Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Miljöombudsutbildning 28 april 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Miljöombudsutbildning 28 april 2014"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Miljöombudsutbildning 28 april 2014

2 Dagens program 8.30 Miljökunskap och miljöledningssystem, Christina Breding, Samhällsbyggnad 9.30 Fika Sopsortering, Catrine Edlund Renhållningen 11.00 Energi, Anna Telander Teknisk förvaltning 12.00 Lunch (på egen hand) Transporter, Anne Sörensson Grön Trafik 14.00 Kommunens miljöledningssystem 14.30 Miljörevision, Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen 14.50 Fika och gruppdiskussion i grupprum VOF, BUF, Övriga 15.50 Återsamling 16.00 Avslutning

3 Varför ska Östersunds kommun ha ett miljöarbete?
För miljöns skull Kommunen, vara föredöme och ”städa framför sin egen dörr”. Lagstiftning Sociala skäl Besparingar $ Det finns många olika argument till varför man ska satsa på ett miljöarbete. 1. Vi vill bevara en rik och väl fungerande miljö till våra barn och barnbarn med frisk luft, rent vatten och ren mat där de arter och miljöer som naturligt förekommer finns bevarade. 2. Kommuninvånare och företagare i kommunen tycker att miljöarbete är prioriterat och att kommunen bör dra sitt strå till stacken, föregå med gott exempel och hjälpa till och driva utvecklingen framåt. 3. Kommunen är naturligtvis skyldig att följa den lagstiftning som finns och när manarbetar i ett miljöledningssystem så är just att identifiera, fördela och säkerställa att man följer miljölagstiftningen en viktig del av arbetet. 4. I begreppet hållbar utveckling ingår en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Alla dessa måste samverka för att vi ska nå en hållbar samhällsutveckling. Här brukar man ta upp industriländernas höga konsumtionsnivå jämfört med utvecklingsländerna och rättviseaspekten. 5. Genom att minska och effektivisera sin användning av material och energi kan man minska sina kostnader vilket är positivt ur en ekonomisk synvinken också förutom för miljön. 6. I näringsliver blir det vanligare och vanligare att företagen ställer krav på sina underleverantörer att de ska ta arbeta på ett miljöanpassat sätt för att få leverera sina varor och tjänster. Regeringen har ålagt statliga verk och myndigheter att införa miljöledningssystem och vem vet vilka krav som kommer att ställas på kommunerna i framtiden, genom att vara ute i god tid är man bättre förbered på eventuella kommande krav.

4 Nationella miljökvalitetsmål
                                                  Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans Ett rikt odlingslandskap Myllrande våtmarker Levande skogar Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Frisk luft Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Ett rikt växt- och djurliv

5 Övergripande politisk vision för Östersunds kommun
”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkt för det långsiktiga politiska arbetet” Det finns många olika argument till varför man ska satsa på ett miljöarbete. 1. Vi vill bevara en rik och väl fungerande miljö till våra barn och barnbarn med frisk luft, rent vatten och ren mat där de arter och miljöer som naturligt förekommer finns bevarade. 2. Kommuninvånare och företagare i kommunen tycker att miljöarbete är prioriterat och att kommunen bör dra sitt strå till stacken, föregå med gott exempel och hjälpa till och driva utvecklingen framåt. 3. Kommunen är naturligtvis skyldig att följa den lagstiftning som finns och när manarbetar i ett miljöledningssystem så är just att identifiera, fördela och säkerställa att man följer miljölagstiftningen en viktig del av arbetet. 4. I begreppet hållbar utveckling ingår en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Alla dessa måste samverka för att vi ska nå en hållbar samhällsutveckling. Här brukar man ta upp industriländernas höga konsumtionsnivå jämfört med utvecklingsländerna och rättviseaspekten. 5. Genom att minska och effektivisera sin användning av material och energi kan man minska sina kostnader vilket är positivt ur en ekonomisk synvinken också förutom för miljön. 6. I näringsliver blir det vanligare och vanligare att företagen ställer krav på sina underleverantörer att de ska ta arbeta på ett miljöanpassat sätt för att få leverera sina varor och tjänster. Regeringen har ålagt statliga verk och myndigheter att införa miljöledningssystem och vem vet vilka krav som kommer att ställas på kommunerna i framtiden, genom att vara ute i god tid är man bättre förbered på eventuella kommande krav.

6 Agenda 21 vision 2040 antagen av kommunfullmäktige 2009-02-09 § 6

7 Vi vet vart vi ska ….. ”Vi som bor i Östersund har till 2040 skapat ett hållbart samhälle präglat av närhet och mångfald som vi med gott samvete kan lämna över till våra barn och barnbarn.”

8 Hur ska vi jobba för att nå visionen?

9 ISO 14001-standarden säger:
Alla anställda skall ha grundläggande miljökunskaper om sin arbetsplats och miljön. Detta innefattar: Miljöpåverkan Miljöpolicy Din roll i miljöarbetet (ex. mål och handlingsplaner, rutiner för ex kemikalier, sopsortering, resor) Miljöhandbok Avvikelsehantering

10 Hur påverkar vi miljön? - Transporter - Kemikalier - Energianvändning
- Avfall - Kemikalier

11 Kemikalier Ex. - drivmedel/olja - färg/lösningsmedel - rengöringskemikalier - labbkemikalier – köldmedier - läkemedel - specialkemikalier

12 Effekter av kemikalieanvändning
Kemikalier Effekter av kemikalieanvändning - stabila långlivade, många ämnen okända effekter, 1/10 av alla ämnen är kända idag - människor: cancer, fosterskador, utvecklingsstörning, nedsatt immunförsvar - djur: störd fortplantningsförmåga ex. säldöd, äggskalsförtunning Både miljö- och arbetsmiljöfråga

13 - Minska mängden som används ex självdoserande system
Kemikalier Vad kan vi göra? - Minska mängden som används ex självdoserande system - Välj minst miljöpåverkande produkt ex. biologiskt nedbrytbara rengörings- och lösningsmedel, vegetabiliska oljor, alkylatbränsle, etanol - Handskas med och förvara säkert. Undvik spill på mark och vatten, brand Det blir ett farligt avfall som ska hämtas av godkänd transportör ex Renhållningens MFA-bil. Som privatperson ska man lämna till återvinnings-centralerna i Odenskog, Lit eller Brunflo

14

15 Förebyggande miljöarbete Avvikelser
Miljöhandboken Utbildning Information Organisation Kemikalier Källsortering Upphandling, Resor Miljöpolicy Miljömål Handlingsplaner Miljöhandbok (miljöledningssystem) Förebyggande miljöarbete Avvikelser Uppföljning miljöarbetet Lagar & krav Vad kan jag göra för att förbättra miljön? Vad händer just nu? Vill du veta mer?

16 Miljöpolicy 2014 Vinterstaden Östersund tänker, genomför och kommunicerar smarta miljölösningar på kort och lång sikt. Det innebär att: Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan. Fossilfria lösningar skall systematiskt genomföras. Kommunens verksamhet bygger på ett kretsloppstänkande och bidrar till en ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare. Nyttjande av mark och vatten är en långsiktig hushållning som ger en rik variation av naturtyper, biotoper och arter. Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på människors hälsa och på omgivningen. Kommunen ska i all sin verksamhet arbeta systematiskt för att minimera användningen och spridningen av kemikalier som påverkar människor, omgivning och miljö negativt.  Kommunen arbetar med att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden och förebygga föroreningar. Kommunen informerar leverantörer och entreprenörer om kommunens miljöarbete. Kommunen motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av uran i kommunen. Kommunen skall i all verksamhet klara alla gällande lagkrav inom miljöområdet. Kommunens miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av kommunen samt övriga intresserade.

17 Inriktningsmål för miljö 2014
Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030 Det innebär att fossila koldioxid utsläpp minskar med 100% och att energiförbrukningen minskar med 20% jmf med 2010 Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjningen och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.

18 Inriktningsmål (KF) Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Det innebär att fossila koldioxid utsläpp minskar med 100% och att energiförbrukningen minskar med 20% jmf med 2010 Exempel på effektmål: Alla arbetsställen har en fungerande samt årligen reviderad handlingsplan inom miljö med fokus på energianvändning (BUN) nyckeltal: Andelen arbetsställen med plan Genom ruttplanering skall antalet körda km under tre månader 2014 med upphandlad skolskjuts minska med 5 % jmf med motsvarande månader (BUN) nyckeltal: Antal körda km 2013 jmf med 2014 Utfasning av fossildrivna bilar påbörjas för att vara slutförd Under 2014 ska minst 6,5% (4 nya fordon) av de fossildrivna fordonen bytas ut. (VON) nyckeltal: Antal fossildrivna fordon som bytts ut Andelen resfria möten ökar med 50% jmf med föregående år. (VON) nyckeltal: Andel av möten som är resfria

19 Inriktningsmål KF: Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt Det innebär att fossila koldioxid utsläpp minskar med 100% och att energiförbrukningen minskar med 20% jmf med 2010 Kommunledningsförvaltningen påverkar andra och i större omfattning genomför möten i form av telefon och/eller videokonferenser. (KS) nyckeltal: Minst 350 telefon-/video-/webb-konferenser under året. Exempel på effektmål: Den genomsnittliga volymen matavfall vid måltidsservice skolrestauranger ska minska med 10 % jmf 2012 och inte överstiga 84 g per elev. (US) nyckeltal: Matavfall i relation till antalet elever Serviceförvaltningen ska under året genomföra, dokumentera och sprida kompetens om minst 30 miljöförbättrande åtgärder. (US) nyckeltal: Antal miljöförbättrande åtgärder Sänkt elförbrukning i Nejonögats lokaler med minst 1 % jmf med föregående år. nyckeltal: Elförbrukning i jämförelse med tidigare år Antalet elbilar ska öka med 50 st i Östersunds kommun (geografiska området) (MSN) nyckeltal: Antal elbilar 2014 jmf med 2013

20 Inriktningsmål (KF): Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för drickvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas. Exempel på effektmål: - Summan av läckvatten från distributionsnätet vid alla vattenverk uttryckt i procent ska from 2014 minska jämfört med (US) nyckeltal: Skillnad på såld mängd vatten och producerad (%) Studiematerialet från Vatten Östersund ”Värt att veta om vatten” bifogas i läromedlet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, under förskolans tema Vatten. Information till verksamheten skickas ut i veckobrevet samt läggs i gemensamma dokument. (BUN) nyckeltal: Studiematerial bifogat i NTA, förskolans tema Vatten samt utskickad information Användningen av märkningspliktiga kemikalier inom verksamheten ska minska med 30% (kan gälla både mängd och antal produkter) (VON) nyckeltal: Antal kemikalier uppförda på kemikalieförteckningen alternativt förbrukad mängd.

21 Rutiner Sopsortering inkl farligt avfall, tonerkassetter
Kemikaliehantering Resor, biljournal, biltvätt Inköp

22 Resepolicy Kommunens bilar
Länk till resepolicy Kommunens bilar Biljournaler tanka miljöbränsle i bilarna tvätta på tvättanläggning

23 Miljöorganisation MiljöForum Lokala processansvariga:
Kommunfullmäktige/ kommunstyrelse - Ledningen på politisk nivå Kommunlednings-gruppen KLG - Ledningen på förvaltningsnivå Bitr kommundirektör - Ledningens representant Agenda- 21 samordnare Klf ledning/styrning Verksamhetscontroller - central processansvarig för miljöledningssystemet Nämnder Förvaltningschefer Lokala processansvariga på resp förvaltning Ledningens representant Bert-Olof Åkerström Central processansvarig Ulla Nordin MiljöForum Lokala processansvariga: Göta Larsson, socialförvaltningen Ulf Sandberg, serviceförvaltningen Christina Breding, samhällsbyggnadsförvaltningen Magnus Rosenberg, teknisk förvaltning Britt-Inger Stein-Öhrnell, barn- och utbildningsförvaltningen Ulla Brandén, vård- och omsorgsförvaltningen Ulla Nordin, kommunledningsförvaltningen Agenda 21 samordnare Iren Karlsson Berglund Miljöombud Finns utsedda i verksamheten, för förteckning kontakta Iren Karlsson Berglund eller respektive områdes-/enhetschef. Deras roll: Miljöombuden är resurspersoner i verksamheten och biträder enhetens ledning och personal i framtagande/revidering av mål och handlingsplaner. Miljöombuden informerar löpande om nyheter inom miljöområdet och biträder personal vid upprättande av rutiner och instruktioner. Enhetschefer Miljöombud Tjänstemän

24 Miljöforum Centralt processansvarig (CPA)
Ulla Nordin, kommunledningsförvaltningen, Lokalt processansvariga (LPA) Ulla Nordin, kommunledning, Ann Färdvall, barn- och utbildning, Christina Breding, samhällsbyggnad, Jerry Tjärnhage, serviceförvaltning, Anneli Andersson, socialförvaltning, Joakim Faugert, teknisk förvaltning, Mathias Berndt, vård- och omsorg,

25 Miljöombudens roll - Miljöombuden finns på förvaltningarna. De fungerar som kompetensstöd och kan biträda enhetens ledning med att utarbeta och revidera mål och handlingsplaner. Miljöombuden är resurspersoner i verksamheten. De informerar om nyheter inom miljöområdet. De kan hjälpa till med utformning av rutiner och instruktioner. Exempel från miljöombudsträff 2010: - Säkerställa att det finns biljournal i enhetens bilar, informera om hur den ska fyllas i samt skicka in journalblad årligen. Anordna ”kurs” i att tanka biogasbil. Låna elcykel från Grön trafik och testcykla på arbetsplatsen. Uppmuntra till bussåkning (företagskort) Information om källsortering till nyanställda. Undersöka om det behövs information, instruktioner, anslag för att förbättra källsorteringen på arbetsplatsen. Återanvänd material ex som pyssel. Spara energi, släcka och stänga apparater, torkskåp, tvättmaskin Inventera och förteckna märkningspliktiga kemikalier. Se till att det finns säkerhetsdatablad och en aktuell kemikalieförteckning tillgängliga enligt rutinen för kemikaliehantering i miljöhandboken. Ordna miljödag på din enhet Ta upp miljöfrågor vid arbetsplatsträffar Miljögruppen på Barn & Utbildning: BrittInger SteinÖhrnell Lokal processansvarig Christina Norum- Häggenås skola Anna Janson -PC Anne Vikman -Ottfjällets förskola Ewa Edvinsson- Fåker skola och fsk Eva Larsson-Frösö förskolor Pelle Brandén- Parkskolan Två halvdagsseminarier Regelbundna träffar - tagit fram handlingsplan Miljöombud - uppdaterar förteckning just nu - deras roll - ex. ta fram handlingsplan och kommunicera detta på arbetsplatsen, inventering av ex. källsorteringen, hantering farligt avfall, kemikalier på kemisalar och fordons-/verkstadsutbildning

26 Förbättringar och avvikelser
Exempel: Avfallshanteringen fungerar inte ex det saknas kärl för plastförpackningar. Kemikaliehanteringen är inte säker ex det förvaras märkningspliktiga kemikalier med farosymbolen miljöfarligt i anslutning till golvbrunn. Ramavtal följs inte ex det handlas kylskåp hos Elgiganten Brandtillbud Miljömål nås inte

27 Miljörevision

28

29 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte
Exempel på frågor att diskutera: Miljöombudens roll Delge goda exempel/erfarenheter från din arbetsplats

30 Välkommen till miljöombudsträff!
Anmälan till: telefon:


Ladda ner ppt "Välkommen till Miljöombudsutbildning 28 april 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser