Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Totala kapitalets Räntabilitet och soliditet Kapitalstrukturformeln Finansiell Planering 732g09 2012 0525.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Totala kapitalets Räntabilitet och soliditet Kapitalstrukturformeln Finansiell Planering 732g09 2012 0525."— Presentationens avskrift:

1 Totala kapitalets Räntabilitet och soliditet Kapitalstrukturformeln Finansiell Planering 732g09 Yinghong.chen@liu.se 2012 0525

2 Företag styrning Kap. Marknad Styrning Aktiemarknad r E Er T T RRT R T krav OMS + (r T ) Kreditmarknadr S SOMS BR TT STEG 1: Aktiemarkn. Krav r E =r T +(r T -r S )*S/E steg 2: R T Mål steg 3: S/E fin. Struktur Total risk (R E ) = affärsrisk (R T ) +finansiell risk (S/E) Återkoppla till Du-Pont modellen

3 Den vigda genomsnitt kapitalkostnaden R T R T krav har målet r T, d.v.s. marknads avkastingskrav eller marknadsräntan på samma riskklassen. Om R T överstiger r T, menar det att företaget kan erbjuda marknadsmässig räntan till främmande kapital och eget kapital. Det ökar företags belånings förmåga samt självfinansieringsgrad. Hur så? Kommenta?

4 Ett exempel Vi tittar på ett praktiskt fall och bedöma om Företaget har ett bra lönsamhet och kapitalstrukturformeln. Vi beräknar Rt, Re och Rs. Nyckeltalet på Re brukar vara 10% efter skatte. Det är 13,5% före skatte. (10%/0,74).

5 Beräkning av justerad räntabilitet och soliditet (K22) EX k22Beräkning av justerad räntabilitet och soliditet BR AT Bokfört värdeMarknadsvärdeEget kapital 3 000 SKOG 8 000 10 000 AKTIER 100 400Långfristiga skulder 4 500 Kortfristiga skulder 3 600 OT Varulager1 100 Kundfordringar1 150 Korta placeringar350 Kassa 400 3 000 Summa tillgångar11 100 13 400 krSumma E + S 11 100 Ingående marknadsvärde av Skog9 500Aktier300 krSkattesats30% RR Rörelseresultat 900 + Finansiella intäkter100 - Finansiella kostnader300 = Resultat efter finansiella poster700

6 Beräkning av Justerad räntabilitet Re är normalt kalkylerad före skatte. Ej justeratJusterat RT9,01%11,94% RE Före skatt23,33%28,20% obs skattesats 30% i den här fallet. Värdeökning under året (vinst som går till aktieägare) Skog500 Aktier100 Dolda reserver =Verklig värde- Bokfört värde i skog2 000 2300 latenta skulder 690 i aktier300 reserver 1610 Hög avkastning! > 13,5%

7 Beräkning av soliditet, mm Ej JusteradJusterad Synlig Soliditet27,03%34,40% Justerad Soliditet34,40% Nettoskulder4500-750=3750 netto skuldsättningsgrad1,250,963123644 Kapitalstrukturformeln (S/E)2,7 ggr RSRS 3,70%3,45% skuldsättningsgrad

8 Samband mellan R T, R E R S Avkastningskraven på aktiekapital är alltid dyrare än skulder eller totala kapital. När företag har tydlig avkastning (försägbar intäktsström), då jobbar man med hävstången. (för att öka vinst eget kapital) Riskfullt eller låg lönsamt företag bör låna mindre. Konjunktursvängningar! Sänka belåning! R E = R T + (R T - R S ) * S E Riskbuffert (R T – R S )

9 Skuldsättningsgrad S/E trenden Följande exempel lyfter fram sambandet mellan R T R E och kapitalstruktur under olika konjunkturförhållande. Kapitalstruktur teorin är känd i finansvälden: ju högre skuldsättningsgrad, ju högre företags värde. Detta är pga. avdragsgillt ränta kostnader. Men det finns en gräns. Då företaget måste ha likviditet /vinst för att kunna betala löpande ränta utbetalning och amorteringen av skulder. Trenden är att S/E tal har blivit lägre i OMX30 som handlas i Nasdaq OMX. Kan det bero på lågkonjunktur? Vi höjer soliditet tumregel till 50% i närmaste tiden (från 33%!).

10 EX K23 Samband R T och R E vid hög- respektive lågkonjunktur. Tre företag A, B och C har alla en R T =15% Man betalar 10% ränta på lånat kapital ABC Eget kapital 1005010 Främmande kapital -5090 Totalt kapital 100 10 Vi ska nu beräkna R E i de tre företagen Vinst före räntekostnader 15% i alla tre företag Samma R T kan ge olika R E beroende på graden av belåning. Fall 1RERE 15,00%20,00%60,00% Vi gör samma beräkningar men ändrar R T till 6 % Vinst före räntekostnader 6% Fall 2RERE 6,00%2,00%-30,00%

11 Hur mycket kapital kostar? (pengar kostar pengar!) BR kapitalkostna ds r S =5% r E = 13,51% Tillgångar 50 000 Eget kapital 13 000beräkning1757 Ob. reserver 6 0004 440 1 5600 Långfristiga skulder 12 000600 kortfristiga skulder 19 000 2 357 Totalt kapital 50 000 2 957 Vad består ett finansiellt avkastningskrav av? Avkastningskrav på EK Realränta2% Inflation2% Riskpremie 6% Avkastningskrav på EK10% Skattesats är26% Ränta på LS antas5% Avkastning för skatt blir13,51% Avkastningskrävande eller sysselsatt kapital är29 440 kr Avkastning EKR EK - KRAV 13,51% Avkastning TKR T - KRAV enligt kapitalstruktu rformeln 5,91% Tumregel: Statsobligationsräntan + några enstaka procent SkuldräntaR S - KRAV 1,84% Tumregel < 2% Högre än 2% är en varningssignal Avkastning Syss. kapitalR SYSS - KRAV10,04%

12 Exempel på Fördelar med Eget Kapital Löptid ~ infinit Avkastningskrav villkorligt Riskbenägenhet Vinstvariationen mindre Låneräntans höjd Lånemöjlighet Kontroll

13 Kalkylräntan Finansierings kostnad Avkastningskravet på de totala tillgångarna. Vägt genomsnitt, R T -kravet för hela företaget (R E *E)+(R s *S) T Målet är R E is överstiga r E så att avkastningskraven blir uppfyllt. Alternativkostnad Ekonomisk kostnad, jämförelse med bästa, möjliga alternativ i samma risk klassen, exempelvis kalkylränta. Ett företag måste kunna erbjuda marknadsmässig ränta för att kunna anskaffa kapital och genomföra produktioner eller service verksamhet.

14 Investeringsbedömningar – Payback metoden (mest använt) – Nuvärdesmetoden (kapitalvärdemetoden) – Annuitetsmetoden (samma belopp över flera år) – Internräntemetoden (när Nuvärde=0)

15 Investerings bedömning: Diskonteringsteknik - Nuvärde Tidsvärde av pengar: 1 kr idag värde mer än 1 kr imorgon! Anta du måste välja mellan att få 8 000 kr idag eller 12 000 kr om 5 år, Årliga Räntan är 10% Vilket väljer du?

16 Diskonteringsteknik – Nuvärde metod 8 000 kr idag eller 12 000 kr om 5 år? år 05 12 000 kr =8000*(1+0,1)^5 Enligt Nuvärde metod, 8000 kr är värde mer än 12000 kr om 5 år. Så ska vi välja alternativ 1, pengar nu.

17 Payback (payoff) metoden Sannolikt den vanligaste metoden. Handlar om att relatera betalningsöverskottet till grundinvesteringen för beräkning av investeringens återbetalningstid. Tiden bör vara så kort som möjlig, men det betyder inte att den nödvändigtvis är lönsam. Säger mer om investeringens likviditetsmässiga konsekvenser. Korta återbetalningstider är förstås önskvärda för företag med likviditetsproblem, eller sådana som finns i dynamiska miljöer.

18 Paybackmetoden Pay-backtid = G/a Pay-backtid = Grundinvestering årligt inbetalningsöverskott Pay-backtid < ekonomisk livslängd Lönsam investering!

19 Pay-backtid = G/a Exempel Pay-backtid Sammanställ fakta G= 1000 000 kr a= 340 000–120 000 = = 220 000 kr R=37 000 kr r=15 % n=10 år (R är resterande värde. Det är skräpvärde som varan kan säljas för i slutet av projekt löptid.)

20 Payback metoden Vad är payback tiden för följande investering: – grundinvestering = 500 – kassaflöde år 1 = 200 – kassaflöde år 2 = 150 – kassaflöde år 3 = 100 – kassaflöde år 4 = 150 4,33 år. (anta att kassaflöde strömmar in jämt över ett år.)

21 Ett annat exempel Maskinen Akkr Grundinvestering100 000 Ekonomisk livslängd7 år Teknisk livslängd9 år Restvärde10 000 Kalkylränta15% Inbetalningsöverskott/år30 000

22 Pay-backmetod vid varierande a? G= 1 000 000 kr R=37 000 kr r=15 % n=10 år a år 1 220 000 kr a år 2 180 000 kr a år 3 190 000 kr a år 4 210 000 kr a år 5 215 000 kr a år 6250 000 kr a år 7200 000 kr a år 8190 000 kr a år 9150 000 kr a år 10125 000 kr Använd nuvärdes metod, diskontera alla pengar in med r=15%.

23 Nuvärde faktor 1kr investerar T år, resultat blir (1+r) n Det kallas ränta på ränta. Dvs, ränta från år 1 investerar tillbaka, 1 kr på år 2= (1+r)(1+r). På år 3: (1+r)(1+r)(1+r). Slutvärde = nuvärde* (1+r) n 1/ (1+r) n _____ nuvärdesfaktor, eller diskonteringsfaktor (1+r) n ____ slutvärdesfaktor Enkel ränta för 1 kr investering om n år skulle ge 1+n*r

24 Nuvärdestekniker Investeringens nuvärde beräknas genom en summering av diskonterade betalningsöverskott och eventuellt restvärde. Då grundinvesteringen subtraheras från nuvärdet erhålls investeringens resultat i form av ett kapitalvärde. Kapitalvärdet anger om investeringen är lönsam. Eftersom där redan finns ett avkastningskrav inbyggt i kalkylräntan visar kapitalvärdet vad investeringen ger utöver avkastningskravet. Med andra ord – ett kapitalvärde som är noll visar att investeringen är lönsam eftersom den exakt når upp till avkastningskravet. Ett negativt kapitalvärde visar att investeringen inte klarar avkastningskravet, men kan ändå uppvisa en bokföringsmässig vinst.

25 Nuvärde tabell 1/(1+r)^n=(1+r)^-nNuvärde av en engångsbetalning i framtiden 1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18% 10,99010,98040,97090,96150,95240,94340,93460,92590,91740,90910,90090,89290,88500,87720,86960,86210,85470,8475 20,98030,96120,94260,92460,90700,89000,87340,85730,84170,82640,81160,79720,78310,76950,75610,74320,73050,7182 30,97060,94230,91510,88900,86380,83960,81630,79380,77220,75130,73120,71180,69310,67500,65750,64070,62440,6086 40,96100,92380,88850,85480,82270,79210,76290,73500,70840,68300,65870,63550,61330,59210,57180,55230,53370,5158 50,95150,90570,86260,82190,78350,74730,71300,68060,64990,62090,59350,56740,54280,51940,49720,47610,45610,4371 60,94200,88800,83750,79030,74620,70500,66630,63020,59630,56450,53460,50660,48030,45560,43230,41040,38980,3704 70,93270,87060,81310,75990,71070,66510,62270,58350,54700,51320,48170,45230,42510,39960,37590,35380,33320,3139 80,92350,85350,78940,73070,67680,62740,58200,54030,50190,46650,43390,40390,37620,35060,32690,30500,28480,2660 90,91430,83680,76640,70260,64460,59190,54390,50020,46040,42410,39090,36060,33290,30750,28430,26300,24340,2255 100,90530,82030,74410,67560,61390,55840,50830,46320,42240,38550,35220,32200,29460,26970,24720,22670,20800,1911 110,89630,80430,72240,64960,58470,52680,47510,42890,38750,35050,31730,28750,26070,23660,21490,19540,17780,1619 120,88740,78850,70140,62460,55680,49700,44400,39710,35550,31860,28580,25670,23070,20760,18690,16850,15200,1372 130,87870,77300,68100,60060,53030,46880,41500,36770,32620,28970,25750,22920,20420,18210,16250,14520,12990,1163 140,87000,75790,66110,57750,50510,44230,38780,34050,29920,26330,23200,20460,18070,15970,14130,12520,11100,0985 150,86130,74300,64190,55530,48100,41730,36240,31520,27450,23940,20900,18270,15990,14010,12290,10790,09490,0835 160,85280,72840,62320,53390,45810,39360,33870,29190,25190,21760,18830,16310,14150,12290,10690,09300,08110,0708 170,84440,71420,60500,51340,43630,37140,31660,27030,23110,19780,16960,14560,12520,10780,09290,08020,06930,0600 180,83600,70020,58740,49360,41550,35030,29590,25020,21200,17990,15280,13000,11080,09460,08080,06910,05920,0508 190,82770,68640,57030,47460,39570,33050,27650,23170,19450,16350,13770,11610,09810,08290,07030,05960,05060,0431 200,81950,67300,55370,45640,37690,31180,25840,21450,17840,14860,12400,10370,08680,07280,06110,05140,04330,0365 210,81140,65980,53750,43880,35890,29420,24150,19870,16370,13510,11170,09260,07680,06380,05310,04430,03700,0309 220,80340,64680,52190,42200,34180,27750,22570,18390,15020,12280,10070,08260,06800,05600,04620,03820,03160,0262 230,79540,63420,50670,40570,32560,26180,21090,17030,13780,11170,09070,07380,06010,04910,04020,03290,02700,0222 240,78760,62170,49190,39010,31010,24700,19710,15770,12640,10150,08170,06590,05320,04310,03490,02840,02310,0188 250,77980,60950,47760,37510,29530,23300,18420,14600,11600,09230,07360,05880,04710,03780,03040,02450,01970,0160 260,77200,59760,46370,36070,28120,21980,17220,13520,10640,08390,06630,05250,04170,03310,02640,02110,01690,0135 270,76440,58590,45020,34680,26780,20740,16090,12520,09760,07630,05970,04690,03690,02910,02300,01820,01440,0115 280,75680,57440,43710,33350,25510,19560,15040,11590,08950,06930,05380,04190,03260,02550,02000,01570,01230,0097 290,74930,56310,42430,32070,24290,18460,14060,10730,08220,06300,04850,03740,02890,02240,01740,01350,01050,0082 300,74190,55210,41200,30830,23140,17410,13140,09940,07540,05730,04370,03340,02560,01960,01510,01160,00900,0070 exempel: ett säkert löfte om 1 krona att utbetalas om 5 år är vid 15% ränta värt 0,4972 krona idag.

26 Nuvärdestekniker Tar hänsyn till pengars tidsvärde. T.ex år 3 (1,1)*(1,1)*(1,1)=1,331

27 Nuvärdemetoden år G aaaaaaaaaa 103245678910 a=220 000 G=1000 000 kr R= 37 000 kr r=15% n=10 år R Lika stora inbetalningsöverskott varje år Alla värden flyttas till tidpunkten o, dvs då grundinvesteringen sker Restvärde flyttas till tidpunkten o -G + a * r (nusummefaktor) + R * r (nuvärdefaktor)

28 Nuvärdemetoden Nuvärde av a - (G - Nuvärde av R) = Kapitalvärde Lönsamt om positivt kapitalvärde! Investeringen bedöms som bra.

29 Nuvärdemetoden varierande a år G a a a a a a a a a a 13245678910 R Varierande a flyttas till tidpunkten 0 Använd nuvärdefaktor att diskontering varje belopp till o.

30 Nuvärdet av lika stora betalningar nusummefaktor (1-(1+r) -n )/r

31 Ett bra övning Inget tabell är komplett! Gör eget nuvärde faktor tabell 1/(1+r) n och nusummefaktor tabell. (1-(1+r) -n )/r

32 Samma maskin exempel Maskinen Akkr Grundinvestering100 000 Ekonomisk livslängd7 år Teknisk livslängd9 år Restvärde10 000 Kalkylränta15% Inbetalningsöverskott/år30 000

33 Tolkningen av maskin exemplet: Om kapitalvärdet är positivt innebär det att; Företaget har frigjort kapitalet för den ursprungliga investeringen (100 000) Inbetalningsöverskotten täcker det satta avkastningskravet (15 %) Dessutom har ett överskott genererats (28 559).

34 Nuvärdesmetoden Alla betalningsströmmar görs om till samma tidpunkt – tidpunkten för grundinvesteringen Investering är lönsam om: – kapitalvärdet är lika med eller större än 0! – Alternativ med högst kapitalvärde är fördelaktigast! När? – Investeringar av engångskaraktär – Teoretiskt tilltalande – Kan vara missvisande då projekt med små grundinvesteringar och små kapitalvärden missgynnas till förmån av investeringar med stora grundinvesteringar och kapitalvärden Vi använder nuvärdeskvoten för att motverka detta problem. Nuvärdeskvoten= Nuvärde/grundinvesteringen=NV/G Eller Nettonuvärdeskvoten= (Nuvärde-grundinvesteringen)/grundinvesteringen =(NV-G)/G

35 Annuitet En engångsinvestering fördelas med lika stora belopp under ett visst antal år (för att jämna ut betalningen) Årskostnad= avskrivning + ränta Årskostnad = amortering + ränta

36 Annuitetsmetoden år G 13245678910 a=220 000 G=1000 000 kr R= 37 000 kr r=15% n=10 år R 0 kr (Grundinvestering – nuvärdet av restvärdet) fördelas som årskostnad – annuitetfaktor Restvärde till nuvärde (nuvärdefaktor) minskar grundinvesteringens värde a=G*r/(1-(1+r) -T ) annuitetfaktor

37

38 Annuitetsmetod exempel 1 år G aaaaaaaaaa 1 1 3245678910 a=220 000 G=1000 000 kr R= 37 000 kr r=15% n=10 år R 15432987610 0

39 Annuitetsmetod a -Annuiteten av (Grundinvesteringen - nuvärdet av restvärdet) = Överskott/underskott Bedömnings kriterium: Positivt värde eller minst negativt värde – lönsamt alternativ!

40 Annuitetsmetoden exempel 1 a220 000 - Annuitet*( G – nuvärde R) -0,1993* (1 000 000–37 000*0,2472 ) ≈ 0,1993*990 853,60 ≈ - 197 477 = Överskott/under- skott = 22 523

41 Annuitetsmetod Fördelar: alla in- och utbetalningar fördelas jämt över investeringens ekonomiska livslängd med lika stora belopp – annuiteter Vissa in- och utbetalningar måste först göras om till nuvärde Används vid olika livslängd på alternativ Lönsam om annuiteten är lika med eller större än 0! Alternativ med störst annuitet eller minst negativa annuitet är lönsammast! När? Upprepningsprojekt, köp eller hyresalternativ, annuitetslån, årskostnader

42 Internräntemetod (IRR) Beräknar den räntesats som innebär att nuvärdet = 0 Investeringen är lönsam om internräntan är högre än kalkylräntan En investerings internränta, i, är ett mått på den högsta finansieringskostnad som ett investeringsprojekt skulle kunna bära. OBS! En orealistiskt hög internränta - pengarna måste ju kunna placeras till denna höga avkastning - G + a * (1-(1+IRR) -n )/IRR + R * 1/(1+IRR) n = 0 *IRR betyder Internal Rate of Return.

43 Internräntemetod Ränta som ger kapitalvärde 0 beräknas! Räntesatsen är gräns för om investeringen är lönsam eller olönsam. Ränta som ger kapitalvärde 0 = internränta Lönsam – Internränta > kalkylränta – Alla investeringar med positivt kapitalvärde har internränta som är högre än kalkylräntan

44 Exempel internränta G= 1 000 000 kr a=220 000 kr R=37 000 kr r=15% n=10 år Om man bortser från restvärdet F3 = Faktor ur tabell c 220 000*nusummefaktor-1000 000= 0 220 000*nusummefaktor = 1000 000 Nusummefaktor= 1000 000/220 000= 4,5 Sök 4,5 i tabell för nusummefaktor, rad 10 år Ger en internränta på ca 18 %>15%, dvs så hög ränta ”klarar” investeringen.

45 Kalkylens grunder Kalkylräntans roll Inflationens påverkan Kalkylbegreppen Ränta på ränta =Betalning * (1+r) n Nuvärdemetoden =Betalning * 1/(1+r) n Annuitetsmetoden Internräntemetoden Pay-Off Kvoter MetodBeslutsregelRangordning Nuvärde Lönsam om nuvärdet är positivt Ju högre nuvärde desto bättre Annuitet Lönsam om annuiteten är positiv Ju högre annuitet desto bättre Internränta Lönsam om internräntan är högre än räntekravet Ju högre internränta desto bättre Pay-back Lönsam om återbetalningstiden är kortare än kravet Ju kortare tid desto bättre

46 Risk och osäkerhet Försiktighetsprincipen – Generella risktillägg – Nedvärdering restvärde – Höjda lönsamhetskrav – Kortare återbetalningstider – Kort kalkylhorisont Avvecklingsanalys – tas med redan i investeringskalkylen – Skräddarsydda lokaler – ej alternativ användning – Billig och snabb avveckling – positivt för investeringsobjektet

47 Felkällor Kalkylränta – inflation Grundinvesteringens storlek Ekonomisk livslängd – restvärde Inbetalningsöverskottets storlek Tidpunkt för in och utbetalningar

48 Känslighetsanalys Vid känslighetsanalys varieras en förutsättning i taget (ek. livslängd, kalkylränta, inbetalningsöverskottet) Separat riskanalys – Hänsyn till möjliga utfall – Sannolikhet för dessa – Optimist eller pessimistkalkyl

49 Kassaflödesanalys utmynnar i självfinansieringsgraden Självfinansieringsgrad = Internt tillförda medel / Nettoinvestering i materiella o immateriella anläggningstillgångar Självfinansieringsgraden visar konsekvenserna av vår strategi Förbättrad soliditet kräver hög självfinansieringsgrad ITM 150 Nettoinvest 200 100 = 75 %

50 Interna analysverktyg – Analysverktygen skall vara beslutsinriktade!

51 Affärsidén – grunden för strategi Vilka behov Hos vilka kunder/marknader Genom utbud Via försäljningskanaler I en bransch Med huvudkonkurrenten XYZ Strategiska begrepp: Dominans, segmentering

52 Intern totalanalys Affärsidéns mål är att beskriva en marknad eller ett segment som vi kan dominera. Ett företag som dominerar är oftast lönsammare och har bättre överlevandeförmåga än företag nr två och tre. Dominans ger större volymer, billigare inköps-priser, lättare att attrahera personal och lättare att få positiv kontakt med massmedia & samhälle.

53 Med dominans menas (1) Vår marknadsandel är minst 25% samt… (2) Vi är större än var och en av konkurrenterna på samma marknad. I Sverige är det ofta få konkurrenter.

54 80-20-regeln Ett vanligt förhållande är att 80% av försäljningen står 20% av kunderna. Utgångspunkt vid ABC-analysen: gäller 80-20- regeln för vårt företag? Är det kanske 20% av kunderna, 20% av produkterna och 20% av orderna som vi tjänar pengar på? Ligger 80% av volymerna inom detta område?

55 % av total lönsamhet 100% 80% % av antal kunder 20% 100% ABC % antal kunder 100 %

56 Bostonmatrisen – struktur bland affärsområden Passar för storföretag med många dotterbolag/affärsområden Betonar mixen av dagens försörjare – kassakossorna – och morgondagens försörjare – stjärnorna Betonar portföljtänkande Betonar att det är dominans – vi störst – som räknas för långsiktigt överlevande

57 Bostonmatrisen har också finansiellt budskap Affärsområdena värderas efter sin förmåga att ge Internt tillförda medel som är större än affärsområdets investerings-behov – ”Net cash flow”. Skillnad mellan kassako och stjärna är graden av tillväxt – tillväxt fordrar investeringar som minskar Net cash flow. Klok mix – balanserad portfölj – lång sikt

58 Bostonmatrisen Stjärnor, växer snabbt lönsamma men kräver ständig utbyggnad Kassakossa, måttlig växt redan utbyggd, ger överskott i finansiering Tillväxt mer än 10 % Tillväxt mindre än 10 % Vi störstAndra störst Fråge- tecken, Skall vi öka, minska, sälja av? Byracka, dvs uddamärke på trög marknad. Sälj av, lägg ner. Relativ marknads- andel

59 SWOT-analys – totalanalys i ord Strength & Weakness (starka & svaga sidor) Beskrivning av företaget Opportunity & Threath (möjligheter & hot/problem) Beskrivning av företagets miljö & omvärld. Affärsidén Beskriver hur företaget tjänar pengar och hur man skiljer sig från andra


Ladda ner ppt "Totala kapitalets Räntabilitet och soliditet Kapitalstrukturformeln Finansiell Planering 732g09 2012 0525."

Liknande presentationer


Google-annonser