Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten"— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten

2 Medicinska fakulteten
Forskning och utbildning inom hälsa och vård 13 institutioner, 3 centrumbildningar 1 172 anställda, varav 44 % lärare/forskare 13 utbildningsprogram på grundnivå, 80 fristående kurser 3 334 helårsstudenter, registrerade studenter Ca 524 forskarstuderande, varav 56 % kvinnor Ca 80 ämnesinriktningar i forskarutbildningen Årsomsättning totalt miljoner kronor (2012) varav 408 miljoner kronor externa medel Medicinska fakulteten |

3 Milstolpar Riksdagsmotioner 1946 och 1947 om högskola och rikssjukhus till Umeå Beslut 1951 om vetenskapligt bibliotek med ”femte exemplaret” Odontologisk klinik 1956, tandläkarutbildning 1957 Läkarutbildning 1957 Umeå universitet invigs 1965 Hälsohögskolan integreras med Medicinska fakulteten från 1997, fullt genomfört 2002 Medicinska och odontologiska fakulteterna slås samman från 1 juli 1999 till Medicinsk-odontologiska fakulteten Namnbyte till Medicinska fakulteten från 1 april 2004 Regionaliseringen (till Östersund, Sundsvall, Sunderbyn) av läkarutbildningens kliniska del inleds 2008 Medicinska fakulteten |

4 Institutioner Farmakologi och klinisk neurovetenskap
Folkhälsa och klinisk medicin Integrativ medicinsk biologi Kirurgisk och perioperativ vetenskap Klinisk mikrobiologi Klinisk vetenskap Medicinsk biovetenskap Medicinsk kemi och biofysik Molekylärbiologi Odontologi Omvårdnad Samhällsmedicin och rehabilitering Strålningsvetenskaper Medicinska fakulteten |

5 Centrumbildningar UFBI — Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
Studerar hjärnan med olika avbildningstekniker, bl.a. fMRI Startår Mer info: UCMM — Umeå centrum för molekylär medicin Startår 1999, direkt under fakulteten från 2007 Integrerar molekylärbiologi med klinisk forskning Omfattar f.n. (2012) tio självständiga forskargrupper UCMR — Umeå Centre for Microbial Research Inkluderar den svenska noden i The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, MIMS. Anknuten till Institutionen för molekylärbiologi Startår Mer info: Medicinska fakulteten |

6 Utbildning Grundnivå Avancerad nivå – påbyggnadsprogram
Omfattar mer än hälften av fakultetens anslag: ca 390 miljoner kronor (budget 2013) 13 utbildningsprogram, de flesta direkt inriktade mot yrken på området vård och hälsa Alla program är forskningsanknutna Utbildningen sker vid institutionerna, ett program kan ha lärare från en eller flera institutioner Avancerad nivå – påbyggnadsprogram Forskningsförberedande master- och magisterprogram Specialistutbildningar för sjuksköterskor Påbyggnadskurs i psykoterapi Medicinska fakulteten |

7 Utbildningsprogram medicin
Biomedicinprogrammet inkl. master hp Totalt 103 HST (budget 2013) Tränarprogrammet med inr. mot idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi 180/240 hp Första antagning ht 2006, samarbete med sam.fak. Totalt 100 HST Logopedprogrammet 240 hp Totalt 24 HST Antagning HT 2013 Samarbete med sam.fak. och hum.fak. Läkarprogrammet 330 hp Totalt HST Delar förlagda till Sunderbyn, Sundsvall och Östersund Medicinska fakulteten |

8 Utbildningsprogram odontologi
Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral hälsa 120/180 hp Totalt 83 HST Tandläkarprogrammet 300 hp Totalt 300 HST Tandteknikerprogrammet 180 hp Totalt 77 HST Medicinska fakulteten |

9 Utbildningsprogram vård (1)
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Totalt 747 HST Kursorter: Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik Nätburen utb. i Lycksele (nästa start planeras HT 2014) Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad 120 hp Startade ht 2008 Totalt 45 HST Nätburen distans, träffpunkt Skellefteå, antagning ht Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp Totalt 50 HST Medicinska fakulteten |

10 Utbildningsprogram vård (2)
Arbetsterapeutprogrammet 180 hp Totalt 202 HST inkl. master/magister, bildterapi Biomedicinsk analytikerprogrammet 180 hp Totalt 98 HST Sjukgymnastprogrammet 180 hp Totalt 182 HST inkl. master/magister Medicinska fakulteten |

11 Påbyggnadsutbildningar
Specialistutbildningar för sjuksköterskor: Barnmorskeutbildning 90 hp – 20 HST Specialistutbildningar hp (ca 10 st) Master- och magisterutbildningar med huvudämnena Arbetsterapi Biomedicin Folkhälsovetenskap Idrottsmedicin (endast magister) Medicinsk biokemi (biomedicin) Medicinsk mikrobiologi (biomedicin) Omvårdnad (endast magister) Sjukgymnastik Tandteknik Medicinska fakulteten |

12 Påbyggnadsprogram psykoterapi
Fyra inriktningar: Barn- och ungdomspsykoterapi, 90 hp Familjeterapi, 90 hp Psykodynamik, 90 hp Kognitiv och beteendeinriktad terapi, 90 hp Medicinska fakulteten |

13 Forskning Fakultetsanslag på ca 244 miljoner kronor (budget 2013)
Växande tillskott från externa anslagsgivare, totalt ca 408 miljoner kronor (2012) Merparten sker vid institutionerna Tre centrumbildningar nästan helt inriktade på forskning: Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)) Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI) Medicinska fakulteten |

14 Utbildning på forskarnivå
Brygga mellan grundutbildning och forskning Ett ämne – Medicinsk vetenskap – med ca 80 ämnesinrikningar Leder till licentiat- eller doktorsexamen Totalt 524 forskarstuderande vid fakulteten 2012, 56 % kvinnor 79 doktorsexamina 2012 99 antagna 2012, varav 49 kvinnor Medicinska fakulteten |

15 Organisation Medicinska fakulteten |

16 Fakultetsnämnden Fakultetens högsta beslutande organ. Sammanträder ungefär en gång i månaden Utses för tre år i taget; den nu sittande tillträdde 1 okt. 2011 Sju ledamöter utsedda av fakultetskollegiet (dvs. samtliga ordinarie disputerade lärare) plus en extern ledamot (representant för Västerbottens läns landsting). Tre representanter för Medicinska studentkåren Leds av dekanus (Anders Bergh, ordf.), prodekanus (Maria Fällman) och vice dekanus (Birgitta Bernspång) Bemanningsplaneringsutskottet (BPU), inrättat från 2012, är direkt underställt Fakultetsnämnden och bereder frågor om lärarbemanning på kort och lång sikt. Ordförande är dekanus. Medicinska fakulteten |

17 Beredningsorgan Grundutbildningsnämnden GUN Forskningsnämnden FoN
Bereder övergripande ärenden inom grundutbildningen Består av ordförandena i programråden, 3 studeranderepr. Ordförande vice dekanus Birgitta Bernspång Forskningsnämnden FoN Ärenden som rör forskningsaktivitet inom fakulteten Tio ordinarie ledamöter varav en extern, 2 studeranderepr. Ordförande prodekanus Maria Fällman Forskarutbildningsutskottet FUT Underställt Forskningsnämnden Planering och beslut kring utbildning på forskarnivå Löpande ärenden hanteras av studierektor (Ann Sörlin) Sex ordinarie ledamöter, bland dem studierektor. En doktorandrepr. Ordförande: Anders Blomberg (även vice ordf. i FoN) Anställnings- och docenturnämnden ADN Bereder anställning och befordran av forskare/lärare Bereder ansökningar om docentur vid fakulteten Sex ordinarie ledamöter, sex suppleanter, en studeranderepr. Ordförande: Erik Johansson Medicinska fakulteten |

18 Programråd PRAST — Arbetsterapeutprogrammet, sjukgymnastprogrammet och tränarprogrammet  PRB — Biomedicinprogrammet PRBMA — Biomedicinsk analytiker-programmet PRL — Läkarprogrammet PRLP — Logopedprogrammet (repr. från flera fakulteter) PRPH — Masterprogrammet i folkhälsovetenskap PRO — Odontologiska utbildningar (tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammen) PRS — Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Högskoleprogrammet psykiatrisk omvårdnad PRSA – Sjuksköterskeprogram – avancerad nivå Medicinska fakulteten |

19 Delegationsordningen
Regler om beslutsnivå inom universitet för olika ärenden Rektor eller Fakultetsnämnden överför uttryckligen beslutanderätt till andra organ Görs skriftligt i regelsamling Arbetsordningen för medicinska fakulteten Fastställs av Fakultetsnämnden Regler om uppgifter och ansvar för fakultetens beredningsorgan Medicinska fakulteten |

20 Samverkan ALF/TUA/VårdSam
Regionalt samverkansavtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet (december 2008) ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning m.m.) reglerar statens ersättning till sjukvården för dess merkostnader av läkarutbildningen. Före 1990: LUA (Läkarutbildningsavtalet). ALF-samrådet gäller numera tre områden: Grundutbildning av läkare Medicinsk forskning Utveckling av sjukvården TUA (Tandläkarutbildningsavtalet) är en motsvarighet för tandläkarutbildningen. VårdSam betecknar samverkan kring de vårdutbildningar som tidigare låg under landstinget Medicinska fakulteten |

21 Samrådet med landstinget
Medicinska fakulteten |

22 Regelverk (1) Verksamheten vid Sveriges universitet och högskolor styrs bland annat av: Högskolelagen (1992:1434) Högskoleförordningen (1993:100) Förvaltningslagen (1986:22) Medicinska fakulteten |

23 Regelverk (2) Högskolelagen (1992:1434)
Kapitel 1. Kvalitet Utbildning och forskning på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Högskolorna ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet (tredje uppgiften). 6§: För forskningen skall som allmänna principer gälla: 1. Forskningsproblem får fritt väljas 2. Forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3. Forskningsresultat får fritt publiceras Kapitel 2. Organisation Rektorn leder högskolans verksamhet och ingår i dess styrelse. Regeringen utser ordförande. Kapitel 3. Lärare Regler för professor och lektor. ”I en professors eller lektors arbetsuppgifter ska det normalt ingå både utbildning och forskning.” Varje högskola bestämmer själv vilka kategorier av lärare som ska anställas därutöver. Medicinska fakulteten |

24 Uppdraget Högskolelagen 2 kap.
Riksdagen bestämmer vetenskapsområden för forskarutbildning. Minst en fakultetsnämnd skall finnas vid högskola där det finns ett vetenskapsområde. ”Fakultetsnämnderna skall ansvara för forskning och forskarutbildning. Nämnderna skall också ansvara för grundutbildningen, om inte universitetet eller högskolan inrättar särskilda organ för den utbildningen”. Detaljer i Högskoleförordningen (1993:100) . Medicinska fakulteten |

25 Centrala aktörer Riksdagen Regeringen
Utbildningsdepartemetet Beslutsunderlag till regeringen i frågor som rör bl.a. barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, universitets- och högskoleväsende, forskning, studiestöd och studiesociala frågor. Universitetskanslersämbetet (Fram till 2013 Högskoleverket, HSV) Kvalitetsgranskning, tillsyn, utredning och analys. Universitets- och högskolerådet (Fram till 2013 bl.a. Verket för högskoleservice ,VHS) Samordnad antagning till högskolan, upphandlingstjänster, , studieinformation ,värdering av utländska utbildningar m.m. Medicinska fakulteten |

26 Budgetdatum Den ekonomiska vårpropositionen (vårbudgeten) kommer i mitten av april. Innehåller bl.a. regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och förslag till utgiftstak för den offentliga sektorn. Riksdagsbeslut i juni. Regeringen ska lämna budgetpropositionen, ett mer detaljerat budgetförslag för nästa kalenderår, till riksdagen senast 20 september. (Senareläggs under valår.) Riksdagsbeslut i december. Medicinska fakulteten |

27 Årscykeln Medicinska fakulteten |


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten"

Liknande presentationer


Google-annonser