Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fusion Högskolan i Kalmar Växjö universitet Infrastruktur (ej IT)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fusion Högskolan i Kalmar Växjö universitet Infrastruktur (ej IT)"— Presentationens avskrift:

1 Fusion Högskolan i Kalmar Växjö universitet Infrastruktur (ej IT)

2 Uppstart Maj 2008 – möte på chefsnivå Augusti 2008 – Gemensam studieresa till Mittuniversitetet Oktober 2008 – Chef Infrastruktur i Kalmar slutar

3 Linnéuniversitetet – Administrativa gruppen 2009-01-09

4 Organisation Styrgrupp: administrativa gruppen Projektgrupp: Christel Olsson, projektledare, Irene Bohman, biträdande projektledare samt ytterligare två representanter Referensgrupper: arbetsmiljögrupp VXU samt motsvarande gruppering HiK

5 Organisation Styrgrupp: administrativa gruppen Projektgrupp: Christel Olsson, projektledare, Irene Bohman, biträdande projektledare samt ytterligare två representanter Referensgrupper: arbetsmiljögrupp VXU samt motsvarande gruppering HiK

6 Övergripande att ”tänka på” Mötesstruktur, informationsstruktur och kommunikationsstruktur viktigt! Gäller både innan och efter fusion. Viktigt både med arbetsmöte och sociala möte. Strategiskt diskutera kulturskillnader och hur man skall minska dessa. Tydlig besluts- och delegationsordning.

7 Övergripande att prioritera inför fusion Organisation Arbetsmiljöfrågor Besluts- och delegationsordning Servicenivå och arbetssätt, den ekonomiska modellen Uppdrag och verksamhetsbeskrivning

8 Under hela arbetet Tydlig mötes, informations- och kommunikationsstruktur Delaktighet Öppenhet Diskutera kulturskillnader

9 Delaktiviteter 1: LOKALVÅRD Annika Magnussons, sammankallande, Malin Sunesson, Sione Hedin och Ann-Louise Nilsson. 2: REPRO/TRYCKERI Hans-Erik Karlsson, sammankallande, Malin Sunesson, Jan-Erik Andersson och Sören Arvidsson. 3: VAKTMÄSTERI/POST Malin Sunesson, sammankallande, Mats Cederberg, Lars Wallerhed och Michael Stenholm. 4: STÖD FÖR FLEXIBELT LÄRANDE Uppdraget omfattar inledningsvis att ge förslag på vilka olika uppdrag som den administrativa gruppen skall ge

10 Delaktiviteter, fortsättning 5: VÄXEL/RECEPTION Madeleine Gustavsson Knotek, sammankallande, Janet Hjertqvist, Berit Landén och tekniker. Konsult är behjälplig. 6: LOKALFÖRSÖRJNING INKL LOKALBOKNING OCH TENTAMEN Christel Olsson, sammankallande, Eva Kellander, Allan Fransson, Andreas Paulsson, Ywonne Fransson och Gunnel Karlsson. Laila Karlsson är adjungerad. Ev. lokalbokare från inst HiK? 7: UPPHANDLING/INKÖP Ronny Johansson, sammankallande, Birgitta Johansson och Tommy Andersson. 8: MILJÖ INKLUSIVE SÄKERHET OCH BRAND Irene Bohman, sammankallande, Sajsa Andersson, Johnny Sandberg och Laila Karlsson. Allan Fransson och Andreas Paulsson är adjungerade till gruppen.

11 Delaktiviteter, fortsättning 9: ORGANISATION, DELEGATIONSORDNING OCH ARBETSMILJÖPLAN MM Projektgruppen ansvarig 10: SKYLTNING 11: GODSTRANSPORTER MELLAN CAMPUS

12 Roller och ansvar Sammankallande ansvarar för -tidplan och dokumentation för respektive delaktivitet -att delaktivitetens process genomsyras av öppenhet och delaktighet -att informera om delaktiviteten i samråd med projektgruppen

13 Roller och ansvar, fortsättning Referensgruppen bidrar med synpunkter och idéer

14 Resurspersoner Gällande policies, regler och riktlinjer: Per Sundström Gällande ekonomiska modeller: Anna- Lena Johansson HiK och Peter Jonsson VXU

15 Tidplan för vårt fusionsarbete med ett nytt, modernt Linnéuniversitet i fokus Etapp 1- hösten 2008 -Nulägesanalys av olika processer/verksamheter -Omvärldsanalys -Aktivitetsplan och tidplan för ”hårda frågor” -Studiebesök hos varandra/gemensam arbetsmiljödag -Utbildning teknik vid behov

16 Övergripande att ”tänka på” från Cardiff Kommunikation, kommunikation…. Organisation och ledare klart tidigt Skapa en gemensam kultur Bygg en ny plattform Behåll energin efter fusion Fokusera på resultatet och inte processen De som skall arbeta tillsammans efter fusionen, börja tidigt Bred medverkan men våga ”sätta ner foten”

17 Etapp 1 Nulägesbeskrivning Generella slutsatser - alla delaktiviteter Skillnader Grad av decentralisering av ekonomi och beslut Geografi samlat eller utspritt ”campus” Prioritering Organisation Finansiering Servicenivå

18 Exempel på specifika prioriteringar Lokalvård – gemensam servicenivå och prissättning Repro/tryckeri – hantering av kompendieförsäljning och lokala maskiner Vaktmästeri – gemensam servicenivå och hantering av kontorsmaterial Post – intern posthantering mellan Växjö och Kalmar

19 Exempel på specifika prioriteringar, forts Växel/reception – gemensamt telefonnummer och teknikval Lokalförsörjning – lokalbokning, tentamensrutiner, skyltning, internhyra Upphandling/inköp – gemensam delegationsordning och principer för interndebitering av inredning Miljö, säkerhet och brand – passerkort, brandorganisation, riskanalys

20 Input behövs inför etapp 2 gällande Övergripande mål och visioner för förvaltningen Ekonomisk modell inklusive internhyra Organisationsstruktur förvaltningen Bemanning av chefstjänster Andra uppdrag (tekniskt stöd, avtal, personal, studentcentrum mm)

21 Omvärldsanalys organisation Gränssnitt -Upphandling -Ekonomi -Miljö (Miljö, fysisk arbetsmiljö och säkerhet) -Växel/Infocenter -Vaktmästeri/Teknik -Lokalbokning -Tentamen -Konferensservice?

22 Organisation - övergripande -Gemensam avdelning ”Infrastruktur” -Två avdelningar: ”Lokalplanering” och ”Lokalservice” -Fler avdelningar eller underavdelningar? -Ledning: chefer, avdelningschefer, arbetsledare…. -Spelar placering i Växjö/Kalmar någon roll? -För- och nackdelar med olika lösningar

23 Tidplan för vårt fusionsarbete med ett nytt, modernt Linnéuniversitet i fokus, forts Etapp 2 – våren 2009 -Inventering kompetensförsörjning -Förslag på uppdrag och verksamhetsbeskrivningar -Utkast på gemensamma policydokument, riktlinjer mm -Förslag på organisation Blev klart hösten 2009!

24 Tidplan för vårt fusionsarbete med ett nytt, modernt Linnéuniversitet i fokus, forts Etapp 3 – hösten 2009 -Beslut om uppdrag och verksamhetsbeskrivning -Beslut om organisation -Besluts- och delegationsordning klar -”Hårda frågor” klara Blev klart för Lokal- och serviceavdelningen kring årsskiftet!

25 Tidplan för vårt fusionsarbete med ett nytt, modernt Linnéuniversitet i fokus, forts Etapp 4 – 2010/2011 -Implementering -Uppföljning -Utvärdering -Kvalitetssäkring -Kvarvarande lågprioriterade åtgärder Pågår fortfarande!

26 Stabil avdelning Utvecklingsarbete gällande ”Värdegrund och kultur” Kommunikation och information inom avdelningen Genomtänkt information till nyanställda och chefer Arbetsmiljögrupp Ekonomiska modeller LOS starka sidor

27 ”Trappstegsmodell” Steg 4 Steg 3 Effektiv samordning Steg 2 Hög samordning Kundenkät Steg 1 Viss standardisering En väg inStändiga förbättringar Otydlig servicenivå Viss koordination Metod för dialogHög kund- tillfredsställelse Dålig koordination Tydligt prisTjänstekatalog Otydligt prisStabil serviceNyckeltal finns Bristande processer Tydliga tjänster”Kundorienterin g”

28 Strategi – Ytterligare utveckla ett ”kundorienterat” arbetssätt Mål 2 - ”Kundorienterade” medarbetare Strategi – Ytterligare utveckla en ”kundorienterad” helhetssyn Mål 3 - Tydliga processer och arbetsuppgifter Strategi – Ytterligare utveckla och marknadsföra vårt uppdrag och våra tjänster Mål 4 - Tydliga resultat Mål 1 - Nöjd kärnverksamhet Strategi – Ytterligare utveckla och kommunicera resultat Utvecklingsområde till 2014


Ladda ner ppt "Fusion Högskolan i Kalmar Växjö universitet Infrastruktur (ej IT)"

Liknande presentationer


Google-annonser