Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM"— Presentationens avskrift:

1 Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM
Välkommen Syftet är att ge en introduktion till vad taxonomi är, målet med att strukturera klassificeringen ytterligare, och att visa fördelarna med ett hierarkiskt klassificeringssystem. Dessutom förklaras principerna och reglerna för taxonomin och hur den skapas samt grunderna för struktureringen. Sedan följer genomförandet av taxonomin, fördelarna för användaren i praktiken och hur den förbättrar precisionen och effektiviteten i hanteringen av varor och tjänster. NAMN DATUM

2 Grunder och principer för taxonomin Utveckling av taxonomin
ÖVERSIKT Översikt Inledning Aktuell situation Grunder och principer för taxonomin Utveckling av taxonomin Vidareutveckling av taxonomin Klassomfång Fördelar med taxonomibaserad klassificering Centralt team Tillämpning av taxonomin Sammanfattning

3 Förfining av Niceklassificeringen
INLEDNING Förfining av Niceklassificeringen Niceklassificeringen är standarden för klassificering av varor och tjänster i varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar. Taxonomin är inte ett alternativ till Niceklassificeringen. Den är inte ett nytt system för klassificering – utan ett tillägg. I taxonomin används Niceklassificeringen som en grund att bygga vidare på. Niceklassificeringen kommer alltså inte att ersättas och när expertkommittén gör ändringar i Niceklassificeringen avspeglas dessa ändringar i taxonomin. Taxonomin kompletterar den traditionella Niceklassificeringen med en mer omfattande och djupare struktur av varor och tjänster.

4 Samarbetsinsats KHIM Nationella kontor Wipo Användarorganisationer
INLEDNING Samarbetsinsats KHIM Nationella kontor Wipo Användarorganisationer Taxonomin har inte utveckats isolerat. Vi har samarbetat med våra partner under hela processen. Själva utvecklingen av taxonomin har skett här på KHIM. De flesta av de personer som arbetat med den har dock varit utstationerade experter från nationella kontor. Wipo har medverkat från allra första början. Varje struktur har godkänts av Wipos klassificeringsexperter. De nationella kontoren har också fått möjlighet att framföra sina synpunkter på resultatet. Användarorganisationer, som i det här projektet representeras av INTA och MARQUES, har också bistått med råd.

5 Aktuell situation INLEDNING
Låt oss titta på den aktuella och tidigare situationen för klassificering innan vi går igenom den nya situation som taxonomin medför:

6 Niceklassificeringen
AKTUELL SITUATION Aktuell klassificeringssituation Niceklassificeringen Harmoniserad databas Niceklassificeringen: 2013 års version av den tionde utgåvan av Niceklassificeringen innehåller ungefär termer. Termerna är indelade i 45 klasser. Niceklassrubrikerna anger innehållet i klassen. Niceklassificeringen är grunden för taxonomin. Den harmoniserade databasen: Gemensam databas med godtagbara termer som för närvarande har införts av elva europeiska kontor. Kommer att införas, underhållas och vidareutvecklas av alla europeiska kontor. Innehåller nästan termer. Den harmoniserade databasen är taxonomins innehåll.

7 Class 39 Aktuell klassificeringssituation
AKTUELL SITUATION Aktuell klassificeringssituation Class 39 Nice Class Headings Transporter, Emballering/paketering och förvaring av gods, Samordning av researrangemang för individer och grupper Båttransporter, Tjänster avseende flygtransporter, Anordnande av eskort för resenäre,r Ambulanstransporter, Uthyrning av rullstolar, Lossning av laster, Pipelinetransporter, Passagerartransporter, Uthyrning av tävlingsbilar, Chaufförstjänster, Taxitransporter, Anordnande av kryssningar, Järnvägstransporter, Transportmäkleri ,Eldistributionstjänster, Fartygstransporter, Undervattensbärgning, Uthyrning av dykarklockor, Tjänster avseende uthyrning av containrar, Leveranser av pizzor, Vattendistribution och vattenförsörjning, Vattendistribution och vattentillförsel Färjetransporter Nya varor och tjänster introduceras varje dag på marknaden. Alla de nya varorna och tjänsterna passar in i Niceklassificeringssystemet. Det innebär dock också att innehållet i många Niceklasser blir alltmer omfattande. Resultatet är ett klassificeringssystem där klasserna innehåller varu- och tjänstetyper som är så differentierade att de blir allt svårare att hitta. Vi får därför ett klassnummer med en stor samling av termer för varor och tjänster under sig. I många klasser finns det inget eller mycket litet samband mellan de varor eller tjänster som ingår i klassen. Niceklassrubriken finns visserligen men ger i många fall en dålig fingervisning om klassens hela innehåll. Lösningen är en ytterligare strukturering av termerna i Niceklassificeringen – som kallas för taxonomin.

8 Taxonomins grunder och principer
Taxonomin är en ytterligare strukturering av termerna för varor och tjänster i Niceklassificeringssystemet.

9 Vad en taxonomi är – hur den tillämpas på klassificering
GRUNDER Taxonomins grunder Vad en taxonomi är – hur den tillämpas på klassificering Taxonomi handlar per definition om att definiera grupper […] utifrån gemensamma egenskaper och om att namnge dessa grupper. Varje grupp ges en rangordning, och grupper med en viss rangordning kan sammanställas till en supergrupp med högre rangordning, så att en hierarkisk klassificering bildas. Taxonomi var från början en akademisk disciplin för att gruppera och ordna biologiska organismer. Metoden att gruppera och ordna i hierarkier används nu allmänt inom lingvistik – med språkfamiljer, dialekter och uttal. Det är därför enkelt att tillämpa den på innehållet i Niceklassificeringen – grupperingar av termer med likartade egenskaper i en hierarki från det allmänna till det specifika.

10 Niceklassificeringen är grunden
PRINCIPER Taxonomins principer Niceklassificeringen är grunden Taxonomin byggs ovanpå Niceklassificeringen är standarden för klassificering av varor och tjänster i varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar. Taxonomin är inte ett alternativ till Niceklassificeringen. Den är inte ett nytt system för klassificering, utan ett tillägg. I taxonomin används Niceklassificeringen som en grund att bygga vidare på. Niceklassificeringen kommer alltså inte att ändras, och när expertkommittén ändrar Niceklassificeringen kommer dessa ändringar att avspeglas i taxonomin. Den första nivån i taxonomin kommer från Niceklassificeringen med dess indelning i 45 klasser.

11 Termer, grupper och grupptitlar
PRINCIPER Taxonomins principer Termer, grupper och grupptitlar Den mest grundläggande enheten i taxonomin är gruppen. Termgruppen har likartade egenskaper och en beskrivande titel. Datakällan är den harmoniserade databasen – med ungefär termer för varor och tjänster. Termerna är redan indelade i 45 klasser (Nice). Grupperingen av termerna sker alltså i Niceklassificeringen. Tänkbara relationer mellan klasser ignoreras (”byggnadsmateral” i klass 6 är en annan grupp än ”byggnadsmaterial” i klass 19).

12 Taxonomins principer PRINCIPER
Class 39 GPS-navigeringstjänster Båttransporter Godsmagasinering Resenärer (Transport av -) Värmeförsörjning [distribution] Leverans av postordervaror Sjötransporter Tjänster avseende flygtransporter Biltransporter Räddning av fartyg i nöd (transport) Trafikinformation Färjetransporter Anordnande av eskort för resenärer Pråmtransporter Flygbolags- och frakttjänster, ingående i klassen Uthyrning av förvaringscontainrar Utdelning av dagstidningar Ambulanstransporter Kanalpråmtransporter Transporter med tankfartyg Garageuthyrning Dagstidningsutdelning Uthyrning av rullstolar Transportinformation Lossning av laster Transporter med persontåg Lossningstjänster Räddning av båtlaster Busstransporter Pipelinetransporter Uthyrning av sittvagnar Ledning av rundturer Flottagning av fartyg Bepansrade biltransporter Passagerartransporter Bogsering till sjöss Lastbilstransport Varuleveranser Bevakade transporter av värdeföremål Uthyrning av tävlingsbilar Reseinformation Spedition Upplåtande av förvaringsplatser för båtar Chaufförstjänster Transporter på banor med enkelspår Transporter med passagerarfartyg Båtuthyrning Biluthyrning Taxitransporter Uthyrning av motorcyklar Paketleveranser Fordons- och farkostsuthyrning Anordnande av kryssningar Lotsning Distribution av energi Järnvägstransporter Personliga guidetjänster för rundturer Planering av färdvägar Uthyrning av lagerlokaler Forsling av bagage Anordnande av resor Uthyrning av kylskåp Vattendistribution Eldistributionstjänster Transporter (Spårvagns -) Bokning av hyrbilar Fartygstransporter Gasförsörjning [distribution] Varutransporter Godstransporter via järnväg Undervattensbärgning Transporter med propellerplan Meddelanden (Utbärning av -) Uthyrning av dykarklockor Bärgning av bilar Vattenförsörjning Transporter och leveranser av varor Tjänster avseende uthyrning av containrar Utbärning av meddelanden Befraktning Uthyrning av lagringsutrymme i lagerlokaler Magasinering Upplåtande av kajplatser Förvaring och leverans av varor Leveranser av pizzor Fartyg (Flottagning av -) Lufttransport Kurirtjänster Vattendistribution och vattenförsörjning Transporttjänster avseende nöjesbåtar Leverans och förvaring av varor Vattendistribution och vattentillförsel Flygnavigeringstjänster Lastspårningstjänster Förvaring av pälsar Uthyrning av flygplansmotorer Bilparkeringar Transporter med turbojetplan Parkeringsplatser Resor (Arrangerande av -) Bogsering av flygplan Manövrering av färjor Om vi tittar på ett urval av termer från databasen, i detta fall klass 39, och med förkunskaper om innehållet med stöd av grunden för Niceklassificeringen är det enkelt att urskilja ett mönster – de flesta termerna handlar om transport. Självklart är inte alla klasser lika enhetliga och alla mönster inte lika enkla att urskilja. När vi tittar på enskilda termer ser vi att …

13 Taxonomins principer PRINCIPER
Class 39 GPS-navigeringstjänster Båttransporter Godsmagasinering Resenärer (Transport av -) Värmeförsörjning [distribution] Leverans av postordervaror Sjötransporter Tjänster avseende flygtransporter Biltransporter Räddning av fartyg i nöd (transport) Trafikinformation Färjetransporter Anordnande av eskort för resenärer Pråmtransporter Flygbolags- och frakttjänster, ingående i klassen Uthyrning av förvaringscontainrar Utdelning av dagstidningar Ambulanstransporter Kanalpråmtransporter Transporter med tankfartyg Garageuthyrning Dagstidningsutdelning Uthyrning av rullstolar Transportinformation Lossning av laster Transporter med persontåg Lossningstjänster Räddning av båtlaster Busstransporter Pipelinetransporter Uthyrning av sittvagnar Ledning av rundturer Flottagning av fartyg Bepansrade biltransporter Passagerartransporter Bogsering till sjöss Lastbilstransport Varuleveranser Bevakade transporter av värdeföremål Uthyrning av tävlingsbilar Reseinformation Spedition Upplåtande av förvaringsplatser för båtar Chaufförstjänster Transporter på banor med enkelspår Transporter med passagerarfartyg Båtuthyrning Biluthyrning Taxitransporter Uthyrning av motorcyklar Paketleveranser Fordons- och farkostsuthyrning Anordnande av kryssningar Lotsning Distribution av energi Järnvägstransporter Personliga guidetjänster för rundturer Planering av färdvägar Uthyrning av lagerlokaler Forsling av bagage Anordnande av resor Uthyrning av kylskåp Vattendistribution Eldistributionstjänster Transporter (Spårvagns -) Bokning av hyrbilar Fartygstransporter Gasförsörjning [distribution] Varutransporter Godstransporter via järnväg Undervattensbärgning Transporter med propellerplan Meddelanden (Utbärning av -) Uthyrning av dykarklockor Bärgning av bilar Vattenförsörjning Transporter och leveranser av varor Tjänster avseende uthyrning av containrar Utbärning av meddelanden Befraktning Uthyrning av lagringsutrymme i lagerlokaler Magasinering Upplåtande av kajplatser Förvaring och leverans av varor Leveranser av pizzor Fartyg (Flottagning av -) Lufttransport Kurirtjänster Vattendistribution och vattenförsörjning Transporttjänster avseende nöjesbåtar Leverans och förvaring av varor Vattendistribution och vattentillförsel Flygnavigeringstjänster Lastspårningstjänster Förvaring av pälsar Uthyrning av flygplansmotorer Bilparkeringar Transporter med turbojetplan Parkeringsplatser Resor (Arrangerande av -) Bogsering av flygplan Manövrering av färjor … vissa av dem INTE är transporttermer. I stället handlar de om lagring parkering rör- och kabeldistribution. Därför behöver dessa termer klassificeras i andra grupper.

14 Taxonomins principer PRINCIPER
Transporter Trafikinformation Båttransporter Fartygstransporter Flygbolags- och frakttjänster, ingående i klassen Transportinformation Sjötransporter Biltransporter Lastbilstransport Lotsning Transporter med propellerplan Pråmtransporter Tjänster avseende flygtransporter Järnvägstransporter Transporter på banor med enkelspår Lufttransport Transporter med turbojetplan Transporter (Spårvagns -) Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Transport och leverans av varor Uthyrning av transportmedel Resor och passagerartransporter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning GPS-navigeringstjänster Leverans av postordervaror Båtuthyrning Räddning av båtlaster Lastspårningstjänster Varuleveranser Transporttjänster avseende nöjesbåtar Flottagning av fartyg Flygnavigeringstjänster Spedition Resor (Arrangerande av -) Bogsering av flygplan Planering av färdvägar Biluthyrning Färjetransporter Undervattensbärgning Varutransporter Fordons- och farkostsuthyrning Busstransporter Lossning av laster Bokning av hyrbilar Anordnande av eskort för resenärer Bärgning av bilar Befraktning Uthyrning av rullstolar Fartyg (Flottagning av -) Kurirtjänster Uthyrning av tävlingsbilar Ambulanstransporter Räddning av fartyg i nöd (transport) Leveranser av pizzor Uthyrning av dykarklockor Passagerartransporter Tjänster avseende uthyrning av containrar Chaufförstjänster Utdelning av dagstidningar Uthyrning av sittvagnar Taxitransporter Dagstidningsutdelning Uthyrning av motorcyklar Anordnande av kryssningar Manövrering av färjor Återstående data ger oss termer som handlar om transport. Det finns också specialgrupper – även de handlar om transport men på en mer specificerad nivå: Transport av varor Transport av personer Uthyrning av transportmedel Navigering Och en samlingsgrupp för all bogsering och undsättning Det finns också ytterligare möjligheter att gruppera vissa av dessa termer i ännu mer specifika grupper.

15 Taxonomins principer PRINCIPER
Transporter Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Transport och leverans av varor Uthyrning av transportmedel Resor och passagerartransporter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning Det sista steget för att skapa en grupp består av att hitta en lämplig grupptitel. Eftersom titeln ska beskriva gruppens innehåll måste den vara mycket beskrivande och verkligen täcka alla termer i gruppen. Det är en av de svåraste delarna i att skapa en taxonomi eftersom den bör, om möjligt, vara klassificeringsbar och samtidigt så vag att den täcker ett brett spektrum av innehåll. Dessutom bör titlarna inte ändras för många gånger med tanke på kontinuiteten. Man måste därför också ta hänsyn till att tänkbara framtida varor, som liknar de varor som för närvarande finns i gruppen, måste kunna rymmas under titeln. Följande principer gäller för en grupptitel: Den MÅSTE täcka allt som ingår i gruppen. Den MÅSTE vara så vag att den kan rymma framtida liknande varor/tjänster. Den BÖR, om möjligt, inte överlappa någon annan grupp inom samma klass. Den BÖR, om möjligt, vara klassificerbar.

16 Träd, hierarkier och samband
PRINCIPER Taxonomins principer Träd, hierarkier och samband När grupperna har identifierats behöver de ordnas i en hierarkisk trädstruktur, vilket är den andra delen av en taxonomi. I exemplet med klass 39 identifierade vi gruppen för TRANSPORT. Dessutom fann vi inom denna grupp fem grupper med specialiserade transporttjänster. Som nämnts var en del av termerna i klassen INTE direkt transportrelaterade.

17 CLASS 39 Taxonomins principer Distribution av rörledningar och kablar
Transporter Emballering/paketering och förvaring av gods Parkeringstjänster, förvaring av fordon, förtöjningstjänster Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Transport och leverans av varor Uthyrning av transportmedel Resor och passagerartransporter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning Grunden är som nämnts Niceklassificeringen och den högsta nivån i vår struktur är därför Niceklassnumret. Inom den första nivån hittar vi gruppen Transport, tillsammans med tre andra grupper för de termer i klass 39 som inte direkt handlar om transport. Transport har som vi såg delats upp i fem undergrupper för de termer som är mer specifika. I den klassen finns det till och med en fjärde nivå med ännu mer specifika termer. Frakt- och godstransporter samt flyttjänster Postutdelning och kurirtjänster Sightseeing, guide- och utflyktsjänster

18 Från allmänt till specifikt
PRINCIPER Taxonomins principer Från allmänt till specifikt En av huvudprinciperna för taxonomin är att gå från allmänt till specifikt. Grupperna på översta nivån är de allmänna grupperna medan de lägre nivåerna är mer specifika. Detta gäller dock bara grupptitlar. Det kan finnas mycket specifika termer i en toppgrupp. Det finns mycket pragmatiska skäl till detta. För att få en användbar och fungerande hierarki bör man inte skapa nya grupper för enstaka termer. En alltför omfattande taxonomi skulle vara opraktisk och oanvändbar för slutanvändarna.

19 PRINCIPER Taxonomins principer Transport Flyttning av människor, djur och varor från en plats till en annan. Transport och leverans av varor Ska endast avse varor, inte personer. Postutdelning och kurirtjänster Ytterligare specificerat som en viss typ av varor. Transporttjänsterna i klass 39 är därför allmänna. I princip sorteras inga termer eller begrepp direkt under klassnumret. Endast grupptitlar är direkt knutna till klassnumret. Språkligt sett täcker alla titlar på den övre nivån allting under – oavsett om det är termer eller mer specifika undergrupper.

20 Friskrivningsklausul
PRINCIPER Taxonomins principer Friskrivningsklausul Allting i taxonomin, eller Niceklassificeringen för den delen, omfattas av en ansvarsfriskrivning. Inget av de deltagande kontoren gör gällande eller anger någonstans att strukturerna är rättsligt bindande. Förteckningen över varor och tjänster täcker det som de anger – enligt den behöriga myndighetens tolkning. För att tydliggöra detta har de deltagande kontoren en friskrivningsklausul för varje tillämpning av taxonomin.

21 Utveckling av taxonomin
Det har tagit tre år att utveckla det nya systemet. Eftersom ingen så vitt vi vet hade gjort något liknande förut var det nödvändigt att improvisera många saker. En metodik utvecklades under arbetet med att skapa strukturer och vissa principer etablerades. Med hänsyn till de många variablerna och de många intressenterna hade det varit kontraproduktivt att utveckla regler och metodik i förväg. Förbestämda regler skulle ha begränsat möjligheterna, bromsat upp processen och mest varit ett hinder i utvecklingen av strukturerna. Den första regeln och principen, som är grunden för hela strukturen, är att den bygger på Niceklassificeringen.

22 Inte uppfinna hjulet på nytt
UTVECKLING Utveckling av taxonomin Inte uppfinna hjulet på nytt Tidigare varu- och tjänstehierarkier Innan vi startade ett projekt av den här storleksordningen var vi tvungna att kontrollera att det inte redan fanns något som vi kunde anpassa: Patentklassificeringen – endast för varor och mer baserat på tekniska lösningar än på färdiga varor. Locarnoklassificeringen – också enbart för varor och inte tillräckligt konkret. Tullklassificeringen – saknar tjänster och är inte uttömmande. Upphandlingsklassificeringen – inte uttömmande och tillräckligt djup. Den mest grundläggande principen som gjorde att något av de tidigare klassificeringssystemen inte kunde användas var åtagandet att Niceklassificeringen skulle vara grunden. Inget annat befintligt system liknande Niceklassificeringen, eller kunde enkelt anpassas till den. Taxonomin har därför utvecklats från grunden och enbart utifrån Niceklassificeringen.

23 UTVECKLING Utveckling av taxonomin Marknadsanpassad Anpassa klassificeringen efter marknaden, inte marknaden efter klassificeringen En princip var viktig redan från början i projektet – resultatet skulle vara anpassat till den verkliga marknaden. Klassificeringen av termer i grupperna bygger på marknadsrealiteter (så vitt vi förstår dem). De egenskaper som har använts bygger mer på marknadssektorer än på traditionell klassificering. Ändamål och användning är till exempel viktigare än material.

24 Regler och metoder Utveckling av taxonomin UTVECKLING
De allmänna principerna för taxonomin, förutom att den bygger på Niceklassificeringen, är följande: Varje klass ska ha en hierarki som fylls med databastermer, dvs. termer som finns i den harmoniserade databasen. Klassnumret ska vara den översta nivån i varje klass och den nivån innehåller inga termer. Varje klass ska innehålla minst en ytterligare nivå av grupper. Varje grupp ska ha en titel. Antalet nivåer beror på hur komplex klassen är. Taxonomin måste vara flexibel och kunna ändras. Tillägg och ändringar kan göras på varje nivå.

25 Grupprinciper Hur grupper skapas Utveckling av taxonomin UTVECKLING
En grupp är en samling begrepp/termer som har vissa gemensamma egenskaper. De gemensamma egenskapernas beskaffenhet beror på klassen och/eller marknadsrealiteter. Grupperna och deras titlar måste vara både uttömmande och exakta. Det ska därför inte finnas några grupper med specifikationen ”övrigt”. Det ska finnas grupper, med lämpliga titlar, för alla termer. Följande principer har följts när grupperna skapades: Egenskaper Ändamål Enkelhet/komplexitet Målkonsumenter Försäljningskanaler Alla grupper måste ha en titel som bygger på dess betydelse, beskriver gruppens innehåll samt särskiljer den tydligt från andra grupper inom samma klass. En grupps titel måste språkligt sett täcka alla termer under den i hierarkin. En grupptitel måste vara mer specifik än sin överordnade term.

26 Regler för inplaceringen
UTVECKLING Utveckling av taxonomin Regler för inplaceringen Fylla grupper med termer Varje term i den harmoniserade databasen måste tillhöra minst en grupp. Innan en ny term kan registreras i den harmoniserade databasen måste den ha en plats i taxonomin – vilket ger kontexen. En term kan tillhöra flera överordnade kategorier. Dessa måste dock finnas i olika kedjor i hierarkin. Termerna ska placeras i den lägsta möjliga gruppen i hierarkin.

27 Strukturens storlek Hur djup och hur bred Utveckling av taxonomin
Storleken bygger på en pragmatisk bedömning. För bred skulle försämra användbarheten (detta förhindrar grupper för en enda term). För djup skulle göra den för komplex (för många klickningar och lätt att gå vilse). För grund och för smal skulle motverka syftet med en hierarki. Strukturen måste vara så stor att den är uttömmande. Det får inte finnas några grupper med specifikationen ”övrigt”. Det ska också finnas grupper, med beskrivande titlar, för alla termer. Det innebär att det inte finns några termer i databasen som saknar en överordnad kategori. Det är viktigt att hitta en balans mellan att ha grupper som är tydligt åtskilda på marknadsnivå samtidigt som man behåller en hierarkisk metod och en struktur som är användbar för slutanvändaren.

28 Vidareutveckling av taxonomin
Den harmoniserade databasen och taxonomin måste ändras i takt med att marknaden ändras. Förändringar av Niceklassificeringen gör också att taxonomin måste vidareutvecklas. Utan aktiv vidareutveckling och underhåll blir taxonomin inaktuell och förlorar sin giltighet och användbarhet. Det är de deltagande kontoren som ansvarar för att vidareutveckla och underhålla taxonomin och den harmoniserade databasen. Det centrala teamet kommer att spela en viktig roll för samordning och kontinuitet. Kontorens medverkan är mycket viktig för att säkerställa att innehåll och struktur hålls aktuella.

29 Nya Niceutgåvor Vidareutveckling av taxonomin VIDAREUTVECKLING
När det kommer en ny utgåva av Niceklassificeringen kommer det också att krävas förändringar av den harmoniserade databasen och kanske även av taxonomin. Struktureringen gör att alla ändringar i Niceklassificeringen också blir enklare att hantera och kräver mindre insatser genom användningen av taxonomin. När termer flyttades eller en ny uppsättning termer infördes i en klass som förut tillhört en annan klass i den harmoniserade databasen innebar det tidigare att hela klasser måste kontrolleras och korrigeras manuellt. Eftersom klasserna nu är taxonomibaserade behöver den grupp som flyttas från en klass till en annan numera bara omplaceras i en ny klass, tillsammans med alla termer och undergrupper under den i hierarkin. Naturligtvis måste det hela kontrolleras, men den datamängd som måste kontrolleras är begränsad.

30 Marknadsutveckling Vidareutveckling av taxonomin VIDAREUTVECKLING
Merparten av de varor och tjänster som släpps ut på marknaden kommer att kunna rymmas i den aktuella taxonomin. Nya tillägg i databasen måste taxonomiseras innan de registreras och i vissa fall måste nya grupper skapas när helt nya varor eller tjänster släpps ut på marknaden eller när det uppstår nya marknadssektorer.

31 CLASS 39 Vidareutveckling av taxonomin Tidsresetjänste Transporter r
Distribution av rörledningar och kablar Transporter Emballering/paketering och förvaring av gods Parkeringstjänster, förvaring av fordon, förtöjningstjänster r Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Transport och leverans av varor Uthyrning av transportmedel Resor och passagerartransporter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning Teleporteringstjänster Teleporteringstjänster (Star Trek ”Beam me up, Scottie!”) – är fortfarande bara transport, dvs. att flytta varor och personer från punkt A till punkt B. Tidsresetjänster (Tillbaka till framtiden) – nytt, ingen förflyttning i rummet, bara i tiden, men fortfarande en klass 39-tjänst. Frakt- och godstransporter samt flyttjänster Postutdelning och kurirtjänster Sightseeing, guide- och utflyktsjänster

32 Samarbete och samordning
VIDAREUTVECKLING Vidareutveckling av taxonomin Samarbete och samordning KHIM Nationella kontor Wipo Användarorganisationer Den första utvecklingen har varit ett samarbete mellan KHIM och de nationella kontoren och det kommer vidareutvecklingen också vara. Varje förändring kommer att diskuteras i samråd med Wipo, för att garantera att vi alla använder samma taxonomi. Användarorganisationerna är en av våra viktigaste partner eftersom de har en unik anknytning till marknaden och ger oss slutanvändarperspektivet. Deras synpunkter och råd är av avgörande betydelse.

33 Klassomfång Utformningen av klassomfång är ett av de direkta resultaten av taxonomin.

34 Taxonomins resultat Klassomfång kkLASSOMFÅNG
Nybörjarnas kunskaper om klassificering är begränsad. De vet inte vad som ingår i de olika klasserna. De nya Niceklassrubrikerna har hittills gett en översikt över vad som ingår i klassen. Dessa rubriker har dock aldrig varit uttömmande och innehåller många förvirrande och starkt specialiserade termer. Med hänsyn till bedömningen från IP Translator insåg man att det behövdes ett nytt sätt att beskriva innehållet i olika klasser. Omfången skapades därför för att ge en kort och koncis förteckning över godtagbara termer för varor och tjänster, som helst skulle beskriva hela innehållet i klassen i databasen vid den aktuella tidpunkten.

35 CLASS 45 Klassomfång Personliga och sociala tjänster
Tjänster avseende säkerhet, undsättning och upprätthållande Personliga och sociala tjänster Juridiska tjänster I princip är det mycket enkelt att utforma klassomfång: Ta titlarna från grupperna på översta nivån i taxonomin. Eftersom titlarna per definition ska täcka allting i gruppen täcks hela innehållet enligt principen ”betyder det som sägs”. I det här fallet: Säkerhets- och räddningstjänster samt brottsbekämpning Personliga och sociala tjänster Juridiska tjänster I vissa fall måste grupptiteln på den översta nivån vara så vag att den inte kan fungera som klassificeringsterm. I dessa fall inbegriper omfånget undergrupper till gruppen med den vaga titeln, som specificeras (genom användning av ”nämligen”). ”Personliga och sociala tjänster” är för vagt. Genom att specificera med undergrupper får vi ”Personliga och sociala tjänster, nämligen Astrologiska och andliga tjänster, detektivtjänster, dejtingtjänster, begravningstjänster, religiösa tjänster, kläduthyrning”. Det finns dock ofta termer som ingår direkt i en grupp med en vag titel. Dessa måste också inbegripas i klassomfången för att bli begripliga. Eftersom dessa termer är för få för att motivera en egen taxonomigrupp (av användbarhetsskäl) sorteras de i särskilt skapade omfångsgrupper. Omfångsgrupperna ingår inte i taxonomin. Omfångsgrupperna är små och ofta mycket specialiserade. Exempel på omfångsgrupper (45): Individuella shoppingtjänster, Personlig korrespondens, Politiska lobbyingtjänster. Astrologiska och andliga tjänster Detektivtjänster Kontaktförmedlingstjänster Begravningstjänster Tjänster i samband med religionsutövande Uthyrning av kläder

36 Fördelar med taxonomibaserad klassificering
Vi anser att taxonomin är en stor förbättring och förfining av det nuvarande klassificeringssystemet. De direkta fördelarna med att införa taxonomin är naturligtvis att det blir snabbare och enklare att sammanställa listor över varor och tjänster. Detta var uppenbart redan i samband med den första tillämpningen och utlovar mycket när det gäller klassificeringsassistans och automatisering. Dessutom anser vi att taxonomin har mer omfattande fördelar.

37 Struktur Ordna varor och tjänster
FÖRDELAR Fördelar med taxonomibaserad klassificering Struktur Ordna varor och tjänster Taxonomin ger struktur åt den stora datamängden i den harmoniserade databasen över varor och tjänster, och strukturen ger bättre översikt över vad databasen faktiskt innehåller, både för slutanvändarna och för dem som administrerar data. Strukturen är grunden för alla fördelar och för tillämpningen.

38 Överblick Avläsa klassificeringen
FÖRDELAR Fördelar med taxonomibaserad klassificering Överblick Avläsa klassificeringen Genom att lägga till denna struktur i Niceklasserna blir hela innehållet i klassen överblickbart genom grupper med beskrivande titlar. Det blir enkelt att få en bild av hela innehållet i varje klass. När varor och tjänster ordnas i grupper med likartade egenskaper placeras termerna i en kontext som gör det lättare att förstå vad de verkligen innebär. Strukturerna kan också ge en fingervisning om liknande varor och tjänster, både inom grupperna och mellan grupper i olika klasser.

39 Förståelse Klarhet och insikter
FÖRDELAR Fördelar med taxonomibaserad klassificering Förståelse Klarhet och insikter Struktureringen och överblicken ska leda till bättre förståelse av hur klassificeringen fungerar. Det arbete som har utförts ger möjlighet att förbättra Niceklassificeringssystemet eftersom det blir tydligare på vilka punkter förbättringar kan göras.

40 Sammanställning av listor
FÖRDELAR Fördelar med taxonomibaserad klassificering Sammanställning av listor Enklare att hitta lämpliga termer En av de stora svårigheterna vid sammanställning av listor över varor och tjänster är att hitta lämpliga termer som täcker den avsedda varan eller tjänsten. Den harmoniserade databasen innehåller så många termer att det kan ta tid att hitta de termer som ser till att skyddet får rätt omfattning. Det är dessutom förenat med en hög grad av osäkerhet. Om termerna kategoriseras blir det möjligt att se alla termer som har likartade egenskaper och därmed undvika att missa termer på grund av okända ord eller okänd stavning. Tack vare den hierarkiska strukturen är det också möjligt att bestämma hur specifik eller allmän man vill vara och välja termerna därefter. Genom att gå nedåt i hierarkin kan användaren hitta specifika termer eller, om så krävs, de mer allmänna termerna längst upp. Det gör det lättare att skräddarsy en komplett lista över varor och tjänster samtidigt som man ser till att det inte finns några andra termer i databasen som skulle ha varit lämpligare eller skulle ha gett en bättre omfattning för skyddet.

41 Jämföra listor Snabbreferens till eventuella liknande termer
FÖRDELAR Fördelar med taxonomibaserad klassificering Jämföra listor Snabbreferens till eventuella liknande termer När man sammanställer listor över varor och tjänster är det ofta svårt att få överblick över liknande termer. Även om taxonomin inte har några rättsliga konsekvenser kan användaren snabbt få en hänvisning till liknande termer utifrån grupperingarna. Genom att bläddra i hela innehållet i en grupp, som ofta bara är en bråkdel av antalet termer i hela klassen, ser man termerna i sitt sammanhang och kan lätt jämföra listor.

42 Datahantering Kontrollera innehållet
FÖRDELAR Fördelar med taxonomibaserad klassificering Datahantering Kontrollera innehållet Förändringar av Niceklassificeringen har alltid krävt mycket resurser från varumärkeskontoren: Flytta och ändra termerna i den officiella alfabetiskt ordnade förteckningen. Söka efter liknande termer i den harmoniserade databasen för omdefiniering och flyttning. Dessa åtgärder är tids- och personalkrävande, särskilt när det gäller så stora datauppsättningar som den harmoniserade databasen. Med hjälp av taxonomin är det bara en liten del av alla data som behöver behandlas manuellt. I vissa fall kan hela taxonomigrupper flyttas direkt. I andra fall, när det fortfarande krävs manuella kontroller, är den datamängd som behöver kontrolleras och behandlas endast en liten del av hela klassen. Eftersom alla termer är klassificerade anger taxonomin dessutom tydligt var det finns brister i databasen och var nya begrepp behöver skapas. Med den överblick som Niceklassificeringen ger tack vare kategorisering och hierarkiska strukturer förenklar taxonomin också arbetet med att hitta mönster och inkonsekvenser i Niceklassificeringen. Genom den tillämpade strukturen blir det enklare att hitta de områden i den grundläggande Niceklassificeringen som behöver ändras och modifieras.

43 Centralt team för fortsatt konvergens
För att hålla taxonomin relevant och aktuell måste den vidareutvecklas i takt med de ekonomiska marknaderna. De deltagande kontoren ansvarar för detta. Förslag till nya termer och förändringar samt tillägg till taxonomin förväntas komma från de nationella kontoren och användarorganisationerna. För att trygga en viss grad av kontinuitet och överensstämmelse behövs det dock ett team av experter som administrerar ändringarna och utvecklingen i enlighet med reglerna och principerna. För denna och andra underhållsfrågor för konvergensprogrammet kommer det att inrättas ett centralt team för fortsatt konvergens.

44 Stödja, säkra och validera
CENTRALT TEAM Stödja, säkra och validera Detta team kommer att bestå av företrädare från de nationella kontoren och ansvara för kontinuiteten samt taxonomins och den harmoniserade databasens giltighet i samarbete och kontakt med klassificeringsexperterna vid de nationella kontoren. Det centrala teamet kommer att ha följande anvarsområden vad gäller taxonomin: Taxonomisering av föreslagna begrepp i harmoniseringsarbetsflödet. Fastställande av en möjlig utvidgning av taxonomistrukturer. Korrigeringar av den nuvarande strukturella tillämpningen. Tillhandahållande av sakkunskap och råd om taxonomi, klassificering och det harmoniserade arbetsflödet. Allt detta sker i fullt samarbete med de deltagande nationella kontoren.

45 Tillämpa taxonomin Att skapa taxonomin är naturligtvis bra men det är endast genom att införa och använda den som fördelarna förverkligas. Den första tillämpningen kommer att täcka de grundläggande struktureringsmöjligheterna, men det går att se många fler utvecklingsmöjligheter för verktyg som underlättas av taxonomin.

46 Första tillämpningen TMclass E-inlämning Wipo Nice Webbtjänster
Tillämpa taxonomin Första tillämpningen TMclass E-inlämning Wipo Nice Webbtjänster Den första tillämpningen av taxonomin kommer att vara i TMclass, verktyget för sökning efter varor och tjänster. Eftersom verktyget bygger på den harmoniserade databasen kommer det inledningsvis att begränsas till de harmoniserade kontoren. Alternativen för slutanvändarna kommer till att börja med att vara bläddring och filtrering. Användarna kommer att kunna använda taxonomin till att bläddra genom hela databasen med varor och tjänster utan att gå vilse eller ha svårt att hitta rätt termer. Den andra stora förändringen är möjligheten att filtrera sökresultaten på mer än bara klass. En liknande tillämpning kommer att införas i verktyget för elektronisk inlämning inom den närmaste framtiden, som en del av Future Software Package. Eftersom verktyget för elektronisk inlämning ligger längre fram i tiden kommer det att bygga på användarerfarenheter från TMclass. Taxonomin kommer också att erbjuda webbtjänster som avser den harmoniserade databasen. På så sätt kan kontor som har sina egna tillämpningar för e-inlämning fortfarande dra nytta av den taxonomibaserade databasens kapacitet och erbjuda sina användare de senaste klassificeringsverktygen. Wipo har skapat sin egen tillämpning av taxonomin, även om organisationen inledningsvis endast kommer att införa den i den alfabetiska förteckningen. Wipo offentliggjorde taxonomin online i april 2013.

47 TMclass Trädstruktur och resultatsida Tillämpa taxonomin
TILLÄMPNING Tillämpa taxonomin TMclass Trädstruktur och resultatsida Ska visas i TMclass Längst upp på TMclass-skärmen finns navigeringsalternativ och nedanför finns sökfunktionerna. Skärmens huvuddel består av två delar (om sökningen har avsett ett harmoniserat kontor). Till vänster finns taxonomins trädstruktur. Till höger finns begrepp och termer från den harmoniserade databasen.

48 Bläddra Hitta alla termer Tillämpa taxonomin TILLÄMPNING
Ska visas i TMclass Det enklaste sättet att få en överblick över hela klassificeringen är att bläddra i hela innehållet i databasen. En tom sökning ger alla resultat, i alla klasser, med taxonomiträdet på vänster sida. När användaren för muspekaren över klasserna visas information om klassomfånget så att användaren kan hitta den lämpliga klassen. När användaren klickar på plustecknet vid klassen expanderas den så att grupperna inom klassen visas. När användaren klickar på en grupp visas hela innehållet i den gruppen i resultattabellen (till höger). På så sätt kan användaren bläddra genom hela innehållet och hitta lämpliga termer utan att ha förkunskaper om klassificeringslingvistik eller tradition.

49 Filtrering Förfina sökningen Tillämpa taxonomin TILLÄMPNING
Ska visas i TMclass Ett effektivare sätt att använda taxonomin är att filtrera resultaten efter sökningen. Efter en sökning visas resultaten i fönstret till höger. På grund av databasens storlek ger vissa vanliga sökord en stor resultatmängd. Tack vare taxonmin på vänster sida (som nu är begränsad till termer som innehåller sökordet) kan dock resultaten lätt filtreras så att bara termer som är av intresse för sökningen visas.

50 Klättra uppåt och nedåt
TILLÄMPNING Tillämpa taxonomin Klättra uppåt och nedåt Avancerad bläddring och sökning Ska visas i TMclass Fler avancerade funktioner: Återvända uppåt genom att använda synliga sökvägar. Hitta vägen till en term.

51 Skapa Sammanställa en lista över varor och tjänster
TILLÄMPNING Användningsexempel i TMClass Skapa Sammanställa en lista över varor och tjänster Ska visas i TMclass Exempel på hur man skapar en lista över varor och tjänster genom att använda MyList.

52 Jämföra Hitta tänkbara likheter Användningsexempel i TMClass
TILLÄMPNING Användningsexempel i TMClass Jämföra Hitta tänkbara likheter Ska visas i TMclass Exempel på hur man kan jämföra listor över varor och tjänster.

53 Praktiskt underhåll Taxonomisering i Terminology Maintenance Console
TILLÄMPNING Underhåll av databasen Praktiskt underhåll Taxonomisering i Terminology Maintenance Console Ska visas i TMC Taxonomifunktioner i Terminology Maintenance Consol.

54 kontakta oss: Tack www.oami.europa.eu
(växel) (tekniska incidenter i samband med e-handel) (huvudfax) twitter/oamitweets youtube/oamitubes kontakta oss: Tack


Ladda ner ppt "Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM"

Liknande presentationer


Google-annonser