Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskrimineringslagen Lönefrågor 10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskrimineringslagen Lönefrågor 10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor."— Presentationens avskrift:

1

2 Diskrimineringslagen Lönefrågor 10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.

3 11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.10 § En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare.

4 12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 14 kap. 7, 9 och 10 §§ sekretesslagen (1980:100).212256 §§1976:58014 kap. 7910 §§1980:100

5 Viktiga begrepp Kartläggning av lönebestämmelser och tillämpningen av dessa Att sammanställa alla delar av lönerna som arbetsgivaren betalar: kollektivavtal, bonus, förmåner, kriterier för att bedöma individens prestation med mera. Könsanalys av lönebestämmelser och tillämpningen av dessa Att undersöka och kontrollera om samtliga lönedelar är könsneutrala. Har kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete samma villkor? Tillämpas lönekriterierna på samma sätt? Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbeten Att undersöka om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma arbetsuppgifter.

6 Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbeten Om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbeten ska arbetsgivaren analysera vad de beror på, det vill säga om de baseras på erfarenhet, skicklighet, prestation, bonusutfall eller något annat av de kriterier som används för att bestämma lönerna. Gruppering av arbeten utifrån kraven i arbetet Vid gruppering av likvärdiga arbeten är det arbetet i sig och inte individerna som jämförs. Ett arbete är likvärdigt med ett annat om det vid en sammantagen bedömning ställer lika stora krav i fråga om ansvar, ansträngning, kunskap och färdigheter samt arbetsförhållanden. En barnmorska kan ha krav i arbetet som är likvärdiga med de krav en medicintekniker har i sitt arbete och de hamnar då i samma likvärdighetsgrupp.

7 Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade Innebär inte en jämförelse av löneskillnader mellan individer, utan skillnader i medellön eller medianlön mellan likvärdiga arbeten. Observera att ett arbete kan utföras av en enda person. Under kartläggningen ställs frågor som: Är något arbete kvinnodominerat, det vill säga är minst 60 procent av dem som utför det kvinnor? Är kvinnodominerade arbeten lägre avlönade än likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade?

8 Analys av löneskillnader mellan arbeten som är kvinnodominerade och likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade Om det finns löneskillnader mellan likvärdiga arbeten måste hela löneskillnaden kunna förklaras med sakliga kriterier. Observera att om ett arbete har högre lönenivå än ett annat likvärdigt arbete kan det inte förklaras med att det har en högre kravnivå. Arbetena jämförts med varandra just för att de bedömts vara likvärdiga.

9 Handlingsplan för jämställda löner Sammanfattning av lönekartläggningen och analysen samt beskrivning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som måste vidtas för att nå jämställda löner. Den ska även innehållla en tidsram och kostnadsberäkning för dessa. Jämställdhetsanalys av löner Samlingsbegrepp för lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.

10 Kartläggning faktorsplan ARBETSMATERIAL-Uppsala Områdesnamn: KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER vikt 40 Faktor/namnFaktorvikt, förslag ref grupp fack Förslag 1Förslag 2 01 Teoretisk grundutbildning15 02 Erfarenhet 44 03 Sociala färdigheter99 04 Problemlösningsförmåga89 05 Fysiska färdigheter43

11 Områdesnamn: ANSVARSTAGANDE vikt 40 Faktor/namnFaktorvikt, förslag ref grupp fack Förslag 1Förslag 2 06Ansvar för tillgångar och information108 07Ansvar för människor 1012 08 Ansvar för planering, utveckling och resultat108 09Ansvar arbetsledning1012

12 Områdesnamn: ARBETSFÖRHÅLLANDEvikt 20 Faktor/namnFaktorvikt, förslag ref grupp fack 10Fysiska förhållanden 5 11Psykiska förhållanden 10 12Fysisk miljö – risk för skada o sjukdom 5

13 Etiketter i AID-systemet (ex) Lärare gr skola tidigare år 401010 Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Lärare gr senare år 401011 Lärare gy allmänna ämnen 401012 Lärare gy yrkesämnen 401013 Lärare prakt/este ämnen 401014 Instruktör/Handledare 403013 Speciallärare/specialpedagog 401016Bef titlar se flik 3 401017Bef titlar se flik 3 401018Bef titlar se flik 3

14 401010401011401012401013401014403013 Adjunkt Apu-samordnareBildlärareInstruktör Dramapedagog GymnasielärareBarnavårdslärDanspedagogIt-pedagog FritidspedagogGrundsklär senIb-lärareDramalärareFritidspedagogIt-utbildare Försklär/lär1-7GrundskollärareInstruktör Grundskollärar eSamordnare GrundskollärareInvandrarlärarInstruktör skol Gymnasielärar e Naturskole- lärare Lärare InvandrarlärarIt-pedagogIdrottslärareDatautbildare Lärare grs svsoLärare barn/u-äLektorLär est ämnenIdrottspedagogFotbollsinstr Lärare grt manoLärare eng/franLärareLärar häls/sjvLär est ämnen Lärare grt svsoLärare eng/spanLärare allm ämnLärar text obehLär trä/m obeh Lärare grt övrLärare eng/tyskLärare bild svLärareLärarassistent Lärare grund tLärare engelskaLärare dataLärare beklätekLärare Lärare gy sv/soLärare franskaLärare eng/franLärare bygg/anlLärare bild Lärare idrottLärare grs manoLärare eng/franLärare byggteknLärare data/idr Lärare lågstadLärare grs manoLärare eng/spanLärare dansLärare fö Lärare ma/noLärare grs svsoLärare engelskaLärare fordonstLärare grs övr Lärare spanskaLärare grt svso Lärare hantverkLärare idr eng Lärare specpedLärare grt övrLärare gy allmLärare hush ämnLärare idrott Lärare sv andraLärare grund sLärare gy ekonLärare karaktämLärare ma/idr Lärare svenskaLärare grund tLärare gy en/hiLärare livsmtekLärare musik


Ladda ner ppt "Diskrimineringslagen Lönefrågor 10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor."

Liknande presentationer


Google-annonser