Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga Odenholt, Inf klin MAS Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga Odenholt, Inf klin MAS Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Inga Odenholt, Inf klin MAS Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö

2 Inga Odenholt, Inf klin MAS Målet med studierna var att beskriva användningen av antibiotika på svenska sjukhus –Indikation/Diagnos –Val av antibiotika. Korrekt eller inte? –Dos –Samhällsförvärvad eller vårdrelaterad infektion –Infektioner relaterade till främmande material STRAMA på sjukhus Punktprevalensstudie 2003/2004

3 Inga Odenholt, Inf klin MAS Diagnoser CNS Ögon Munhåla och svalg Övre luftvägar Bronkit Lunga, lungsäck Hjärta, kärl Övre gastrointestinalkanalen till terminala ileum Nedre gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen smittsamma sjukdomar Lever/gallvägar/pankreas/mjälte Hud, mjukdelar Led o skelett Urinblåsa, cystit Njure, pyelonefrit, febril uvi Genitalia inkl manliga Sepsis Ej specificerad indikation Helt oklar indikation

4 Inga Odenholt, Inf klin MAS Punktprevalensstudie 2003/2004 Under 2 veckor i november 2003 och 2004 registrerades alla patienter på ungefär 80% av alla sjukhus i Sverige 54 / 49 sjukhus deltog 434 / 371 kliniker 13 536 /11 348 patienter 30.9 / 31.9 % av patienterna behandlades med antibiotika

5 Inga Odenholt, Inf klin MAS Av alla inneliggande patienter behandlas 20032004 17%för infektion från samhället 18% 9%för vårdrelaterad infektion9% 6%med profylaktiska antibiotika6,5% Punktprevalensstudie 2003/2004

6 Inga Odenholt, Inf klin MAS Andel antibiotikabehandlade patienter per specialitet; PPS 2003 och 2004. 2003: tot 4178 behandlade av 13 536 patienter 2004: tot 3622 behandlade of 11 348 patienter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% akutklinik allm internmed allm kirurgi barnhabilitering barnkirurgi barnmedicin BB/förlossning endokrinologi gastroenterologi geriatrik gynekologi handkirurgihematologi hudklinik infektionsklin kardiologikärlkirurgi lungmedicin med rehab neonatalavdneuro rehab neurokirurgi neurologi njurmedicin onkologi ortopedisk kirurgi plastikkirurgi reumatologi thoraxkirurgi transplantations kirurgi urologi ögon öron-näsa-hals Alla specialiteter Andel behandlade/inneliggande patienter PPS 2003 PPS 2004

7 Inga Odenholt, Inf klin MAS

8

9

10

11 Kir. Klin Malmö sept 2003-sept 2004

12 Inga Odenholt, Inf klin MAS

13 Ideal antibiotikum för profylax Spektrum som tar de flesta av de aktuella bakterierna Bör inte ändra den normala floran (laktobaciller, difteroider) Minska bakterieantalet men inte ge tillfälle för någon speciell bakterie att växa till. God vävnadspenetration Billigt Ej vara ett preparat som används vid behandling

14 Inga Odenholt, Inf klin MAS Vid vilka operationer ska profylax ges? Vilka patientkategorier ska ha profylax? Vilken dos ska ges? Hur ska detta administreras? När ska det ges? Hur länge ska det ges? Vilket antibiotikum är mest lämpligt?

15 Gastrointestinal kirurgi

16 Inga Odenholt, Inf klin MAS Gastrointestinal kirurgi Indikationen för profylax gäller för både öppen bukkirurgi och laparoskopisk kirurgi

17 Inga Odenholt, Inf klin MAS Infektionsrisk: Ca 20-30% utan profylax och ca 5% med profylax. Indikation för profylax: operationer där ovanstående organ ska öppnas eller reseceras. Preparatval: cefuroxime (1.5 g) i.v, alt trimetoprim-sulfametoxazol (Bactrim/Eusaprim 10 ml) i.v Tillägg av anaerobt medel ej nödvändigt om det inte föreligger sjukliga förändringar i tunntarmen, jejunum eller ileum. Vid de sistnämnda tillstånden ändras mikrofloran och anaerobt medel är då indicerat. Esophagus-, ventrikel- och duodenal kirurgi

18 Inga Odenholt, Inf klin MAS Infektionsrisk: ca 15% utan profylax och ca 6- 9% med profylax. Indikation för profylax: gallvägsobstruktion, tidigare kolangit, drän eller proteser i gallvägarna. Preparatval: cefuroxime (1.5 g) i.v, doxycyklin (200 mg) i.v/po, ampicillin (2g iv) eller trimetoprim-sulfametoxazol (10 ml i.v/po). När risk föreligger för anaerob infektion bör även metronidazol (1 g) i.v/po eller tinidazol (800 mg) i.v/po ges. Gallvägskirurgi

19 Inga Odenholt, Inf klin MAS Dokumentation saknas men profylax ges i allmänhet. Preparatval: Pancreaskirurgi: piperacillin/tazobaktam (4 g) i.v. Ren leverkirugi: cefuroxim(1.5 g) i.v. eller trimetoprim-sulfametoxazol 10 ml i.v Lever- och pancreaskirurgi

20 Inga Odenholt, Inf klin MAS Infektionsrisk: ca 30-60% utan profylax och ca 5-10% med profylax. Indikation för profylax: all kolorektal kirurgi. Preparatval: cefuroxim 1.5 g i.v, eller trimetoprim-sulfametoxazol 10 ml iv., alltid tillsammans med metronidazol 1 g i.v. eller tinidazol 800 mg i.v. Akut kolorektal kirurgi

21 Inga Odenholt, Inf klin MAS Preparatval: 2 tabl. trimetoprim/sulfametoxazol samt 3-4 tabl Flagyl 400 mg eller 3 tabl. metronidazol 500 mg på morgonen. Gäller alla patienter oavsett när de opereras under dagen. Vid elektiv kirurgi:

22 Gynekologisk kirurgi

23 Inga Odenholt, Inf klin MAS Antibiotika profylax är rekommenderas vid: Vaginal hysterektomi Wertheim-Meigs hysterektomi Abdominell hysterektomi. (i prencip får alla) –Pat med bakt. vaginos –Pat med kraftig övervikt –Pat med nedsatt immunförsvar

24 Inga Odenholt, Inf klin MAS Akut sectio (ev även planerat sectio och tidig vattenavgång samt pat med BV) Legal abort. Pat med bakt. vaginos/chlamydia Antibiotika profylax är rekommenderas vid:

25 Inga Odenholt, Inf klin MAS Preparatval Antibiotika –Cefuroxime 1.5 g x 1 iv. –Ampicillin 2g x 1 iv. –(Metronidazole 1.5 g x 1 iv)

26 Inga Odenholt, Inf klin MAS Subtotal hysterektomi Inkontinens kirurgi Laparoskopisk kirurgi Konisering Adnex kirurgi Manuell placentalösning Dokumentation saknas

27 Ortopedisk kirurgi

28 Inga Odenholt, Inf klin MAS Antibiotika profylax är rekommenderas vid Totala höftledsplastiker Övriga protesinläggningar Osteosyntes av peritrokantära höftfrakturer Amputation

29 Inga Odenholt, Inf klin MAS Ryggradskirurgi med implantat Hemiplastik vid cervikal höftfraktur Dokumentation saknas men profylax används

30 Inga Odenholt, Inf klin MAS Ortopedisk kirurgi Antibiotika –Kloxacillin 2g i.v.(före, efter 6, 12 tim och 18 tim altn. Före, 6 och 12 h efter) –Klindamycin 600 mg x 3 i.v. (vid Pc-allergi) Ej mer än 24 timmar! Vid ryggoperationer även tillägg av –T. Rimactan 600 mg po

31 Kärl kirurgi

32 Inga Odenholt, Inf klin MAS Antibiotikaprofylax vid kärlkirurgi och endovaskulär intervention Öppen kärlkirurgi och EVAR. –Kloxacillin 2g i.v.(före, efter 6, 12 tim och 18 tim altn. Före, 6 och 12 h efter) –Klindamycin 600 mg x 3 i.v. (vid Pc-allergi) Trombolys. –Ekvacillin 2 g x 1 i. v. som engångsdos

33 Inga Odenholt, Inf klin MAS Ingen profylax 1.Subkutan venport 2.Central dialyskateter 3.Karotis EA 4.Diagnostisk angiografi 5.Anläggning av AV-fistlar med autolog ven

34 Urologisk kirurgi

35 Inga Odenholt, Inf klin MAS Urologisk kirurgi Transuretral eller transvesikal prostataresektion Infektionsrisk: Det finns placebokontrollerade studier som visar en lägre frekvens symtomgivande infektioner efter enkeldos med antibiotika. Däremot saknas stöd för att ytterligare doser postoperativt minskar risken för symtomgivande infektioner. Ej heller finns övertygande bevis att fortsatt antibiotikabehandling skulle ge färre postoperativa uretrastrikturer. Antibiotika profylax är rekommenderas vid:

36 Inga Odenholt, Inf klin MAS Transuretral eller transvesikal prostataresektion Preparatval: cefuroxim (1.5 g) i.v. eller 2 tabl. trimetoprim/sulfametoxazol Alternativt: T. ciprofloxacin (750 mg) OBS! Den ökade risken för resistensutveckling.

37 Inga Odenholt, Inf klin MAS Antibiotika profylax används men dokumentation saknas Kirurgi med användning av tarmsubstitut –cefuroxime 1.5 g iv (endos) –ciprofloxacin po + metronidazole Proteskirurgi med implantat –cefuroxime iv (endos)

38 Inga Odenholt, Inf klin MAS Transrektal grovnålsbiopsi –Ciprofloxacin 750 mg x 1 –Trim/sulfa 2 tabl x 1 Antibiotika profylax används men dokumentation saknas

39 Inga Odenholt, Inf klin MAS Instrumentering eller operativa ingrepp i övre urinvägar Endoskopisk undersökning av urinvägar Kirurgi i dilaterade eller obstruerade urinvägar Rekonstruktiv uretrakirurgi Dokumentation saknas

40 Inga Odenholt, Inf klin MAS Det är inte korrekt att fortsätta med profylaxen tills alla katetrar är dragna

41 Inga Odenholt, Inf klin MAS Antibiotikaprofylax är ej indicerat vid: Laparoskopi utan ingrepp Bröstoperationer Plastikoperationer (”skönhetsop”) Ljumskbråcksop utan nät Handkirurgi

42 Thoraxkirurgi

43 Inga Odenholt, Inf klin MAS Hjärtkirurgi Kloxacillin 2g i.v.(före, efter 6, 12 tim och 18 tim altn. Före, 6 och 12 h efter) Klindamycin 600 mg x 3 i.v. (vid Pc- allergi)

44 Inga Odenholt, Inf klin MAS Lungkirurgi Bensylpencillin 1g x 3 iv. Cefuroxime 1.5g x 3 iv. Dalacin 600 mg x 3 iv vid Pc allergi

45 Inga Odenholt, Inf klin MAS Dosering Profylaxdosen bör ej vara mindre än standarddosen för behandling

46 Hur ska profylaxen administreras?

47 Inga Odenholt, Inf klin MAS Administrationssätt Intravenöst Intramuskulärt Oralt Suppositorier

48 Inga Odenholt, Inf klin MAS “Timing” Antibiotika iv. med kort halveringstid bör ges < 60 min före operation Peroral antibiotikaprofylax bör ges minst 60 min före annan medikation och 2 tim före operation Vid kejsarsnitt ska antibiotika ges före att navelsträngen har klippts av

49 Inga Odenholt, Inf klin MAS Tidpunkt då profylax gavs, Kir.klin. UAS

50 Inga Odenholt, Inf klin MAS Kirurgiska sårinfektioner i förhållande till tiden till antibiotika administration h % infektioner

51 Inga Odenholt, Inf klin MAS Duration Generellt gäller att flerdos ej visat sig vara bättre än endos Beroende på halveringstiden, bör ytterligare dos ges om operationen överstiger 3 tim Vid hjärtoperationer ges profylax under 24 tim

52 Inga Odenholt, Inf klin MAS Duration Att fortsätta profylaxen tills alla katetrar eller drän är borta, är ej adekvat

53 Hur gör man?

54 Inga Odenholt, Inf klin MAS Kurz et al., Eur J Surg 1996:162:15-21 86% av pat fick profylax som rekommenderat 58% av pat fick profylax som ej skulle haft det 14% av pat fick ej profylax som skulle ha det 96% påbörjades op. dygnet 21% varade mer än 2 dygn

55 Inga Odenholt, Inf klin MAS Gupta et al Am Surg. 2003 300 ingrepp som varade i >4tim (GI, neurokir och kärlkir) 8.3% fick inte profylax alls 32% fick inte profylaxen före op! 3% fick profylaxen vid tidpunkter som rekommenderades i guidelines

56 Inga Odenholt, Inf klin MAS Azzam et al. J Med Lib 2002 32% fick antibiotikaprofylax som skulle haft det 35% profylax < eller = 24 tim 57% fick profylax >48 tim

57 Inga Odenholt, Inf klin MAS Nedre gastrointestinal kirurgi: 5 av 96 pat erhöll korrekt profylax då hade pat med ”spill” exkluderats

58 Inga Odenholt, Inf klin MAS

59 När ska man forsätta med ”profylaxen”? Aldrig! Då får man bestämma sig för att det är en behandling! Byt preparat! Behandla inte CRPiter. Max CRP (uppåt 300) på 3:e dagen. Sedan ska det vända! Behandla inte en postoperativ feber automatsikt med antibiotika!

60 Inga Odenholt, Inf klin MAS Kan man minska mängden antibiotika som används som profylax? Ja!

61 Inga Odenholt, Inf klin MAS HUR? Genom att bara ge profylax till patienter där det finns vetenskapliga eller kliniskt beprövade bevis för att det minskar postoperativa komplikationer Använda preparat som profylax som ej används för behandling! Att inte förlänga profylaxen ”för säkerhets skull”

62 Kan man minska antalet postoperativa infektioner?

63 Inga Odenholt, Inf klin MAS Bl.a genom infektionsregistering Kontroll om man har en rimlig infektionsnivå Identifiera riskfaktorer Skärper gällande hygienrutiner Åtgärder kan tidigt insättas Kvalitetskontroll av den kirurgiska tekniken Infektionsregistrering ger per se en minskad infektionsfrekvens


Ladda ner ppt "Inga Odenholt, Inf klin MAS Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser