister), Företagsekonomi (kandidat), Ledarskap och organisation (kandidat) Bristande kvalitet: Biomedicinsk analytikerexamen (yrkesexamen), Biomedicinsk laboratorievetenskap (magister), Internationella relationer (kandidat), Internationella relationer (magister), Ledarskap och organisation (magister), Medie- och kommunikationsvetenskap (kandidat), Mänskliga rättigheter (kandidat), Mänskliga rättigheter (magister), Statsvetenskap (kandidat) Mer info på

12 Rutiner vid ifrågasättande
Om omdömet bristande kvalitet ges Examenstillståndet ifrågasätts Uppföljning sker inom ett år Därefter beslut om eventuellt återkallande av examenstillståndet Process: Lärosätet inkommer inom ett år med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna En bedömargrupp granskar åtgärdsredovisningen. Bedömargruppen gör en samlad bedömning – yttrande med rekommendation till Högskoleverket Om det föreslås att examenstillståndet ska dras in så ger Högskoleverket lärosätet möjlighet yttra sig över bedömargruppens yttrande Bedömargruppen ger synpunkter på lärosätets svar Högskoleverket beslutar om examenstillstånd VAD GÖR MALMÖ HÖGSKOLA SOM STÖD TILL ARBETET MED SJÄLVVÄRDERINGARNA I HSVs KVALITETSUTVÄRDERINGSPROCESS? Återkommande högskoleövergripande  seminarier för erfarenhetsutbyte och förbättring Rektors läsgrupp utökas Återkoppling från rektors läsgrupp ges i form av hearings

13 Niagara Socialt arbete (HS) har flyttat till Scylla: Första testmiljön på Malmö högskolas nya förhållningssätt till lokaler. Vi samlar erfarenheter för våra kommande nya lokaler i bl.a. Niagara

14 Niagara – vad händer nu? Bygglov erhållit i juli 2012
Byggstart i augusti 2012 Projektering pågår – avslutas mars 2013 Fortsatt arbete rörande arbetsplatsernas utformning okt 2012-maj 2013 Montering prefab-stomme startar i mars /april 2013 ”Tätt hus” vid årsskiftet 2013/2014 Tillträde april 2015, inredning mm

15 Utveckling av verksamhetsstödet
Vid den översyn av verksamhetsstödet vid Malmö högskola som genomfördes under våren 2012 identifierades ett antal förbättringsområden: Det finns ett otillräckligt ledarskap inom administrativa funktioner Samarbetet och kommunikationen mellan olika administrativa funktioner och mellan administrativa funktioner och verksamheten är inte tillräcklig (horisontell suboptimering) Samarbetet och kommunikationen mellan gemensam förvaltning och fakulteter är inte tillräcklig (vertikal suboptimering) Den samlade kompetensen hos personal inom administrativa funktioner, oavsett organisatorisk tillhörighet, tas inte tillvara. Svårt att utveckla spetskompetens och det sker onödigt dubbelarbete Det är också otydligt vem som ansvarar för att utveckla processer och systemstöd inom olika funktioner Läs rapporten på:

16 Avdelningar vid gemensam förvaltning
Det finns följande avdelningar vid gemensam förvaltning fr.o.m : Med rapportering till rektor Rektors kansli Kommunikationsavdelningen Med rapportering till förvaltningschef Ekonomiavdelningen Forsknings- och utbildningsavdelningen Innovation och utveckling Personalavdelningen Plan- och lokalavdelningen Stabstöd Studentcentrum

17 Reducerat utbildningsuppdrag
Budgetpropositionen 2012: Tillfälliga satsningen på fler högskoleplatser 2010 och 2011 upphör Regeringen har tidigare aviserat: Neddragningar avseende inaktiva studenter Ändringar av och omfördelningar inom lärarutbildningen Neddragningar som följd av införandet av studieavgifter Kvalitetsförstärkning (höjning av HSJ-prislappen) samt en utbyggd tandläkarutbildning Regeringen betonar i budgetpropositionen ett antal viktiga aspekter avseende dimensionering av utbildning: Studenternas val av utbildning och lärosäten Arbetsmarknadens behov Effektiv resursanvändning Hög prioritet för utbildningar som leder till examen Kvalitet i utbildningen

18 Reducerat utbildningsuppdrag
Malmö högskola måste anpassa sitt utbildningsutbud till de minskande ramarna Anslagssparande hos departementet tas i anspråk under 2013 Strategiskt uppdrag till fakulteterna att ta fram förslag på hur neddragningar kan göras och beskriva konsekvenserna av olika scenarier Neddragningen behöver främst ske inom områden där platsantalet inte regleras från regeringen För 2013 (motsvarande ca 2,7% av utbildningsramen): Lämnas 20 september För 2014 (anpassning till den nya nivån om ca HST): Lämnas mars 2013 Kraven från regeringen samt högskolans utveckling ska beaktas i fakulteternas arbete: Studenternas val och arbetsmarknadens behov Effektiv resursanvändning Kvalitet i utbildningen Profileringen av Malmö högskola Högskolans strategiska överväganden

19 Rektor i Orkanen

20 Strategi 2020 – Varför? Malmö högskolas styrkor och särart behöver lyftas fram Malmö högskola måste vara ett attraktivt val för studenter och medarbetare Malmö högskola ska upplevas relevant för aktörer i vår omvärld, vi ska vara en efterfrågad samarbetspartner Vår verksamhet måste ha stort genomslag – efterfrågade studenter, internationellt synlig forskning, nyttiggörande,… Vi måste kunna anpassa oss till förändringar i förutsättningarna för vår verksamhet Under 2011 tog ledningen vid Malmö högskola beslut om att inleda ett nytt strategiarbete kallat Malmö högskolas Strategi 2020. Vi är nu mitt uppe i den strategiska processen Ta fram en målbild för 2020. En strategi för att ta oss dit Vad vill vi vara? Vilken typ av högskola vill vi vara? Vad är högskolans uppgift? Vilka vägval måst vi göra för att nå vår målbild? Vad ska karakterisera forskning och utbildning vid Malmö högskola?  Vilka kunskaper och förmågor, utöver ämneskunskaper och examen, ska våra studenter få med sig från studierna vid Malmö högskola?  Vilken framtida roll och inriktning behöver Malmö Högskola ha? Detta ska den nya strategin ge svar på.

21 Vår startpunkt Mångfald” är ett begrepp som behöver definieras. Vi har många olika bilder av vad mångfald är och vad det innebär för oss. Vi borde kunna arbeta mer proaktivt med begreppet, bl a finns en stor potential för innovation och utveckling. Mångfald är en potentiell särart.

22 Bilden av Malmö Högskola
…sammanställning av hur andra uppfattar oss… Modern – nytänkande, fräsch Ambitiös Internationell, mångkulturell Familjär – lärarengagemang Samarbetar med näringsliv, offentlig sektor i regionen Flummigt, rörigt, oorganiserat Dålig information Examen väger lätt på arbetsmarknad Studenter får inte jobb Ej hög nivå på utbildningarna Ingen ledande forskning Torftigt studentliv Källor: Intresseanalys 2010, Studiestartsenkät 2011

23 Bilden av Malmö högskola - URANK

24 Bilden av Malmö högskola - FOKUS
Handelshögskolan i Stockholm Lunds universitet Chalmers tekniska högskola Uppsala universitet Sveriges lantbruksuniversitet Umeå universitet Kungliga Tekniska högskolan Högskolan i Jönköping Karolinska institutet Linköpings universitet Göteborgs universitet Blekinge tekniska högskola Luleå tekniska universitet Högskolan i Borås Stockholms universitet Högskolan i Halmstad Högskolan i Gävle Mittuniversitetet Linnéuniversitetet Malmö högskola Karlstads universitet Örebro universitet Mälardalens högskola Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Skövde Södertörns högskola

25 Ny strategisk plattform - Malmö Högskola 2012
Insikter nulägesanalys Modul 1 Strategiplattform Processarbete Modul 2-5 Förankring och utveckling av strategisk plattform Modul 6 Plan och förberedelser för genomförande Modul 7 Genomförande av strategisk plattform Modul 8 Händelse Uppstartsmöte Bef. material Intervjuer Kulturmätning PVM-mätning Worskhop med arbetsgrupp Nulägesanalys Styrgruppsmöte Chefsmöte Kommunikation Workshops med arbetsgrupp Dialogträffar Färdig plan Utbildning av ambassadörer Verktyg Plan för: Mätningar Analyser Utveckling Utförande Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Kommunikation Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Personal Studenter Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Ambassadörer Kommunikation Aktiviteter Processledning Arbetsgrupp Styrgrupp Chefsgrupp Kommunikation Utveckling av hur respektive respektive fakultet stödjer den strategiska plattformen Tidplan mars-april april-sep okt-dec nov-dec Jan 2013-

26 Strategi 2020 - Arbetsgruppen
> Bim Riddersporre (LS) > Susanna Hedenborg (LS) > Paul Davidsson (TS) > Jörgen Ekman (TS) > Christina Lindh (OD) > Gunnel Svensäter (OD) > Zoltan Blum (HS) > Christel Bahtsevani (HS) > Ingrid Dackert (KS) > Sara Bjärstorp (KS) > Paula Pragert (KS/GF) > Cristina Liljeroth (GF) > Lotta Wogensen (BIT) > Stefan Bengtsson (Rektor) > Cecilia Christersson (Prorektor) > Anna Holmberg (Projektledare) > Richard Jeppsson (Komm.chef) > Sofia Cederström (Personalchef) > Malin Malm (kommunikatör)

27 Ökat fokus på högre utbildning och forskning
”Högskolan har maxat sitt intag” Sydsvenskan 15/7 2012 ”Tusen färre platser på Högskolan” Sydsvenskan 30/8 2012 ”Högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten” DN debatt 24/ ”Fler ingenjörer i bantad högskola” ”Belöna universitet som förbättrar jämställdheten” DN debatt 21/1 2011 ”Intellektuell inavel hot mot forskningen i Sverige” DN debatt 28/8 2011 ”Malmö och Roskilde trotsar nationella barriärer” Sydsvenskan 13/7 2012 ”Lägg jantelagen åt sidan och satsa på elitforskarna” DN debatt 30/8 2012 ”Sverige behöver humaniora och samhällsvetenskap” DN debatt 29/7 Som högskola har vi ett fantastiskt uppdrag; vi är en viktig del av samhället och en viktig del i samhällets utveckling. För att vara relevanta vill vi kunna svara upp mot de tre utmaningar jag nämnde inledningsvis, tre utmaningar som för oss blir dragkrafter i vår utveckling. ”Svenska företag behöver ett bättre innovationsklimat” DN debatt 28/8 2012

28 ”Sverige måste bli bättre på miljöteknisk innovation”
DN 5/7 2012 Återvinn fler näringsämnen än fosfor i avloppsvattnet” DN Vår ohållbara konsumtion utarmar jordens resurser” DN 20/6 2012   SAMHÄLLSUTMANINGAR LIGGER TILL GRUND FÖR VÅR UTBILDNINGS – OCH FORSKNINGSVERKSAMHET ”Demokrati är inte så viktigt för dagens unga svenskar” DN 3/6 2012 ”Fortfarande lång väg kvar innan idrotten blir jämställd” DN 27/7 2012 Svenska företag behöver ett bättre innovationsklimat” DN 28/8 2012 ”Medkänsla är ett måste för vår överlevnad” DN 23/8 2012 ”Svenska bolag står inte upp för yttrandefrihet DN 18/4 2012 Som högskola har vi ett fantastiskt uppdrag; vi är en viktig del av samhället och en viktig del i samhällets utveckling. För att vara relevanta vill vi kunna svara upp mot de tre utmaningar jag nämnde inledningsvis, tre utmaningar som för oss blir dragkrafter i vår utveckling. ”Sämre hälsa hos funktionsnedsatta” DN 25/3 2012 Vi får vänta i 100 år på global demokrati” DN 24/6 2012 ”Ensamheten hotar hälsan hos äldre” DN 18/6 2012

29 stora utmaningar definierar högskolans agenda
DEMOKRATISK UTVECKLING EFFEKTIV RESURSFÖRSÖRJNING HÄLSOFRÄMJANDE UTVECKLING Demokratisk utveckling: Inom området Demokratisk utveckling ser vi aspekter som mänskliga rättigheter, humanistisk grundsyn, social rättvisa, rättssäkerhet, rätt till utbildning, yttrandefrihet med mera. Inom området….utveckla med input från Bim och Anna Effektiv resursförsörjning: Effektiv resursförsörjning ser vi aspekter som miljö- och klimatfrågan, snabbt ökande befolkning och välfärd, folkomflyttningar, urbanisering, mobilitet, ojämn fördelning av begränsade resurser, den mänskliga potentialen med mera. … utveckla med input från Bim och Anna Hälsofrämjande utveckling: Och inom området Hälsofrämjande utveckling ser vi aspekter som ökat behov av vård, bristande resurser, ökat krav på livskvalitet, hälsa/ekonomi, fattigdom, ökad behov av medvetenhet kring friskvård och mat och livsstil. … utveckla med input från Bim och Anna Dessa utmaningar hänger ihop och utgör tillsammans med vår vision själva grunden för vår utbildnings- och forskningsverksamhet. Vi ska därför ha en ständigt pågående dialog kring dessa utmaningar och de ska tillsammans med den strategiska plattformen ligga till grund för fakulteternas Verksamhetsplaner med mjukstart nu inför 2013 och fullt ut nästa år inför 2014.

30 VÅR MISSION - VÅR UNIKA UPPGIFT
Genom forskning och utbildning bidrar vi till proaktiv samhällsutveckling Vad kan det betyda? Vi är ett nav för samhällsnyttig forskning och innovation Våra utbildningar ger studenterna förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser Tillsammans tar vi oss an de stora samhällsutmaningarna Vår mission, vår unika uppgift. Vad är det vi ska göra: Genom forskning och utbildning driver vi proaktiv samhällsutveckling, vi är ett nav för samhällsnyttig forskning och innovation. Våra utbildningar ger studenterna förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser. Tillsammans tar vi oss an de stora samhällsutmaningarna

31 VÅR VISION – DET VI VILL bidra till med vårt arbete
En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling Mål för Malmö högskola: Vår gränsöverskridande forskning och utbildning har stort genomslag De som studerat vid Malmö högskola är efterfrågade och har förmåga och vilja att göra skillnad Mah är en global förebild för hur lärosäten tar en mer aktiv roll i samhällsutvecklingen Vår vision: Det vi vill uppnå med vår mission är att Vår gränsöverskridande forskning och utbildning har stort genomslag samt att de som studerat vid MAH är efterfrågade och har förmåga och vilja att göra skillnad. Vi ser oss vara en global förebild för hur lärosäten tar en mer aktiv roll i samhällsutvecklingen. Ytterst medverkar vi till en värld där mångfald, kunskap och kreativitet leder till hållbar samhällsutveckling.

32 Högskoleövergripande STRATEGIER
Malmö högskolas utbildning och forskning drivs av de lokala och globala samhällsutmaningarna Malmö högskola nyttiggör utbildning och forskning i samverkan med andra aktörer i samhället på ett proaktivt sätt Malmö högskola främjar livslångt lärande och handlingskompetens i ett föränderligt samhälle Malmö högskola kännetecknas av en kvalitetsdrivande kultur Malmö högskola arbetar aktivt med ledarskap och medarbetarskap som en förutsättning för högskolans utveckling Vi har beslutat oss för några vägledande strategier, strategier som vi internt fokuserar på för att lyckas med vår externa mission/uppgift. MAH ska, som proaktiv samhällsaktör, framgångsrikt integrera och nyttiggöra forskning och utbildning i samhället. MAH ska stimulera studenterna till ett livslångt lärande för handlingskompetens i ett föränderligt samhälle. Utvecklingen av MAHs utbildningar och forskning ska drivas av de viktiga samhällsutmaningarna lokalt och globalt. MAH ska utveckla ett ledarskap och ett medarbetarskap som möjliggör högskolans utveckling i riktning mot visionen. MAH ska utveckla en kvalitetsdrivande kultur. Här ska Bims, Annas och Malins arbete in som korta exempel på utveckling och innebörd av respektive huvudstrategi…

33 VAD ÄR NÄSTA STEG? Fortsatt utveckling och förankring av den övergripande beskrivningen av vision, uppgift och strategier Nedbrytning och tolkning av de övergripande begreppen för alla högskolans enheter Detta sker med start i höst!

34 HUR SKA PROCESSEN DRIVAS RESTEN AV ÅRET
Mål: Skapa en tydlig, relevant och angelägen strategisk plattform för MAH Förankring Utveckling Förankring Fakulteter/enheter Chefsmöten + APT Information Återkoppling Frågor och svar Förberedande inför dialogträffar Dialogträffar med rektor. Samtal kring SP och vad den betyder för enhetens utvecklingsarbete 2013 Processledning och arbetsgrupp Utveckling strategisk plattform: Vision Mål Mission Strategier Förhållningssätt Kärnvärden Beslut Strategisk Plattform Referens- och styrgrupp Avstämning  Det resterande arbetet med att ta fram vår värdegrund/förhållningssätt och våra kärnvärden har påbörjats och beräknas vara klart under september. Arbetsgruppens medlemmar kommer precis som tidigare att arbeta fram förslag som därefter stäms av i möten med medarbetarna i organisationen, interna referensgrupper och vår styrgrupp. Under oktober, november och december dialogträffar i en utvecklings- och förankringsprocess av den strategiska plattformen på institutionerna avdelningar för att därefter sätta ner foten och fatta beslut om en slutgiltig formulering.

35 Vad händer Under hösten 2012?
4 sep Rektor i Orkanen 10 sep Chefsmöte: Alla chefer informeras inför APT-möten 11 sep   Arbetsgruppen WS 9: Kärnvärden September: APT-möten: Information och en första dialog kring utkastet till strategisk plattform vid inst/motsv 26 sep   Referensgruppsmöte, extern grupp 1 okt          Referensgruppsmöte, studentgrupp 3 okt Möte i arbetsgruppen: Revision och uppdatering av strategisk plattform utifrån synpunkter från medarbetare och referensgrupper Okt-dec: Dialogträffar: Rektor träffar samtliga institutioner/enheter för att diskutera utkastet till en ny strategisk plattform 13 nov Chefsmöte: Vårens program för genomförande Det strategiska arbetet stäms fortlöpande av med strategiprocessens styrgrupp samt arbetstagarorganisationerna. Rapportering sker i högskolestyrelsen.

36 PROCESS OCH MÅL FÖR GENOMFÖRANDE 2013
Utveckla vårt arbetssätt så att det stödjer verksamheten och högskolans utveckling Fokus på innehåll och kvalitet i vår utbildning och forskning med avstamp i de definierade samhällsutmaningarna och den strategiska plattformen. Våren 2013 VAD: Fokus på förhållningssätt, medarbetarskap / ledarskap och kvalité Kontinuerlig dialog kring samhälls- utmaningar och hur vi på Mah kan möta dessa HUR: I de högskoleövergripande beredningarna APT med stöd av ambassadörsgrupp Dialogträffar med ledningen Gränsöverskridande dialog genom seminarier och föredrag, hemsidan, sociala medier Hösten 2013 VAD: Fokus på fakulteters/avdelningars verksamhetsplaner (Vad, Varför och Hur) kopplat till den Strategiska Plattformen Fortsatt kontinuerlig dialog kring samhällsutmaningar och hur vi på Mah kan möta dessa HUR: I de högskoleövergripande beredningarna APT med stöd av ambassadörsgrupp Dialogträffar med ledningen Gränsöverskridande dialog Under första halvåret 2013 ska vi först och främst arbeta med vår framtida kultur. Vi har då beslutat ett antal värdeord som ska guida oss i vårt förhållningssätt till verksamheten. Vi ska också utveckla den kontinuerliga dialogen kring våra utmaningar och hur de bör påverka vårt arbete. Det är bränslet för utvecklingen av vår verksamhet och den ska hållas levande. Arbete ska i så hög grad som möjligt ske genom den vanliga verksamheten. Medarbetarsamtal, APT och andra möten blir naturliga platser för detta kompletterat med fortsatta dialogträffar och mina inspel i ”Rektor i Orkanen” där vi även kommer att ta in externa talar som kan belysa våra utmaningar på olika sätt.

37 Strategiprojektet på webben:

38 Rektor i orkanen 4 september 2012
Var står vi idag? Ett urval starka insatser Utmaningar och aktuella frågor hösten 2012 Utkast till strategisk plattform med sikte på 2020

39 Tack för uppmärksamheten Frågor?


Ladda ner ppt "Rektor i Orkanen 4 september 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser