Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering

2 Fastighetsmarknad Utbud och efterfrågan Säljare och köpare möts
Lagar m.m. som reglerar handeln

3 Antal taxeringsenheter
Fastighetsbeståndet  Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter 2008 2007 2006 Lantbruksenheter Småhusenheter Hyreshusenhet Industrienhet Täktenhet 1 752 1 762 1 557 2 852 2 889 3 994 Elproduktionsenhet 2 557 2 498 2 416 Totalt Källa: SCB

4 Fastighetsrätt lagen i verkligheten
Genomgång av regler som styr hanteringen av fast egendom Exempel på lagtillämpning Olika lösningar på samma problem

5 Fastighetsrätt Fastighetsrätten delas in i två områden
Allmän fastighetsrätt Rättsförhållanden mellan enskilda Särskild fastighetsrätt Rättsförhållanden mellan enskilda och det allmänna

6 Fastighetsrätt Fastighetsrättsliga lagar
Jordabalken Regeringsformen Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Ledningsrättslagen Expropriationslagen Lagen om äganderättsutredning och legalisering Förköpslagen Jordförvärvslagen (Lagen om förvaltning av samfälligheter) (Samäganderättslagen)

7 Jordabalken Jordabalken Fast egendom Tillbehör till fast egendom
Överlåtelse av fast egendom Inteckningar Nyttjanderätter Inskrivning, god tro, hävd m.m.

8 Jordabalken Tillbehör till fast egendom
Fysiska fastighetstillbehör Rättsliga fastighetstillbehör

9 Nyttjanderätt Nyttjanderätt Servitut Arrende Hyra Tomträtt
Officialservitut Avtalsservitut Arrende Bostadsarrende Jordbruksarrende Lägenhetsarrende Hyra Tomträtt

10 Rätt att i visst hänseende nyttja en annan fastighet – 14 kap. JB
Servitut Rätt att i visst hänseende nyttja en annan fastighet – 14 kap. JB Avtalsservitut Ändamålsenlig markanvändning Stadigvarande betydelse Skriftligt Officialservitut – 7 kap. FBL Väsentlig betydelse för fastighets ändamålsenliga användning

11 Servitut Officialservitut Avtalsservitut Avstyckning
Fastighetsreglering Klyvning Anläggningsförrättning Ledningsrättsförrättning Expropriation Avtalsservitut Överenskommelse mellan intressenterna

12 Jordabalken Överlåtelse av fast egendom
Köp Byte Gåva Arv (Aktier)

13 Jordabalken Inteckning
Pantbrev Skriftliga Datapantbrev

14 Jordabalken Inskrivning m.m.
Vad kan skrivas in? Nyttjanderätter Servitut Förbehåll m.m. (Inteckningar)

15 Regeringsformen 2:18 Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom ex-propriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna in-skränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Så-dan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmän-na inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas en-ligt grunder som anges i lag. Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (1994:1468).

16 Utdrag ur Magnus Eriksson landslag från 1350-talet

17 Jordabalken Första avdelningen Rättsförhållanden avseende fast egendom
Jordabalken 1-2 kap. Rättsförhållanden mellan grannar Jordabalken 3 kap. Överlåtelse av fast egendom Jordabalken 4-5 kap. Panträtt Jordabalken 6 kap. Nyttjanderätt Jordabalken 7-15 kap. Hävd, företräde, godtrosförvärv av fast egendom Jordabalken kap.

18 Andra avdelningen Inskrivningsväsendet Inskrivning Jordabalken 19 kap.
Lagfart Jordabalken 20 kap. Tomträtt Jordabalken 21 kap. Inteckning Jordabalken 22 kap. Inskrivning i övrigt Jordabalken 23 – 24 kap.


Ladda ner ppt "Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser