Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten.  13 institutioner, 2 centrumbildningar  Ca 1 200 anställda, varav 45 % lärare/forskare  13 utbildningsprogram på grundnivå 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten.  13 institutioner, 2 centrumbildningar  Ca 1 200 anställda, varav 45 % lärare/forskare  13 utbildningsprogram på grundnivå "— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten

2  13 institutioner, 2 centrumbildningar  Ca 1 200 anställda, varav 45 % lärare/forskare  13 utbildningsprogram på grundnivå  3 400 helårsstudenter  Ca 650 forskarstuderande, varav 144 (sept -08) har en doktorandanställning  Ca 80 ämnesinriktningar i forskarutbildningen Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se Forskning och utbildning inom hälsa och vård

3  Riksdagsmotioner 1946 och 1947 om högskola och rikssjukhus till Umeå  Beslut 1951 om vetenskapligt bibliotek med ”femte exemplaret”  Odontologisk klinik 1956, tandläkarutbildning 1957  Läkarutbildning 1957  Umeå universitet invigs 1965  Hälsohögskolan integreras med Medicinska fakulteten från 1997, fullt genomfört 2002  Medicinska och odontologiska fakulteterna slås samman från 1 juli 1999 till Medicinsk-odontologiska fakulteten  Namnbyte till Medicinska fakulteten från 1 april 2004  Regionaliseringen (till Östersund, Sundsvall, Sunderbyn) av läkarutbildningens kliniska del inleds 2008 Milstolpar Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

4 Institutioner  Farmakologi och klinisk neurovetenskap  Folkhälsa och klinisk medicin  Integrativ medicinsk biologi  Kirurgisk och perioperativ vetenskap  Klinisk mikrobiologi  Klinisk vetenskap  Medicinsk biovetenskap  Medicinsk kemi och biofysik  Molekylärbiologi  Odontologi  Omvårdnad  Samhällsmedicin och rehabilitering  Strålningsvetenskaper Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

5 Centrumbildningar  UFBI — Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning  Studerar hjärnan med olika avbildningstekniker, bl.a. fMRI  Startår 2001. Mer info: www.umeabrainimaging.com  UCMM — Umeå centrum för molekylär medicin  Startår 1999, direkt under fakulteten från 2007  Integrerar molekylärbiologi med klinisk forskning  Omfattar f.n. (2012) tio självständiga forskargrupper  UCMR — Umeå Centre for Microbial Research  Inkluderar den svenska noden i The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, MIMS.  Anknuten till Institutionen för molekylärbiologi  Startår 2007. Mer info: www.ucmr.se Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

6 Utbildning  Grundnivå  Omfattar mer än hälften av fakultetens anslag: ca 320 miljoner kronor (budget 2009)  13 utbildningsprogram, de flesta direkt inriktade mot yrken på området vård och hälsa  Alla program är forskningsanknutna  Utbildningen sker vid institutionerna, ett program kan ha lärare från en eller flera institutioner  Avancerad nivå – påbyggnadsprogram  Forskningsförberedande magisterprogram  Specialistutbildningar för sjuksköterskor  Påbyggnadskurs i psykoterapi Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/utbildning/

7 Utbildningsprogram medicin  Biomedicinprogrammet 180+120 hp  Totalt 105 HST – 1,1 sök/plats 2008  Idrottsvetenskapliga programmet med inr. mot idrottsmedicin och coaching 180/240 hp  Första antagning ht 2006, samarbete med sam.fak.  Totalt 100 HST, 2,3 1-handsökande/plats ht 2008  Logopedprogrammet 240 hp  Total 48 HST – 3,7 1-handsök/plats VT 2007  Antagning VT udda år  Samarbete med sam.fak. och hum.fak.  Läkarprogrammet 330 hp  Totalt 809 HST – 6,5 1-handsök/plats ht 2008  Utökning till 98 platser/termin med start vt 2009 Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/utbildning/

8 Utbildningsprogram odontologi  Tandhygienistprogrammet 120/180 hp  Totalt 72 HST – 2,4 1-handssök/plats 2008  Antagning HT  Tandläkarprogrammet 300 hp  Totalt 199 HST – 3,2 1-handssökande/plats vt 2008  Antagning VT  Utökning till 60 platser med start vt 2009  Tandteknikerprogrammet 180 hp  Totalt 61 HST – 1,9 1-handssök/plats ht 2008  Antagning HT Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/utbildning/

9 Utbildningsprogram vård (1)  Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  Totalt 730 HST  Kursort Umeå – 3,4 förstahanssökande/plats ht 2008  Kursort Skellefteå – 2,1 1-handssökande/plats ht 2008  Kursort Örnsköldsvik – 1,1 förstahandssökande/plats ht 2008  Nätburen utb. i Lycksele – 3,8 förstahandssökande/plats ht 2008  Psykiatrisk omvårdnad 120 hp  Startade ht 2008  2,2 förstahandssökande per plats ht 2008  30 platser, distans, träffpunkt Skellefteå, antagning ht  Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp  Totalt 36 HST – 1,5 sök/plats 2008  Antagning HT Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/utbildning/

10 Utbildningsprogram vård (2)  Arbetsterapeutprogrammet 180 hp  Totalt 148 HST – 1,3 förstahandssökande/plats HT 2008  Biomedicinsk analytikerprogrammet 180 hp  Totalt 88 HST – antagning HT  0,9 förstahandssökande/plats HT 2008  Sjukgymnastprogrammet 180 hp  Totalt 182 HST – 5,4 förstahandssökande/plats HT 2008 Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/utbildning/

11 Utbildningsprogram psykoterapi  Två kurser på grundläggande nivå:  Psykoterapi, 60 hp  Kognitiv beteendeterapi, 45 hp  Fyra program på fortsättningsnivå:  Inriktning kognitiv psykoterapi, 90 hp  Inriktning psykodynamisk psykoterapi, 90 hp  Inriktning familjeterapi, 90 hp  Inriktning barn- och föräldraterapi, 90 hp Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/utbildning/

12 Påbyggnadsutbildningar Specialistutbildningar för sjuksköterskor:  Barnmorskeutbildning 90 hp – 20 HST  Specialistutbildningar 60-75 hp (ca 10 st) Master- och magisterutbildningar med huvudämnena  Arbetsterapi  Biomedicin  Folkhälsovetenskap  Idrottsmedicin (endast magister)  Medicinsk biokemi (biomedicin)  Medicinsk mikrobiologi (biomedicin)  Omvårdnad (endast magister)  Sjukgymnastik  Tandteknik Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/utbildning/

13 Forskning  36 % av det totala fakultetsanslaget: ca 228 miljoner kronor (budget 2012)  Växande tillskott från externa anslagsgivare, totalt ca 329 miljoner kronor (2010)  Merparten sker vid institutionerna  Två centrumbildningar nästan helt inriktade på forskning:  Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM))  Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/forskning/

14 Externa anslag Umeå universitet Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/forskning/ Miljoner kronor 2005-2009, per fakultet

15 Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se/forskning/ Externa anslagskällor

16 Utbildning på forskarnivå  Brygga mellan grundutbildning och forskning  Cirka 80 ämnesinrikningar  Leder till licentiat- eller doktorsexamen  Ca 650 forskarstuderande vid fakulteten, 144 har doktorandtjänst (2008) 57 % kvinnor (2010)  74 antagna 2007  Andelen kvinnor antagna 2007: 54 % 2001-2006 i genomsnitt 57 %.  76 doktorsexamina (2011) Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.seutbildning/utbildning-pa-forskarniva/

17 Organisation Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

18 Fakultetsnämnden  Fakultetens högsta beslutande organ. Sammanträder ungefär en gång i månaden  Utses för tre år i taget; den nu sittande tillträdde 1 okt. 2011  Sju ledamöter utses av fakultetskollegiet (dvs. samtliga ordinarie disputerade lärare) plus en extern ledamot (representant för Västerbottens läns landsting). Tre representanter för Medicinska studentkåren  Leds av dekanus (Anders Bergh, ordf.), prodekanus (Maria Fällman) och vice dekanus (Birgitta Bernspång)  Bemanningsplaneringsutskottet (BPU), inrättat från 2012, är direkt underställt Fakultetsnämnden och bereder frågor om lärarbemanning på kort och lång sikt. Ordförande är dekanus. Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

19 Beredningsorgan  Grundutbildningsnämnden GUN  Bereder övergripande ärenden inom grundutbildningen  Består av ordförandena i programråden, 3 studeranderepr.  Ordförande vice dekanus Birgitta Bernspång  Forskningsnämnden FoN  Ärenden som rör forskningsaktivitet inom fakulteten  Tio ordinarie ledamöter varav en extern, 2 studeranderepr.  Ordförande prodekanus Maria Fällman  Forskarutbildningsutskottet FUT  Underställt Forskningsnämnden  Planering och beslut kring utbildning på forskarnivå  Löpande ärenden hanteras av studierektor (Ann Sörlin)  Fem ordinarie ledamöter, bland dem studierektor. En studeranderepr.  Ordförande: Anders Blomberg (även vice ordf. i FoN)  Anställnings- och docenturnämnden ADN  Bereder anställning och befordran av forskare/lärare  Bereder ansökningar om docentur vid fakulteten  Sex ordinarie ledamöter, sex suppleanter, en studeranderepr.  Ordförande: Peter Naredi Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

20 Programråd  PRASI — Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottsmedicin och coachning  PRB — Biomedicinprogrammet  PRBMA — Biomedicinsk analytiker-programmet  PRF — Masterprogrammet i folkhälsovetenskap  PRL — Läkarprogrammet  PRLP — Logopedprogrammet (repr. från fler fakulteter)  PRO — Odontologiska utbildningar (Tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammen)  PRS — Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Högskoleprogrammet psykiatrisk omvårdnad  PRSA – Sjuksköterskeprogram – avancerad nivå Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

21 Delegationsordningen  Regler om beslutsnivå inom universitet för olika ärenden  Rektor eller Fakultetsnämnden överför uttryckligen beslutanderätt till andra organ  Görs skriftligt i regelsamling Arbetsordningen för medicinska fakulteten  Fastställs av Fakultetsnämnden  Regler om uppgifter och ansvar för fakultetens beredningsorgan Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

22 Samverkan ALF/TUA/VårdSam  Regionalt samverkansavtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet (december 2008)  ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning m.m.) reglerar statens ersättning till sjukvården för dess merkostnader av läkarutbildningen. Före 1990: LUA (Läkarutbildningsavtalet).  ALF-samrådet gäller numera tre områden:  Grundutbildning av läkare  Medicinsk forskning  Utveckling av sjukvården  TUA (Tandläkarutbildningsavtalet) är en motsvarighet för tandläkarutbildningen.  VårdSam betecknar samverkan kring de vårdutbildningar som tidigare låg under landstinget Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

23 Samrådet med landstinget Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

24 Regelverk (1) Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se Verksamheten vid Sveriges universitet och högskolor styrs bland annat av: Högskolelagen (1992:1434) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:1434 Högskoleförordningen (1993:100) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:100 Förvaltningslagen (1986:22) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1986:223

25 Regelverk (2) Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se Högskolelagen (1992:1434) Kapitel 1. Kvalitet Utbildning och forskning på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Högskolorna ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet (tredje uppgiften). 6§: För forskningen skall som allmänna principer gälla: 1. Forskningsproblem får fritt väljas 2. Forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3. Forskningsresultat får fritt publiceras Kapitel 2. Organisation Rektorn leder högskolans verksamhet och ingår i dess styrelse. Regeringen utser ordförande. Kapitel 3. Lärare Regler för professor och lektor. ”I en professors eller lektors arbetsuppgifter ska det normalt ingå både utbildning och forskning.” Varje högskola bestämmer själv vilka kategorier av lärare som ska anställas därutöver.

26 Uppdraget Högskolelagen 2 kap. Riksdagen bestämmer vetenskapsområden för forskarutbildning. Minst en fakultetsnämnd skall finnas vid högskola där det finns ett vetenskapsområde. ”Fakultetsnämnderna skall ansvara för forskning och forskarutbildning. Nämnderna skall också ansvara för grundutbildningen, om inte universitetet eller högskolan inrättar särskilda organ för den utbildningen”. Detaljer i Högskoleförordningen (1993:100). Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

27 Centrala aktörer Riksdagen Regeringen Utbildningsdepartemetet Beslutsunderlag till regeringen i frågor som rör bl.a. barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, universitets- och högskoleväsende, forskning, studiestöd och studiesociala frågor. Högskoleverket (HSV) Kvalitetsgranskning, tillsyn, utredning och analys, värdering av utländska utbildningar, studieinformation. Verket för högskoleservice (VHS) Två verksamheter: Samordnad antagning till högskolans programutbildningar samt upphandlingstjänster Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

28 Budgetdatum Den ekonomiska vårpropositionen (vårbudgeten) kommer i mitten av april. Innehåller bl.a. regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och förslag till utgiftstak för den offentliga sektorn. Riksdagsbeslut i juni. Regeringen ska lämna budgetpropositionen, ett mer detaljerat budgetförslag för nästa kalenderår, till riksdagen senast 20 september. (Senareläggs under valår.) Riksdagsbeslut i december. Medicinska fakulteten | www.medfak.umu.se

29 Årscykeln


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten.  13 institutioner, 2 centrumbildningar  Ca 1 200 anställda, varav 45 % lärare/forskare  13 utbildningsprogram på grundnivå "

Liknande presentationer


Google-annonser