Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogens kontroverser – tvister om skogens värden Karin Beland Lindahl, SLU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogens kontroverser – tvister om skogens värden Karin Beland Lindahl, SLU."— Presentationens avskrift:

1 Skogens kontroverser – tvister om skogens värden Karin Beland Lindahl, SLU

2 Skogens kontroverser  Hur skiljer sig olika aktörers sätt att se på skogens värden?  Vilka är de stora tvistefrågorna – idag och i framtiden?  Hur kommer det sig att vissa aktörers synsätt vinner inflytande?

3 Hotade arter? Renbete? Virke och jobb? Äventyr, glädje… Jaktmarker? ??? Avkoppling, mat?

4 Vad är en förståelseram?

5 Skogens kontroverser – två exempel  Ett regeringsuppdrag om skogsskydd och dess effekter i Jokkmokks kommun (2002-2008) Den traditionella ’spelplanen’  Globala trender och framtidens skogsbruk (Future Forests) Den nya ’spelplanen’

6 Ett regeringsuppdrag om skogsskydd - och dess effekter i Jokkmokks kommun i norra Sverige ”Staten ska vara ett föredöme när det gäller förvaltningen av folkets skogar… Att ha en god samlad bild av vilka naturvärden som finns är en förutsättning… Dessutom kommer jag i regleringsbrevet till Naturvårdsverket att ändra så att vi garanterar att inga skogar av urskogskaraktär avverkas. Det ska aldrig kunna hävdas att det inte finns pengar att bevara riktiga gammelskogar.” (Kjell Larson, SLU, 2002-04-23)

7 Vilka var aktörerna? Det statliga skogsförvaltarnaSveaskog & Fastighetsverket Länsstyrelsen i BD/(AC) länNaturvårdsenheten, Landshövdingen Regeringen och berörda departement Miljö-, närings- & finansdepartementen MyndigheterNaturvårdsverket, Skogsstyrelsen MiljöorganisationerGreenpeace, SNF, WWF Uppropet ”Skogsreservat för överlevnad” Samebyar, organisationer, företagare Företagarna i Jokkmokk Det lokala skogsbruketAllmänningen, SFV, privata

8 För- ståelse- ramar 1. Skogs- bruk för jobb och välfärd 2. Skogs- skydd för biologisk mångfald 3. Skogs- skydd för ren- näringen 4. Skogs- skydd för lokal nytta 5. Nog med skydd 6. Bra förvalt- ning och styrning Grund- läggande teman Effektivt skogsbruk för tillväxt & välfärd skydd för den biologiska mångfalden skydd för rennäringen skydd för lokal rekreation & försörjning ’fred’ i lokal- samhället: nog med reservat Skydd enligt fastlagda mål & regelverk Före- ställnin- gar om platsen; Jokkmokk skogsbruks- och vattenkrafts samhälle vildmarks- och naturvårds- paradis Samiskt centrum med lång historia tidigare skogsbruks- och vatten- kraftssam- hälle (tidigare?) skogsbruks- och vatten- kraftssam- hälle konfliktfylld plats i periferin skogen…Förnyelse- bar resurs; hållbart skogsbruk Gammelskog ändlig och knapp; ej hållbart skogsbruk Krympande ”marker”; ej hållbart skogsbruk Krympande rekreations- områden; ej hållbart skogsbruk varierar …och ut- pekade områden viktigare som råvara än skyddade viktigare som skyddade än råvara varierarviktigare som skyddade än råvara

9 För- ståelse- ramar 1. Skogs- bruk för jobb och välfärd 2. Skogs- skydd för biologisk mångfald 3. Skogs- skydd för ren- näringen 4. Skogs- skydd för lokal nytta 5. Nog med skydd 6. Bra förvalt- ning och styrning Upp- fattningar om processen onödig, ett hot, bra till slut välkommen, efterfrågad, hotad av inflytelserik skogsbruks- sektor ej infor- merade eller delaktiga del av längre process …dess innehåll områden viktiga som råvara, nog skyddat i norr unika natur- värden, alla områden bör skyddas bra med mer skydd MEN hellre viktiga be- tesmarker bra med mer skydd men OCKSÅ andra lokalt viktiga områden nog med begrän- sande reservat alla områd- en kan inte skyddas, alternativa lösningar Beslut att handla Mobilisera mot mer skogsskydd Övervaka att uppdraget genomförs Samarbeta, hantera konflikter Begränsa uppdragets effekter Försvara uppdragets intentioner Starta lokalt upprop för mer skogsskydd Lokal stöd- aktion för skogsbruk Hitta lösningar i sam- förstånd

10 Kommunen FSC International FSC Sverige Lokala miljöorg. Same- byar Aktörer som inte skrev under dementin Internationella miljöorg. Europeiska unionen Regionala miljöorg. Nationella miljöorg. FN- system Länsstyrelsen Skogsstyrelsen Nationell skogsbrukssektor Regional skogsbrukssektor Lokal Skogs- bruks- sektor Aktörer som skev under dementin Regering Departement Naturvårdsverket Statliga skogs- förvaltare Skogsstyrelsen Internationell skogsbrukssektor

11 Den ”klassiska” skogskonflikten ?  ”Skogsbruket” hade mest inflytande på processen – men inte utan kompromisser!  Naturvården var tvungen att backa men flyttade ändå fram sina positioner  Både ”skogsbrukets” och ”naturvårdens” perspektiv fanns med i den formella processen och den offentliga debatten  Flera lokala aktörer och perspektiv var marginaliserade - skogens värden för renskötsel, jakt, turism, rekreation och ’själavård’ hade ingen röst  Representativt för den svenska skogsdebatten 1990-2010 = den traditionella spelplanen

12 Globala trender och framtidens skogsbruk - den nya ’spelplanen’ Ett antal tunga globala trender kommer att påverka all markanvändning…

13 20502010

14 20502010

15 20502010 Skogssektorns nya spelplan

16 Nya aktörer och produkter Nya produkter: Biobränslen Kolsänkor Nya material Högteknologiska produkter Nya aktörer: (Bio)-energisektorn Klimat-/energirelaterade myndigheter Klimat- och energilobbyn ResurserAktiviteterProdukter Bearbetad version av Gane, 2007

17 Aktörernas framtidsbilder - + Skogssektorns förändring Marknaden kräver kontinuerlig anpassning. Klimathotet som politiskt faktum /affärsmöjighet Förändrade marknader /produktions förut- sättningar kräver om- strukturering. Klimathotet som politiskt faktum/ affärsmöjighet Klimathotet kräver/leder till omfattande förändringar Energiomställning Ersättning av fossila bränslen Klimathotet kräver/ leder till fundmantala förändringar Ändrad markanvänd- ning/konsumtion Omfördelning av resurser Grupp 1Grupp 2Grupp 3Grupp 4 Anpassning av sektorn: geografisk expansion plantageskogsbruk Omstrukturering: bioenergiproduktion från volym till nisch produktutveckling Ekologisk modernisering: Teknisk utveckling Utsläppsminskningar Energiomställning Radikal samhällsförändring: Drastiska utsläppsminskningar Minskad konsumtion Begränsad/ändrad tillväxt Snabbväxande skogar som kolsänkor Trä/biomassa som ’substitution’ Kollagring i ’intakta’ skogar ’Klimatsmart’ brukade skogar som kolsänkor

18 Gradvis förändring: “ekologisk modernisering” Status quo - + BRIST på resurser Markanvändningskonflikter Tillväxtkritik… Förändrad konsumtion… Omfördelning av befintliga resurser GOD TILLGÅNG på resurser Finns potential att öka tillgången Ny teknik… Substitution av fossil energi… Win-win … Marknadsbaserade lösningar… Skogssektorns förändring En skiljelinje: räcker biomassan? Djupgående omställning

19 Framtidens tvistefrågor?  Skogens ’värden’ blir allt fler; anspråken ökar!  Ökande konkurrens om råvara och mark – mer konflikter!  Debatten breddas: Skogens roll i ett hållbart samhälle ?  Aktörer med välutvecklade nätverk, resurser och kunskap om den nya spelplanens spelregler vinner inflytande  En bred och demokratiskt förankrad debatt om skogens framtid är viktig


Ladda ner ppt "Skogens kontroverser – tvister om skogens värden Karin Beland Lindahl, SLU."

Liknande presentationer


Google-annonser