Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOSSANOVA 1 Business Models for Open Source Software in the Public Sector: New Opportunities for Customers and Suppliers Affärsmodeller för öppen programvara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOSSANOVA 1 Business Models for Open Source Software in the Public Sector: New Opportunities for Customers and Suppliers Affärsmodeller för öppen programvara."— Presentationens avskrift:

1 BOSSANOVA 1 Business Models for Open Source Software in the Public Sector: New Opportunities for Customers and Suppliers Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor: Nya möjligheter för kunder och leverantörer Projekttid: 2008-2011 FoU-projekt 2008-2011 delfinansierat från utlysningen ”Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster” inom VINNOVAs tema Tjänsteproduktion och tjänsteinnovation

2 BOSSANOVA 2 Agenda Möte med projekten i Sambruk 4-5 nov 2009 1Bakgrund till Regelverket SGM (SambruksGemensamt Material) 2Genomgång av Regelverket SGM (SGM1-2) och avtalsmallar (SGM3-6), med frågor, kommentarer och diskussion om fördelar, nackdelar och möjligheter 3Olika ”affärsmodeller” för kostnads- och intäktsdelning mellan parterna, som konsekvens av Regelverket SGM 4Kommentarer och diskussion om fördelar, nackdelar och möjligheter Förvaltning av vårt gemensamma mtrl? 5Nästa steg i de olika aktuella Sambruksprojekten

3 BOSSANOVA 3 Varför? Kapa kostnader –Minskade licenskostnader –Dela istället för att alla köper/utvecklar ”samma sak” Ändra affärslogiken: från leverantörsdriven till kunddriven utveckling ”Köpa smart och sälja lönsamt”, dvs projektet avser både kund- och leverantörsnytta

4 BOSSANOVA 4 Lärdomar 2005-2008 Svagt koncerntänkande i offentlig sektor IT-marknaden präglas av oligopol och inlåsningseffekter Kommunerna har svag immaterialrättslig kontroll över det arbete som utförs i deras IT-system (bristande beställarkompetens) Programvaruutveckling lämpar sig bättre för ”grey-box” (kontinuerlig dialog, successiv utveckling) MEN LOU => ”black-box” (”fullständig” kravspec) Kommuner skänker bort kunskap (=kravspecar m m) till IT-leverantörer som man sedan dyrt köper tillbaka (=återkommande licenskostnader)

5 BOSSANOVA 5 Regelverket SGM Kort introduktion (samtliga dokument finns att hämta på www.sambruk.se/dokumentation)

6 BOSSANOVA 6 Regelverk för Sambrukgemensamt material (Regelverket SGM) Fastställt av Sambruks styrelse 2009 Innehåller 6 delar: –Introduktion (SGM1) –Regelverket (SGM2) –Avtalsmallar (SGM3-6) gällande Utveckling, Gåva, Användning, Medverkan Ska användas i pilotprojekt under 2009-2010 –Utvärdering under denna period

7 BOSSANOVA SGM1 – Introduktion Fokus på användardriven och kommungemensam utveckling –Tillgängligt för alla i Sambruk –ÖTP och öppna standarder –Förhindra inlåsning och att behöva betala flera gånger Upphovsrätten stannar hos Sambruk Förvaltningsråd med ansvar – och stor frihet

8 BOSSANOVA 8 SGM2 – Regelverket Anskaffning, användning och förvaltning av gemensamt material –Upphandlingsunderlag –Utredningar –Specifikationer –Programkod –mm

9 BOSSANOVA 9 SGM3-6 – Avtalsmallar SGM3 – Utveckling –Kravställande utvecklingspart(er) (t ex kommun) & Sambruk SGM4 – Gåva –Givare & Sambruk SGM5 – Användning –Användare (t ex kommun) & Sambruk SGM6 – Medverkan –Utvecklingsleverantör & Kravställare & Sambruk

10 BOSSANOVA 10 ”Affärsmodeller” – modeller som definierar fördelning av kostnader och intäkter, under nyutveckling och förvaltning/vidareutveckling, för både leverantör(-er) och beställare, såväl i den initiala fasen som i fortsättningen, då användarbasen breddas

11 BOSSANOVA 11 Affärsmodeller - grundkrav En ”bra” affärsmodell för Sambruk: –Den skall stödja Sambruks ändamål vilket anges i föreningens stadgar (§4) samt utgå från och förfina föreningens policy –Den hanterar LOU på ett smidigt sätt –Den är skapad så att den innehåller incitament för kommuner (OCH leverantörer) att delta i Sambruk-projekt –Den innehåller ett rimligt mått av incitament för kommuner att vara med och etablera nya projekt. –Den kan hantera ”tillkommande kommuner” för projekt, dvs den är till sin karaktär öppen för nya projektdeltagare, liksom att innehålla incitament för dessa, inklusive ett visst mått av rättvisa gentemot ursprungsdeltagarna

12 BOSSANOVA 12 Tänkbara modeller – i axplock Traditionell modell –Utvecklingsprojektet och dess deltagare betalar hela initiala investeringen –Tillkommande användare är med och delar på löpande förvaltningskostnader Sambruk säljer nyttjanderätt = återbetalning av initial investering –Förutsätter separat finansieringsmodell OCH -partner Återbetalningsmodell –Utvecklingsprojektet och dess deltagare betalar hela initiala investeringen –Tillkommande användare är med och delar på löpande förvaltnings- kostnader, men även (del-)återbetalning till ursprungsdeltagarna Genom extra engångsinsats ELLER Förhöjd förvaltningsavgift (=> rabatt till ursprungsdeltagarna)

13 BOSSANOVA 13 Praktikfall 1 (2) ALLMÄNT; flera produktleveranser på gång, hösten-09 ! framförallt; EPOS (gåva från Jönköpings kommun) –E-tjänst (web) för rekrytering –KnowIT huvudansvarig utvecklingsleverantör –Ver 1.0 lev våren-09 StreamFlow (Innovetaprojektet) –System för kundtjänst –Jayway huvudansvarig utvecklingsleverantör –Ver 1.0 lev dec-09

14 BOSSANOVA 14 Praktikfall 2 (2) TidIT (BITA) –System för tidrapportering för Personliga Assistenter (vård & omsorg) –Två FoU-resurser som ansvariga för systemutveckling –TidIT - Ver 1.0 lev dec-09 Multifråga (Ek bistånd) –System för elektronisk (online) informationsutbyte mellan kommun (soc.tjänst) och statliga myndigheter –Två resurser (IT-ark + FoU) som ansvariga för systemutveckling –Multifråga Ver 1.0 lev nov-09 Tillkommande e-tjänster & vidareutveckling –Ärendehantering –Skola –Elektronisk långtidslagring

15 BOSSANOVA Vad tycker Ni? Vad vill Ni? Noteringar från diskussioner i varje projekt 4 nov och projektpresentationer 5 nov

16 BOSSANOVA 16 Resultat Höstmötet 2009 1(4) NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11 TidIT (BITA) – Jonas Sjöström –Kommentarer 4 nov: Viktigt att planera för förvaltning redan nu. –Blir Sambruksgemensam Material – kommer att finnas tillgängligt till förmånliga villkor för Sambruksmedlemmar. –Förvaltningsgrupp formeras i januari. Multifråga (Ek bistånd) – Claes-Olof Olsson –System för elektronisk (online) informationsutbyte mellan kommun (soc.tjänst) och statliga myndigheter Pilotdrift: okt 09 Botkyrka (WMOmsorg), nov 09 Sundsvall (ProCapita) SHS-förhandling – Volympris, alt open source FRÅGA: Är det någon annan än Sambruk som arbetar med detta (standardiserad informationsöverföring mellan myndigheter och kommuner)? Verkar inte så enligt COO. –Två resurser (IT-ark + FoU) som ansvariga för systemutveckling –Kommentarer 4 nov: Parter är inte bara kommun och leverantörer utan kommun och myndigheter. Myndigheter (främst CSN och Försäkringskassan) bör medverka i Förvaltningsråd (utökat) för att planera framtida utveckling och versionshanteringar. –Det som utvecklas blir SambruksGemensamt Material – kommer att finnas tillgängligt till förmånliga villkor för Sambruksmedlemmar. –Fråga: Vem ska supportera och underhålla det som utvecklas? En bra fråga – utvecklingsgruppen arbetar med detta. –Visar skärmbild av gränssnitten för handläggare på kommunen i dialog med myndigheterna.

17 BOSSANOVA 17 Resultat Höstmötet 2009 2(4) NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11 StreamFlow (Innovetaprojektet/Kundtjänst) – Madeleine Eckerström –Jayway huvudansvarig utvecklingsleverantör Agil utvecklingsmetod med Scrum (Jönköping som utvecklingspart), betaversion driftsatt –Kommentarer 4 nov: Forskningsresultatet behöver samägas av Sambruk och forskarna SGM till Sambruksmedlemmar: även kommunägda bolag? –I och med att Järfälla kommer in nu (och på sikt fler), så kommer SGM tydligt in för vår del –Arbetar vidare med Utvärdering (e-cirkel), Aktivt forskningsstöd, Fortsatt forskningsarbete, SGM –Möte 26 november 2009: bl a ”Hur ska SGM tillämpas i Innoveta?” Informationssäkerhet – Ola Henriksson –Första mötet för att bilda nätverk nu (inget om SGM ännu). Skola 1-1 – Claes-Olof Olsson –Bärbara datorer till alla skolelever (inget om SGM ännu). Öppet verksamhetssystem – Peter Dacke –Öppna samtal med leverantörer pågår, främst med IST och TietoEnator –Totalt rör det sig troligen om ca 10-12 system som vi kommuner vill kunnna jacka in i verksamhetssystemen, när vi kartlagt dessa vill vi återkomma till IST och TietoEnator men även de övriga leverantörerna.

18 BOSSANOVA 18 Resultat Höstmötet 2009 3(4) NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11 ÖTP mm – Janne Dicander och Sven-Håkan Olsson –ÖTP helt avgörande om vi vill åstadkomma den förändring vi önskar. Från 2005-2007 ingen lyssnade på oss när vi pratade om SOA och interoperabilitet. Nu har tiden kommit (jfr killen som tränade fotboll och målgester i 8 år innan han gjorde mål). Den nyss utkomna regeringsrapporten innehåller både nyttomeddelandestrukturer och legoklossar. –ÖTP ett ”hängränneprojekt” som sträcker sig igenom alla Sambruks projekt. T ex de 4 projekten som just nu leverar, de följer ÖTPs viktiga principer.” Delvis är vi samma personer. Ex: Fritid: första avrop i Jönköping. Här ska nu löften om ÖTP uppfyllas; standardmeddelande, inloggning mm. Innoveta: drift. Följer massor av de viktiga ÖTP-principerna, samt arkitekt hos leverantören som ser ihopkoppling till andra system som centralt. Ek bistånd: S-H själv utvecklar tills med Owen. BITA: Förljer ÖTP och viktigt med interoperabilietsmöjligheter. –Referensarkitektur (Enterprise Architecture EA), Architecture Building Blocks och Ärendedomäner –Alfresco med RedPill (projektledare från Tekniska förvaltningen). Bjuder in samtliga att medverka. Informationsnav för kommuner. –Ärendehantering: Möte på KnowIT 23/11 om ärendehantering med anledning av att Lex ska pensioneras (enligt Logica). Samverkansmöjlighet med Innoveta (ärendehanteringsnav). Elektronisk långtidslagring –Se slutrapport (www.sambruk.se) och speciell OH-presentation.www.sambruk.se –Slutsatser: Kravställning på ÖTP och SGM på nya system.

19 BOSSANOVA 19 Resultat Höstmötet 2009 4(4) NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11 Allmänna synpunkter: –Ej för formellt, men tillräckligt formellt, och enkelt att använda och överblicka –Frågetecken om hur SGM fungerar parallellt med LOU – skulle behöva utvecklas i ”det pedagogiska dokumentet” –Eldsjälens roll central – samtidigt en risk att lita på att det kommer eldsjälar och att eldsjälen gör ett jobb i önskad riktning. Kan vara svårt att ”avsätta” en eldsjäl om övriga inte är nöjda. Detta har dock inte hittills varit något problem och eldsjälens betydelse hittills bedyras – i samtliga projekt. –SGM7 om lärarundantag krävs Att upphovsrätt ska gälla både Sambruk och forskaren när forskaren utvecklar material inom SGM –En mallbilaga om Förvaltningsrådet behövs Bilaga till SGM2? Det specifika Förvaltningsrådets uppdrag och sammansättning ska specificeras (representation, kompetens och tidsbegränsning) Styrelsen bör godkänna Förvaltningsrådets sammansättning


Ladda ner ppt "BOSSANOVA 1 Business Models for Open Source Software in the Public Sector: New Opportunities for Customers and Suppliers Affärsmodeller för öppen programvara."

Liknande presentationer


Google-annonser