Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetspaket 6 Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på teknikinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetspaket 6 Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på teknikinformation."— Presentationens avskrift:

1 Arbetspaket 6 Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på teknikinformation

2 deltagare MIUN – Björn Banck, Ulrica Löfstedt, Christina Amcoff Nyström SAAB – Mårten Szymanowski Syntell – Tobias Ljungqvist Semcon – Linus Magnusson TIKAB – Lars Andersson

3 AP 6 Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på teknikinformation Bakgrund Kompetensförsörjning inom TI-företag är en utmaning eftersom det saknas en självklar gemensam utbildning för de anställda Svårigheter att beskriva vilken kompetens en person har vid såväl intern kompetenskartläggning som vid nyrekrytering

4 AP 6 Aktiviteter Bedöma aktuell forskning och praktik Identifiera och analysera “best practice” Testa metoder och verktyg för att stödja informellt lärande Utforma en kompetensportfölj Utforma rekommendationer Förväntat resultat: Rekommendationer av lämpliga metoder och verktyg för kompetensförsörjning Mål: Att skapa en lärande organisation

5 Uppstart av AP 6 Efter uppstart av arbetspaket 6 – Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI formulerades bland annat följande fortsättning på aktuellt arbetspaket: En studie som scannar områdets ”state-of-the-art” avseende praktik inom kompetensutveckling samt rekryteringsfrågor och ”status” för TI. Detta utförs i form av intervjuer hos ingående företag. Samarbetsformer och informationsutbyte vid intern och extern kompetensutveckling samt användning av sociala media är några av områden som kommer att studeras. Intressanta frågor inom studien är t ex: Hur utformas annonser vid nyrekrytering, vilka egenskaper efterfrågas, vilken status har TI inom företagen, löneläge mm. ”Hur göra området mer attraktivt?”

6 Studie inom AP 6 För att närmare studera tillvägagångssätt, problematik och önskemål relaterat till rekrytering och kompetensförsörjning. Huvudsyftet är att göra Teknikinformationsområdet mer attraktivt. Innehåll i studien: Rekryteringsfrågor. Rekryteringsprocessen, beskrivning av befattningar, önskad utbildningsbakgrund, löneläge, ”status” mm Hur ser kompetensförsörjningsarbetet ut? Utvecklingsplaner, samarbetsformer, existerande befattningsbeskrivningar, lön, intern ”status” mm. Uppdragsförfrågan. Hur matchas intern kompetens, organisation och teknik, mot förfrågningar från kund? Hur ser processen ut? En översiktlig ”scanning” av arbetsmarknadsläget – tillgång och efterfrågan

7 Studie inom AP 6 Syftet med studien är att i ett första steg identifiera företagens ”kompetensportfölj” samt hur denna förändras över tiden. Förväntat resultat av studien är: en genomlysning av hur arbetet bedrivs idag och identifikation av problem som är knutna till rekrytering och kompetensförsörjning samt frågeställningar, idéer och förslag på lösningar utifrån studier av goda förebilder/”best practice” och idéer/uppslag från förstudien. Samarbetsformer och kompetensförsörjning med ett internt respektive externt fokus. Omvärldsbevakning utifrån uppdragsförfrågningar.

8 Studie inom AP 6 Intervjustudie bland 6 företag som arbetar med TI.
3 produktionsföretag och 3 konsultföretag Två delar i studien: Intervjuer bland chefer och intervjuer bland anställda.

9 Resultat till idag Intervjuer bland chefer - Profil och kompetens avseende Teknikinformatörer: Olika benämningar på de som arbetar med TI Utbildningsbakgrunden skiftar. De flesta anser att TI har lite lägre status Framtidsutsikterna för teknikinformatörer anses goda

10 Resultat till idag Rekrytering:
En rekrytering triggas av ökad efterfrågan, nya uppdrag eller att någon slutar sin anställning. Rekryteringen sker hos de flesta såväl externt som internt. Olika utfall på de rekryteringar man gjort. Tidigare var det lättare med fler som sökte. De kompetenser som man i de flesta fall utgår från vid intern rekrytering är produktkännedom samt språkfärdigheter. Att få byta arbetsuppgifter och utvecklas är de skäl som ofta ligger bakom att någon söker internt. Interna sökanden söker ofta information kring nya tjänster i någon form av intern platsbank. Externa sökanden söker ofta efter lediga tjänster på Internet, Arbetsförmedlingen, via kontakter De interna och externa sökanden får i många fall samma introduktion.

11 Resultat till idag Rekrytering:
De utlysta tjänsterna benämns oftast Teknikinformatör. Olika önskemål om kompetens hos de sökande. Högskoleutbildning och en teknisk bakgrund är i många fall viktigt. Tjänster har utannonserats i de flesta fall på Internet eller i en intern platsbilaga. Ej så många sökanden per utannonserad tjänst.

12 Resultat till idag Kriterier för utvärdering/val:
Personliga egenskaper Attityd Kompetens Erfarenhet Utbildning Förmåga att skriva Teknisk bakgrund

13 Resultat till idag Introduktion av nyanställda:
Introduktionsprogram/paket Fadderverksamhet

14 Resultat till idag Utfall av rekrytering:
I de flesta fall är det lyckade rekryteringar Viktigt att ta god tid på sig Personliga egenskaper viktiga

15 Resultat till idag Intervjuer bland ”teknikinformatörer”
Benämning på tjänst: Teknikinformatör Utbildningsbakgrund: Blandad bakgrund. Många med teknisk bakgrund. Erfarenheten av yrket varierade från 2 månader till 13 år. Statusen på yrket upplevs olika och många uttrycker att de inte vet hur de ligger till lönemässigt. Blandad yrkesbakgrund. Vissa har börjat på utbildning inom TI direkt efter gymnasiet. Arbetar i team, men ibland enskilt

16 Resultat till idag Rekrytering
Teknikinformatörerna har blivit rekryterade såväl externt som internt. Den externa rekryteringen har skett mestadels via annonser och kontakter. Information om lediga tjänster skulle främst sökas via hemsidor, annonser, arbetsförmedlingen, rekryteringsföretag, kontakter och sociala nätverk. Vanligt med någon typ av introduktion vid rekrytering: Kurs med information om företaget samt fadder/mentor

17 Resultat till idag Kompetensförsörjning
Flera har vidareutbildat sig genom att gå kurser och då främst i FrameMaker och XML. Initiativet till vidareutbildningen har kommit från såväl företaget som den anställde. I de flesta fall finns en plan för utveckling av kompetensportföljen och det sker i de flesta fall en avstämning/uppdatering årligen. Kompetenshöjningen borde enligt de flesta generera en löneökning. Dock upplever de att det inte är så.

18 Resultat till idag Intranät och samarbete samt kompetenshöjning
Företagens Intranät används mest för att sprida information. De som arbetar som teknikinformatörer bidrar lite till innehållen i Intranäten. Om de behöver hjälp och stöd, så frågar de i de flesta fall en kollega. Det beror på vad saken gäller. För kunskapsutbyte har de även möten. Någon form av forum nämns som tänkbar lösning.

19 Resultat till idag Sociala medier används inte som stöd för kunskapsutbyte. De flesta är inte medlemmar i något community och har ingen kontakt med andra teknikinformatörer via någon form av sociala medier. För att få reda på kunderna/användarnas åsikter, så görs utvärderingar, besök och användarna har även möjlighet att ”tycka till” via t ex e-post. Trender inom området identifieras genom olika aktiviteter.

20 Vidare arbete med studien
Slutföra studien Analysera materialet Presentera resultatet

21 Fortsatt arbete inom AP 6
Omvärldsbevakning Sociala medier

22 Fortsatt arbete inom AP 6
Aktiviteter Bedöma aktuell forskning och praktik Identifiera och analysera “best practice” Testa metoder och verktyg för att stödja informellt lärande Utforma en kompetensportfölj Utforma rekommendationer Förväntat resultat: Rekommendationer av lämpliga metoder och verktyg för kompetensförsörjning Mål: Att skapa en lärande organisation


Ladda ner ppt "Arbetspaket 6 Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på teknikinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser