Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JobbMalmö Malmö stads arbetsmarknadsinsatser för personer som av olika

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JobbMalmö Malmö stads arbetsmarknadsinsatser för personer som av olika"— Presentationens avskrift:

1 JobbMalmö Malmö stads arbetsmarknadsinsatser för personer som av olika
anledningar befinner sig långt ifrån ordinarie arbetsmarknaden

2 JobbMalmö Organisationsskiss
AO-chef Arbetscentrum Verksamhetschef AIC-Malmö Resursenheten Enhetschef Produktions- enheten Special- Rehabteamet Portalen IntroRehab Service och Hantverk Service och Tjänster Servicepatruller/ Näringslivskontakter/ Områdespatruller Skyddade enskilda anställningar Fenix Krami för män Krami för kvinnor Aktivitets och Utrednings- Arbetsrehab Kompassen AktivitetsArenan Ekonomi Controller Administration Adm. chef Projekt- Verksamhet Områdes- insatser AIC-kontor Pildammen Hindby Utvecklings- samordnare Praktik Unga Exigo Jobb i Hyllie Kompetens i Hyllie Unga Kvinnor Hälsoskolan HIV/STI-prevention med migrations-perspektiv

3 JobbMalmö Arbetscentrum är Malmö stads arbetsmarknadsinsats för personer med olika former av arbetshinder. I vår verksamhet erbjuder vi kartläggning, arbetsprövning, praktik och olika former av anställning. Vi har verksamheter där man kan vara inskriven, eller ha anställning, under längre tid. I dessa verksamheter ingår kontinuerligt socialt stöd och samtal med syfte att öka individens egen insikt om sin arbetsförmåga. AIC – Malmö är Malmö stads arbetsmarknadsinsatser för personer som är i behov av extra insatser och särskild samverkan mellan myndigheter för att nå den ordinarie arbetsmarknaden. I vår verksamhet erbjuder vi bl.a. platsförmedling, svenskundervisning, studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknadsutbildningar och jobbsökningsaktiviteter.

4 Målgruppen för JobbMalmö 2011
Målgruppen för JobbMalmö är personer som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd.

5 Serviceförvaltningen
JobbMalmö Ledning och styrning Servicenämnden Delegation Från nämnden Serviceförvaltningen Koncernledningen JobbMalmö Ledning

6 JobbMalmös uppdrag 2011 Kartläggning och kompetenshöjande insatser för att arbetslösa ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens eller andra aktörers tjänster eller för att kunna söka arbete på egen hand. Insatser för nyanlända invandrare och vissa flyktingar riktade mot arbetsmarknaden. Fortsatt handläggning av och bedriva insatser för nyanlända flyktingar och invandrare med introduktionsplan påbörjad innan Inskrivning med avgränsad insats, t ex kartläggning av arbetsförmågan eller utredande/rustande praktik, med återföring till remittent av information om behov av insatser Psykosocialt stöd under åtgärdsanställningen eller praktik Kompetenshöjande insatser under inskrivnings-/anställningstiden

7 Insatser för personer med arbetshinder
Arbetscentrum Insatser för personer med arbetshinder

8 JobbMalmö Arbetscentrum Rehabteamet Portalen IntroRehab
Verksamhetschef Saida Sokolovic Resursenheten Haidi Knorring Enhetschef Produktions- enheten Jahangir Hosseinkhah Specialenheten Birgit Persson Bitr. Verks.-chef Rehabteamet Portalen IntroRehab Service och Hantverk Service och Tjänster Servicepatruller/ Näringslivskontakter/ Områdespatruller Enskilda platser Fenix Krami för män Krami för kvinnor Aktivitets- och Utredningsenheten Östen Olsson Arbetsrehab Kompassen AktivitetsArenan

9 Resursenheten Resursenheten består av följande verksamheter:
Rehabteamet Portalen IntroRehab

10 Rehabteamet I Rehabteamet arbetar socialsekreterare med målsättningen att genom arbetsrehabilitering stärka den enskildes möjligheter att erhålla anställning på den reguljära arbetsmarknaden Rehabteamet tar emot OSA-remisser från Arbetsförmedlingen och svarar för deltagarens väg genom Arbetscentrum genom att samordna rehabinstanserna under praktik och OSA-anställning.

11 Portalen Portalens målgrupp är långtidsarbetslösa vuxna som behöver mer stöd än vad ordinarie arbetsmarknadsinsatser kan erbjuda. Personen ska vara över 24 år gammal och bo i Malmö. Målsättningen är att bryta långvarig arbetslöshet och passivitet, samt öka individens möjlighet till självförsörjning. En inskrivning på Portalen avslutas alltid med ett utlåtande.

12 IntroRehab IntroRehab är en verksamhet inom Arbetscentrum som vänder sig till nyanlända flyktingar och invandrare med migrationsrelaterad stress som till exempel posttraumatiskt stressyndrom. Personer med dessa diagnoser erbjuds en kombinerad rehabilitering och introduktion. IntroRehab är ett samarbete mellan Malmö Stad, Region Skåne, Röda Korset, Arbetsförmedlingen, Iris Hadar och Komvux Södervärn.

13 JobbMalmö Produktionsenheten Enhetschef Stab Måleri Snickeri
Jahangir Hosseinkhah Måleri Snickeri Byggservice Transport/Arrangemang/Möbellager Malmö Återbyggdepå Vaktmästeriservice Möbeltapetseri Sömnadsavdelning Metallverkstad Grönyteskötsel Trädgård/underhåll Fastighetsskötsel Sege Park Folkets Park Malmö Museer Restaurang och café Lokalvård Service- patruller Kent Berglund Ansvarig chef Isaak Zughaft Sektionschef Service och Hantverk Stefan Åstedt Tjänster Bernt Fridh Stab Kajsa Melin Bitr. Enhetschef Cykelgarage Hyllie Tjänstecyklar Aktiviteter för äldre Växthusen Hälsoträdgården Stadion Rosengårds IP Limhamns IP Enskilda platser

14 Produktionsenheten Inom produktionsenheten erbjuds praktikplatser, OSA - anställningar, anställning i Servicepatruller samt arbetsträningsplatser till personer som remitteras från Arbetsförmedlingen eller IoF .  Deltagarna ges här möjlighet att genom praktiskt arbete och individuella stödinsatser förbereda sig för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.   Vi har idag deltagarplatser inom följande verksamhetsområden:   Byggservice, Snickeri, Restaurang och Café, Måleri, Transport/Arrangemang/Möbellager, Lokalvård, Grönyteskötsel, Malmö Återbyggdepå, Metallverkstad, Sömnad, Möbeltapetseri, Malmö museum, Folkets Park,Vaktmästeriservice

15 Servicepatruller De personer som rekryteras till Servicepatrullerna erhåller en 12 månaders projektanställning i Malmö Stad. Som anställd i Servicepatrullerna får man tydliga arbetsuppgifter knutna till en bestämd enhet/organisation inom Malmö Stad. Det finns patruller med skiftande inriktning. I slutändan är såväl de privata företagen i Skåne som alla förvaltningar inom Malmö stad potentiella arbetsgivare.

16 Specialenheten Specialenheten består av följande verksamheter: Fenix
Krami för män Krami för kvinnor

17 Fenix Fenix vänder sig till unga vuxna i åldern år, för vilka de vanliga sociala och arbetsmarknads-politiska insatserna visat sig vara otillräckliga. Målet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna att utvecklas personlighetsmässigt och socialt och därigenom förbättra sina förutsättningar för arbete och studier.

18 Krami för män Krami arbetar med män mellan år som är aktuella inom Kriminalvården och Malmö stad. Målsättningen är att man ska finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden och bli delaktig i nya sociala sammanhang.

19 Krami för kvinnor Krami för kvinnor vänder sig till kvinnor från 18 år med tidigare problem av missbruk och/eller kriminalitet samt kvinnor med sociala problem orsakade av kriminalitet och missbruk i familjen. Målsättningen är att man ska finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

20 Aktivitets- och Utredningsenheten
Aktivitets- och utredningsenheten består av följande verksamheter: Arbetsrehab Kompassen AktivitetsArenan

21 Arbetsrehab Kompassen
Arbetsrehab Kompassen vänder sig till personer i behov av utredning och bedömning av arbetsförmåga. Bedömning av arbetsförmågan sker i en anpassad miljö, som erbjuder ett antal olika arbetsuppgifter där erfarna arbetsterapeuter, sjukgymnast och aktivitetsledare finns nära varje deltagare.

22 AktivitetsArenan AktivitetsArenan är ett FINSAM-projekt som erbjuder arbetsmarknadsinsatser av förberedande karaktär till malmöbor som har en obefintlig eller svag anknytning till arbetsmarknaden. Målet är att de ska öka sina möjligheter att kunna delta i reguljära arbetsmarknadsinsatser och få arbete.

23 Arbets- och integrationscenter
AIC är Malmö stads plattform för arbets- och integrationsinsatser.

24 JobbMalmö AIC Praktik Unga Exigo Jobb i Hyllie Kompetens i Hyllie
AIC-Malmö Monika Herstedt Verksamhetschef Projekt- verksamhet Mats Johansson Enhetschef Områdes- insatser Rebecca Bichis AIC-kontor Pildammen Lena Hagelin Hindby Lars Ekström Praktik Unga Exigo Jobb i Hyllie Kompetens i Hyllie Unga Kvinnor Hälsoskolan HIV/STI-prevention med migrations-perspektiv

25 AIC Hindby/AIC Pildammen
Det finns två Arbets- och integrationscenter i Malmö, AIC-kontoret Hindby och AIC-kontoret Pildammen. Syftet med Arbets- och Integrationscenter, AIC, är att ge fler Malmöbor möjlighet att komma ut i arbete eller studier. Vi förbereder och rustar så att kunder av egen kraft eller med hjälp av Arbetsförmedlingen eller annan aktör kan bli självförsörjande genom arbete eller studier.

26 AIC Hindby/AIC Pildammen
Målgrupp: Arbetslösa Malmöbor som behöver stöd för att söka arbete eller ta del av arbetsförmedlingens insatser. I målgruppen ingår nyanlända invandrare och flyktingar utan etableringsplan samt flyktingar med etableringsplan och med behov av samordning mellan statliga och kommunala insatser. Personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, och för vilka Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans insatser inte är tillräckliga, men genom särskilda åtgärder kan få en väg till anställning med eller utan stöd. Nyanlända flyktingar och invandrare med pågående introduktionsplan påbörjad innan

27 Områdesinsatser AIC:s områdesinsatser är ett komplement till ordinarie AIC-verksamhet och ska fungera som en länk mellan de boende och enheterna AIC Hindby och AIC Pildammen. Inom AIC:s områdesinsatser ingår att pröva nya och otraditionella idéer och utveckla nya metoder i nära kontakt med de boende, deras föreningar, institutioner och företag som är verksamma inom de fem definierade områdesprogramområdena i Malmö.

28 Områdesinsatser I inledningsskedet finns följande insatser formulerade: Språkcafé på de fem programområdenas mötesplatser Medborgardialoger kring arbetsmarknaden, utbildning och självförsörjning Nära samarbete med de fem områdeskoordinatorerna Förstärkt samarbete med representanter för skolan inom programområdena, gymnasieskolor, vård och omsorg, IoF och AIC:s handläggare av individuella ärenden Fortsättning av projektet Mera Möllan

29 Praktik Unga Praktik Unga finns till för personer mellan år som är arbetssökande och bosatta i Malmö. Praktikplatserna som erbjuds finns inom kommunal verksamhet, t.ex. på skolor, inom vården, kultur och fritid och i administrativ verksamhet.

30 Projektverksamheten De två AIC-kontoren har även ett stort antal projektverksamheter, som vänder sig till olika behov hos arbetssökande malmöbor. Följande projekt finns inom Projektverksamheten Exigo Jobb i Hyllie Kompetens i Hyllie Unga Kvinnor Hälsoskolan Hiv/STI prevention med migrationsperspektiv


Ladda ner ppt "JobbMalmö Malmö stads arbetsmarknadsinsatser för personer som av olika"

Liknande presentationer


Google-annonser