Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion: Organisation och styrning (ME2013)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion: Organisation och styrning (ME2013)"— Presentationens avskrift:

1 Produktion: Organisation och styrning (ME2013)
Kursansvarig: Johann Packendorff INDEK

2 They are all operations
Back office operation in a bank Kitchen unit manufacturing operation They are all operations Take-out / restaurant operation Retail operation

3 Operations Management – Basic Principles
Operations management is concerned with producing and delivering products and services Materials Information Products and services Customers All types of enterprise have an operations function, even if it isn’t called ‘operations. Most operations produce both products and services.

4 Några typiska (och ständiga) produktionsfrågor
Hur blir vi billigare och snabbare? Kan vi automatisera? Hur mycket skall vi tillverka och när? Kan vi minska felen? Skall vi outsourca? Vilka är våra produkter (varor/tjänster)? Vilka nya skall vi utveckla och producera?

5 The output from most types of operation is a mixture of goods and services
Pure goods Tangible Can be stored Production precedes consumption Low customer contact Can be transported Quality is evident Crude oil production Aluminium smelting Specialist machine tool manufacturer Restaurant Computer systems services Intangible Cannot be stored Production and consumption are simultaneous High customer contact Cannot be transported Quality difficult to judge Management consultancy Psychotherapy clinic Pure services

6 Manufacturing process types
Service process types High Project High Professional service Jobbing Service shop Batch Variety Variety Mass Mass service Contin- -uous Low Low Low Volume High Low Volume High

7 Olika perspektiv Tekniskt perspektiv (design, operations technology)
Värdeskapandeperspektivet (planning & control) Förändringsperspektivet (improvement) Industriella ledare måste kunna se sin verksamhet ur alla dessa perspektiv!

8 Tekniskt perspektiv (design)
Val av råvaror Design- och konstruktionsval Val av verktyg och bearbetningsmetod Hållbarhetskrav Produktionssystemets utformning Ergonomi och arbetsorganisation Dvs att optimera fabrikens funktionalitet

9 Värdeskapandeperspektiv (planning and control)
Kostnadskalkylering Produktivitetsberäkningar Förädlingsvärde för nästa steg i produktionskedjan Lönsamhet Hur skapar vi värde åt slutkunden? Dvs hur optimerar vi förhållandet mellan skapat värde för våra avnämare och den resursinsats som krävs?

10 Förändringsperspektiv (improvement)
Inre förändringstryck - ständig förbättring - arbetsorganisation - individuell utveckling Yttre förändringstryck - lagar, regler, opinion - branschstandards - organisationsmoden

11 Kursintroduktion

12 Kursintroduktion Registrering Kursledning Kursens syfte
Kursens uppläggning Kurslitteratur Examination

13 Kursledning Kursansvarig: Johann Packendorff ( )

14 Kursens syfte För att bli en bra ledare i ett industriföretag krävs djup kompetens i verksamhetens kärna; tillverkning, produktutveckling, försäljning och inköp. Dessutom krävs en förmåga att koordinera arbetet inom dessa olika områden på ett sätt som leder till ett optimalt utnyttjande av företagets resurser. Till ledarens uppgifter hör också att vara den som har en mer långsiktig blick för hur företaget som produktionssystem skall utvecklas, och att aktivt driva förändringar och förbättringar.

15 Kursens syfte Kursen har som mål att förse den studerande med en grundläggande kompetens att förstå, analysera och utveckla industriella produktionssystem. Den förbereder således för en yrkesverksamhet som ledare i olika industriella produktionsmiljöer.

16 ”Learning outcomes” Efter att ha genomgått kursen skall den studerande kunna: Beskriva varför och hur produktionskompetens kan användas för att öka konkurrensförmågan hos moderna industriella organisationer Beskriva produktionslärans uppbyggnad som kunskapsfält samt förklara fältets grundläggande begrepp Redogöra för vilka grundläggande arbetsuppgifter som ingår i produktionsledning Beskriva vilka ekonomiska avvägningar och kompromisser som krävs i ett produktionssystem, samt vilka verktyg och modeller som kan användas i en sådan analys Redogöra för Toyotamodellen och andra moderna produktionsfilosofier, samt kunna förklara hur dessa används i praktiken Beskriva vilka möjligheter och hinder som kan finnas i industriellt förändringsarbete, samt ange för- och nackdelar med olika förändringsstrategier Genomföra en översiktlig analys av ett enklare produktionssystem med syftet att kunna peka ut förbättringsområden i tekniskt, ekonomiskt och arbetsorganisatoriskt hänseende.

17 Kursens uppläggning Föreläsningar Gästföreläsningar
Litteratur: Kursbok och utdelat material Inlämningsuppgift i grupper Tentamen den 16/12

18 Kurslitteratur Slack, Chambers & Johnston (2006) Operations management, 5th ed (eller 6th ed.). Harlow: Pearson Education Ltd. Utdelat material från kurshemsida eller i pappersform

19 Examination Tentamen den 16/12 (F, Fx, E, D, C, B eller A).
Inlämningsuppgift i grupper om 4 studenter. Introduceras den 2/11 (F, Fx, E, D, C, B eller A). Tentamen står för 60% av betyget, inlämningsuppgiften för 40%.

20 Betygsgränser ME2013 HT-09 Betyg Betyg på kursen i sin helhet (6hp)
TEN1 (betyg på tentamen, 3hp) SEM1 (betyg på inlämnings-uppgift, 3hp) F (underkänd) Mindre än 50 poäng totalt eller ett betyg under E satt på TEN1och/eller SEM1. Mindre än 27 poäng. Mindre än 18 poäng. Fx (ej tillämpligt) 27 – 29,5 poäng. 18 – 19,5 poäng. E 50 – 59,5 poäng, givet att både TEN1 och SEM1 fått betyget E eller högre. 30 – 35,5 poäng eller godkänd komplettering utifrån utgångsbetyget Fx. 20 – 23,5 poäng D 60 – 69,5 poäng, givet att både TEN1 och SEM1 fått betyget E eller högre. 36 – 41,5 poäng. 24 – 27,5 poäng. C 70 – 79,5 poäng, givet att både TEN1 och SEM1 fått betyget E eller högre. 42 – 47,5 poäng. 28 – 31,5 poäng. B 80 – 89,5 poäng, givet att både TEN1 och SEM1 fått betyget E eller högre. 48 – 53,5 poäng. 32 – 35,5 poäng. A poäng, givet att både TEN1 och SEM1 fått betyget E eller högre. 54 – 60 poäng. 36 – 40 poäng.

21 Kurshemsida Gå in på http://www.kth.se/
Välj undermeny Studentwebben nere till höger Välj undermeny Program och kurser till vänster Välj undermeny Kurshemsidor till vänster Välj undermeny Kurshemsidor ITM till vänster Leta upp kursen Produktion: Organisation och styrning i kurslistan och klicka in dig Välj kursomgång HT10 omg 1 till vänster Gör en bookmark på sidan så du slipper gå igenom alla stegen igen…

22 Några viktiga datum 26/10 Kursintroduktion
2/11 Introduktion av INLUP MowRock 6/12 Inlämning INLUP MowRock 7/12 Slutpresentationer MowRock 16/12 Tentamen


Ladda ner ppt "Produktion: Organisation och styrning (ME2013)"

Liknande presentationer


Google-annonser