Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Fyrenius IMV, Linköping universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Fyrenius IMV, Linköping universitet"— Presentationens avskrift:

1 Anna Fyrenius IMV, Linköping universitet
Scenarier i PBL Anna Fyrenius IMV, Linköping universitet Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

2 = = PBL är inte alltid PBL
150 mg ASA 150 mg ASA = Implementering och synsätt inom PBL varierar markant 150 mg PBL 150 mg PBL = Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

3 Scenariots konstruktion påverkas av hur vi ser på PBL
Margetson: ”The convenient peg” or ”The growing web” Barrows: ”The complete case” or ”Free inquiry – full problem simulation” Savin Baden: ”Limited – solutions already known” or ”Multidimensional – offering options” Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

4 1 2 3 4 5 Knowledge Learning Scenario Students Facilitator Assessment
Fritt från Savin-Baden 2000 1 2 3 4 5 Knowledge Propositional Contingent, contextual and constructed Learning Scenario Limited – Solutions already known. Designed to promote cognitive understanding Multidimensional, offering options for alternative ways. Students Facilitator A guide to obtaining the solution and to understanding the correct propositional knowledge A commentator, a challenger and decoder of cultures, disciplines etc. Assessment A testing of a body of knowledge. Open ended and flexible Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

5 The convenient peg (Margetson 1998)
”The clinical case is not primarily about stimulating students to reason. Rather, it is merely a convenient peg on which to hang knowledge acquisition” ”Problems are regarded as obvious” + Motivating effect Jfr Barrows full case vignette Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

6 The growing web (Margetson 1998)
A growing web of understanding in practice. ”The clinical case simulate as closely as possible the kinds of situations medical practitioners actually encounter ” ”The problem is not packaged to match academic divisions. Rather, information, concepts, reasoning, skills and attitudes are acquired in relation to each other” Jfr Barrows full problem simulation Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

7 Malin Bergström, 29 år, och Peter Bengtsson, 33 år, har glädjande nog lyckats åstadkomma en graviditet vid det första behandlingsförsöket. Malin har varit på inskrivning i mödravården och så här långt har allt förlöpt väl. Hon är nu hos gynekologen i mödravården och börjar plötsligt att gråta. Det framkommer att hon har två syskon, som har den ärftliga sjukdomen cystisk fibros. Hon vågade inte ta upp detta under barnlöshetsutredningen, då hon varit rädd för att bli nekad behandling. Malin har själv inga symptom men har mycket funderingar och oro för att hon kan vara bärare av anlag för sjukdomen. Hon undrar hur stor risken är för detta. Johanna Fredriksson, 3 mån, kommer i sällskap med sin mamma till läkaren på vårdcentralen på grund av feber i tre dagar. Hon har fått febernedsättande medicin med kortvarig effekt. Johanna vill inte äta sedan igår kväll och har varit gnällig och hängig. Hon är inte snorig och har inga andra förkylningssymptom. Urinen har vid något tillfälle luktat starkt. Johanna hade en normal förlossning och har tidigare varit helt frisk. Hon bor med mor och far och 4-årig bror. Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

8 Mål för arbetet med ett scenario (Barrows 1986)
Structuring of knowledge for use in clinical situations. The developing of an effective clinical reasoning process The development of effective self-directed learning skills Increased motivation for learning Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

9 Principer för ett bra scenario (Dolmans 1997)
Koppla till förkunskap Innehålla cues som stimulerar till elaborering Relevant context Presentera relevanta basalvetenskapliga koncept Stimulera självstyrt lärande Stimulera intresse Svara mot utbildningsmål Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

10 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

11 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

12 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

13 Två parallella processer ska stimuleras
Fritt från Silén 2003 Scenariot Bearbetning av innehållet Bearbetning av det självstyrda lärandet För att detta ska ske krävs UTMANING Dewey: Drivkraften att lära väcks när människan upplever att det inte går att klara av det man står inför med sin vanliga repertoar. Piaget: Stävan efter jämvikt. När obalans uppstår söker vi information och förklaringar för att återigen få balans. Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

14 Utmaning genom att väcka känslor
”Scenarios that were provoking or evoked emotional engagement were powerful triggers” Abrandt -Dahlgren Öberg, 2001 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

15 Även riktade triggers kan innehålla mer eller mindre utmaning
Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

16 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

17 Hur väljer vi vad som finns i scenariot – Exemplaritet
Fritt från Silén 2003 Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Scenarierna under t ex en termin bör vara exemplariska avseende: Fenomen Situation Ämnen Discipliner Problembearbetningens karaktär Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

18 Vad tillför IT? Möjlighet att göra scenariot mer realistisk.
Möjlighet till varierade presentationssätt. Möjlighet att väcka känslor och utmana genom filmer, bilder och ljud. (Pluseffekter: uppdatering, möjlighet till arkivering, redigering, användande i E-portfolio etc etc…) Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

19 Bilder i scenarierna (Examensarbete inom EDIT-projektet, Eva- Lena Roudriges, 2004)
En studie av studenternas interaktionen runt bilderna i ett scenario. Kvalitativ analys av videoinspelningar 3 grupper vid 2 möten vardera 4 olika bilder fanns i scenariet Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

20 En teoretisk utgångspunkt
Teleman, 1982: Bilder ger obearbetad information En bild är formulerad i ett språk som det i praktiken är svårt att ställa frågor kring Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

21 Att spela Jeopardy med texten
I samråd med Malin beslutas om provtagning avseende bärarskap av mutation för cystisk fibros hos både henne och Peter. Efter 2 veckor kommer följande svar: Malin Bergström: Heterozygot bärare av mutation för cystisk fibros. Påvisat med PCR. Peter Bengtsson: Prov testat avseende mutation för cystisk fibros. Ingen mutation påvisad med PCR Vi kan vända på texten utan att alls bearbeta den: Vad innebär en mutation? Vad är heterozygot? Hur fungerar PCR? Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

22 Bilden kräver en tolkning
Kennet Ljung, 54 år Kommer för undersökningar för att få fortsätta som rökdykare. Bilden kräver en tolkning Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

23 Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)
Att tolka och förklara bilden det är liksom bara ämnen Korta turer Snabbt avklarat Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

24 Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)
Överraskad inledning åh, vad fina! Tillfälligt? mastceller… ja precis (4 sek) det kan vara vad som helst ja mm (10 sek) Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

25 Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)
Bilden som utgångspunkt för diskussion Friare förhållningssätt Förkunskap aktiveras och bearbetas Långa turer: kunskapen blir offentlig Uttalar PBL-processen Affektiv komponent: Det är kul! Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

26 Vad gjorde studenterna med bilderna? (Eva-Lena Rodriguez)
Vi och dom-perspektivet undrar vad det är dom menar Det finns de som menar (dom) och de som ska hitta meningen (vi). Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

27 Bilder i EDIT, sammanfattat (Eva-Lena Rodriguez)
Bildernas roll i scenariet: Illustration, variation – utan tvekan Stimulera till aktiv bearbetning Otydlighet kan bidra till reflexion Slutreflexioner: Använd svårigheten hos bilder som en styrka Mångtydiga bilder: förmågan till relevanta val Goda råd: Var medveten om bilderna! Stanna i bilden! Formulera! (Articulating communities) Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

28 Summering 1: Scenariots roll i utbildningen
Scenariot måste ses i utbildningen som helhet - Vilken typ är vi? Finns det en överensstämmelse mellan scenarier – mål – handledarnas förhållningssätt och examinationen? Hur relaterar scenarierna till föreläsningar och andra scenarier? Finns det en variation av scenarier, eller ser alla likadana ut? ”Variatio et mater studiorum” (F. Marton) Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

29 Summering 2: Det enskilda scenariot
Är det här scenariot en ”peg” eller en ”web”? Stimulerar scenariot till att göra egna val och avgränsningar i lärandet? Tar scenariot upp ett relevant fenomen och en relevant situation? Är fenomenet överförbart till andra situationer? Utmanar scenariot genom någon form av perplexitet? Väcker det känslor? I vilket syfte används bilder, filmer , ljud? Är mängden information, triggers, rimlig för att en aktiv bearbetning ska kunna äga rum? Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

30 Tack för att ni har lyssnat
Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

31 Vad är lärande? Att lära sig något är att förändra uppfattning om fenomen och företeelser i sin omvärld (fenomenografi) Att man lärt sig något tar sig uttryck i ett förändrat handlande/beteende (pragmatism) Anna Fyrenius, 2003 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

32 Förutsättningar för ett meningsfullt lärande
I have taught Tiger to whistle I can’t hear him whistle I said I’d taught him, not that he had learnt Att själv vara aktiv Att aktivera och koppla det nya till det man redan vet Att uppleva det man lär sig som relevant Att vara motiverad Anna Fyrenius, 2003 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

33 Teoretisk referensram för PBL
Pragmatism Kognitiv psykologi Fenomenografi Social konstruktivism Anna Fyrenius, 2003 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

34 Vad är PBL? PBL kan ses som ett försök att arrangera en lärandemiljö för att ge förutsättningar för meningsfullt lärande Anna Fyrenius, 2003 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim

35 Anna Fyrenius, 2005 Trondheim


Ladda ner ppt "Anna Fyrenius IMV, Linköping universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser