Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 INNEHÅLL ~ De centrala begreppen vuxenpedagogik, andragogik, vuxenfostran, vuxenutbildning vuxenhet ~ Att undervisa vuxna ~ Delområden inom vuxenpedagogik ~ Inlärning i olika sammanhang ~ Mötet mellan vuxenlärare och -studerande Behöver vi en skild pedagogik för vuxna ? Källförteckning ~ Alanen, A. 1985. Johdatus aikuiskasvatukseen. YLE/Opetusohjelmat ~ Grönstrand, R. (red.) 1999. Kasvava aikuinen. YLE/Opetusohjelmat ~ Knowles, M. 1980. The modern practice of adult education. From pedagogy to andragogy ~ Koski, L. & Moore, E. 2001. Näkökulmia aikuisuuteen ja aikuiskasvatukseen. Aikuiskasvatus 1/2001 ~ Savicevic, D. 1991. Modern conceptions of andragogy. The European frame- work. I tidskriften Studies in the education of Adults 2/1991. ~ Sjöberg, J. 1989. Vad är fostran? Reflexioner kring vuxenpedagogikens teori och praktik. I arbetet Sjöberg, J. Pedagogik och värdering. ~ Vuxenutbildningskommittén 1975. Vuxenutbildningskommitténs II delbetän- kande. Kommittébetänkande 28/1975.

2 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenpedagogik eng. adult education (omfattar både vuxenpedagogik, vuxenutbildning och den fostrande verksamheten som har de vuxna som sitt objekt) fi. aikuiskasvatus ”Studiet av avsiktliga arrangemang för att befrämja de vuxnas lärande” (Staffan Larsson 1994) Andragogik eng. andragogy fi. andragogiikka ”Syftar till en vetenskaplig disciplin inom vilken man stu- derar frågor som berör vuxenutbildning och de vuxnas inlärning i alla de former som dessa kommer till uttryck i, det må vara fråga om formella eller informella samman- hang, studier som är organiserade eller självstyrda” (Dusan Savisevic 1991) Vilken är skillnaden mellan dessa två definitioner ? Vilkendera av definitionerna ger ett vidare perspektiv ?

3 Vuxen-peda-gogik Andra-gogik man/människo - pojke/barn-ledare/fostrare man/människo-ledare/fostrare Många av de kända filosoferna (Platon, Comenius) diskuterade också fostran av vuxna människor. Redan Herbart lär ha använt begreppet andragogik för att be- teckna den verksamhet vars syfte är att skapa skapa utgångspunkter för fostran av vuxna. Själva begreppet är analogt med begreppet pedagogik. I grekiskan syf- tar andros antingen till en man eller mera vid bemärkelse till vuxen människa, medan ordets andra del har, i likhet med begreppet pedagogik sin ursprung i ve- bet agein som syftar till handlednig eller fostran. Således står begreppet andra- gogik för handledning eller fostran av vuxna människor. Begreppet har främst använts och används i länder på den Europeiska kontinen- ten (Jugoslavien, Tyskland, Holland). I den angloamerikanska världen lanserades den av Malcolm Knowles under 1960-talet. I dagens kontext, då begreppet livslångt lärande slagit sig igenom på olika livs- områden kan det kännas som onödigt att skilja åt de olika livsskeden, och föra fram karakteristika för inlärnings- och utvecklingsprocesser under dessa livsske- den. Men trots det holistiska synsättet som begreppet livslångt lärande står för är livsförloppet fortfarande indelad i skeden som skiljer sig från varandra biolo- giskt, psykologiskt och sociologiskt. Kan då vuxna handledas eller fostras ? Om svaret är ja, innebär detta då att den vuxna människan underställs en annan (vuxen) människa, och berövas rätten att självständigt och utgående från sina egna premisser och syften bestämma innehållet i inlärnings- och utvecklingsprocesserna samt sättet att framskrida? INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

4 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenfostran (fostran av vuxna) eng. adult education fi. aikuiskasvatus (aikuisten kasvattaminen) ”Vuxenfostran är ett medvetet tillförande av tillväxtstimuli vilkas syfte är att befrämja den mänskliga personlighets- utvecklingen” (Jan Sjöberg 1989) ”Vuxenfostran är organiserad fostrande verksamhet som möjliggör att de vuxna kan utanför den egentliga skolundervisningen målmedvetet lära sig mera. Syftet med denna inlärning är att bättre klara av de samhäl- leliga och sociala uppgifterna samt att utveckla person- sonligheten (Aulis Alanen 1985) Kan man och bör man FOSTRA vuxna människor ? Hur kunde man utgående från definitionerna ovan definiera och beskriva begreppet självfostran ?

5 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenutbildning eng. adult education (även adult training) fi. aikuiskoulutus ” Vuxenutbildning innebär anordnande av handledda inlärningstillfällen för vuxna som efter en tidigare av- slutad eller avbruten grundutbildning inom skolsyste- met i allmänhet är eller har varit verksamma i arbets- livet (Vuxenutbildningskommittén 1975) Vuxenutbildningen utgör beteckningen på en samhälle- ligt konstruerad och institutionaliserad verksamhetshel- het för att på ett systematiskt tillvägagångssätt bibrin- ga individen kunskaper och färdigheter (Jan Sjöberg 1989) En sak man kan undra över: Varför heter det utbildning fast man sitter inne ?

6 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenundervisning eng. adult teaching fi. aikuisopetus ” Vuxenundervisningen, som grundar sig på ett normativt flerstegsurval av kunskap, sker inom vuxenutbildningen, och dess syfte är att avsiktligt påverka vuxna.” (Jan Sjöberg 1989) Var går gränsen mellan accepterbar avsiktlig påverkan och manipulation ? I vilka sammanhang kan manipulation accepteras ?

7 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Förhållandet mellan de centrala begreppen Vuxenpedagogik Vuxenfostran Vuxenutbildning Vuxenundervisning

8 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 - Hon som är ansvarig för sina handlingar i juridisk mening - Han som har körkort - Hon som får handla starkare alkoholdrycker - Han som har flyttat hemifrån (men går direkt till kylskåpet hos sina föräldrar) - Hon som har en utbildning - Han som är avdelningschef på jobbet - Hon som har köpt egen bostad - Han som har två barn - Hon som är med i kommunfullmäktige - Han som överlevt både 30- och 40-årskrisen - Hon som har tre barnbarn och är frånskild Vem är vuxen ?

9 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 myndighet 18 år arbetsmarknadsstöd 25år vuxenstudiestöd 30år 54år 45år Åldrande arbetskraft 14 24 44 65 barn ungdomar vuxna medelålders åldringar Finländska samhället FN:s rekommendation från 1982 Livscykelpsykologer 20 35 50 Tidig vuxenålder Vuxenåldern Ålderdom Erikson Levinson 17 Tidig vuxenålder 40 Vuxenålder 55 Vuxenhet i relation till ålder ? Källa: Koski & Moore 2001

10 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenhet Vem är vuxen ? Vad kännetecknar vuxenhet ? I relation till vad borde vuxenheten definieras eller avgränsas ? Möjliga kriterier ålder (vilken - myndighetsåldern?) genomgången förstagångsutbildning (dagens universitetsstuderande !?) anknytning till utbildningssystemet (återkommer till den) sociala och samhälleliga roller (frigörelse från föräldrarna, egen familj, arbetstagare/skattebetalare, fullvärdig medborgare ->självständig i någon mening) Fyra traditionella kännetecken för vuxenutbildning 1) vuxna människor 2) deras målinriktade studier 3) som någon organisation anordnar 4) utanför det egentliga skolsystemet Men samhället, utbildningssystemet, ”utbildningsstigarna”, utbildningsnivån m.m. har ju förändrats avsevärt sedan 1970-talet !!!

11 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Vuxenhet mognad erfarenhet stabilisering ansvar kontroll över livet identitet jagbild olika sociala roller Familj Arbetsliv yrke(sidentitet) Media Kulturell Juridisk Moralisk Utvecklingspsykologisk...... vuxenhet Den alltmer komplexa och porösa vuxenheten i ett efterindustriellt samhälle

12 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Du skall lära en annan människa ….. att rita karikatyrer att köra bil att spela fotboll att använda dator att städa efter sig bordsskick främmande språk att arbeta i en grupp att förstå skillnaden mellan två olika kulturer att hitta fram i en främmande stad Är det någon skillnad om den andra människan är ett barn eller en vuxen t.ex. i 40 års ålder ? Påverkar den andra människans ålder Din under- visningsstrategi eller tillvägagångssätt ?

13 Vuxna är mera motiverade, tar större ansvar (49 %) Vuxenläraren slipper disciplinproblem (33 %) Vuxnas erfarenheter påverkar innehållet (31 %) Vuxna kräver effektiv undervisning (24 %) Vuxna är mindre spontana, vill ha trygg rutin (16 %) INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Svenska komvuxlärare ( N=124 ) om skillnaden mellan att undervisa vuxna och barn Är allt detta enbart positivt ur vuxenlärares perspektiv ?

14 På grund av livserfarenhet och mognad är den vuxne mindre beroende av andra och har behov av att ta ansvar och vara självstyrd i inlärningssammanhang 1. Den vuxne lär sig genom att dra nytta av sina egna och andras erfarenheter 2. Behovet att lära sig mera är anknutet till problem- och konfliktlösning i vardagen 3. Att lära sig mera uppfattas som en pro- cess med vars hjälp den vuxne kan ut- veckla sin kompetens samt höja sin självkänsla 4. INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Den vuxna människan som lärande individ några grundläggande utgångspunkter enligt den amerikanske vuxenpedagogen Malcolm Knowles Källa: Knowles 1980

15 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Delområden inom vuxenpedagogik eller perspektiv på vuxenpedagogisk verksamhet Filosofiskt perspektiv Historiskt perspektiv Psykologiskt perspektiv Didaktiskt perspektiv Sociologiskt perspektiv Komparativt perspektiv Begreppslig och teoretisk analys, människosyn, kunskapssyn värdegrund historisk utveckling av teorier, idéer, institutioner, organisationer biografier av vuxenpedagoger livsförloppet, personlighet inlärning(sförmåga), motivation socialpsykologi teorier och modeller om under- visning - syften, mål, metoder, utvärdering, effekter påverkan av de samhälleliga fakto- rerna – institutioner, organisationer deltagande – motiv och hinder jämförelse av vuxenutbildnings- system, organisationer m.m. mellan länder och kulturer

16 INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000 Individ självstyrt lärande, erfarenhetsbaserad inlärning Par eller grupp dialog, växelverkan, erfarenhetsutbyte Organisation lärande organisation, organisatorisk lärande Samfund community adult education Institutioner sociala rörelser, folkbildning, folkhögskolor Utbildningssystem vuxenutbildning, personalutbildning Inlärning och utveckling som aktiviteter i olika sammanhang Källa: Grönberg. R. 1999

17 I figuren på nästa sida illustreras de olika kontexterna för mötet mellan vuxenlärare och vuxenstuderande Man kan skilja åt åtminstone fyra kontexter a) det konkreta, fysiska mötet i ett klassrum, auditorium eller motsvarande aktiviteterna beskrivs traditionellt med hjälp av begreppen undervisning och inlärning b) det organisatoriska sammanhanget för mötet (t.ex. ett företag, läroanstalt, medborgarinstitut) c) organisationen i sitt sammanhang inom (vuxen)utbilodningssystemet d) (vuxen)utbildningssystemet i samhället har beroende på tidsperiod olika uppgifter, funktioner och roller INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri Salo Åbo Akademi/ Pedagogiska institutionen 2000

18 (Vuxen)utbildningssystem samhällsstrukturerna vardagssfären S a m h ä l l e t Vuxenhet inlärning m ö t e t UndervisningInlärning Vuxenutbildningsorganisation Företag X SL erfarenheter Kontexterna för mötet mellan vuxenlärare och -studerande historia - nutid - framtid


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL VUXENPEDAGOGIK pedagogik för vuxna ? livslångt lärande inlärning vuxenstudier deltagande och motiv historia vetenskaps- området Petri."

Liknande presentationer


Google-annonser