Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskrimineringslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskrimineringslagen"— Presentationens avskrift:

1

2 Diskrimineringslagen
Lönefrågor 10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.

3 11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.    En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan.    Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare.

4 12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.    Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 14 kap. 7, 9 och 10 §§ sekretesslagen (1980:100).

5 Viktiga begrepp Kartläggning av lönebestämmelser och tillämpningen av dessa Att sammanställa alla delar av lönerna som arbetsgivaren betalar: kollektivavtal, bonus, förmåner, kriterier för att bedöma individens prestation med mera. Könsanalys av lönebestämmelser och tillämpningen av dessa Att undersöka och kontrollera om samtliga lönedelar är könsneutrala. Har kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete samma villkor? Tillämpas lönekriterierna på samma sätt? Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbeten Att undersöka om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma arbetsuppgifter.

6 Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbeten
Om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbeten ska arbetsgivaren analysera vad de beror på, det vill säga om de baseras på erfarenhet, skicklighet, prestation, bonusutfall eller något annat av de kriterier som används för att bestämma lönerna. Gruppering av arbeten utifrån kraven i arbetet Vid gruppering av likvärdiga arbeten är det arbetet i sig och inte individerna som jämförs. Ett arbete är likvärdigt med ett annat om det vid en sammantagen bedömning ställer lika stora krav i fråga om ansvar, ansträngning, kunskap och färdigheter samt arbetsförhållanden. En barnmorska kan ha krav i arbetet som är likvärdiga med de krav en medicintekniker har i sitt arbete och de hamnar då i samma likvärdighetsgrupp.

7 Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade Innebär inte en jämförelse av löneskillnader mellan individer, utan skillnader i medellön eller medianlön mellan likvärdiga arbeten. Observera att ett arbete kan utföras av en enda person. Under kartläggningen ställs frågor som: Är något arbete kvinnodominerat, det vill säga är minst 60 procent av dem som utför det kvinnor? Är kvinnodominerade arbeten lägre avlönade än likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade?

8 Analys av löneskillnader mellan arbeten som är kvinnodominerade och likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade Om det finns löneskillnader mellan likvärdiga arbeten måste hela löneskillnaden kunna förklaras med sakliga kriterier. Observera att om ett arbete har högre lönenivå än ett annat likvärdigt arbete kan det inte förklaras med att det har en högre kravnivå. Arbetena jämförts med varandra just för att de bedömts vara likvärdiga.

9 Handlingsplan för jämställda löner
Sammanfattning av lönekartläggningen och analysen samt beskrivning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som måste vidtas för att nå jämställda löner. Den ska även innehållla en tidsram och kostnadsberäkning för dessa. Jämställdhetsanalys av löner Samlingsbegrepp för lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.

10 Kartläggning faktorsplan ARBETSMATERIAL-Uppsala
Områdesnamn: KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER vikt 40 Faktor/namn Faktorvikt, förslag ref grupp fack Förslag 1 Förslag 2 01 Teoretisk grundutbildning 15 02 Erfarenhet 4 03 Sociala färdigheter 9 04 Problemlösningsförmåga 8 05 Fysiska färdigheter 3

11 Faktorvikt, förslag ref grupp fack
Områdesnamn: ANSVARSTAGANDE vikt 40 Faktor/namn Faktorvikt, förslag ref grupp fack Förslag 1 Förslag 2 06 Ansvar för tillgångar och information 10 8 07 Ansvar för människor 12 08 Ansvar för planering, utveckling och resultat 09 Ansvar arbetsledning

12 Faktorvikt, förslag ref grupp fack
Områdesnamn: ARBETSFÖRHÅLLANDE vikt 20 Faktor/namn Faktorvikt, förslag ref grupp fack 10 Fysiska förhållanden 5 11 Psykiska förhållanden 12 Fysisk miljö – risk för skada o sjukdom

13 Etiketter i AID-systemet (ex)
Lärare gr skola tidigare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Lärare gr senare år Lärare gy allmänna ämnen Lärare gy yrkesämnen Lärare prakt/este ämnen Instruktör/Handledare Speciallärare/specialpedagog 401016 Bef titlar se flik 3 401017 401018

14 401010 401011 401012 401013 401014 403013 Adjunkt Apu-samordnare Bildlärare Instruktör Dramapedagog Gymnasielärare Barnavårdslär Danspedagog It-pedagog Fritidspedagog Grundsklär sen Ib-lärare Dramalärare It-utbildare Försklär/lär1-7 Grundskollärare Samordnare Invandrarlärar Instruktör skol Naturskole-lärare Lärare Idrottslärare Datautbildare Lärare grs svso Lärare barn/u-ä Lektor Lär est ämnen Idrottspedagog Fotbollsinstr Lärare grt mano Lärare eng/fran Lärar häls/sjv Lärare grt svso Lärare eng/span Lärare allm ämn Lärar text obeh Lär trä/m obeh Lärare grt övr Lärare eng/tysk Lärare bild sv Lärarassistent Lärare grund t Lärare engelska Lärare data Lärare beklätek Lärare gy sv/so Lärare franska Lärare bygg/anl Lärare bild Lärare idrott Lärare grs mano Lärare byggtekn Lärare data/idr Lärare lågstad Lärare dans Lärare fö Lärare ma/no Lärare fordonst Lärare grs övr Lärare spanska Lärare hantverk Lärare idr eng Lärare specped Lärare gy allm Lärare hush ämn Lärare sv andra Lärare grund s Lärare gy ekon Lärare karaktäm Lärare ma/idr Lärare svenska Lärare gy en/hi Lärare livsmtek Lärare musik


Ladda ner ppt "Diskrimineringslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser