Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synpunkter och remisser KoK 2012 Dialogforum 11 april 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synpunkter och remisser KoK 2012 Dialogforum 11 april 2011."— Presentationens avskrift:

1 Synpunkter och remisser KoK 2012 Dialogforum 11 april 2011

2 Dagordning 1. Föregående minnesanteckning 2. Information om sammanhållen journalföring och Nationell patientöversikt, Dan Wiklund och Ingela Jägerstedt 3. Justering av KoK 2012 - inkomna remissvar - utveckling av ersättningsmodell 4. Motionssvar för vårdvalssystem för öppenvårdsgynekologi och mödrahälsovård 5. Övriga frågor - ny mötestid

3 Justering av Krav- och kvalitetsbok för 2012 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen – medborgarens primärvård) - Anpassa/justera utifrån gjorda erfarenheter - Vid behov förtydliga uppdraget

4 Revidering Krav- och kvalitetsbok 2012 Synpunkter via remiss (15 mars): Hälso- och sjukvårdsnämnderna Sjukhus Habilitering och hälsa Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionstyrelsens kansli (berörda enheter ex. Asylenheten, Läkemedelsnära produkter, Delaktighet och tillgänglighet, Smittskyddsenheten, Katastrof och beredskap….) Vårdgivare – via Dialogforum Erfarenheter från 1 år med VG PV Utredning – vidareutveckling av ersättningsmodellen Utveckling/revidering av uppföljnings-/kvalitetsindikatorer

5 Erfarenheter från 1 år med VG PV - att uppmärksamma… Gränssnittsproblematik Patientströmmar till andra än vald vårdenhet - främja kontinuitet i vårdkontakterna Vårdtunga målgrupper/patienter Patientgrupper med psykisk ohälsa Hälsofrämjande och förebyggande insatser Stimulera till att organspecialister i inkluderas i uppdraget? Deltagande i samverkan behöver förbättras – incitament?

6 Inkomna synpunkter från Dialogforum Ingen ökad kvalitetsersättning eller fler indikatorer Förtydliganden: - läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård, ansvar för listade individer resp råd och stödsfunktion Gränssnitt och kostnadsansvar - Särnär, vissa inkontinensprodukter, dyra läkemedel, viss medicinsk diagnostik bör lyftas ut och ligga centralt Externa prover – möjlighet fakturera sjukhusen Ändrad utbetalningstidpunkt Ändrad patientavgiftshantering Vårdval för MVC

7 Synpunkter från sjukhusen 1 Samverkan (6) tydligare krav, bör tillskapas forum Krav på delta/repr i regionala/lokala grupper m betydelse för primär- och närsjukv utv Tydligare krav vilka grupper som ska bemannas Samverkan mellan Kn/pv/sjh behöver förbättras Regler för fördelning mellan offentl/privat Hälsofrämjande arbete bör bli tydligare (2) tydligare krav, konkreta insatser/åtgärder Krav på samverkan m sjh Gränssnitt förtydligas (5) Förtydliga pv ansvar (2.2) snabbare lösningar i tvistefrågor, inrätta avdömande instans Ansvar förskrivning LM, med diagn tydligare Krav rtg med i BFR Läkarmedv i kommunal HoS (4) Onödiga besök på akutmottagning för äldre – bör bedömas av primärvården före hänvisning till sjukhus tydligare ansvar, tydligare vilka insatser som krävs Krav på individuell vårdplan Tydliggöra krav palliativ vård Tydligare krav säbo alt incitament Incitament för snabb justering i Klara/svpl Krav om omedelbar justering av vpl, betalningsansvar övergå om vpl ej upprättas pga brist hos pv

8 Synpunkter från sjukhusen 2 Tillgänglighet (3) jouransvar för snävt, ökat öppethållande på helger anpassa efter behov Tillhandahålla bokningsbara tider för akutmottagningar Tydligare vad ansvar för ”dygnet runt” innebär Krav på ta emot triagerade pat via ambulans Utbildning: VG PV organiserar utbildn aktiviteter i närsjvd områden, kompetens från sjh Psykiatri/psykisk ohälsa/sjukdom: Stärka samverkan spec nivå o pv Balans i text och uppföljningsindikatorer behöver bättre spegla andelen pat Formulering om att VE måste följa beslut om vertikala och horisontella prioriteringar Förtydliga vad som menas med korttidsbeh Uppföljningsindikatorer som föreslås i nationella riktlinjer De vertikala prioriteringarna behöver revideras Kompetenskrav: Hjärtssk o psykiatrissk Uppföljning: Uppföljningskriterier till samverkanskrav Audit – indikator baserat på andel pat med depr eller ångest som erbjudits audit Följ upp tid för samverkan

9 Synpunkter från sjukhusen 3 Medicinsk diagnostik Vid provtagning för sjh bör prov skickas till lab sjh anlitar Vid anlitande av sjh-lab ska regelverk för transporter följas Krav att alla radiologiska us ska lagras i BFR Verka för ackreditering av lab i egen regi Läkemedel: Förtydligande om kostnadsansvar Förtydligande om följsamhet till REK Ansvar tydliggörs indikator 202 (följsamhet till REK-lista) Ersättningsmodell: Öka incitament att ej remittera i ”onödan” till sjh Belopp triagering, besök akutmott för låga Allmänna villkor: 3.19 LYHS ersatt av ny lag 2010:659 patientsäkerhetslagen

10 Synpunkter från HSN Ansökan och godkännande Ange nämndområde i ansökan – kontraktskrivning lägger fast var verksamheten ska bedrivas Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Se över och förstärka, målrelaterad ersättning anpassa till Socialstyrelsens riktlinjer för Fyss/Far – anpassa indikator krav ingå i nätverk för hälsofrämjande sjukhus och primärvård Listade erbjuds hälsoundersökn/hälsosamtal (100:-) Insatser bör inkludera riskbruk alkohol/droger, stress, fallprevention, nutrition Integreras under vårdåtagande Psykisk ohälsa/sjukdom: förtydliga gränssnitt mellan vårdnivåer, säkerställa kontaktvägar, lyfta in fotnot Möjligheter till psykiatrisk konsultmedverkan Avsnitt inarbetas tillsammans med övriga delar (somatisk och psykisk ohälsa) Samverkan Förbättra samverkan inom närområdena, lokala samverkansgrupper ex LGS Stimulansåtgärder bör prövas Tydligare krav kring samordnad vårdplanering, följsamhet till rutiner/riktlinjer Folktandvården en viktig samverkanspartner för vårdenheterna

11 Synpunkter från HSN Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård Ta bort undantag avancerad hälso- och sjukvård Kvälls- och helgöppna mottagningar, läkare i beredskap Krav ska samverka om beredskap i närområde – ej tillåta särlösningar Tydligare krav korttidsboende Hela åtagande ska erbjudas på kvälls/helgöppna mottagningar nära VE eller i samverkan inom Kn/sd - Jourmottagning akut/oplanerad vård inom jourområden Utökat öppethållande lö/sö, helgdagar (8-9 tim), jourplan godkännas av HSN, vardagar öppet till 21 Närområdesansvar Komplettera krav kring barnhälsovård – dokumenterad plan för samverkan m andra aktörer/huvudmän Tillgänglighet: Bättre uppdatering av utbud, öppettider, verksamma personalkategorier, jour, ev. samverkan etc Tydliggöra krav att ta emot pat från samtliga Lt, anpassning till Riksavtalet Förtydligande om remitteringsrätt till specialist inom regionen i första hand Skriva om tid, plats o lokaler under samma rubrik

12 Synpunkter från HSN Kompetenskrav Sjuksköterska inom hjärta/kärl inkl stroke Psykolog lägsta kompetenskrav, tillgång till psykologkompetens Äldre, pat m sammansatta behov, kroniskt sjuka, funktionsnedsatta Hög ersättning för hembesök (ej säbo) både läkare och övriga kategorier Särskilt resurskrävande patienter – tillräcklig kompensation i ersättning? Hembesök av dsk och läkare för pat med nedsatt autonomi/sammansatt sjukdomsbild Funktion som möjliggör att stödja målgrupp, samverkan etc. Behov av besök i hemmet, tillgänglighet och kontinuitet ska beaktas Barnhälsovård Nyfödda listas på moderns vårdenhet om inget aktivt val finns Korta ner avsnitt Stimulera till medverkan i familjecentraler, ange vem som tar initiativ Familjecentral – tydligare skrivning, definiera begrepp, tydligare krav om samverkansavtal Uppföljning: Hälsosamtal målrelatrerad ersättning Deltagande i folkhälsoråd bör observeras i uppföljningsverktyg Överväga konsolidera vissa uppföljningsindikatorer – möjliga följa över tid Starkare krav på uppföljning av följsamheten till kontrakten Ökad andel resultatmått Målrelaterad ersättning för hälsofrämjande/förebyggande insatser, psykisk ohälsa, insatser för personer med nedsatt autonomi/sammansatt sjukdomsbild

13 Synpunkter från HSN Ersättningsmodell: Viktigt inte göra stora förändringar, inga förändringar Uppdatera viktlistan ACG ej relatera till antal listningspoäng i stället direkt relatera till vårdtyngd Geografiersättning bibehålls, kriterier ses över Ersättning för geografi ska omfatta att öar utan landförbindelse efter prövning kan ges särskild ersättning, stimulera till att arbeta lokalt VE får behålla utomlänsersättning Pröva stimulansåtgärder för att främja kontinuitet i vårdkontakterna (minska patientströmmar) Överväga andel målrelaterad ersättning Ompröva extra kvälls- och sommarersättning Fullfölja betalningsansvar på akutmottagningar Överväga relevans i täckningsgrad (på längre sikt) Övrigt: Förenkla etablering av ny enhet Tydliggöra regelverk för filialer Dietist- logopedverksamhet – ökat behov, kartlägga regiongemensamt gränssnitt Auktoriserad tolk ska användas i första hand Barnkonventionen lyfts fram under värdegrund Rehab åtagande bör ej ingå under kontraktsperiod – stryka avsnitt Regionen bör överväga när kontrakt löper ut möjlighet till delregionala Krav- och kvalitetsböcker Beskriva uppdraget som åtagande om psykisk och somatisk ohälsa Gemensamt medicinskt gränssnitt – påskynda arbete Bör framgå att VE ska samverka med rehabinstanser som finns avtal med

14 Hittills nominerade förtydliganden Tydligare regelverk vid adressbyte, filial Krav på lokal och regional samverkan

15 Tidsplan för revidering av KoK 2012 FebrMarsAprilMajJuni Dialogforum7711? Styrgrupp21224? HSU-seminarium94 Hälso- och sjukvårdsutskott25? Regionstyrelse? Regionfullmäktige?

16 Förslag ST-tillsättning Mål: Hög kvalité och fördelning i regionen Metod: enkla regler och ekonomisk differentiering Öka ersättning utanför StorGöteborg Ersättning för max fem anställda ST både VE-tjänst och sidotjänst Ersättning för övriga anställda ST under enbart sidotjänst Maxantal månader för ersättning


Ladda ner ppt "Synpunkter och remisser KoK 2012 Dialogforum 11 april 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser