Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsarkitektur - Management by making sense Lotta Hugner, Guide Konsult AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsarkitektur - Management by making sense Lotta Hugner, Guide Konsult AB."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsarkitektur - Management by making sense Lotta Hugner, Guide Konsult AB

2 Oo

3 Ledarskapsstilar genom tiderna... Management by... walking disappearing fear confusing...”by making sense”

4 Vad är en verksamhetsarkitektur? En verksamhetsarkitektur beskriver verksamheten som system i ett sammanhang:  Hur viktiga "saker" i verksamheten är strukturerade.  Vilka komponenter dessa saker består av.  Hur komponenterna passar ihop och samverkar i något syfte.

5 Vad är en verksamhetsarkitektur? Standardisering av verksamhetens strukturer avseende:  tankemönster, begreppsapparat  processer, flöden, beteenden  motivation, inriktning, styrning  resurser, objekt, information  ansvar, organisation  EIA: Informations- & kommunikationssystem, format, lösningsprinciper Slutsatser: En verksamhetsarkitektur innebär tvärfunktionell verksamhetsstyrning som kommer att utmana den vertikala styrningen i "stuprör”.

6 Nyttan av att beskriva arkitekturen  Förmedla en överblick över Företaget där man ser verksamhetens bedrivande i sin helhet, inkl nyttjandet av IT som får verksamheten att "fungera" bättre.  Hitta förbättringspunkter, formulera förbättringsförslag och planera förbättringsobjekt. Särskilt tvärfunktionella, som spänner över gränser. Gäller både processerna och deras IT-stöd.  Reda ut var och hur förväntningarna på varandra inte stämmer överens, inkl "glapp" och bristande koordinering mellan parternas IT-stöd.  Kunna avgränsa ut ett fokusområde för djupare studier och veta hur det samspelar med omgivningen (både i direkta kontakter och indirekt via IS/IT).  Normgivande för gruppering av verksamhetens ingående delar. "Gruppering" kan göras efter organisation/linjeansvar, roller, processer - förädlingsflöden, geografi, kunskapsområde, m fl.  Utbildning i företagskunskap (verksamhet och IS/IT), där belysning av "min plats i helheten" skapar mening för envar: "Management by making sense".

7 Mer nytta!  Kommunikation och resonerande mellan verksamhetens alla intressenter om verksamheten och dess utveckling  Upprätthålla en gemensam framtidsvision för verksamhet och IS/IT.  Integrera verksamheten för störningsfri samverkan.  Frigöra informationsresurserna för merutnyttjande över gränser.  Undvika redundans (onödigt arbete, dubbelarbete och onödiga satsningar) i verksamheten och dess IS-lösningar.  Underlätta förändringar genom minskad komplexitet (oöverskådligt, rörigt, etc).  Frigöra kapacitet för utveckling i stället för att låsas i härvor av spagetti.

8 Syftet på sikt med att vidmakthålla en arkitektur  En verksamhetsarkitekturs främsta syfte är att säkra verksamhetens förmåga att skapa värden, över tiden och med hänsyn till omvärldens förändringar.  Värden skapas genom att insatsmaterial förädlas till produkter (som kan vara både varor och tjänster) i delverksamheter som motiveras framför allt av rationellt gemensamt värdeskapande. Men: En arkitektur som inte beskrivs degenererar. För att vidmakthållas så måste även dess beskrivning vidmakthållas, på ett enhetligt och stabilt sätt.

9 Belysning av värdeskapandet i sitt sammanhang Den bärande motiveringen för varje verksamhet (eller del därav) är att den kan skapa värden för någon. Utgå från det! Resursmässiga förutsättningar Värdeskapande aktivitet GÖR: Värdetillskott Resurs för att göra tillförs Värdebärande objekt in Objekt med högre värde ut Styrning

10 Regalskeppet Vasa

11 Framtagning av en verksamhetsarkitektur 1.Etablera verksamhetens styrande målstruktur. 2.Klassificera verksamhetens processer övergripande. 3.Klassificera verksamhetens hanteringsobjekt övergripande. 4.Verifiera grovt processer vs hanteringsobjekt. 5.Verifiera detaljerat 6.Visualisera värdeskapandet med IS-stöd 7.Koppla mot/skapa InfoSystem och DataBaser 8.Koppla mot/skapa en IT-arkitektur

12 12 Kundcase!

13 Hur ska arkitekturen etableras och vidmakthållas?  Etablera en arkiekturprincip (Enterprise Architecture Framework) som gör nytta för både verksamhet och informationssystem. Inte "bara" för IS.  Etablera, dokumentera och sprid gemensamma beskrivningsformer för arkitekturens olika vyer: Konsekventa, heltäckande, begripliga.

14 Astrakanssyn påverksamhetsmodeller Svaren påfrågorna i verksamhetsskiktet skahängaihop i en meningsskapande helhet! 3-skiktad arkitektur: Information architecture Technical architecture Business architecture Mål Vadvillviuppnå? Objekt, resurser Vadärdetvi ”hanterar”? Värdeskapande aktiviteter Hur?Vem?Var? När? motiverar, styr förutsätter, påverkar, skapar initierar, styr begränsarmöjligatillstånd &tillståndsövergångarför uttrycker önskvärda tillståndför kan specificeras som Arkitekturenskvalitetssäkrande sammanhang Regler Vadska gälla......när (händelse)...om (villkor)?

15 Process- strukturen Y X Förädlings- flöde in Kompetensgrupp A Kompetensgrupp B Inforesurs X Förädlings- flöde ut Informationsstöd som innehåller uppgifter om... Arbets-insatser som består av att... Org-enhet Ansvarar för... Org-enhet Ansvarar för... Inforesurs Y P-1P+1 M-2 M-3 Verksamhetens övergripande mål Ett mål/medel är att uppnå... MÅL-1 Mål- strukturen Organisations- strukturen Informations- strukturen Gemensamt tillgängliga resurser Lednings- processer Styrmedel för reglerat umgänge mellan parterna i processen Org-enhet Ansvarar för... DelProcess: P Arbetet här går ut på att... definierar tillför siktar mot bidrar rapporterar till Lednings-insatser som består av att... har till Beskrivningsformen har funnits länge

16 Hur ska arkitekturen etableras och vidmakthållas?  Etablera en arkiekturprincip (Enterprise Architecture Framework) som gör nytta för både verksamhet och informationssystem. Inte "bara" för IS.  Etablera, dokumentera och sprid gemensamma beskrivningsformer för arkitekturens olika vyer: Konsekventa, heltäckande, begripliga.  Rekrytera och "kontraktera" lokala arkitekter som ansvarar för delarkitekturer i alla relevanta enheter, ansvarsområden, delprocesser, funktioner, etc.  Skapa en yrkesroll, typ "Företags-arkitekt", som gör arbetet intressant, meriterande och utformat för att bli relevant på flera sätt inom Företaget.  Ta fram utbildningsmaterial, provkör på arkitektpiloter.  Etablera arbetsformer & processer för framtagning av lokala del- arkitekturer och deras rutinmässiga, fortlöpande, integrering i Företagets övergripande arkitektur.

17 Hur ska arkitekturen etableras och vidmakthållas? 7.Kartlägg arkitekturvyernas intressenter/"kunder" och deras sätt att använda dem. Särskilt: Arkitekturen som styrinstrument.  Etablera samarbete med utvalda kunder för att fortlöpande anpassa innehåll, arkitektur, beskrivningsformer och "bruksanvisningar" för största möjliga användbarhet & nytta.  Ta fram presentationsmaterial för att gå ut brett med arkitekturen, dess användningsområden och nyttoeffekter.

18 Hur ska arkitekturen etableras och vidmakthållas? 7.Kartlägg arkitekturvyernas intressenter/"kunder" och deras sätt att använda dem. Särskilt: Arkitekturen som styrinstrument.  Etablera samarbete med utvalda kunder för att fortlöpande anpassa innehåll, arkitektur, beskrivningsformer och "bruksanvisningar" för största möjliga användbarhet & nytta.  Ta fram presentationsmaterial för att gå ut brett med arkitekturen, dess användningsområden och nyttoeffekter.  Varje affärsprojekt ska bidra till beskrivningen av verksamhetsarkitekturen

19 Ur ett affärsprojektperspektiv... Skapa förutsättningar för....  effektiv processutveckling av verksamheten  bättre verksamhetsnytta av affärsprojekt  bättre prioritering av affärsprojekt och förvaltningsuppdrag  bättre koordinering mellan affärsprojekt  snabbare start av affärsprojekt Verksamhetsarkitekturen är en förutsättning för rationell utveckling.

20 Tack för mig! lotta.hugner@guide.se


Ladda ner ppt "Verksamhetsarkitektur - Management by making sense Lotta Hugner, Guide Konsult AB."

Liknande presentationer


Google-annonser