Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teorier om konst Förläsning 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teorier om konst Förläsning 2"— Presentationens avskrift:

1 Teorier om konst Förläsning 2
Varför är det en intressant fråga? För det första är det ju intressant att veta vad vi pratar om. Vanlig begreppsanalys. Men det finns även andra orsaker. Kulturpolitiska frågor – vilka slags kulturprojekt ska staten satsa pengar på. Måleri, dans, musik, teater, film eller vad? Är kultur och konst något som gör våra liv bättre, mer meningsfulla osv. Kan konst få oss att uppmärksamma saker och ting som vi inte annars skulle se? Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

2 Generell konstteori: estetik
Vad är konstteori? Generell konstteori: estetik Specifik konstteori: konstriktningar, konstnärliga metoder (surrealism, impressionism) Generell konstteori försöker besvara frågan vad som är konst! Dali: The persistence of memory Institution enhet avdelning | Namn

3 Dagens föreläsning: objekt, subjekt och kontext
Konst och efterbildning Konst och uttryck (1800- talet) Formalistisk konstteori – signifikant form (1900- talet) Konst som ett öppet begrepp Institutionell konstteori Institution enhet avdelning | Namn

4 Konst och efterbildning
Konst är föreställande Konst efterbildar och/eller representerar en verklighet Konstnären håller upp en spegel mot naturen (mimesis) Institution enhet avdelning | Namn

5 Konst och efterbildning
Konst är en efterbildande, imiterande verksamhet (Platon och Aristoteles); imitation av människor, mänskliga handlanden, processer etc. Verkliga ting – bilder av ting Alltså: för att någonting ska vara konst måste det enligt efterbildningsteorin vara en imitation av någonting Institution enhet avdelning | Namn

6 Platon och Aristoteles
Platons oro: Kunskapsteoretisk problem: Konst ger oss inte kunskap Praktiskt problem: Konst påverkar vårt känsloliv negativt Aristoteles svar: Konst kan ge oss kunskap. Catharis (själslig rening): försök att bemöta Platons uppfattning att teater/poesi påverkar massans känsloliv negativ. Enligt Aristoteles lämnar en publiken teatern fri från medlidande och rädsla (terapeutisk effekt) Platon menar att det kunskapsteoretiska problemet till en viss del kan minskas genom censur. Det känslomässiga problemet är värre. En poets skapande av en dikt är inte en rationell process utan någon inspirerat av en gud och när en poet läser sin dikt inspireras de – som av magnetism. (dialogen Ion – något mer positiv bild i Phaedrus). Platon frukade att detta skulle påverka människors förnuft negativ och göra dem till dåliga medborgare. Dessutom kan vi lära oss något från konsten. Inte samma rädsla för imitation eftersom han inte delar Platons idé om idéläran. Vi kan till exempel lära oss vad som händer när ett visst skeende satts igång. Aristoteles – det renar våra känslor. Institution enhet avdelning | Namn

7 Problem med imitationsteorin
Vad är bra och dålig konst? Måste ett verk vara spegla naturen för att vara ett konstverk? Är imitation tillräckligt? 1. God överensstämmelse med verkligheten = god konst? Dålig överensstämmelse med verkligheten = dålig konst eller ej konst? 2. Instrumentalmusik 3. Fotografi Institution enhet avdelning | Namn

8 Representationsteorin
Utveckling av imitationssteorin Representationsbegreppet bredare än imitationsbegreppet Ett konstverk behöver ej vara föreställande, däremot måste det vara avsett att representera något Något kan stå för något annat utan att se ut som det. Picasso: Guernica Institution enhet avdelning | Namn

9 Problem med representationsteorin
Konst som ej representerar något? Är representation tillräckligt? Neo-representationella teorier Ett verk är ett konstverk endast om det handlar om något Hur ska vi förstå ”handlar om något” (aboutness): Semantisk innehåll Föremål för tolkning Utesluter för mycket: viss arkitektur är inte menat att vara om något, men kan väl vara konst. Måste musik, måleri osv vara om något, dvs., representationell? Neo-representationella teorier – x är ett konstverk endast om det handlar om (kommenterar, säger) något. Det måste, skulle man kunna säga, ha ett semantiskt innehåll. Picasso’s Guernica är om något, ett flygangrepp, som de uttrycker skräck inför. Kan till och med göra reda för ready-mades (fountain och in advance of a broken arm) – de har en slags aboutness som vardagliga urinoarer och snöskovlar saknar. Problem: konst som påstås vara meningslös eller skapad för att inte kunna tolkas. Syftar just till att ifrågasätt konst – har alltså mening. För att motbevisa neo-r måste vi visa att det finns konstverk som inte kan tolkas på detta sätt eller som har semantiskt innehåll. Hur är det egentligen med vissa former av orkestermusik och arkitektur? Institution enhet avdelning | Namn

10 Expressionistiska teorier
Kritik mot teorin om konst som efterbildning Konst uttrycker känslor Fokus på konstnärerna och deras reaktioner inför det skådade Mål: konstverket ska uttrycka denna inre föreställningsvärld Imitation ej nödvändigt/tillräckligt för att någonting ska klassas som konst Historisk har imitation eller representation av saker i världen i konst betonats. Konst har främst handlat om ”objektiva” eller ”observerbara” egenskaper i världen omkring oss. Första egentliga motangreppet på inmitationsteorin. Hänger samman med romanticismens kritik mot empirismen. Det var vetenskapens syfte att hålla upp en spegel mot naturen. Konsten ska vända spegeln mot oss själva och våra känslor och erfarenheter. Romanticismen försökte ta oss bortom de vardagliga sinnesintrycken. Leder till att man kom att anse att konstnärlig verksamhet primärt var ett sätt att ge utlopp för känslor. Expressionister försökte delvis återge konsten en betydelsefull roll. När expressionisten växte fram hade vetenskapliga framgångar reducerat värdet av konst. Expressionister försöker visa att konst kan skänka människor något värdefullt. Framförallt genom att koppla konsten, genom känslor, till människan. På så sätt får vi en förklaring av det sätt varpå konsten berör oss genom sina känslomässiga kvaliteter. Förutom att det intuitivt verkar ganska rimligt att tro att konst ofta har med känslor att göra kan man intuitivt anse att avbildning eller imitation inte är nödvändigt. Tänk på instrumental musik eller vissa tavlor som inte är avbildande eller representerande på något sätt. Dessa kan väl uttrycka känslor och är det inte i kraft av detta som vi klassificerar det som konst. Institution enhet avdelning | Namn

11 Collingwoods expressionistiska teori
Konst syftar till att uttrycka känslor Skillnad hantverk (målinriktat, förutbestämd produkt) och konstverk Att uttrycka en känsla enligt Collingwood: först är vi medvetna om att vi har en känsla, men vet inte vilken. Vi känner någon, men vet inte vad det är vi känner. Utifrån detta tillstånd gör vi något vi kallar ”uttrycker oss själva;” vi uttrycker oss genom att tala och känslan som uttrycks är då den uttrycks inte längre något vi är omedvetna om. Om vi har en avsikt med något vi producerar är det ett hantverk. Detsamma gäller då vi har för avsikt att förmedla eller framkalla en viss känsla. Det är annorlunda beträffande vad som händer när vi ger uttryck för en känsla menar Collingwood. Vi vet inte vad för slags känsla vi kommer att uttrycka innan vi uttrycker den. Detta inenbär att en konstnär inte kan veta vad han eller hon kommer att tillverka (skilland hantverk). Institution enhet avdelning | Namn

12 Problem expressionistiska teorier
Syftar all konst till att uttrycka/klargöra (konstnärens) känslor? Är en koppling till känslor nödvändigt? Är något konst bara för att det uttrycker känslor? Är (det avsiktliga) uttryckandet av känslor tillräckligt? Givet Collingwoods uppfattning verkar Shakespeares dramer knappast vara konstverk, utan snarare hantverk. Är det rimligt? Vad innebär det att uttrycka en känsla? Hur skiljer expressionistiska teorier på bra/dålig konst? 1. Beethoven, Exquisite Corpse (syftar till att få bort konstnärens känslor från verket, datorgenererad dikt, osv. 2. Konstnär som kastar färg på en vägg och svär över sin hyresvärd som vräkt henne. Om Shakespeare skrev sina dramer i syfte att roa är de hantverk snarare än konst. Dålig konst är konst där konstnären försöker ge uttryck för en viss känsla men misslyckas – det är inte konst alls eftersom ingen känsla uttrycks. Kan ett konstverk enbart syfta till att uttrycka en idé (ifrågasätta vad är dans, konst etc)? Institution enhet avdelning | Namn

13 En symbol är något i kraft av vad vi åstadkommer en abstraktion.
Langers symbolism Langers definition av konst: ett konstverk är skapandet av former som symboliserar mänskliga känslor. Ett musikstycke är en symbol för en känsla; en målning är en symbol för en mänsklig känsla. En symbol är något i kraft av vad vi åstadkommer en abstraktion. Institution enhet avdelning | Namn

14 Formalistiska teorier om konst
genomslag på 1900-talet reaktion mot efterbildnings- /representationsteorier om konst konsekvens av förändringar av konstnärsrollen och i den konstnärliga praktiken (abstraktionsmåleri, icke- representativa former, färgscheman) intresse för former, ytor, linjer, färger Precis som expressionism, en reaktion på imitationsteorin. Kubism, minimalism, abstrakt måleri. En förklaring kan tänkas vara uppkomsten av fotografi. Imitation blev enkelt och billigt. Vad skulle konstnärerna göra? Mycket av denna konst var icke-representationell. Man behövde därför en ny konstteori – clive bell. Piet Mondrian Institution enhet avdelning | Namn

15 Clive Bell: Signifikant form
Bells definition: Ett konstverk är ett objekt som har signifikant form. Ett verk är ett konstverk omm det har (skapats med syftet uppvisa och uttrycka) signifikant form. Alla konstverk har en gemensam egenskap: signifikant form. Påminner om Platon, men använder sig mer direkt av tankar från G. E. Moore. Öppna frågans argument: ”x maximerar nyttan, men är det rätt” det är en öppen fråga oavsett vilken beskrivning vi har i försatsen. Moores slutsats är att rätt inte kan ges en definition, utan refererar till en enkel och oanalyserbar egenskap. Vi får kunskap om det rätta genom intuition. Institution enhet avdelning | Namn

16 Formalism: problem Vad är signifikant form?
A: en relation (mellan färger, linjer, komposition etc) B: en icke-naturlig egenskap C: något som äger förmågan att ge upphov till en estetisk känsla. Risk för cirkelargument: vad är en estetisk känsla: en känsla orsakad av signifikant form; vad är signifikant form: objektet som ger upphov till en estetisk känsla. Finns det någon estetisk känsla (intuitionism)? Är formkriteriet tillräckligt för att avgöra huruvida ett föremål är konst eller ej? Finns det föremål som saknar form? Vad är signifikant form? Inspiration G. E. Moore: applicerar ”den öppna frågans argument” på konstområdet Det som definierar ett konstverk som konst är närvaron av signifikant form (imitation eller föreställande ej nödvändigt kriterium) Finns det något som saknar signifikant form? Dans, musik har signifikant form, men det är ju inte en relation mellan linjer etc? Att uppvisa form är det huvudsakliga syftet med konst – i kontrast till andra verksamheter vars objekt också har form (matematiskt teorem etc). John Cage 4.33 (call to mind the vigrant sound of everyday life). Saknar form? Institution enhet avdelning | Namn

17 Morris Weitz: Konst som ett öppet begrepp
Angrepp på strävan efter att ge en definition i termer av nödvändiga och tillräckliga villkor. Olika konstobjekt tillhörande en viss konstform har inte någon gemensam egenskap (familjelikhet snarare) (gäller även för konstbegreppet; alltså: konst och olika konstformer är öppna begrepp. Allt kan vara konst! Dickie: Ett konstverk måste vara en ”artifact” (nödvändigt villkor) Delvis inspirerad av Wittgensteins spelanalogi. Jämför olika spel exempelvis fotboll, patients, kull, osv. Dessa spela har inte något gemensamt, men de är likväl olika spel. Weitz menar att detsamma gäller för olika konstformer. Duchamps Fountain. Institution enhet avdelning | Namn

18 Konst och social kontext
Arthur Danto: Visuellt oskiljbara-par- argumentet Fråga: i kraft av vad är det som ett objekt i dessa par är ett konstverk, medan det andra inte är det? Danto: ett konstverk kräver något ögat inte kan skönja Danto: att ett objekt är ett estetiskt objekt måste ha något att göra med den kontext objektet befinner sig i - konstvärlden. Fram till runt 1960 hade olika kulturella aspekter av konst mer eller mindre ignoreras. Här växer kommer dock en motrörelse. Det är inte egenskaper i våra individuella psykologier som drar vår uppmärsamhet till olika estetiska objekt, utan vår bakgrundskunskap om olika konstarter, uppfattningar om konventioner och deras roll som i vår kultur. Ett objekt är ett konstverk om det ingår i en konst-görande kontext. Dickie menar att Dantos teori är för vid. Den säger att den relevanta kontexten möjliggör att objektet handlar om något och är föremål för tolkning. Detta gäller för vetenskapliga teorier med de är inte konst. Och för snäv: fångar inte in musik som inte handlar om något. Institution enhet avdelning | Namn

19 Dickies institutionella teori
Dickies definition: A work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) a set of the aspects of which has had conferred upon it the status of candidate for appreciation by some person or persons acting on behalf of a certain social institution (the artworld). Konst är det som konstvärlden utnämner till konst! Konstvärlden: ”en uppsättning institutioner som knyter konstverken till en publik i en social, politisk och ekonomisk miljö” Inspireras bland annat av Danto. En artifakt är något skapat av männskor – det behöver inte vara ett fysiskt objekt, utan kan vara en dikt eller en sång. Ett problem är ready-mades (Duchamps fountain). Allra mest centralt är dock hur man ska förstå ”överförandet av status” Dickies idé är att ett objekt kan erhålla statusen som ett konstverk på ungefär samma sätt som ett par kan få statusen att vara gifta inom ett rättsligt system (eller dop). På ungefär samma sätt erhåller ett objekt statusen som konst. Men för att förklara någon gifta krävs att man har ett visst ämbete. Vem har makten att tilldela ett objekt den relevanta statusen? Konst är det som konstvärlden utnämner till konst. Vilka tillhör konstvärlden? Folk med en viss kunskap om konst etc. Institution enhet avdelning | Namn

20 Dickies senare teori ”A work of art is an artifact created to be presented to an art-world public” 1. För att skapa ett konstverk måste man skapa en artifakt 2. För att skapa ett konstverk måste artifakten skapas för en publik (konstvärlden) Nödvändiga och tillsammans tillräckliga villkor. En rad begrepp måste definieras vidare: konsvärld, publik, konstnär osv. Institution enhet avdelning | Namn

21 Institutionella teorier: problem
Hur ska man förstå ”konstvärlden”? Hur ska man förstå ”överförande av status”? ”Ready-mades”: Överförande av ”artifakt” status. Kan inte ett objekt som skapas utanför de relevanta institutionerna vara konst? Kan inte konstvärlden missta sig? Vad säger den institutionella teorin egentligen? Finns det risk för cirkularitet? Konst är något socialt? Institution enhet avdelning | Namn

22 Funktionalistiska definitioner
Monroe Beardsley (An aesthetic definition of art) An artwork is either an arrangement of conditions intended to be capable of affording an experience with marked aestethic character or (incidentally) an arrangement belonging to a class or type of arrangements that is typically intended to have this capacity. Ett verk är ett konstverk omm (1) det är tillverkat med avsikten att ge det en viss egenskap, dvs, (2) egenskapen att ge upphov till en estetisk upplevelse. Vi betraktar konst för att vi vill att det ska ge upphov till en estetisk upplevelse och konstnärer försöker ge oss detta. Estetisk eller funktionalistisk def av konst. Vi vill ha estetiska upplevleser och konstnärer producerar verk som ska ge oss detta. Jämför: vi vill ha spikar för att sätta ihop grejer och spiktillverkarkare ger oss detta. Konstnärer har avsikten att deras verk ska ha funktionen att ge upphov till estetiska upplevelser. Det är en funktionalistisk definition pga den definierar konst i termer av den avsedda funktionen som alla konstverk påstås ha Första delen: Konstnärens avsikt (neo-romantisk) Andra delen: Fånga verk som är mer mekaniskt tillverkade (vissa vackra vaser) eller Institution enhet avdelning | Namn


Ladda ner ppt "Teorier om konst Förläsning 2"

Liknande presentationer


Google-annonser