Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolinspektionen – för en bättre skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolinspektionen – för en bättre skola"— Presentationens avskrift:

1 Skolinspektionen – för en bättre skola

2 Syfte och mål Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskole- verksamheten och skolbarnsomsorgen Bidra till kvalitetsförbättring Bedöma verksamheternas kvalitet i förhållande till de nationella målen Kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs Återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå till regeringen Fokus är barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö

3 Kärnverksamhet Inspektionsavdelningar
Organisation Insynsråd Verksledning Generaldirektör BEO ÖKN Kärnverksamhet Inspektionsavdelningar Huvudkontor Göteborg Enhet Göteborg Norr Enhet Göteborg Söder Enhet Göteborg Öster Enhet för anmälnings- ärenden Linköping Enhet Linköping Norr Enhet Linköping Söder Enhet för anmälnings- ärenden Lund Enhet Lund Söder Enhet Lund Öster Enhet Lund Väster Enhet för anmälnings- ärenden Stockholm Enhet Stockholm Norr Enhet Stockholm Söder Enhet Stockholm Öster Enhet för anmälnings- ärenden Enhet för tillstånds-prövning Umeå Enhet Umeå Norr Enhet Umeå Söder Enhet för anmälnings- ärenden Avdelning för verksamhetsstöd Analys och statistik Personal och kompetensutveckling Ekonomi och verksamhetsstyrning IT och kontorsservice Rättssekretariat Kommunikations-sekretariat

4 Regelbunden tillsyn Granskning utifrån de krav och villkor som följer av skollag, förordningar, läroplaner, kursplaner och övriga föreskrifter Alla landets skolor inspekteras - start 2010, slut sommaren 2015 Genomförs kommunvis Kontinuerlig kommunbedömning för val av tidpunkt och omfattning Skriftligt beslut till huvudman och rektor Flygande inspektion - besök i ett stort antal skolor för att under kort tid granska en väl avgränsad del i verksamheten (nationellt) Riktad tillsyn – tillsyn riktad på särskilda områden (nationellt)

5 Kvalitetsgranskning Granskning i förhållande till författningar och utifrån forskning och beprövad erfarenhet Inriktas mot områden i behov av förbättring efter en risk- och väsentlighetsbedömning Genomförs nationellt • Metod och upplägg anpassas efter granskningsområdets art • Skriftligt beslut till huvudman och rektor där granskning skett • Samlad rapport för bredare spridning

6 Exempel på kvalitetsgranskningar
Läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen Skolornas arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan Svenska för invandrare: Uppföljning och individanpassning Utbildning vid hem för vård eller boende Undervisningen i fysik i grundskolan Undervisningen i matematik i gymnasieskolan Undervisningen i moderna språk Undervisningen i svenska i gymnasieskolan 

7 Anmälningsärenden Bedriver tillsyn utifrån anmälningar och signaler
Arbetar med Barn- och elevombudet för effektiv och rättssäker handläggning

8 Tillståndsprövning Prövar rätten att starta fristående skola
Prövar rätten till bidrag Ansökan en gång om året för start höstterminen därefter Uppföljningsbesök under första läsåret

9 Barn – och elevombudet Arbetar utifrån barn- och elevskyddslagen tillsammans med de olika diskrimineringsombudsmännen • Informerar om barn- och elevskyddslagen • Ger råd om hur lagen ska tillämpas Utreder anmälningar om kränkande behandling • Företräder barn och elever i domstol vid skadeståndstvister

10 Överklagandenämnden Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet Prövar vissa överklagade beslut inom det offentliga skolväsendet t.ex. frågor om mottagande av elever i gymnasieskolan/kommunal vuxenutbildning. Nämnden består av sex ordinarie ledamöter och ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen. Statens skolinspektion är värdmyndighet för nämnden

11 Regelbunden tillsyn i Oskarshamn
Inspektörer Annie Liedgren Cathrin Hansson Christina Aro Östgren Johan Nilsson Jon Torkelstam Malin Lundqvist Marie-Louise Hultman Kommunansvarig / Teamledare : Anders Kennberg Bitr. Teamledare/inspektörer: Gun Bystedt Nordquist och Rut Hård af Segerstad Enhetschef / Beslutsfattare: Allan Westerdahl Avdelningschef / Beslutsfattare: Agneta Sandén

12 Tre versioner av tillsyn
Basbesök Breddat besök (Oskarshamn) Fördjupat besök (eventuellt?) Tillsynsprocessen

13 Dokumentgranskning statistik och analys
Eget material/ Skolverkets statistik Ex: statistik grundskola, gymnasieskola Vuxenutbildning, mm. Material från verksamheten Ex: enkät elever, personal, verksamhets-redogörelse, personalförteckning, betygs-katalog Tidigare inspektioner Anmälnings-ärenden

14 Basbesök Skolbeslut Rapport TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på skolan.
Avslutad _ Skolbeslut Rapport TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på skolan. Intervju rektor, Brist (följs upp) Fortsättning i breddat besök Protokoll Fortsättning i fördjupat besök

15 Breddat besök TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på Skolan
_ TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på Skolan Intervju med rektor, lärare, personal, elever. Lektions-/verk-samhetsbesök Avslutad Skolbeslut Brist (följs upp)

16 Fördjupat besök TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på skolan
_ TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på skolan Intervju med rektor, lärare, elever Lektions-/verk-samhets-observationer Avslutad Skolbeslut Brist (följs upp)

17 Huvudmannanivå - kommunnivå
TILLSYNS- BESÖK Centrala intervjuer med politiker och förvaltningsledning Avslutad Huvudmanna-beslut Brist (följs upp)

18 Fyra granskningsområden
1. Måluppfyllelse och resultat 2.Pedagogisk ledning och utveckling av skolan 3. Skolans lärandemiljö 4. Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning

19 Måluppfyllelse och resultat
Granskningsområde 1 Måluppfyllelse och resultat Kunskaper

20 Pedagogisk ledning och utveckling av skolan
Granskningsområde 2 Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärares bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering

21 Skolans lärandemiljö Granskningsområde 3 Fokus på lärande
Tillit till elevens förmåga Trygg lärandemiljö

22 Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning
Granskningsområde 4 Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

23 Beslut skolor och vuxenutbildning
Kort sammanfattande bedömning Strecksatser för brister Bedömningsbilaga: - Beskrivning av skolans bristområden - Bedömningar med hänvisning till lagtext

24 Kommunbeslut Helhetsbedömning – sammanfattande Strecksatser med brister Separata rubriker för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Övriga beslut biläggs kommunbeslutet

25 Differentierad uppföljning av åtgärder
Uppföljningen riktas till kommunen Förenklad - endast skriftlig redovisning Reguljär – kombineras med besök i kommunen Fördjupad – kombineras med besök i kommunen och i skolor/verksamheter

26 Tidsplan i Oskarshamn Grund/Gymnasieskola Inspektörer Vecka
Bockaraskolan Annie Liedgren/Jon Torkelstam 7 Figeholmsskolan 5 Fårboskolan Jon Torkelstam/Annie Liedgren Kristdalaskolan Norra skolan Johan Nilsson/Cathrin Hansson 6 Saltviksskolan Cathrin Hansson/Johan Nilsson 9 Kirkeboskolan Jon Torkelstam/Marie Louise Hultman 10 Påskallavik Gun Bystedt Nordquist/Cathrin Hansson Rödsleskolan Malin Lundquist/Christina Aro Östgren Kristinebergsskolan Valhallaskolan Marie Louise Hultman/Malin Lundquist Oscarsgymnasiet Gun Bystedts Nordquist/Marie Louise Hultman

27 Tidsplan i Oskarshamn Skola/Verksamhet Inspektörer Vecka
Vuxenutbildning Anders Kennberg/Rut Hård af Segerstad 9 Förskoleverksamheten Rut Hård af Segerstad/ Johan Nilsson 10 Skolbarnsomsorg Johan Nilsson/Rut Hård af Segerstad Politisk huvudman och förvaltning Anders Kennberg/Gun Bystedt Nordquist/Rut Hård af Segerstad 11

28 Tidsplan för samtliga skolor/verksamheter i Oskarshamn
Skola Inspektörer v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v.10 v. 11 Bockaraskolan Annie Jon X Figeholmsskolan Fårboskolan Jon Annie Kristdalaskolan Norra skolan Johan Cathrin Saltviksskolan Cathrin Johan s Kirkeboskolan Jon Marie Louise p Påskallavik Gun Cathrin o Rödsleskolan Malin Christina A r Kristinebergsskolan t Valhallaskolan Marie Louise Malin l Misterhults friskola Rut Malin v Oscarsgymnasiet Gun Marie Louise El ajo Technical Marie Louise Gun Vux Anders Rut Förskola Rut Johan Skolbarnsomsorg Johan Rut Förvaltning Anders Gun Rut

29 Skolbeslut Kommunbeslut Återkoppling och uppföljning


Ladda ner ppt "Skolinspektionen – för en bättre skola"

Liknande presentationer


Google-annonser