Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation"— Presentationens avskrift:

1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation
Pascal Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Pascal ordinationsverktyg Susanne Sjöviker, implementeringsansvarig Marie-Louise Gefwert, projektledare säkerhetslösning 14 juni 2011

2 Dagens agenda – 13.00-ca16.00 Inledning
Omvärldsorientering – vad är det som pågår? Säkerhetslösning SITHS/HSA Pascal ordinationsverktyg – demo Införande Paus ca för kaffe/thé mm!

3 Inera AB Ägare är alla landsting och regioner
Arbetar på uppdrag av våra ägare genom Center för eHälsa i samverkan – CeHis, på Sveriges kommuner och landsting Utför även uppdrag åt kommuner, privata vårdgivare och andra intressenter Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa Målet med nationell eHälsa är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården

4 Målbild Patient Apotek Vård och omsorg Myndigheter Akademi
Se sina ordinationer Se vad som har expedierats Komplettera med receptfria läkemedel Se vilka som har tittat på ordinationer och uttag Patient Ordinationer Läkemedels- fakta Vård och omsorg Hämta ordinationer (aktuella och historiska) Ordinera läkemedel Ange distributionssätt (apotek, dosapotek, och på sikt utdelning) (Registrera utdelning) Kontrollera varningar Hämta expeditions- underlag Registrera expedierade läkemedel (apotek, dosapotek) Kontrollera varningar Apotek Tillgång efter behörighet Myndigheter Akademi 4

5 Utgångsläge: En gemensam ordinationslista
Patient Utbytes- punkt Dos register Vård-/apoteks- system Slutenvård Recept- register Läkemedels- förteckning Apotekens Service AB En gemensam ordinationslista – ett original – en utbytespunkt Master för patientbunden information Lösningarna kan se ut på olika sätt

6 Legalt möjligt: En gemensam ordinationslista
Patient Utbytespunkt NOD (Nationell Ordinations- Databas) Vårdsystem Dos register Slutenvård Recept- register Apotekssystem Läkemedels- förteckning Apotekens Service AB NOD är ett uppdrag som Center för e-Hälsa i samverkan (CeHis), dvs landstingens beställarorganisationhar lagt på Apotekens Service AB

7 En gemensam ordinationslista – exempel
Hämta aktuella ordinationer, ordinera (sätta in/ut, dosjustera) Patient Utbytes- punkt Gemensam ordinations- lista Vård-/ apoteks- system Hämta aktuella ordinationer, registrera dosdispenserat/ expedierat läkemedel Apotekens Service AB

8 Första steget är dos: Mot ett fördelat ansvar
Idag Imorgon (efter migrering) Apoteket AB Internt användar-stöd (ApoDos) Externt användar-stöd (e-dos) Dos-recept Apoteket AB Apotekens Service AB Inera Internt användar-stöd (ApoDos) Dos-recept Externt användar-stöd (Pascal)

9 Förändrad tidplan ”Beslut om senareläggning av överflytten är ett gemensamt beslut av inblandade parter dvs. Apotekens Service AB, Apoteket AB, Inera AB och CeHis. Anledningen till beslut om ändrat överflyttningsdatum är att det behövs ytterligare tid för att förbereda och anpassa IT-systemen och funktioner i infrastrukturen. Detta för att inte riskera patientsäkerheten men även försämra servicen för patienten.” Ur informationsbrev från CeHis 18 maj 2011 9

10 Migreringsplan Dosrecepten flyttas från Apoteket AB till Apotekens Service AB Pascal webbapplikation ersätter e-dos webbapplikation Migrering sker över en helg: fredag eftermiddag: e-dos; måndag morgon: Pascal Vecka Migrering genomförd Dosapotek Landsting 4 23/1 2012 PILOT: Göteborg VGR (urval) 9 5/3 2012 VGR VGR upptrappning av pilot 10 12/3 2012 Göteborg, Borås, Vänersborg 11 19/3-2012 Solna, Uppsala Stockholm, Gotland, Norrtälje, Uppland 12 - Reserv Reservvecka inkörning inför Påsk 13 Inkörning inför Påsk 14 Påskhelg 15 16/4-2012 Malmö Skåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland 16 23/4-2012 Örebro, Umeå Örebro, Södermanland, Värmland, Östergötland, Jönköping, Västmanland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna,

11 Hur det hänger ihop… ApoDos e-dos PI-dos Pascal ORG IOR Journal-
system Journal- system DosR ApoDosR Pascal ORG IOR

12 Vart vi skall… Journal- system Pascal ORG NOD

13 Integrationssteg ”Uthopp” från vårdssystem med inloggning i Pascal
”Uthopp” direkt in i Pascal från vårdsystem (”single sign on”, men säker inloggning i vårdsystemet krav) Integration (hel/del) i vårdsystem enligt landstingens beslut (men säker inloggning i vårdsystemet krav) 13

14 Bakgrund Nationella tjänster med krav på stark autentisering och medarbetaruppdrag
Införande klart NPÖ Infektionsverktyget april 2011 Kvalitetsregister psykiatri September 2011 Övriga kvalitetsregister ( ca 70 st) hösten 2011 Elektroniska sjukintyg (vårdmiljarden) 31 oktober 2011 Tandvård 2011 Pascal ( anv.) 23 april 2012 mfl

15 SITHS och kort organisation
Nuläge maj 2011 Pascal med Inera:s säkerhetslösning SITHS och kort organisation Landstingen är klara 137 kommuner klara maj 2011 170 kommuner klara hösten 2011 200 kommuner klara 2011/2012 Näsan alla klara under Q1 2012 Mindre privata vårdgivare får hjälp av Svensk e-id Engångs lösen med SMS Ny autentiseringsmetod under utveckling Kräver att alla användare är upplagda i HSA Säkerhetstjänsten I produktion för Sammanhållen journalföring Autentisering med SITHS Behörighetsstyrning med medarbetaruppdrag Kräver att användare finns i HSA HSA Inga nya fält i HSA katalogen Information om vad som ska fyllas i klart och distribuerad till lokal HSA

16 Uppskattat antal e-dos användare som finns i centrala HSA (20110315)
(Samtliga registrerade användare) I HSA      Ej i HSA Förskrivare           Leg ssk                   (Sk. aktiva användare ca ; men materialet är inte kvalitetsgranskat)

17 Målbild Pascal och säkerhetslösning i samverkan
Ordinationsverktyget Pascal och dess säkerhetslösning är fullt ut migrerat och infört den 23 april 2012 Efter migreringen av patientinformationen från regionala till det nationella dos-registret kan alla användare fortsätta med elektroniska dos ordinationer, med högre säkerhets- och autentiseringskrav

18 Införandestöd säkerhetslösningar
Möten (se nästa bild) Utbildningar (se nästa bild) Tar fram anvisningar HSA för anpassning till Pascal SITHS som sekundärcertifikat Inloggning i Pascal med SITHS-kort och/eller engångslösen Förberedelse för införande (checklista) FAQ En kontaktyta för tjänsten Pascal En kontaktyta för säkerhetstjänster Tar fram anvisningar HSA för anpassning till Pascal Vilka fält måste vara ifyllda Vad gäller för och hur lägger man till Vårdenhet och medarbetaruppdrag Vilka fält krävs för inloggning med engångslösenord SITHS som sekundärcertifikat Vilka kort/e-legitimationer kan användas Vad krävs av användaren Inloggning i Pascal med SITHS-kort och/eller engångslösen Vilka steg ska användaren gå igenom. Vad krävs och vem vänder sig användaren till vid eventuella problem Hur används SITHS-kort respektive engångslösenord för att logga in Förberedelse för införande (checklista) FAQ Information och svar sammanställs i FAQ som läggs upp på Ineras webb. Används såväl externt som internt. Publiceras på: Uppdateras kontinuerligt Omfattar även frågor kring SITHS och HSA som är förknippade med säkerhetslösningen för Pascal.

19 Mötesformer med syfte att stötta införandet av Pascal
Leds av Syftet med mötet Deltagare Frekvens Införandemöten Inera AB/SS, LW, M-L; PÖ, Stödja vårdgivarna i sitt införande Införandepersoner 1 gång var annan månad Utökat införandemöte Inera AB/SS, LW, M-L, PÖ Stödja vårdgivarna i sitt införande kompletterat med specifika fokusområden Införandepersoner plus e-dos admin, HSA, SITHS, teknik och support Förvaltningsmöten Resp förvaltning Förvaltningsfrågor med deltagande från Pascal HSA och SITHS förvaltningsgrupp 1 gång per kvartal Teknik och driftetablering Inera AB/Arne K Säkerställa en effektiv driftetablering i vården Från vården utsedda teknikansvariga Fokusmöte oktober. Regionala möten 1 månad före resp. driftstart Supportforum Inera AB/nn Säkerställa en effektiv supportetablering och kontinuerlig drift i vården Från vården utsedda supportpersoner Fokusmöte oktober. Regionala möten 1 månad före resp. driftstart Utbildning Inera AB/ ME/SS Utbilda i och visa de möjligheter som finns med Pascal webbapplikation. Visa hur man loggar in i applikationen på ett säkert sätt. Projektledare Pascal Införande och utbildningsansvariga Genomförs initialt vid 6 tillfällen maj-juni 2011; utbildningsmiljö tillgänglig sedan 2 maj; e-learning v 0.1 planerad till 30 juni e-learning Inera AB/LW Projektledare Pascal Införande och utbildningsansvariga Gemensam e-learning Pascal webb app. och säkerhetstjänster

20 Organisation införandestöd
Inera centrala funktioner Organisation införandestöd SITHS HSA Pascal Support Teknik Säkerhets lösning Sjunet Inera införandestöd Tjänsten Pascal & Säkerhetslösning Vårdens införandepersoner för Pascal Landsting Kommun Privata vårdgivare SITHS HSA Pascal Sjunet Befintlig HSA förvaltning Befintlig SITHS förvaltning Support Befintlig Sjunet förvaltning Lokala införandeprojekt Befintlig 1:a linjens support Egen regi eller tredjepartsanslutning med annan organisation

21 Pascal ordinationsverktyg

22 Pascal ordinationsverktyg….
… inom en snar framtid

23 Varför? Omreglering av apoteksmarknaden (där dosmarknaden ännu inte är omreglerad) Utvecklingen av en Nationell Ordinations-databas (NOD) där patientens alla förskrivna läkemedel finns samlade

24 Vad innebär det? Alla dosrecept, som idag finns i register kopplade till respektive dosapotek flyttas över till ett nationellt dosregister hos Apotekens Service AB. Det nationella dosregistret medför att alla apotek, på lika villkor, ska kunna expediera hela förpackningar och akuta/ behovsläkemedel Möjliggör konkurrensutsättning av produktionen av dosförpackade läkemedel

25 Hur berörs verksamheten?
Dosrecept kommer inte längre att vara tilllgängligt via e-dos utan ersättas av Pascal ordinationsverktyg SNABB ÖVERGÅNG!!

26 Implementering – uppdrag
Kontaktperson för verksamheten i frågor om implementeringen av Pascal Ta fram en implementeringsplan Leda implementeringsarbetet Information och utbildning Återkoppling till implementeringskoordinator Förbereda för implementering av Pascal gällande samtliga öppenvårdsordinationer Medverka i arbetet för säker inloggning 26

27 Implementering Regional koordinator Lokal koordinator
Implementeringsperson Stockholm Christina Kling Hassler Stockholm: Yvonne Righard Gotland: Birgitta Torndal Yvonne Righard Birgitta Torndal Västra Götaland Karin Lendenius Carolina Jansson Susanne Olsson Södra regionen Ulf Swanstein Skåne: Lill-Margreth Rosenlöf Blekinge: Helena Andersson Kronoberg: Göran Hernell Halland: Solweig Rydmarker Lill-Margreth Rosenlöf Jannnice Jonasson Mats Hytter Marie Rosengren/ Maria Wilhelmsson Sydöstra Mikael Hoffmann Östergötland: Mikael Svensson Jönköping: Lars Abrahamsson Kalmar: Ola Nordqvist Caroline Swahn Caroline Wiklund Malin Östbring-Carlsson 27

28 Implementering forts…
Regional koordinator Lokal koordinator Implementeringsperson Uppsala - Örebro Ulrika Landström Uppsala: Anders Björklind Sörmland: Per-Olov Gustavsson Gävleborg: Lena Grundén, Staffan Gullsby Dalarna: Staffan Johansson Värmland: Göran Karlström Västmanland: Jan Edman Örebro: Yvonne Erlandsson Maria Storbjörk Helena Ohlsson Lisa Bäck Kathrin Dahlquist/ Carina Wallner Mats Modin Ann-Gerd Bergström/ Birgitta Borg Britt-Marie Horttana Norra Per Magnusson Västernorrland: Jonas Bylund Västerbotten: Margot Ignberg Norrbotten: Anders Bergström/ Per Jonsson-Nilsson Jämtland: Carina Eliasson Jennie Samuelsson Anders Bergström/ Marie Hermansson 28

29 Enligt rutin för respektive landsting och kommun
Utbildning Enligt rutin för respektive landsting och kommun Implementeringsplan Utvärdering

30 E-learning Anpassat efter uppdrag ”Från ax till limpa” Val Råd
Rutin för E-learning i respektive landsting och kommun

31 Veta mer? Marie Eliasson, projektledare dosordinationsverktyg
Telefon , e-post Susanne Sjöviker, implementeringsansvarig Telefon , e-post Marie-Louise Gefwert, projektledare säkerhetslösning Telefon 070 – , 31


Ladda ner ppt "Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser