Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjuksköterskeprofessionen Valentina Bala, legitimerad sjuksköterska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjuksköterskeprofessionen Valentina Bala, legitimerad sjuksköterska."— Presentationens avskrift:

1 Sjuksköterskeprofessionen Valentina Bala, legitimerad sjuksköterska

2 Vad är omvårdnad? en praktisk verksamhet med mycket lång historia en profession

3 Omvårdnad innebär att ta hand om människor som på olika sätt behöver hjälp, antigen p g a sjukdom eller skada eller därför att de befinner sig i en särskilt utsatt och påfrestande livssituation

4 Historik lika gammal som mänskligheten själv har utövats i alla samhällen som profession var omvårdnaden från början en tjänst och för många till och med ett KALL

5 Historik, forts… Vad innebär ”KALL”? att man skulle vårda sina medmänniskor och ge dem omsorg utifrån en altruistisk (oegennyttig) hållning

6 Historik, forts… profession från mitten av 1800-talet men först i början av 1900-talet fick omvårdnaden status som ”värdig profession”

7 Omvårdnad idag en vetenskaplig disciplin en uppgift som utförs av en yrkesgrupp

8 Omvårdnad idag, forts… regleras av lagar och författningar yrkesetiska riktlinjer framtagna av yrkesorganisationen (ICN:s etiska kod för ssk)

9 Omvårdnad idag, forts… inte längre ett KALL men fortfarande ett yrke som kräver att utövaren låter sig styras av grundläggande omsorgsvärden (omtanke, barmhärtighet)

10 Omvårdnad idag, forts… ett funktionsorienterat ämne kännetecknas av 3 komponenter: fokus, innehåll och funktioner

11 Omvårdnadens fokus kan variera, t ex: grundläggande behov (Henderson, Orem) samspelet mellan patient och ssk (Travelbee) omsorgen om den sjuka människan (Martinsen, Eriksson)

12 Gemensamma drag människan, PATIENTEN hälsa, livskvalitet och coping omv. måste individualiseras utgångspunkten är pat:s behov, upplevelser och reaktioner

13 Omvårdnadens innehåll värden (hur man gör) yrkeskunskaper (det man gör) dessa två aspekter kan inte skiljas åt, är integrerade

14 Omvårdnadens innehåll, forts… Vad innebär ssk-yrket? att ta på sig ett samhällsansvar att låta sig styras av omsorgsvärden etiskt förhållningssätt vetenskap och beprövad erfarenhet lagar och författningar

15 Omvårdnadens innehåll, forts… Yrkeskunskaper teoretisk kunskap använda sinnen medvetet och uppmärksam, t ex. observera, se, lyssna, känna, leva sig in i situationen

16 Omv. innehåll, forts… Yrkeskunskaper färdigheter, t ex vårda, mata, kommunicera tekniska färdigheter, t ex sårvård, injektionsteknik, infusioner

17 Omvårdnadens funktioner kompetensområden delkompetenser tillsammans utgör professionen

18 Omv. funktioner, forts… Tre huvudsakliga områden omv. teori och praktik (funkt. direkt inriktade på pat. och närstående) forskning, utveckling och utbildning (funkt. inriktade på omv. personalen) ledarskap (funkt. inriktad på yrket)

19 Omvårdnad innefattar kunskap kompetens

20 Kunskap vetande som kan stå för sig själv, t ex teoretisk kunskap knuten till ens personliga erfarenheter, t ex lärdom eller kompetens

21 Teoretisk kunskap inom omv dels omvårdnadsteorier (kunskaper som utvecklats inom omv.disciplinen) dels kunskaper inom natur- vetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen (stödämnen)

22 Teoretisk kunskap, forts… har bevarats, utvecklats och förts vidare från generation till generation i tusentals år har högt status och prestige högst status i samhälle har vetenskaplig kunskap

23 Annan kunskap Embodied knowledge kunskap utifrån människan kroppen är en viktig källa kroppen ger kunskap utvecklas genom att använda sinnena innebär helhetssyn på människan (förståelse, mening, sammanhang)

24 Annan kunskap Erfarenhetskunskap utvecklas genom erfarenheter och genom att praktiskt utöva omv. vardagskunskap knuten till personliga erfarenheter, till kulturen och miljön som omger oss kulturen ger erfarenheternas mening viktigt att det reflekteras!

25 Annan kunskap Färdighetskunskap utvecklas genom observation och övning färdigheterna är knutna till erfarenhet

26 Annan kunskap Tyst kunskap som inte uttrycks med ord kan utgöra en del av klinisk kompetens

27 Kompetens inom omv. kan inte åtskiljas från personen, ”en persons kompetens” knuten till kvalifikationer att kunna fatta beslut att våra i stånd att hantera och lösa problem

28 Kompetens för ssk formell kompetens reell kompetens

29 Kompetens, forts… Klinisk kompetens (KK) sjuksköterskans samlade omv kompetens, d v s teoretisk, praktisk, moralisk och etisk kunskap högt KK kan speglas i professionellt omdöme, intuition, reflektion, mm kan kallas också handlingskompetens eller personlig kompetens

30 Kompetens forts… Moralisk kompetens integrerad del av sjuksköterskans kliniska kompetens förmågan att bli känslomässigt berörd av patientens situation

31 Viktiga faktorer för att utveckla omv. kompetens förhållandena på arbetsplatsen måste anpassas bra förebilder kollegial återkoppling reflektera över egna erfarenheter

32 Evolution för kunskapssyn inom omvårdnad ursprungligen: tyngdpunkt på färdigheter, personliga egenskaper och förhållningssätt när ssk-utb. etablerades: teoretisk kunskap (en liten del), färdigheter (viktigare) och förhållningssätt (viktigast)

33 Evolution, forts… utb. bedrevs som praktik vid de största sjukhusen mästare - lärling traditionen efter andra världskriget: mer och mer undervisning i medicintekniska färdigheter och praktiska kunskaper (läkarnas behov av assistans vid undersökning och behandling)

34 Evolution, forts… mycket sjukhuspraktik under utb. nu var färdigheter viktigast, sedan teoretisk kunskap och sedan förhållningssätt med tiden krävdes mer och mer undervisning i komplicerade procedurer, teoretiska grundkunskaper

35 Evolution, forts… medicinska basämnen fick en central roll i utb. sjukvårdsläran samordnades med sjukdomsläran år 1977, reform som förändrade den svenska ssk-utb.

36 Evolution, forts… ett stort antal medellånga vårdutb. fördes över till Högskolan → ssk-utb. etablerades på Högskolenivå → teoretisk kunskap fick större värde än praktik → man skulle studera OMV. ssk-utb skulle vara basen för att ge kompetens för forskarutb. och utveckla egen forskarutb.

37 Evolution, forts… 1993 - ny Högskolelag och förordning → utb. skulle motsvara 120 hp, ge generalist kompetens och vara tre årig → förstärkt status, akademisk och vetenskaplig syn, kritisk hållning, eget ansvar, jämställd samverkan, argumentera och förmedla kunskap, holistisk syn på människan

38 Evolution, forts… i WHO 1993 tas upp en autonom yrkesroll för ssk som INTE innebär att betjäna andra kvinnor och vetenskap var inte längre otänkbart idag närmare 700 disputerade ssk i Sverige som bidrar till att precisera forsknings- och kunskapsområdet

39 Kom också ihåg att OMVÅRDNAD kräver en kreativ attityd! att enligt Einstein: ”fantasi är viktigare än kunskap”!

40 Avslut Tack!


Ladda ner ppt "Sjuksköterskeprofessionen Valentina Bala, legitimerad sjuksköterska."

Liknande presentationer


Google-annonser