Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från goda projektresultat till förändrade arbetssätt Kunskap, synpunkter och erfarenheter från processutvärderingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från goda projektresultat till förändrade arbetssätt Kunskap, synpunkter och erfarenheter från processutvärderingen."— Presentationens avskrift:

1 Från goda projektresultat till förändrade arbetssätt Kunskap, synpunkter och erfarenheter från processutvärderingen

2 Processutvärderingen … ”Processutvärderarens roll är främst att följa och kritiskt granska projektet samt att ge underlag för styrning och ledning i riktning mot önskade resultat och effekter…”

3 Prioriterade teman Sam- verkan Projekt- kvalitet Lärande- struktur Målgrupps- medverkan System- påverkan Metoder, verktyg, modeller

4 Drop-outs – i teori och praktik Drop-outs och Early school leaving (ESL)… två olika begrepp, kräver olika insatser EU-målet: att minska andelen unga mellan 18-24 år som av vilken anledning som helst avslutat studier ’för tidigt’ (iaf gymnasiet) till max 10 procent…

5 – Oerhörda/oväntade skillnader inom EU-länderna – Dock stora framgångar under de två-tre senaste åren (de ’sämsta’ länderna står för största förändringen) – Fokus på ’kostnader’ och konsekvenser både för individer och samhälle, t ex EENEE-rapport, dec 13* – Forskningsområde som växer – kunskaper/exempel för kommuner som vill praktisk och konkret handling! – Svängning från individ- till systemfokus, från ett tidigt ’blame the child/family’ till att hantera systembehov Läget i Europa (EU)… *European Expert Network on Economics of Education: ’The costs of Early school leaving in EU’

6 …och Sverige Ungdomar som inte påbörjar gymnasiet, ca 2 procent av de elever som avslutat år 9 Ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program, cirka 12 procent Ungdomar som avbryter en gymnasieutbildning, cirka 8 procent av samtliga elever 23 procent av alla elever som påbörjat gymnasiet saknar slutbetyg sju år efter påbörjad utbildning

7 1. Mobbning, socialt utanförskap 2. Brist på pedagogiskt stöd i skolan 3. Vuxna som inte bryr sig 4. Dåligt bemötande i skolan 5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller missbruk) 6. Behov av mer praktik och mindre teori 7. Stökig skolmiljö 8. Fel programval 9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen 10. Dåliga hemförhållanden *Temagruppen Unga

8 Lärare och andra vuxna som bryr sig och inte blundar för problemen Tillräckligt pedagogiskt stöd, mindre klasser, individuellt anpassade studieplaner Mer praktik – mindre teori, flexibla tider och scheman *Temagruppen Unga

9 DROP-OUTS Vad handlar det om - egentligen?

10 PROBLEM I SKOLAN BRIST PÅ MOTIVATION, ENGAGEMANG BRIST PÅ MÖJLIGHETER, RESURSER Hönan och ägget…? Brist på kvalifikationer Inget tillträde till utbildning Avhopp från utbildning Felval, mismatch utb/aktivitet Stängd dörr till arbetsmarknaden Brist på efterfrågan på arb kraft Svagt/inget samhällsengagemang Brist på kvalifikationer Inget tillträde till utbildning Avhopp från utbildning Felval, mismatch utb/aktivitet Stängd dörr till arbetsmarknaden Brist på efterfrågan på arb kraft Svagt/inget samhällsengagemang

11 Systemiska faktorer på makronivån Praxis, tillämpning Strukturer, resurser Skol-/utb faktorer Individuella, sociala faktorer Beteende Bakgrund Skolprestation Engagemang Akademiskt Socialt Tidigare erfarenheter Psykisk, fysisk hälsa Familj Struktur Förhållningssätt Kultur Resurser Avvikande beteende

12 Skola, utbildningssystem och andra offentliga verksamheter ÄR viktiga delar… Skola, utbildningssystem och andra offentliga verksamheter ÄR viktiga delar… …men samarbetet med familjer och föräldrar är en mycket viktig och ofta efter- satt resurs… …för att kunna stötta elever och unga att lyckas med skolan och övergången till arbetslivet Att hoppa av skolan är alltså knappast ett beslut som kommer över en natt. Ofta är beslutet ett resultat av en längre process och av flera olika orsaker…

13 INSATSER PÅ STRATEGISK NIVÅ Koordinering av policies, mål och insatser Statistik kring frånvaro och avhopp (system) FÖREBYGGANDE STRATEGIER ÅTERFÖRANDE STRATEGIER System- och strukturella insatser (lärarfortbildning, utv av läroplaner och pedagogik, utveckling av vägledning, modeller för föräldra- och organisatorisk samverkan, hantering av/system för övergångar mellan stadier mm Riktade insatser, t ex mot särskilda områden och eller grupper, mentorskap, extrastöd till barn/familjer, system för tidig upptäckt (EWS), fritidsaktiviteter (både i och utanför skolan), elevmedverkan/-demokrati, piloter (test) Övergångsklasser Stödfunktioner (holistiska, med multikompetens) för unga i riskzonen Second chance- skolor Validering av icke formell och informell kompetens Praktikmöjligheter (yrkes- och arbetsplatsbaserad)

14 Nationella nivån: – sätta nat målsättningar – ge direktiv och resurser – följa upp, utvärdera, sprida Regionala nivån: – sätta reg målsättningar – samordna, mäta, stötta Lokala nivån: – sätta lokala målsättningar – testa idéer och innovationer – utveckla lokala modeller System för flernivåsamverkan..?

15 Källor/forskning (exempel) Baseline rapport: http://urbact.eu/fileadmin/Projects/PREVENT/outputs_media/Prevent_baseline_study_Web_01.pdfhttp://urbact.eu/fileadmin/Projects/PREVENT/outputs_media/Prevent_baseline_study_Web_01.pdf Preventprojektet (föräldramedverkan): http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/prevent/homepage/http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/prevent/homepage/ European Commission Thematic Working Group on ESL (slutrapporten mm): http://ec.europa.eu/education/policy/strategic- framework/expert-groups_en.htm#schoolshttp://ec.europa.eu/education/policy/strategic- framework/expert-groups_en.htm#schools EENEE’s rapport om kostnader (sök efter Analytical report no 17): http://www.eenee.de/eeneeHome/EENEE/Analytical- Reports.htmlhttp://www.eenee.de/eeneeHome/EENEE/Analytical- Reports.html

16 PRESENTATION AV INNEHÅLL OCH SLUTSATSER I DELRAPPORT 2 Processutvärdering av projektet Plug In

17 Plug In Sveriges största ESF-finansierade projekt med en hög innovativ ambition på alla nivåer och i alla led

18 Resultat – några utgångpunkter Vad är resultat? Mått på effektivitet Förändrade beteenden Hänsyn till innovationer Viktigt inte dra allt för generella slutsatser utifrån enbart ett perspektiv - mycket som kan ligga bakom en förändring! www.europeanminds.com

19 Omfattande datainsamling Kvantitativa data: Fem enkäter riktade till olika nivåer - Nationell styr/ledningsgrupp, Regionala styr/Lokala styr/ledningsgrupper, Regionala projektledarna i respektive region, Lokala verkstäder Kvalitativa data: Intervjuer Löpande utvärderingsaktiviteter Workshops och seminarier Omvärldsbevakning och litteraturstudier www.europeanminds.com

20 Resultat En annorlunda projektarkitektur får effekter… o Horisontellt och vertikalt o Positivt exempel för fortsatta satsningar på olika nivåer och områden (början på en möjlig modell för framtida samordning?) Frågan om drop-outs finns på agendan och börjar ta fäste. Ex RUS, RUP Många ungdomar har fått bättre möjligheter: o Ökad identifiering - arbetet med KIA en succé som skapar försprång o En mer utvecklad verktygslåda för aktörer som arbetar med frågan o Ökad samverkan kring sakfrågan vertikalt och horisontellt www.europeanminds.com

21 Region Västerbotten www.europeanminds.com Omtag: Från regional utgångspunkt till lokal med regionala inslag; vad vann/förlorade man egentligen? Höga ambitioner vs realism/utfall? Lärande? Plug Ins verksamhet bedöms som innovativ och mervärdesskapande: Både styrgrupper och de som arbetar i verkstäderna tycker så (dock många gånger samma personer – betyder detta något?) Plug In bedöms skapa snabba resultat: Många av verkstäderna har dock pågått under en kort tid och man bedömer att det på olika sätt är för tidigt att uttala sig om generella resultat. De exempel som man lyfter fram visar dock på att arbetet redan ger resultat på lokal nivå, t ex vad gäller effekter hos målgruppen och samverkan: Att personer som hoppat av skolan vill återvända Mindre frånvaro/ökad närvaro och förbättrade skolresultat Ökad samverkan mellan relevanta aktörer på kommunal nivå och mellan kommunerna inom Plug In

22 Region Västerbotten www.europeanminds.com Stor tilltro till projektets möjligheter att leda till implementering av nya arbetssätt: Man bedömer att det viktigaste för att lyckas med detta är att påverka politiker i rätt riktning… Utmaningar: Hur kan man arbeta med strategisk påverkan i projektets olika nivåer? Hur kan man involvera relevanta aktörer i detta arbete? Vad har styrgrupper på lokal och regional nivå för roll i detta? (styrgruppernas funktionalitet lite svåra att bedöma - vad betyder detta?) Behöver verkstäderna/lokala nivån ’samla’ ytterligare bevis (argument)?

23 Reflektioner Beställarrollen: Upphandlat projekt. Vad ville ESF testa/åstadkomma? Vilka svar har man fått? Flernivåprojekt: Modell för framtida satsningar? Projektlogik: Finns det olikheter i projektlogiken på de olika nivåerna? Hur påverkar detta i så fall? Pluginnovation: Hur har processen från innovation till funktion och implementering fungerat? Hur kan applikationen göra bäst nytta? Varför är det enklare att jobba med tillgänglighet än jämställdhetsintegrering? Skulle ökad elev- och föräldramedverkan bidragit till bättre projektkvalitet? Hur berikar transnationaliteten projektet? www.europeanminds.com

24 Fortsatta utmaningar Identifiera, verifiera och kommunicera olika former av resultat (vad är ’viktiga’ resultat? Vem beslutar vad som är viktigt?) Beskriva verktyg, metoder och modeller, dess funktion, värde, nytta Tydligt fokus på implementering (vad) men svårigheter att beskriva och genomföra implementeringsidén på lokal och regional nivå (hur) Tillgänglighet och jämställdhet – intressant/viktigt eller ESF-krav..? www.europeanminds.com

25 Implementering Att omsätta projektresultat till utveckling i ’riktiga’ verksamheter

26 Feltänk…? Hur tänker vi på implementering? – nåt som sker i senare delen av projektet..? – nåt som ska hanteras av projektet? – nåt vi är ’tvungna’ att göra (finansiärens krav) Jmf engelsk projektterminologi – ’project implementation’ = genomförandefasen…

27 Feltänk 2… När projektet är slut går allt tillbaks till det ’normala’… Pengarna styr, at the end of the day handlar det alltid om resurser… Få se nu, vad var det projektet handlade om..?

28 Ansvars- /ägarförhållanden? Projektet ansvarar för att utarbeta resultat… …men vem/vilka ansvarar för att se till att de överförs i ordinarie verksamheter/arbete..? Projektet (t ex ESF-finansierade) har ofta bra stöd i att utveckla bra projekt och relevanta resultat – men hur ser det ut bland impl ansv?

29 Implementeringssamspelet PROJEKTET LINJE / PARTNERSKAP / INTRESSENTER

30 April, 2009: Rapporten “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy” på begäran av Kommissionären for DG Regio, D Hübner “The most evident weaknesses which indicate the need for reform of cohesion policy are: – A remarkable lack of political and policy debate on results in terms of the well-being of people, at both local and EU level, most of the attention being focused on financial absorption and irregularities.”

31 Förslag till regelverk från PARLAMENTET och RÅDET om allmänna villkor för Strukturfonderna “…Simplification of policy delivery, focus on results and increased use of conditiona-lity are among the major hallmarks of the next set of programmes….” 31

32 Results Based Management, RBM (1) RBM är en strategi där alla relevanta aktörer bidrar direkt eller indirekt till att uppnå resultat, ser till att processer, produkter och tjänster bidrar till att uppnå önskat resultat (direkta resultat, utfall och effekter), använder information och bevis på faktiska resultat för att informera beslutsfattare om utformningen, finansieringen och tillhandahållandet av program och aktiviteter samt hanterar ansvarsskyldighet och rapportering

33 Results Based Management, RBM (2) “…an organization should be ready to respond to changes in circumstances or performance and alter one’s approach if necessary, which requires… – an analytical and performance-oriented approach to understanding what to do; – a view of performance that is centred on beneficiary level outcomes; – only thereafter moving toward identifying what resources, actions and outputs are necessary to get there; – a need for information about the subject and a capacity to collect, process and analyse this information over time; – a mechanism by which policy, planning and decision-making can be influenced by performance information…” Källa: ‘REVIEW: RESULTS BASED MANAGEMENT IN DEVELOPMENT COOPERATION’, Riksbankens Jubileumsfond

34

35 Nya utgångspunkter – nya utmaningar ”New public management” – off sektor som verkstad – Thyra Franks exempel, Maciej Zarembas artikelserie/bok – mål översätts till en övning i att mäta insatser (kvantitativa) – gäller även EU; programmyndigheter prioriterar annat än resultat – sens moral: ”…vi gjorde allt rätt, men patienten dog…” ”Transitions” – behov av systemutveckling, övergångar – vi lever i en tid där de historiska fundamenten för det moderna samhället (tillväxt, effektivitet, specialisering, optimering) befinner sig i slutet av sin livscykel, när oförutsägbar och (allt oftare) chockartad förändring verkar oundviklig och när de kriser vi nu ser förtydligar behovet av systemskiften (t ex sociala innovationer, strukturförändring)

36 Hur kan vi säkerställa kvalitet (1)? Projekten – tydlig projektstrategi – projektmodell – projektkultur – projekt- och projektledningskompetens

37 Hur kan vi säkerställa kvalitet (2)? Implementerings-/ägar- och ledningsansvar – Upprätta ’övergångsarenor’, dela problemdefinitioner och visioner – Utveckla gemensamma bilder, koalitioner och övergångsagendor – Mobilisera ’rätt’ aktörer för att utföra projekt och experiment (t ex att garantera att målgruppen är med) – Motivera, utvärdera och främja lärande – 360 grader

38 Exemplet ’goda exempel’… när pengarna är slut och situationen är desperat (”burning platform” scenario) när politikerna kräver att implementering ska ske när offentligt anställda befinner sig i en så turbulent förändringsprocess att man för att komma vidare själv önskar hitta och använda sig av goda exempel

39 1. ”Gnista” 2. Förslag 3. Prototyper 4. Uthållighet 5. Skalning 6. Systemförändring Behovet av sociala innovationer – vår chans? Modellen utvecklad utifrån Young Foundation En medveten strategi med ett utvecklat kontinuerligt hanteringssystem Medvetet ledarskap, vilja att lära, att involvera alla medborgare för att skapa gemensam, önskad, hållbar utveckling Nya förutsättningar Nya idéer Nya förutsättningar Nya idéer Nya aktörer Co-creation / Co-production Co-creation / Co-production Nya tjänster och sätt att leverera dem Smart finansiering Nya förutsättningar Co-creation / Co-production Co-creation / Co-production Co production Nya förutsättningar Nya idéer Co production Nya förutsättningar Nya idéer Nya aktörer Nya förutsättningar Nya tjänster och sätt att leverera dem

40 Tack för mig och LYCKA TILL! Ulf Hägglund ulf.hagglund@europeanminds.com 070-6645478 www.europeanminds.com


Ladda ner ppt "Från goda projektresultat till förändrade arbetssätt Kunskap, synpunkter och erfarenheter från processutvärderingen."

Liknande presentationer


Google-annonser