Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering

2 Utbud och efterfrågan Säljare och köpare möts Lagar m.m. som reglerar handeln Fastighetsmarknad

3 Fastighetsbeståndet Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket Källa: SCB Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter Lantbruksenheter Småhusenheter Hyreshusenhet Industrienhet Täktenhet Elproduktionsenhet Totalt

4 Genomgång av regler som styr hanteringen av fast egendom Exempel på lagtillämpning Olika lösningar på samma problem Fastighetsrätt lagen i verkligheten

5 Fastighetsrätt Fastighetsrätten delas in i två områden Särskild fastighetsrätt Rättsförhållanden mellan enskilda och det allmänna Allmän fastighetsrätt Rättsförhållanden mellan enskilda

6 Fastighetsrätt Fastighetsrättsliga lagar Jordabalken Regeringsformen Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Ledningsrättslagen Expropriationslagen Lagen om äganderättsutredning och legalisering Förköpslagen Jordförvärvslagen (Lagen om förvaltning av samfälligheter) (Samäganderättslagen)

7 Jordabalken Fast egendom Tillbehör till fast egendom Överlåtelse av fast egendom Inteckningar Nyttjanderätter Inskrivning, god tro, hävd m.m. Jordabalken

8 Jordabalken Tillbehör till fast egendom Fysiska fastighetstillbehör Rättsliga fastighetstillbehör

9 Nyttjanderätt Servitut –Officialservitut –Avtalsservitut Arrende –Bostadsarrende –Jordbruksarrende –Lägenhetsarrende Hyra Tomträtt Nyttjanderätt

10 Rätt att i visst hänseende nyttja en annan fastighet – 14 kap. JB Avtalsservitut –Ändamålsenlig markanvändning –Stadigvarande betydelse –Skriftligt Officialservitut – 7 kap. FBL –Väsentlig betydelse för fastighets ändamålsenliga användning Servitut

11 Officialservitut –Avstyckning –Fastighetsreglering –Klyvning –Anläggningsförrättning –Ledningsrättsförrättning –Expropriation Avtalsservitut –Överenskommelse mellan intressenterna Servitut

12 Jordabalken Överlåtelse av fast egendom Köp Byte Gåva Arv (Aktier)

13 Jordabalken Inteckning Pantbrev Skriftliga Datapantbrev

14 Jordabalken Inskrivning m.m. Vad kan skrivas in? Nyttjanderätter Servitut Förbehåll m.m. (Inteckningar)

15 Regeringsformen 2:18 Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom ex- propriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna in- skränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Så- dan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmän- na inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas en- ligt grunder som anges i lag.på Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (1994:1468).

16 Utdrag ur Magnus Eriksson landslag från 1350-talet

17 Jordabalken Första avdelningen Rättsförhållanden avseende fast egendom Fast egendom Jordabalken 1-2 kap. Rättsförhållanden mellan grannar Jordabalken 3 kap. Överlåtelse av fast egendom Jordabalken 4-5 kap. Panträtt Jordabalken 6 kap. Nyttjanderätt Jordabalken 7-15 kap. Hävd, företräde, godtrosförvärv av fast egendom Jordabalken kap.

18 Andra avdelningen Inskrivningsväsendet Inskrivning Jordabalken 19 kap. Lagfart Jordabalken 20 kap. Tomträtt Jordabalken 21 kap. Inteckning Jordabalken 22 kap. Inskrivning i övrigt Jordabalken 23 – 24 kap.


Ladda ner ppt "Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering."

Liknande presentationer


Google-annonser