Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala vårdprogrammet för schizofreni och andra psykossjukdomar Lena Flyckt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala vårdprogrammet för schizofreni och andra psykossjukdomar Lena Flyckt."— Presentationens avskrift:

1 Regionala vårdprogrammet för schizofreni och andra psykossjukdomar Lena Flyckt

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggning 4. Risk och skyddsfaktorer-Breda hälsofrämjande åtgärder 5. Risktillstånd för psykos 6. Anamnes, diagnostik, utredning och uppföljning 7. Nyinsjuknade i psykos - Behandling och omhändertagande 8. Vård av långtidssjuka psykotiska patienter 9. Stigmatisering 10. Brukarinflytande 11. Samverkan 12. Kvalitetsindikatorer

3 Syfte med vårdprogrammet Beskriva och rekommendera åtgärder som är specifika för de olika faserna av schizofreni och andra psykossjukdomar Beskriva och rekommendera åtgärder som är specifika för de olika faserna av schizofreni och andra psykossjukdomar –Prodromalfasen –Perioden av obehandlad psykos –Akuta fasen av psykossjukdom –Stabiliseringsfasen –Den stabila remissions- och återhämtningsfasen

4 SYMTOMGRUPPSYMTOMBESKRIVNING PositivaHallucinationerUpplevelser av syn, hörsel, smak, lukt eller beröring som inte äger rum i verkligheten VanföreställningarOkorrigerbar övertygelse av telepatisk, religiös, över­naturlig art eller i form av förföljelsemani, storhetsidéer TankestörningarUppluckrad tankeverksamhet. Avsaknad av logiska samband mellan ämnen. Blockerad eller bristfällig tankeverksamhet, vilket kan leda till reducerad talförmåga. NegativaAnhedoniKänslomässig avflackning, lustlöshet AmbivalensViljelöshet ApatiHåglöshet KognitivaOtillräcklig perceptuell förmåga Svårigheter att uppfatta och tolka sinnesintryck Bristande abstraktionsförmåga Svårigheter att förstå samband och överföra erfarenheter till en ny situation. Uppmärksamhet/vigil ans Uppfattar inte snabbt det som händer i omvärlden. Otillräckliga minnesfunktioner Svårt att minnas. Bristande exekutiva funktioner Svårigheter att planera och ta initiativ.

5 Psykossjukdomar Psykotiska syndrom Schizofreni Schizoaffektivt syndrom Vanföreställningssyndrom Kortvarig psykos (m/u stress; post partum) Utvidgad psykos (folie à deux) Psykotiskt syndrom orsakat av … – (direkt fysiologisk följd av sjukdom/skada) Substansbetingat psykotiskt syndrom Psykos UNS

6 Kortvarig psykos i SchizofreniSchizofreniformt syndrom Schizoaffektivt syndrom Vanföreställnings syndrom SymtomMinst ett av följande symtom under minst en dag: Minst två av följande symtom alt. ett ii under 1 mån (ICD- 10), 6 månader (DSM IV) iii : Minst två av följande symtom alt. ett ii under 2 v - 1 mån (ICD 10 ) eller minst 1 mån men < 6 månader (DSM IV): Minst två av följande symtom alt. ett ii under minst 1 mån (ICD 10, DSM IV) Följande symtom under minst 3 mån(ICD-10), 1 mån (DSM IV) Vanföreställningar X X X XX Hallucinationer X X X X Desorganiserat tal X X X X Påtagligt desorganiserat eller katatont beteende X X X X Negativa symtomX X X Dessutom ska följande vara uppfyllt: Påtaglig påverkan på social eller yrkesmässig funktion föreligger. Påtaglig påverkan på social eller yrkesmässig funktion föreligger Samtidig förekomst av förstämningsepisod; mani, depression eller blandform Inga andra psykossymtom (ev. känsel och lukt hallucinationer) Förstämningssyndr om, substansintag och somatisk ohälsa som orsak utesluts. Varaktigheten av psykos överskrider förstämningsepisod en med minst 2 veckor. Organisk eller toxisk orsak utesluts. Ingen påtaglig påverkan på funktionsnivån. Ev förstämningsepisod har kortare varaktighet. Diagnoskriterier enligt DSM-IV och ICD-10

7 Uteslut organisk/toxisk/somatisk bakomliggande orsak Vid konfusion Vid konfusion Vid medvetandegrumling Vid medvetandegrumling Vid attackvis påkommande symtom Vid attackvis påkommande symtom Vid smak- lukt och syn hallucinationer Vid smak- lukt och syn hallucinationer Vid missbruksanamnes Vid missbruksanamnes Vid anamnes på systemsjukdom, cancer, infektionstecken, hormonella rubbningar Vid anamnes på systemsjukdom, cancer, infektionstecken, hormonella rubbningar Vid medicinering (Kortison, tyroideahormon Vid medicinering (Kortison, tyroideahormon

8 Differentialdiagnos Bipolär Bipolär Autismspektrum Autismspektrum Depression/negativa symtom Depression/negativa symtom Personlighetsstörning Personlighetsstörning Tvångssyndrom Tvångssyndrom Svagbegåvade – primära psykoser Svagbegåvade – primära psykoser Drogutlöst Drogutlöst

9 Farlighetsbedömning En bedömning kan bättre än slumpen avgöra risk för våldsbrott hos män inom en två-årsperiod. En bedömning kan bättre än slumpen avgöra risk för våldsbrott hos män inom en två-årsperiod. –Tidigare våldsbrott –Missbruk –Paranoida vanföreställningar –Bristande insikt –Personlighetsstörning med psykopatiska drag

10 Förekomst Insjuknandeålder 20-30 år Insjuknandeålder 20-30 år 15 pers/100.000/ år insjuknar i schizofreni 15 pers/100.000/ år insjuknar i schizofreni År 2005 hade 0,7 % i Stockholm psykossjukdom/schizofreni (10.000/5600 individer) År 2005 hade 0,7 % i Stockholm psykossjukdom/schizofreni (10.000/5600 individer) Livstidsprevalens 1 % Livstidsprevalens 1 % Stora lokala variationer/ sjukdomen ökar Stora lokala variationer/ sjukdomen ökar

11 Andel/befolkningen/Stockholm

12 Lokala variationer

13 Riktlinjer för tidig behandling vid psykos Ett multiprofessionellt team med möjlighet att träffa patienten inom 24 tim Ett multiprofessionellt team med möjlighet att träffa patienten inom 24 tim En noggrann utredning, om möjligt, innan neuroleptikabehandling inleds En noggrann utredning, om möjligt, innan neuroleptikabehandling inleds Involvera familj och närstående under hela behandlings- och rehabiliteringsfasen Involvera familj och närstående under hela behandlings- och rehabiliteringsfasen Den farmakologiska behandlingen, en bas för andra interventioner, bör ges i låg dos och anpassas till patienten avseende effekt och biverkningsprofil. Den farmakologiska behandlingen, en bas för andra interventioner, bör ges i låg dos och anpassas till patienten avseende effekt och biverkningsprofil. Behandling bör ges i patientens naturliga miljö Behandling bör ges i patientens naturliga miljö Vården bör präglas av lättillgänglighet och kontinuitet. Vården bör präglas av lättillgänglighet och kontinuitet. Psykosociala insatser bör ingå Psykosociala insatser bör ingå Slutenvård bör ske i hemlik småskalig enhet. Slutenvård bör ske i hemlik småskalig enhet.

14 Akuta fasen - mål Förhindra skada (suicid, våld) Förhindra skada (suicid, våld) –Val av vårdnivå Sömn, vila Sömn, vila Reducera plågsamma symtom Reducera plågsamma symtom

15 Stabiliseringsfasen - mål Förhindra återfall Förhindra återfall Förhindra suicid och suidicföörsök Förhindra suicid och suidicföörsök Uppmärksamma och behandla symtom/biverkningar Uppmärksamma och behandla symtom/biverkningar Reducera stress Reducera stress Normalisera Normalisera

16 Stabila remissionsfasen Påbörja återhämtningsprocessen till ett normalt liv Påbörja återhämtningsprocessen till ett normalt liv Förhindra återinsjuknande Förhindra återinsjuknande

17 AntipsykosläkemedelRekommenderat dosintervall (mg/dag) Haloperidol ekvivalenter (mg/dag) Terapeutiskt intervall Första generationen Perfenazin4 -1542-6 (nmol/l) Flupentixol1 - 512-8 (nmol/l) Haloperidol1 - 5110-40 (nmol/l) Zuklopetixol10-4047-32 (nmol/l) Andra generationen Olanzapin10-20320-50 (ng/mL) Quetiapin150-750150saknas Risperidon2-61<74 (ng/mL) Ziprasidon80-16040saknas Partiell agonist Aripiprazol10-304saknas Atypisk Clozapin150-600*350-420 (ng/mL)

18 Psykosociala behandlingsinsatser ACT-modellen med ”case-management” (1) ACT-modellen med ”case-management” (1) Arbetsinriktad rehabilitering (1) Arbetsinriktad rehabilitering (1) Familjeinterventioner (1) Familjeinterventioner (1) Psykopedagogiska interventioner (1) Psykopedagogiska interventioner (1) Kognitiv beteendeterapi (2) Kognitiv beteendeterapi (2) Utbildning och information (2) Utbildning och information (2) Social färdighetsträning (3-4) Social färdighetsträning (3-4) Kognitiv träning (3-4) Kognitiv träning (3-4)

19 Remission och återhämtning Remission >4 på remissions PANSS 6 mån Remission >4 på remissions PANSS 6 mån –(reduktion av psykossymtom) Psykiatrins ansvar Återhämtning – förbättra funktionsnivån och minska sjukdomens konsekvenser Socialtjänstens ansvar? Återhämtning – förbättra funktionsnivån och minska sjukdomens konsekvenser Socialtjänstens ansvar?

20 1. Positiva Symptom (P) P1 Vanföreställningar P2 Tankemässig desorganisation P3 Hallucinatoriskt beteende 2. Negativa symptom N1 Avtrubbade affekter N4 Passiv apatisk tillbakadragenhet N6 Bristande spontanitet och samtals­förmåga 3 Allmän Psykopatalogi A5 Manér och kroppsställning A9 Udda tankeinnehåll Total symptom poäng Poängsättnin g 1= Saknas 2= Minimala 3= Lätta 4= Måttliga 5= Måttligt svåra 6= Svåra 7= Extrema Positive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia (PANSS)-remission

21 Vårdkonsumtion för psykossjukdomar Ca 45 % av slutenvårdsdygnen(125.000) Ca 45 % av slutenvårdsdygnen(125.000) Ca 25 % av öppenvårdsbesöken (230.000) Ca 25 % av öppenvårdsbesöken (230.000) ¼-del vårdas under ett år (minskande) ¼-del vårdas under ett år (minskande) LPT-vård minskar men Sverige ligger högst i Europa i andel tvångsvård/all slutenvård och på 4:e plats i andel tvångsvård/100.000 inv LPT-vård minskar men Sverige ligger högst i Europa i andel tvångsvård/all slutenvård och på 4:e plats i andel tvångsvård/100.000 inv

22 Schizofreni: prognos Efter första episoden Efter första episoden –80% återinsjuknar inom 5 år Långtidsuppföljning Långtidsuppföljning –50% har gynnsam utgång efter 15-25 år –16% har sent tillfrisknande (”never give up”) Harrison et al. Br J Psychiatry 2001;178:506

23 Metabol utredning och uppföljning Görs på alla nyinsjuknade Görs på alla nyinsjuknade Görs varje halvår vid neurolaptikabehandling Görs varje halvår vid neurolaptikabehandling –Somatiskt status, midjemått, BMI, blodtryck, rutinblodstatus, fasteblodsocker, blodfetter. –Ev. HbA1c

24 Natural History of Schizophrenia 102030405060 Good Function Psychopathology Poor Age (years) PremorbidProdromalProgressionStable Relapsing Data of J. A. Lieberman. 24

25 Schizofreni: prognos Efter första episoden Efter första episoden –80% återinsjuknar inom 5 år Långtidsuppföljning Långtidsuppföljning –50% har gynnsam utgång efter 15-25 år –16% har sent tillfrisknande (”never give up”) Harrison et al. Br J Psychiatry 2001;178:506

26 Problem i psykosvården Alla patienter nås inte Alla patienter nås inte Avsevärd försening innan behandling sätts in Avsevärd försening innan behandling sätts in Suboptimal medicinering Suboptimal medicinering –alltför kort behandling Bristfälligt med psykosociala interventioner Bristfälligt med psykosociala interventioner


Ladda ner ppt "Regionala vårdprogrammet för schizofreni och andra psykossjukdomar Lena Flyckt."

Liknande presentationer


Google-annonser