Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns psykosociala utveckling Barnhälsovård-perspektiv Barns utveckling Bedömningar Identifiering av avvikelser Barn i behov av särskilt stöd Barnhälsovård-perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns psykosociala utveckling Barnhälsovård-perspektiv Barns utveckling Bedömningar Identifiering av avvikelser Barn i behov av särskilt stöd Barnhälsovård-perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Barns psykosociala utveckling Barnhälsovård-perspektiv Barns utveckling Bedömningar Identifiering av avvikelser Barn i behov av särskilt stöd Barnhälsovård-perspektiv Barns utveckling Bedömningar Identifiering av avvikelser Barn i behov av särskilt stöd

2 Barnhälsovårdens huvudmål Minska dödlighet och sjuklighet bland barn Minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn Stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom bidra till gynnsamam betingelser för en allsidig utveckling för barn Minska dödlighet och sjuklighet bland barn Minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn Stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom bidra till gynnsamam betingelser för en allsidig utveckling för barn

3 Politiska områden med ansvar för vår hälsa Hälso-och sjukvårdssektorn Social service Social omsorg Utbildning Boende Hälso-och sjukvårdssektorn Social service Social omsorg Utbildning Boende

4 Normalitet

5 Vad som ä r vanligt och ovanligt är inte det samma som normalt och onormalt vanligt och ovanligt är inte det samma som normalt och onormalt

6 Kritiska perioder i barnets utveckling Organ-utveckling F ö rsta kontakten Anknytningen Utveckling-syncentrum Bl å skontroll Tal och spr å k Organ-utveckling F ö rsta kontakten Anknytningen Utveckling-syncentrum Bl å skontroll Tal och spr å k

7 Språkets utveckling Vakenhetsgrad Uppmärksamhet Syn och- hörselintryck Erfarenheter Kroppsspråket Vakenhetsgrad Uppmärksamhet Syn och- hörselintryck Erfarenheter Kroppsspråket

8 Språkets olika sidor Expressivt språk Impressivt språk Expressivt språk Impressivt språk

9 Pragmatikens komponenter Semantik Grammatik Fonologi Semantik Grammatik Fonologi

10 Det expressiva språkets utveckling Ålder Kommunikativ förmåga Varningstecken 0-1 år Blickkontakt- svarsleende- Dålig blickkontakt, kort joller samtalsjoller eller inget joller. 2 - 2,5 år Pratar under lek, deltar i Kroppsspråk hellre än samtal tal, inga 2-ords satser. 3-4 år Pratar med andra barn, Begränsat ordförråd, tar hänsyn till vad andra säger svårbegriplig även för familjen, ingen rollek. 5-6 år Anpassar språket till situationen Kan inte hålla röd tråd i berättelsen Använder språket för problemlösning Svårt att reda ut missförstånd och planering att då omformulera sig. Ålder Kommunikativ förmåga Varningstecken 0-1 år Blickkontakt- svarsleende- Dålig blickkontakt, kort joller samtalsjoller eller inget joller. 2 - 2,5 år Pratar under lek, deltar i Kroppsspråk hellre än samtal tal, inga 2-ords satser. 3-4 år Pratar med andra barn, Begränsat ordförråd, tar hänsyn till vad andra säger svårbegriplig även för familjen, ingen rollek. 5-6 år Anpassar språket till situationen Kan inte hålla röd tråd i berättelsen Använder språket för problemlösning Svårt att reda ut missförstånd och planering att då omformulera sig.

11 Personlighetsteoretiker Sigmund Freud Erik Homburger Erikson John Bowlby Abraham Maslow George Kelly Jean Piaget Aron Antonovsky Sigmund Freud Erik Homburger Erikson John Bowlby Abraham Maslow George Kelly Jean Piaget Aron Antonovsky

12 Freuds strukturella personlighetsmodell av människan Detet - lustprincipen Jaget - realitetsprincipen Ö verjaget - Introjektion Detet - lustprincipen Jaget - realitetsprincipen Ö verjaget - Introjektion

13 Medvetandets olika niv å er Det medvetna Det omedvetna Det f ö rmedvetna Det medvetna Det omedvetna Det f ö rmedvetna

14 F Ö RSVARSMEKANISMER Borttr ä ngning Regression F ö rnekande Projektion Somatisering Rationalisering Borttr ä ngning Regression F ö rnekande Projektion Somatisering Rationalisering

15 Eriksons psykosociala utvecklingsstadier  1. Sp ä dbarnsperioden (Tillit-Misstro, 0-1 ½ å r)  2. Sm å barnsperioden (Sj ä lvst ä ndighet-Tvivel, 1 ½ - 3 å r)  3. Lek å ldern (Initiativ – Skuldk ä nslor, 3-6 å r)  4. Skol å ldern (Arbetsflit-Underl ä gsenhet, 6-12 å r)  5. Ungdomsperioden Identitet- Rollsplittring, 12-21 å r)  6. Tidig vuxen å lder (Intimitet-Isolering, 21-35 å r)  7. Vuxen å lder (Produktivitet-Stillast å ende,35-65)  8. Å lderdomen (Integritet-F ö rtvivlan, 65 – )  1. Sp ä dbarnsperioden (Tillit-Misstro, 0-1 ½ å r)  2. Sm å barnsperioden (Sj ä lvst ä ndighet-Tvivel, 1 ½ - 3 å r)  3. Lek å ldern (Initiativ – Skuldk ä nslor, 3-6 å r)  4. Skol å ldern (Arbetsflit-Underl ä gsenhet, 6-12 å r)  5. Ungdomsperioden Identitet- Rollsplittring, 12-21 å r)  6. Tidig vuxen å lder (Intimitet-Isolering, 21-35 å r)  7. Vuxen å lder (Produktivitet-Stillast å ende,35-65)  8. Å lderdomen (Integritet-F ö rtvivlan, 65 – )

16 Begränsningar hos det nyfödda barnet  Är ej medvetet om sig själv och sin omvärld.  Kan ej urskilja ett föremål från ett annat.  Gör ingen skillnad mellan värme, föda, modern  Är ej medvetet om sig själv och sin omvärld.  Kan ej urskilja ett föremål från ett annat.  Gör ingen skillnad mellan värme, föda, modern

17 Intimitetskrisen Utl ä mnande S å rbarhet Avvisning Utl ä mnande S å rbarhet Avvisning

18 INTEGRITET Levt sitt liv med bibehållen hälsa Socialt nätverk Fostrat sina barn Har haft meningsfulla arbetsuppgifter Övervunnet personliga svårigheter Levt sitt liv med bibehållen hälsa Socialt nätverk Fostrat sina barn Har haft meningsfulla arbetsuppgifter Övervunnet personliga svårigheter

19 Kritik mot Erikson: Teorin ä r vag, D å ligt avgr ä nsad Inte operationellt definierad Empiriska bevis saknas Ingen vetenskaplig teori, liknar mest ess ä er och narrativ Å lderstigen kvinnosyn Teorin ä r vag, D å ligt avgr ä nsad Inte operationellt definierad Empiriska bevis saknas Ingen vetenskaplig teori, liknar mest ess ä er och narrativ Å lderstigen kvinnosyn

20 Eriksons teori i praktiken Sjuka sm å barn Ton å ring sjuk F ö r ä lder sjuk Sjuka sm å barn Ton å ring sjuk F ö r ä lder sjuk

21 Bowlbys anknytningsteori Psykoanalys Etologi Kognitiv Psykologi Cybernetik Systemteori Psykoanalys Etologi Kognitiv Psykologi Cybernetik Systemteori

22 Barnets behov av n ä rhet p å verkas av: Ålder Temperament Utvecklingsmiljö Sjukdom Känslor av trötthet, ängslighet, etc. Separationer Ålder Temperament Utvecklingsmiljö Sjukdom Känslor av trötthet, ängslighet, etc. Separationer

23 Konstellationer av anknytning Moder och Fader Syskonskaran – mor & far f ö r ä ldrar Andra Anknytningsobjekt Kamrater Moder och Fader Syskonskaran – mor & far f ö r ä ldrar Andra Anknytningsobjekt Kamrater

24 Anknytningsm ö nster Trygg (60-70 %) Undvikande (15-20 %) Ambivalent (10-20%) Desorganiserat ( ≤ 5%) Trygg (60-70 %) Undvikande (15-20 %) Ambivalent (10-20%) Desorganiserat ( ≤ 5%)

25 Syftet med en inre arbetsmodell 1. Att uppfatta situationen 2. Att tolka och v ä rdera situationen 3. Att f ö ruts ä ga vad som h ä nder och konsekvensen av det 4. Att uppr ä tta en plan f ö r m ö jlig handlingsrespons 1. Att uppfatta situationen 2. Att tolka och v ä rdera situationen 3. Att f ö ruts ä ga vad som h ä nder och konsekvensen av det 4. Att uppr ä tta en plan f ö r m ö jlig handlingsrespons

26 Sorgens faser i deprivation – Protest – F ö rtvivlan – Apati – Protest – F ö rtvivlan – Apati

27 Sorgens fyra delar (Bowlby) – Paralyserad – S ö kandet – Desorganisering – F ö rtvivlan – Paralyserad – S ö kandet – Desorganisering – F ö rtvivlan

28 Psykologins teoribildningar – Psykoanalysen – Behaviorismen – Humanistisk psykologi – Psykoanalysen – Behaviorismen – Humanistisk psykologi

29 M ä nniskosyn, humanistisk psykologi M ä nniskan ä r: – Unik – God – Fri M ä nniskan ä r: – Unik – God – Fri

30 Maslows behovstrappa Andliga värden Kreativitet Behov av skönhet Behov av kunskap Självförverkligande Behov av självuppskattning Behov av kärlek & gemenskap Trygghetsbehov Fysiologiska behov Andliga värden Kreativitet Behov av skönhet Behov av kunskap Självförverkligande Behov av självuppskattning Behov av kärlek & gemenskap Trygghetsbehov Fysiologiska behov

31 Kritik mot Maslows Teori – Ovetenskaplig – Elitistisk – Androcentrisk bias – Sekulariserad humanism – Ovetenskaplig – Elitistisk – Androcentrisk bias – Sekulariserad humanism

32 Personal Construct Theory – Likhet-Kontrast – Sortering – K ä rnbegrepp-Perifera begrepp – Genomtr ä ngbara-Icke genomtr ä ngbara – Likhet-Kontrast – Sortering – K ä rnbegrepp-Perifera begrepp – Genomtr ä ngbara-Icke genomtr ä ngbara

33 Hur vi hanterar – Å ngest – R ä dsla – Hot – Å ngest – R ä dsla – Hot

34 V å rdtagarens begreppssystem – Id é – Urval - Tidsaxel – Variation p å presentation – Id é – Urval - Tidsaxel – Variation p å presentation

35 Piagets m ä nniskosyn M ä nniskan ä r: – Rationell – Sj ä lvreglerande – Ett biologiskt system – En handlande varelse M ä nniskan ä r: – Rationell – Sj ä lvreglerande – Ett biologiskt system – En handlande varelse

36 Piagets utvecklingsstadier 1. Det sensimotoriska stadiet (0- ca18 m å nader) 2. Det pre-operationella stadiet (ca 2-7 å r) 3. Det konkret-operationella stadiet (7-11 å r) 4. Det formell-operativa stadiet (11 å r – vuxen) 1. Det sensimotoriska stadiet (0- ca18 m å nader) 2. Det pre-operationella stadiet (ca 2-7 å r) 3. Det konkret-operationella stadiet (7-11 å r) 4. Det formell-operativa stadiet (11 å r – vuxen)

37 Hantering av sjukdom hos barn Ålder 0-2 2-7 7-11 11-vuxen Kommunikation fysisk verbal verbal verbal Handling kroppskontakt lekar information information Förhållningssätt lugn & nära glad hänsynsfull aningen diskret Ålder 0-2 2-7 7-11 11-vuxen Kommunikation fysisk verbal verbal verbal Handling kroppskontakt lekar information information Förhållningssätt lugn & nära glad hänsynsfull aningen diskret


Ladda ner ppt "Barns psykosociala utveckling Barnhälsovård-perspektiv Barns utveckling Bedömningar Identifiering av avvikelser Barn i behov av särskilt stöd Barnhälsovård-perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser