Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14. december 2011 MOMSRETLIGE ASPEKTER VEDRØRENDE HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED v. lektor, ph.d. Henrik Stensgaard, Aarhus Universitet Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14. december 2011 MOMSRETLIGE ASPEKTER VEDRØRENDE HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED v. lektor, ph.d. Henrik Stensgaard, Aarhus Universitet Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 14. december 2011 MOMSRETLIGE ASPEKTER VEDRØRENDE HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED v. lektor, ph.d. Henrik Stensgaard, Aarhus Universitet Stockholm

2 INDLEDNING  Danmark −Hovedkontor (sätet för den ekonomiska verksamhet)  Luxembourg −Fast etableringssted Stockholm14. december 2011 F.E H.K.

3 UDVALGTE MOMSRETLIGE ASPEKTER 1.Hvortil foretages leverancen? – til hovedkontoret eller et fast etableringssted 2.Hvorfra foretages leverancen? - fra hovedkontoret eller et fast etableringssted 3.Transaktioner mellem hovedkontor og et fast etableringssted −Fællesregistrering 4.Force of attraction 5.Delvis fradragsret Stockholm14. december 2011

4 HVORTIL FORETAGES LEVERANCEN?  Momssystemdirektivets art. 44: −”Platsen för tillhandahållande av tjänster till en beskattningsbar person, som agerar i denna egenskap, ska vara den plats där denna person har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om dessa tjänster tillhandahålls den beskattningsbara personens fasta etableringsställe som är beläget på en annan plats än där han har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet ska dock platsen för tillhandahållande av dessa tjänster vara den plats där det fasta etableringsstället är beläget….” Stockholm14. december 2011

5 HVORTIL FORETAGES LEVERANCEN?  Danmark −Hovedkontor  Luxembourg −Fast etableringssted Stockholm14. december 2011 F.E H.K.

6 HVORTIL FORETAGES LEVERANCEN?  Art. 21, Forordning 282/2011 −Udgangspunkt: Tjenesten skal beskattes i det land, hvor hovedkontoret er etableret −Tjenesten skal imidlertid beskattes, hvor det faste etableringssted er etableret, hvis dette modtager og anvender tjenesten til sit eget formål ·Leverandøren skal med udgangspunkt i tjenestens art og anvendelse fakturere enten hovedkontor eller fast etableringssted −(Blandet anvendelse: væsentlighedsvurdering)  Art. 22, Forordning 282/2011 −Global kontrakt ·Tjenesten anvendes på en uidentificerbar og ukvantificerbar måde ·Tjenesten kan beskattes, hvor hovedkontoret er etableret Stockholm14. december 2011

7 HVORFRA FORETAGES LEVERANCEN?  Momssystemdirektivets art. 45: −Platsen för tillhandahållande av tjänster till en icke beskattningsbar person ska vara den plats där tillhandahållaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om dessa tjänster tillhandahålls från tillhandahållarens fasta etableringsställe som är beläget på en annan plats än där han har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet ska dock platsen för tillhandahållande av dessa tjänster vara den plats där det fasta etableringsstället är beläget. Stockholm14. december 2011

8 HVORFRA FORETAGES LEVERANCEN?  Danmark −Hovedkontor  Luxembourg −Fast etableringssted Stockholm14. december 2011 F.E H.K.

9 HVORFRA FORETAGES LEVERANCEN?  Forordning 282/2011 −Spørgsmålet er ikke reguleret heri  Sag C-260/95, DFDS −Som den brittiska regeringen har gjort gällande skulle dock en sådan anknytning inte leda till en rationell lösning ur skatterättslig synvinkel, eftersom man skulle bortse från var försäljningen av resorna faktiskt sker, vilket är den plats som de nationella myndigheterna, oberoende av resenärens destination, har goda skäl att betrakta som den lämpligaste anknytningen. −…beaktandet av den ekonomiska verkligheten är ett grundläggande kriterium vid tillämpningen av det gemensamma mervärdesskattesystemet. Stockholm14. december 2011

10 LEVERANCER MELLEM HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED  Danmark −Hovedkontor  Luxembourg −Fast etableringssted Stockholm14. december 2011 F.E. H.K.

11 LEVERANCER MELLEM HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED  Sag C-210/04, FCE Bank −F.E. er ikke en selvstændig juridisk person −H.K og F.E. udgør tilsammen én beskatningsbar person −Ikke noget retsforhold mellem H.K. og F.E −Ingen leverance  Dansk praksis −TfS 1996, 696: Der foreligger ingen leverance Stockholm14. december 2011

12 LEVERANCER MELLEM HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED  Danmark −AB A og AB B er fælles- registrerede  Luxembourg −Fast etableringssted Stockholm14. december 2011 AB B F.E. AB B H.K AB A

13 LEVERANCER MELLEM HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED  Fællesregistrering: −Momssystemdirektivets art. 11: ·Efter samråd med den rådgivande kommittén för mervärdesskatt (nedan kallad ”mervärdesskattekommittén”) får varje medlemsstat anse som en enda beskattningsbar person sådana personer som är etablerade i medlemsstaten och som, trots att de är rättsligt oberoende, är nära förbundna med varandra genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band. Stockholm14. december 2011

14 LEVERANCER MELLEM HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED  KOM (2009) 325 −Fællesregistreringen omfatter IKKE faste etableringssteder i udlandet ·I overensstemmelse med ordlyd ·Resultatet er ikke i strid med afgørelsen i FCE Bank- sagen, da fællesregistrering ikke omtales heri −Leverancer mellem H.K og F.E. er omfattet af momspligten  Dansk ret −TfS 2009, 411 SKAT ·Fællesregistreringen omfatter IKKE faste etableringssteder i udlandet Stockholm14. december 2011

15 FORCE OF ATTRACTION  Danmark −Hovedkontor  Luxembourg −Fast etableringssted Stockholm14. december 2011 AB A F.E AB A H.K. Køber

16 FORCE OF ATTRACTION  Artikel 196 −Mervärdesskatt ska betalas av beskattningsbara personer eller icke beskattningsbara juridiska personer registrerade till mervärdesskatt som köper sådana tjänster som avses i artikel 44, om tjänsterna tillhandahålls av en beskattningsbar person som inte är etablerad i medlemsstaten. Stockholm14. december 2011

17 FORCE OF ATTRACTION  Artikel 192a (direktiv 2008/8/EU) −Vid tillämpningen av detta avsnitt ska en beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe inom den medlemsstats territorium där skatten ska betalas, anses vara en beskattningsbar person som inte är etablerad inom den medlemsstaten om följande villkor är uppfyllda: −a) Personen utför en beskattningsbar leverans av varor eller ett beskattningsbart tillhandahållande av tjänster i den medlemsstaten. −b) Leverans av dessa varor eller tillhandahållande av dessa tjänster sker utan medverkan av leverantörens eller tillhandahållarens etableringsställe inom den medlemsstatens territorium. Stockholm14. december 2011

18 FORCE OF ATTRACTION  Art. 53, forordning 282/2011 −1. Vid tillämpningen av artikel 192a i direktiv 2006/112/EG ska ett fast etableringsställe som tillhör en beskattningsbar person beaktas endast om det har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna utföra den leverans av varor eller det tillhandahållande av tjänster som det medverkar i. −2. Om det fasta etableringsställets resurser enbart används för administrativa stöduppgifter, t.ex. bokföring, fakturering och indrivning av fordringar, ska de inte anses användas för fullgörandet av leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster. Stockholm14. december 2011

19 DELVIS FRADRAGSRET  Danmark −Hovedkontor  Luxembourg −Fast etableringssted Stockholm14. december 2011 F.E. H.K. Skal omsætningen genereret af det faste etableringssted indgå ved opgørelsen af pro rata satsen? Dansk praksis: Nej Sag C-388/11, Crédit Lyonnais

20 14. december 2011 MOMSRETLIGE ASPEKTER VEDRØRENDE HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED v. lektor, ph.d. Henrik Stensgaard, Aarhus Universitet Stockholm


Ladda ner ppt "14. december 2011 MOMSRETLIGE ASPEKTER VEDRØRENDE HOVEDKONTOR OG FAST ETABLERINGSSTED v. lektor, ph.d. Henrik Stensgaard, Aarhus Universitet Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser