Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolinspektionen – för en bättre skola. Syfte och mål Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskole- verksamheten och skolbarnsomsorgen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolinspektionen – för en bättre skola. Syfte och mål Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskole- verksamheten och skolbarnsomsorgen."— Presentationens avskrift:

1 Skolinspektionen – för en bättre skola

2 Syfte och mål Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskole- verksamheten och skolbarnsomsorgen Bidra till kvalitetsförbättring Bedöma verksamheternas kvalitet i förhållande till de nationella målen Kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs Återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå till regeringen Fokus är barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö

3 Organisation Insynsråd Verksledning GeneraldirektörBEOÖKN Kärnverksamhet Inspektionsavdelningar Huvudkontor Avdelning för verksamhetsstöd Analys och statistik Personal och kompetensutveckling Ekonomi och verksamhetsstyrning IT och kontorsservice Umeå Enhet Umeå Norr Enhet Umeå Söder Enhet för anmälnings- ärenden Stockholm Enhet Stockholm Norr Enhet Stockholm Söder Enhet Stockholm Öster Enhet för anmälnings- ärenden Enhet för tillstånds- prövning Göteborg Enhet Göteborg Norr Enhet Göteborg Söder Enhet Göteborg Öster Enhet för anmälnings- ärenden Linköping Enhet Linköping Norr Enhet Linköping Söder Enhet för anmälnings- ärenden Lund Enhet Lund Söder Enhet Lund Öster Enhet Lund Väster Enhet för anmälnings- ärenden RättssekretariatKommunikations- sekretariat

4 Regelbunden tillsyn Granskning utifrån de krav och villkor som följer av skollag, förordningar, läroplaner, kursplaner och övriga föreskrifter Alla landets skolor inspekteras - start 2010, slut sommaren 2015 Genomförs kommunvis Kontinuerlig kommunbedömning för val av tidpunkt och omfattning Skriftligt beslut till huvudman och rektor Flygande inspektion - besök i ett stort antal skolor för att under kort tid granska en väl avgränsad del i verksamheten (nationellt) Riktad tillsyn – tillsyn riktad på särskilda områden (nationellt)

5 Kvalitetsgranskning Granskning i förhållande till författningar och utifrån forskning och beprövad erfarenhet Inriktas mot områden i behov av förbättring efter en risk- och väsentlighetsbedömning Genomförs nationellt Metod och upplägg anpassas efter granskningsområdets art Skriftligt beslut till huvudman och rektor där granskning skett Samlad rapport för bredare spridning

6 Exempel på kvalitetsgranskningar Läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen Skolornas arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan Svenska för invandrare: Uppföljning och individanpassning Utbildning vid hem för vård eller boende Undervisningen i fysik i grundskolan Undervisningen i matematik i gymnasieskolan Undervisningen i moderna språk Undervisningen i svenska i gymnasieskolan

7 Anmälningsärenden Bedriver tillsyn utifrån anmälningar och signaler Arbetar med Barn- och elevombudet för effektiv och rättssäker handläggning

8 Tillståndsprövning Prövar rätten att starta fristående skola Prövar rätten till bidrag Ansökan en gång om året för start höstterminen därefter Uppföljningsbesök under första läsåret

9 Barn – och elevombudet Arbetar utifrån barn- och elevskyddslagen tillsammans med de olika diskrimineringsombudsmännen Informerar om barn- och elevskyddslagen Ger råd om hur lagen ska tillämpas Utreder anmälningar om kränkande behandling Företräder barn och elever i domstol vid skadeståndstvister

10 Överklagandenämnden Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet Prövar vissa överklagade beslut inom det offentliga skolväsendet t.ex. frågor om mottagande av elever i gymnasieskolan/kommunal vuxenutbildning. Nämnden består av sex ordinarie ledamöter och ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen. Statens skolinspektion är värdmyndighet för nämnden

11 Regelbunden tillsyn i Oskarshamn Inspektörer Annie Liedgren Cathrin Hansson Christina Aro Östgren Johan Nilsson Jon Torkelstam Malin Lundqvist Marie-Louise Hultman Kommunansvarig / Teamledare : Anders Kennberg Bitr. Teamledare/inspektörer: Gun Bystedt Nordquist och Rut Hård af Segerstad Enhetschef / Beslutsfattare: Allan Westerdahl Avdelningschef / Beslutsfattare: Agneta Sandén

12 Tillsynsprocessen Basbesök Breddat besök (Oskarshamn) Fördjupat besök (eventuellt?) Tre versioner av tillsyn

13 Dokumentgranskning statistik och analys Tidigare inspektioner Anmälnings- ärenden Material från verksamheten Ex: enkät elever, personal, verksamhets- redogörelse, personalförteck ning, betygs- katalog Eget material/ Skolverkets statistik Ex: statistik grundskola, gymnasieskola Vuxenutbildning, mm.

14 Basbesök _ Protokoll Avslutad Brist (följs upp) Fortsättning i fördjupat besök Fortsättning i breddat besök TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på skolan. Intervju rektor, Skolbeslut Rapport

15 Breddat besök _ Avslutad Brist (följs upp) TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på Skolan Intervju med rektor, lärare, personal, elever. Lektions-/verk- samhetsbesök Skolbeslut

16 Fördjupat besök _ Avslutad Brist (följs upp) TILLSYNS- BESÖK Rundvandring på skolan Intervju med rektor, lärare, elever Lektions-/verk- samhets- observationer Skolbeslut

17 Huvudmannanivå - kommunnivå Avslutad Brist (följs upp) TILLSYNS- BESÖK Centrala intervjuer med politiker och förvaltningsled ning Huvudmanna- beslut

18 Fyra granskningsområden 1. Måluppfyllelse och resultat 2.Pedagogisk ledning och utveckling av skolan 3. Skolans lärandemiljö 4. Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning

19 Granskningsområde 1 Måluppfyllelse och resultat Kunskaper

20 Granskningsområde 2 Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärares bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering

21 Granskningsområde 3 Skolans lärandemiljö Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygg lärandemiljö

22 Granskningsområde 4 Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

23 Beslut skolor och vuxenutbildning Kort sammanfattande bedömning Strecksatser för brister Bedömningsbilaga: - Beskrivning av skolans bristområden - Bedömningar med hänvisning till lagtext

24 Kommunbeslut Helhetsbedömning – sammanfattande Strecksatser med brister Separata rubriker för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Övriga beslut biläggs kommunbeslutet

25 Differentierad uppföljning av åtgärder Uppföljningen riktas till kommunen Förenklad - endast skriftlig redovisning Reguljär – kombineras med besök i kommunen Fördjupad – kombineras med besök i kommunen och i skolor/verksamheter

26 Grund/GymnasieskolaInspektörerVecka BockaraskolanAnnie Liedgren/Jon Torkelstam7 FigeholmsskolanAnnie Liedgren/Jon Torkelstam5 FårboskolanJon Torkelstam/Annie Liedgren5 KristdalaskolanJon Torkelstam/Annie Liedgren7 Norra skolanJohan Nilsson/Cathrin Hansson6 SaltviksskolanCathrin Hansson/Johan Nilsson9 Kirkeboskolan Jon Torkelstam/Marie Louise Hultman 10 Påskallavik Gun Bystedt Nordquist/Cathrin Hansson 9 Rödsleskolan Malin Lundquist/Christina Aro Östgren 6 Kristinebergsskolan Malin Lundquist/Christina Aro Östgren 9 Valhallaskolan Marie Louise Hultman/Malin Lundquist 9 Oscarsgymnasiet Gun Bystedts Nordquist/Marie Louise Hultman 6 Tidsplan i Oskarshamn

27 Skola/VerksamhetInspektörerVecka Vuxenutbildning Anders Kennberg/Rut Hård af Segerstad 9 Förskoleverksamheten Rut Hård af Segerstad/ Johan Nilsson 10 Skolbarnsomsorg Johan Nilsson/Rut Hård af Segerstad 10 Politisk huvudman och förvaltning Anders Kennberg/Gun Bystedt Nordquist/Rut Hård af Segerstad 11

28 SkolaInspektörerv. 5v. 6v. 7v. 8 v. 9 v.10v. 11 BockaraskolanAnnie Jon X FigeholmsskolanAnnie Jon X FårboskolanJon Annie X KristdalaskolanJon Annie X Norra skolanJohan Cathrin X SaltviksskolanCathrin Johan s X KirkeboskolanJon Marie Louise p X PåskallavikGun Cathrin o X RödsleskolanMalin Christina A X r KristinebergsskolanMalin Christina A t X ValhallaskolanMarie Louise Malin l X o Misterhults friskolaRut Malin v X OscarsgymnasietGun Marie Louise X El ajo TechnicalMarie Louise Gun X Vux Anders Rut X FörskolaRut Johan X SkolbarnsomsorgJohan Rut X FörvaltningAnders Gun Rut X Tidsplan för samtliga skolor/verksamheter i Oskarshamn

29 Skolbeslut Kommunbeslut Återkoppling och uppföljning


Ladda ner ppt "Skolinspektionen – för en bättre skola. Syfte och mål Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskole- verksamheten och skolbarnsomsorgen."

Liknande presentationer


Google-annonser