Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ICS (International Continence Society): ofrivillig urinläckage oavsett dess bakgrund Dept of Obstetrics & Gynecology Skane University Hospital Lund 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ICS (International Continence Society): ofrivillig urinläckage oavsett dess bakgrund Dept of Obstetrics & Gynecology Skane University Hospital Lund 2011."— Presentationens avskrift:

1 ICS (International Continence Society): ofrivillig urinläckage oavsett dess bakgrund Dept of Obstetrics & Gynecology Skane University Hospital Lund 2011 Claudia Bruss MD PhD Urininkontinens hos kvinnan

2 Varför skall man bry sig? ” Urinary incontinence doesn´t kill you; it just ruins your life”

3 1/3 män 500 000 1/3 kvinnor< 65 år 1/3kvinnor > 65 år WHILA (Lund): 32 % av kvinnorna mellan 50-59 år lidar av mild-severe inkontinens PREVALENCE I SVERIGE

4 Kostnader Sverige miljoner kr SBU 2000 (1998) Behandling42-126 Läkemedel100 Kirurgisk behandling 55 Hjälpmedel (pads)1060 Extrakostnader inom äldrevården 1511-3021 Summa 2,8-4,4 miljarder kr Skåne: ca 120 milj Kr/år 197-281 treatment

5 The prevalence of female urinary incontinence increases with age N=27 936 Hannestad YS och medarbetare. J Clin Epidemiol 53(11); 1150-1157, 2000 % av kvinnor

6 Miktionsfysiologi

7 Ground rule of continence Urethral pressure Bladder pressure Abdominal pressure Physical exertion, cough, sneeze, postural change, obesity Detrusor activity Miction, uti, cystitis, neurological disease, fast bladder filling Urethral muscles, pelvic floor muscles, mucosa, venous plexus

8 Kontinens = urethra tryck > tryck i urinblåsa 1. Bäckenbotten 2. Urethrafunktion 3. Neurofysiologi vid miktion

9 1. Bäckenbotten Levator ani Endopelvin fascia Pubocervical fascia Rectovaginal fascia Diaphragma urogenitale

10 Levator ani

11 Endopelvina fascia Bilder återgivna med tillstånd från Ethicon Inc.

12 Diaphragma urogenitalia

13 2. Uretrafunktion Mucosa Cavernous venous plexus Glatt och tvärstrimmad uretra muskulatur-urethra sfinkter

14 From KB Thor: J Urol Vol 172(1) July 2004 p 27-33

15 Viktrup L, et al. Prim Care Update Ob/Gyns 2003;10:261-4

16 Fyllnadsfas A ) Aktivering av sympatiska kärnor och nerver B)Inhibering av parasympatiska nerver till detrusor C) Stimulering av uretrala tvärstrimmiga sfinktern via n. pudendus PMC pontina miktions centre From Altman, Falconer, Zetterström (2010): Urogynekologi, studentlitteratur AB Lund

17 Tömningsfas A) Inhibering av sympatiska kärnor  minskad frisättning av NA  minskad hämning av detrusorn, utebliven aktivering av glatt muskulatur B) Stimulering av detrusor genom parasympatikus C) Inhibieringav n. pudendus From Altman, Falconer, Zetterström (2010): Urogynekologi, studentlitteratur AB Lund

18 The normal micturition cycle Viktrup L, et al. Prim Care Update Ob/Gyns 2003;10:261-4

19 Vad är normalt????

20 Normalt är: Att inte ha symptom från nedre urinvägarna Att miktera 4-8 ggr/dygn Att inte behöva gå upp på natten för att tömma blåsan Blåskapacitet 3-5 dl Miktionsvolym 2-4 dl Dygnsmängd 1,5-2 l

21 Klassifikation och Etiologi

22 A. Functional  Stressinkontinens  Trängningsinkontinens  Neurogen inkontinens Mixed

23 B. Structurell Fistel postoperativ, efter radiologisk behandling traumatisch nach vaginaler Entbindung Missbildungen

24 C. Annat Kognitiva problem Farmakologisk ( antidepressiva, neuroleptika, diuretika) Metabolisk ( diabetes mellitus/insipidus) Handikap

25 Etiologi oavsett symptom Bäckenbotten/sfinkterskador – stress/urge/mix Neurogena skador – stress/urge/mix Fistlar (kongenitala, postop, postradiol) – konstant läckage Överrinningsinkontinens – kompression av tumörer eller cysta Endokrin sjukdom – diabetes mellitus/insipidus Östrogenbrist – atrofi, uvi, urge Kognitiva problem – ”funktionell inkontinens” Farmakologisk – psykofarmaka, diuretika Andra fysiska handikapp–”funktionell” inkontinens Beteenderubbningar (polydipsi)

26 Utredning Anamnes Miktionslista Urinprov anamnes miktionslistaurinprovanamnesmiktionslista Urinprovanamnesmiktionslistaurinprov Anamnesmiktionslistaurinprovanamnes Miktionslistauringprovanamnesmiktions listaurinprovanamnesmiktionslistaurinprov

27 A.Anamnes! Frågeformulär B. Gynekologisk undersökning Prolaps? Ökad rörlighet i blåshalsen? Lokal atrofi? (Östrogenbrist?) Bäckentumör? (ovarian, uterine) Bäckenbotten funktion

28 Cystocele Bladder neck urethrocele

29 C.Miktions/dryckeslista, läckagetest D. Urinprov Glucose Blod Bacteria E. Residualurin? (kateter, bladder scan, ultraljud)

30 Miktionslista

31 F. Neurologisk undersökning G. Cystoskopi H. Urodynamisk undersökning Oklar diagnos Recidivinkontinens Blandinkontinens Neurologisk sjukdom

32 Cleaning the windows before you change them... behandling

33 Minska trycket uppifrån Anpassa vätskeintag så att dygnsmiktionsvolym < 2 l Anpassa/Byt behandling med diuretika Behandla UVI och förhindra upprepade UVI (lokal östrogen) Behandla kronisk hosta Viktreduktion

34 Ökar möjlighet att sluta nerifrån = ökar uretra tryck Bäckenbottentraining Vaginal östrogen till postmenopausala kvinnor Kontinensbåge (Contrelle) Behandla obstipation/IBS

35 Contrelle- båge

36 Optimera miktionsfysiologi Byt vissa mediciner t.ex psykofarmaka Möjlighet att gå till toaleten Blåstraining

37 Stressinkontinens

38 Urinläckage i samband med fysisk ansträngning, hosta, skratt eller nysning G raduation 1: Läckage vid hopp, springa, hosta, nysa 2: roterande rörelse, trappgång 3: ändrad kroppsläge, t.ex. att resa sig

39 A. Överrörlighet (Hypermobility) Sänkning av främre vaginalvägg Hypermobil blåshals Normal stängningstryck i uretra B. Sfinkterinsufficiens Fixerad, fibrös/ärrig främre vaginal vägg Non-mobile uretra Låg stängningstryck i uretra

40 BEHANDLING (loklat östrogen hos postmenopausala kvinnor) Bäckenbottentraining Kontinensbåge? Kirurgi (Farmakologisk; duloxetine=Yentreve®)

41 Kirurgisk behandling Mitturetraslyngoperation - (Goretex, fascia, mersilene etc) - TVT (tension-free vaginal tape): polypropylene net - obturator techniques (TVT-O, TOT) Kolposuspension (Burch) -abdominal - laparoscopisk Transuretral injektionsbehandling

42 Mitturetraslyngoperationer GOLDEN STANDARD By Ulmsten-Petros Mersilene – 30% rejection Polypropylene – Prolene Under midurethra without tension (TVT=Tension-free Vaginal Tape) Obturator methods (TVT-O, Monarc etc) Prolene.

43 Adapted from Jan Persson kvinnokliniken Lund Sept 2004 Suburethral sling plasty Alternate routes Retropubic Through foramen obturatorius

44 Sling procedures.. Dagkirurgi Sjukskrivning 3-10 d, 2 veckor vid tunga lyft Antiobiotikaprofylax (metronidazole) Undvik ökad fysisk training, samlag, bad och bäckenbottentraining 4 veckor postoperativt

45 Kirurgisk behandling - komplikationer Blåsperforation 2(-25%) Hematom/blödning Infektion (sårinfektion, uvi, osteitis) Slyngerosion Urinretention

46 Kirurgisk behandling - resultat 80-90% fullständig bot efter 1år med korrekt indikation och opererad av erfaren kirurg. Mindre bra resultat hos äldre kvinnor, överviktiga kvinnor och vid förekommst av låg uretratryck. Effekten angående trängningskomponenten är svår förutsägbar: kan blir bättre, oförändrad eller försämrad.

47 Colposuspension

48 Jan Persson kvinnokliniken Lund Sept 2004 Burch Colposuspension ”Golden standard” since 1950-s traditionally for: -primary surgery -hypermobile urethra -could be performed laparoscopically Coopers ligament Parauretral vaginalfascia Cavum Retzii

49 Adapted from Jan Persson kvinnokliniken Lund Sept 2004 Paraurethral injection - indikation Recurrence after surgery impaired internal uretral function Primary treatment? NO!

50 ” Trängning: plötsligt och okontrollerbart behov av blåstömning” (ICS 2009) Trängningsinkontinens

51 Överactiv blåsa (OAB): Trängningar med eller utan urinläckage, ökad miktionsfrekvens och nocturi. Symptomatisk diagnos Detrusor överaktivitet: instabil detrusorkontraktioner i fyllnandsfasen. Idiopatisk eller neurogen. Urodynamisk diagnos

52 OAB Ökad frekvensträngningar nocturi Miktionsvolym ↓ urinläckage

53 Etiologi (1) Infektion (uretrit, cystit) Främmande kropp (t.ex. Blåssten) Idiopatisk (ökad vätsekintag) Olika mediciner (t.ex. psykofarmaka, vattendrivande)

54 Etiologi (2) Framfall Cancersjukdomar (blåsacancer, ovarialcancer) Skador efter strålbehandling Neurologiska sjukdomar (MS, Parkinson) Ofta saknas tydlig orsak

55 Utredning Enligt tidigare. Miktionslista! - Cystoskopi om symtom uppkommit rask! Never fail to perform a gynaecological examination on a woman with urgency/urge incontinence who never has any bacterias in urine samples. Urgency is the most common primary symptom in ovarian cancer!!

56 Hög vätskeintag

57 Behandling Information – utbildning. Ändra beteende Blåstraining/bäckenbottentraining HRT (vaginal östrogen) till postmenopausala kvinnor Farmakologisk behandling Elektrisk stimulering Botulinumtoxin-injektion i blåsvägg Blåsresection

58 Farmakologisk behandling Antikolinerg behandling: oxybutynin (Ditropan, Kentera), tolterodin (Detrusitol), solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex), fesoterodin (Toviaz). Uppföljning efter 4-6 veckor Vasopressin (Minirin) mot nocturia/polyuria NB 5-10% riskför vätskeretention/hyponatremia Framtid: beta-3-agonist

59 Behandling av blandinkontinens Behandla den dominerande inkontinensen! Glöm ej den andra delen!

60 Neurogen inkontinens

61 Atonisk blåsa Reflexblåsa Cerebral dysfunktion

62 Atonisk blåsa Skada mot blåsväggen eller blåsinnervation Etiologi: blåsretention (medvetslös, anestesi, postpartum) diabetisk neuropati, extensiv kirurgi i lilla bäckenet, bäckentrauma Symtom: känner inte när man behöver gå och kissa, resturin/urinretention, överflödesinkontinens, uvi Terapi: RIK (ren intermittent kateterisierng, kissa efter klockan, sacral nervstimulation

63 Refelxblåsa Infrapontin lesion orsakad av skada/sjukdom i ryggmärgen Etiologi: Multipel skleros, spinalstenose, trauma, diskbråk Symtom: reflektorisk utlösta miktioner, ofta dyssynergi mellan sfinkter och detrusor (– livsfarligt!), inkontinens med eller utan trängningar Terapi: Antikolinergika, KAD, elektrisk stimulation, botulinumtoxin i blåsväggen

64 Cerebral dysfunktion Suprapontin lesion: ofrivilliga detrusorkontraktioner med uretrarelaxation = ohämmad blåsa Lesion i högre corticala centrum: olika effekt Etiologi: MS, Parkinson, Demens, hjärntumör

65 Thank you!


Ladda ner ppt "ICS (International Continence Society): ofrivillig urinläckage oavsett dess bakgrund Dept of Obstetrics & Gynecology Skane University Hospital Lund 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser